توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل روند پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آب در چند منطقه ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مطالعه تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آبی در شهرهای اصفهان، شیراز و یزد با استفاده از آزمون ناپارامتریک من – کندال بررسی گردید. نتایج حاصل شده هشداری در مورد تغییر اقلیم در شهرهای مذکور می‌باشند. به یقین این تغییرات تأثیرات مستقیم بر تولیدات کشاورزی ما دارد و می‌تواند موجب کاهش عملکرد گیاهان شود. تغییر اقلیم مسئله‌ای است که اگر با خشکسالی توام شود اثرات آن مضاعف می‌گردد. بنابراین مطالعه تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر منابع آب می‌تواند از خسارات احتمالی جلوگیری نماید.

۲تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولو ژیک (جریان حداقل) مطالعه موردی رودخانه خانمیرزا
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از روش های پیش بینی خشکسالی تحلیل فراوانی است. با برازش توزیع احتمال مناسب برداده های یک رودخانه می توان پیشامد متناظر با احتمال وقوع یا دوره بازگشت خاصی را تعیین نمود و با اتخاذ تدابیر مدیریتی واجرای برنامه های مقابله با خشکسالی تأثیرات و پیامدهای آن را کاهش داد. در این تحقیق با استفاده از آمار روزانه جریان در رودخان ه خانمیرزا (حوضه آبخیز زرین درخت از زیر حوضه های کارون شمالی) در یک دوره آماری 19 ساله منحنی تداوم جریان ترسیم و شاخص Q95 به عنوان آستان ه جریان حداقل از این منحنی استخراج گردید. سپس با محاسبه جریان حداقل 7 روزه در هر یک از سا لهای آماری سری زمانی جریان حداقل 7 روزه تشکیل شد و با هدف انجام تحلیل فراوانی از طریق آماره کای اسکوئر و کلموگراف اسمیرنوف تابع پارتوی تعمیم یافته به عنوان بهترین تابع بر سری زمانی حداقل جریان برازش داده شد و نهایتاً حداقل جریان با دوره های بازگشت مختلف محاسبه گردید. علاوه بر این شاخص Q95 نشان می دهد که در 42 درصد از سا لهای آماری موجود حداقل جریان برابر یا کمتر از میزان آستانه خشکسالی است. حداقل جریان 7 روزه در دور ه های بازگشت 20، 50 و 100 ساله برابر با صفر تخمین زده شد که نشان از بحران خشکسالی در این حوضه است.

۳تحلیل خشکسالی آبشناختی در حوضه آبخیز کارون شمالی
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در دهه های اخیر تحلیل فراوانی جریان حداقل رودخانه ای به عنوان یکی از روش های پیش بینی خشکسالی آبشناختی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در تحلیل فراوانی جریان حداقل در حوضه هایی با طول دوره آماری کوتاه مدت و حوضه های فاقد ایستگا ههای اندازه گیری جریان همواره با مشکلاتی روبرو هستیم. برای کاهش برخی از این مشکلات از روش های منطقه ای کردن تحلیل فراوانی استفاده م یشود. در این تحقیق برای پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه آبخیز کارون شمالی، از روش تحلیل فراوانی منطقه ای جریان حداقل به سه روش بهره گرفته شد. نتایج تحلیل منطقه ای نشان داد که ارتفاع متوسط و شیب متوسط حوضه آبخیز کارون شمالی از عوامل مؤثر بر جریان حداقل در این حوضه اند.مقایسه سه روش مذکور نشان داد که روش ایجاد ارتباط بین جریان حداقل با دور ههای بازگشت مختلف و ویژگی های حوضه درتمامی دوره های بازگشت از دقت بالاتری نسبت به دو روش دیگر برخوردار است. از میان 2 روش دیگر یعنی شاخص جریان حداقل و منطق های کردن پارامترهای توزیع روش شاخص جریان کم در دور ههای بازگشت 5 ،10 و 20 سال نسبت به روش منطقه ای کردن پارامترهای توزیع خطای کمتری دارد ولی در دوره های بازگشت بالاتر یعنی 50 و 100 سال روش منطق های کردن پارامترهای توزیع ارج ح می باشد.بررسی نقشه های ناحیه بندی جریان حداقل در سطح حوضه با استفاده از شاخص های Q 95 وQ7,T نیز نشان داد از میان نواحی که بیشتر خشکسالی را تجربه می کنند گستره جنوبشرقی حوضه، خشکسالی شدیدتری را نسبت به سایر نقاط تجربه می کند.بنابراین در معرض خسارات و صدمات اقتصادی– اجتماعی خشکسالی هیدرولوژیک قرار دارد و لذا در مطالعات منابع آب نیازمند توجه بیشتری است.

۴تحلیل فراوانی منطقه ای جریان کم در حوزه آبخیز کارون شمالی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
خشکسالی هیدروژیک معمولاً بر منطقه وسیعی تاثیر گذار است و جریان حداقل رودخانه ای شاخص مناسبی برای مطالعه خشکسالی هیدرولوژیک است. در این تحقیق جهت پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک در حوزه آبخیز کارون شمالی، 14 ایستگاه با طول دوره آماری مناسب و آمار ثبت شده تا سال آبی 88–1387 انتخاب شد و 13 خصوصیت فیزیوگرافی و اقلیمی از ایستگاه های منتخب برای انجام آزمون همگنی به روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی مد نظر قرار گرفت. سپس سری زمانی جریان حداقل 7 روزه، برای هر ایستگاه محاسبه شد و بر اساس آزمون های نکویی برازش کای اسکوئر و کلموگراف اسمیرنوف و همچنین محاسبه آماره توزیع گامای 2 پارامتره به عنوان بهترین توزیع منطقه ای شناسایی گردید و دبی جریان حداقل 7 روزه با دوره های بازگشت 5، 10،20، 50 و 100 سال با استفاده از نرم افزار FREQ در هر ایستگاه برآورد گردید. سپس تحلیل منطقه ای جریان کم به روش رگرسیون چند متغیره انجام شد. به علاوه با ترسیم منحنی تداوم جریان در هر ایستگاه، شاخص نیز برای هر ایستگاه استخراج گردید و نقشه های ناحیه بندی شاخص های ، ، و تهیه شد. نتایج تحلیل منطقه ای نشان داد که ارتفاع متوسط و شیب متوسط حوزه آبخیز کارون شمالی از عوامل موثر بر جریان حداقل در این حوزه می باشند. همچنین بررسی نقشه های ناحیه بندی جریان حداقل نیز نشان داد از میان نواحی که بیشتر خشکسالی را تجربه می کنند گستره جنوب شرقی حوزه، خشکسالی شدیدتری را نسبت به سایر نقاط تجربه می کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه