توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱AA2024 تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی پیرسختی بر رفتار تغییر شکل آلیاژ
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
خواص منحصر به فرد آلومینیوم، آن را به یکی از مستعدترین مواد مهندسی و سازه ای تبدیل کرده اسـت . در بـین آلیاژهای آلومینیوم، آلیاژهای سری 2xxx به علت قابلیـت پیرسـختی، کاربردهـای فراوانـی در صـنایع هـ وا فـضا دارند . هدف از این پروژه بررسی تاثیر پارامترهای دما، زمان و محیط کوئنچ بر خواص مکـانیکی آلیـاژ آلومینیـوم 2024 در فرآیند پیرسختی این آلیاژ می باشد . در این راستا آلیاژ مورد مطالعه پس از کوئنچ در محیط هـای کـوئنچ 240 و در زمان های 8 ، 12 ، 14 و 16 ساعت تحت عملیات پیرسازی o C و 190 o C ،150 o C آب و هوا در دماهای
قرار گرفت و تاثیر این عملیات بر رفتارتغییر شکل این آلیاژ، جهت بدست آوردن حالت بهینه مـورد مطالعـه قـرار گرفت . همچنین ویژگی های ذرات فاز دوم در این آل یاژ با استفاده از آنالیز تـصویری، بررسـی و رابطـه بـین ذرات فاز دوم و استحکام با توجه به رابطه اوراوان تحقیق گردید

۲بررسی مولفه های تنش رینولدزی در دنباله نزدیک مغشوش با استفاده از جریان سنج سیم داغ
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ساختار مقادیر متوسط زمانی سرعت و مولفه های نوسانی آن در دنباله نزدیک پشت یک جسم نقش به سزایی درنیروهای آیرودینامیکی وارد بر جسم دارد. بدین منظور، در تحقیق تجربی حاضر، نحوه تغییرات درصد آشفتگی و ممانهای مرتبه دوم مولفه های نوسانی سرعت د راستای عمود بر امتداد جریان ومقاطع مختلف دور از لبه فرار اندازه گیری و رسم شده اند. آزمایشات توسط تکنیک سیم داغ و تونل باد در عدد رینولدز 10 به توان 5 ضربدر 6 وابسته به سرعت جریان آزاد و طول صفحه در امتداد جریان انجام شده است. در تحقیق تجربی حاضر، دنباله نزدیک آشفته در امتداد یک صفحه مسطح با لبه حمله گرد و لبه فرار تیز که به صورت اریب در زاویه 45 درجه قرار دارند، بررسی شده است. نتایج تجربی به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه شده و از دقت قابل قبولی برخوردار است. بررسی های انجام شده نشان داد که می تون ناحیه دنباله نزدیک را به سه قسمت ناحیه زیر لایه درونی دنباله نزدیک، ناحیه لگاریتمی و ناحیه لایه خارجی تقسیم بندی نمود. با توجه به نتایج حاضر، تا فاصله x+=9000 را می توان به عنوان محدود دنباله نزدیک به حساب آورد.

۳بهینه سازی آیرودینامیکی سطح مقطع بال با استفاده از روش گرادیانی
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۸
با پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت کامپیوترها، مکانیک سیالات محاسباتی به عنوان بخشی مهم در روند طراحی تبدیل شده است . امروزه یافتن یک مدل بهینه میان مدلهای موجود، دیگر مستلزم آزمایشات متعدد در تونل باد نمی باشد . سالهاست که روشهای عددی بهینه سازی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند و روشهای گرادیانی به عنوان روشی مؤثر در بهینه سازی آیرودینامیکی شناخته شده است . در این مطالعه نیز از یک روش گرادیانی برای بهینه سازی آیرودینامیکی ایرفویل استفاده شده است . روش بهینه سازی ارائه شده در این م قاله تابع هدف را با استفاده از حل متوالی معادلات درجه دوم مینیمم می کند . در هر دوره ی حل، زیر برنامه ی بهینه سازی بردار طراحی را تغییر داده، میدان حل توسط زیر برنامه تولید شبکه، شبکه بندی شده و جریان حل می شود . در آخر تابع هدف محاسبه می شود و تأثیر تغییرات بردار طراحی روی آن ملاحظه می گردد، با توجه به تأثیر تغییرات، بردار طراحی در جهت مینیمم سازی تابع هدف تغییر می کند تا در نهایت یک مدل بهینه حاصل گردد . معادلات حاکم، معادلات اویلر برای حل یک میدان جریان دو بعدی و تراکم پذیر می باشند و از یک روش حجم محدود بر پایه ی شبکه بندی بی سازمان برای حل معادلات استفاده شده است . برای محاسبات شارها روش رو ١ و برای پیشروی در زمان از رانگ – کوتا ٢ مرتبه ۴ بهره جسته شده است . این روند برای بهینه سازی ایرفویل اولیه ناک0012 در سه رژیم مختلف پروازی اعمال شده است . مزیت این روش نسبت به روشهای مشابه سرعت همگرایی بالای آن می باشد .

۴مدلسازی سه بعدی و محاسبه نیروهای آیرودینامیکی وارد بر دو خودرو در حین عبور از مقابل یکدیگر
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دینامیک سیالات محاسباتی به عنوان ابزاری کارآمد دربسیاری از تحقیقات و علوم کاربردی راه یافته است. با این وجود هنوز در زمینه ایرودینامیک خودرو، جای انجام تحقیقات و بررسی های زیادی وجود دارد. در این مقاله، به بررسی چگونگی نیروی جانبی وارد بر هر خودرو در حالتی که دو خودرو به سمت یکدیگر حرکت می کنند، پرداخته شده است . در این تحقیق آیرودینامیکی، جزئیات هندسی دو خودرو با دقت کافی مدل شده است. اثرات لایه مرزی با تولید شبکه ریز در نزدیک بدنه هر خودرو درنظر گرفته شده و اغتشاش نیز، با بکارگیری مدل دو معادله ای (RNG k–e) لحاظ گردیده است . ا زآنجا که شبکه بندی اطراف هر خودرو بر شبکه خودروی مجاور لغزش دارد، از روش شبکه لغزان برای مدلسازی حرکت دو خودرو استفاده می شود. زمانیکه سطوح جلوی دو خودرو در مقابل یکدیگر قرار می گیبرند، نیروی جانبی وارد بر هر خودرو به گونه ای است که دو خودرو از هم دور می شوند. به تدریج با عبور دو خودرو از کنار یکدیگر، جهت نیروی جانبی وارد بر هر خودرو تغییر کرده و حداکثر نیروی جانبی که باعث نزدیک شدن دوخودرو به یکدیگر میشود در وضعیتی است که سطح جلوی یک خودرو به سطح انتهای خودروی دیگر رسیده باشد. درنهایت زمانیکه خودروها، به طور کامل از یکدیگر عبور کردند، نیروی جانبی به صفر نزدیک می شود. این نتایج کاملاً با یافته های حاصل از روش های تجربی و عددی مطابقت دارد.

۵روش ناهمگن تطبیق شبکه بی سازمان در حل معادلات اویلر
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مقاله روش ناهمگن تطبیق شبکه بی سازمان برای معادلات غیر لزج اویلر دو بعدی ارائه گردیده است. برای ایجاد شبکه تطبیقی از گرادیان میدان فشار استفاده می شود. شبکه اولیه بروش جبهه پیشرو و پرایر تولید می شود. سپس شبکه مثلثی بصورت خودرکار در نواحی با تغییرات شدید گرادیان ریز می شود. عمل تطبیق با اضافه کردن گره، پاک کردن لبه، جابجایی اضلاع و جابجایی گره انجام می گیرد. با تغییر دادن پارامتر ، تعداد مثلث در ناحیه نیز می توان ، شبکه را در نواحی با گرادیان کم درشت کرد. معادلات اویلر دوبعدی با استفاده زا روش تجزیه بردار شارسینتیک حل می شوند. در این روش با توجه به تئوری توزیع ذرات در مکانیک آماری و ارتباط معادله بولتزمن با معادلات اویلر، شارهای غیر لزج محاسبه میشوند. در نهایت برای نشان دادن دقت الگوریتم، جریا مافوق صوت روی لبه تراکمی – انبساطی و جریان مافوق صوت روی برآمدگی دایره ای تحلیل شده و نتایج بدست آمده با نتایج سایر مراجع مقایسه شده است.

۶تحلیل عددی اثرات تغییر ابعاد و خواص فیزیکی ذرات بر روی پارامترهای لایه مرزی جریان مافوق صوت با ذرات جامد
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله جریان مافوق صوت دو بعدی گاز همراه با ذرات جامد به صورت عددی تجلیل میشود. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تغییر قطر، گرمای ویژه و چگالی ماده تشکیل دهنده ذرات بر پارامترهای مشخصه لایه مرزی آرام تراکم پذیر میباشد. این پارامترها به حل عددی معادلات کامل ناویر – استوکس در یک شکل عمومی که در آن بر هم کنش دو فاز طراحی لحاظ شده است و با فرض پیوستگی هر دو فاز بدست میآیند. روش تجزیه بردارشار ون لیر برای حل معادلات حاکم بر فاز گاز مورد استفاده قرار گرفته و برای بالا بردن دقت محاسبه متغیرهای پایستار از روش ماسکل (Muscl) به همراه محدود کننده ون آلبادا (Van Albada) استفاده شده است. فاز جامد یک محیط پیوسته فرض می شود که از لزجت آن صرف نظر شده است. برای معادلات اویلر حاکم بر فاز جامد با استفاده از روش تجزیه اختلاف شار، مساله ریمان حل می شود. مشاهده میشود که خواص مواد تشکیل دهنده و همچنین اندازه ذرات از طریق بر هم کنش بامحیط گاز که با نیروی درگ، توزیع لایه مرزی روی سطح ذرات، تولید و اتلاف انرژی نشان داده می شوند، بر روی دینامیک رفتاری جریان های دو فازی اثر می گذارند.

۷بررسی ساختار میدان جریان و عملکرد نیروی تراست نازل های توپی دار تقارن محوری با استفاده از شبیه سازی عددی
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله به شبیهسازی میدان جریان حول نازلهای توپیدار با استفاده از روش عددی پرداخته میشود . طی فرآیند شبیهسازی، ویژگی بارز نازلهای توپیدار یعنی، جبرانسازی ارتفاع بررسی میگردد . در تحلیل عددی انجام گرفته عملکرد دو نوع نازل توپیدار که شامل نازل توپیدار مخروطی و نازل توپیدار منحنیشکل میباشد، مورد بررسی قرار گرفته، نتایج به دست آمده از شبیهسازی عددی با نتایج تجربی و نتایج عددی موجود در مراجع مقایسه میشوند . حاصل این مقایسهها نشان میدهد که شبیهسازی مورد استفاده در این تحقیق از دقت بالایی برخوردار است .

۸بررسی تجربی مشخصه های آشفتگی در دنباله نزدیک یک صفحه مسطح
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۷
در تحقیق تجربی حاضر ، دنباله نزد یک آشفته در امتداد یک صفحه مسطح با لبه حمله گرد و لبه فرار تیـز توسـط تونـل باد و سیم داغ در سرعتها ی کم بررسی شده است . امتداد لبه حمله و فرار مدل هر دو نسبت به امتداد جریان بـه صـورت 5 اریب در زاویه 45 درجه قرار دارند . آزمایشات در عدد ر ینولدز 6×10 ، وابسته به سرعت جر یان آزاد و طول صـفحه در امتداد جر یان انجام شده است . نتایج به صورت پروفیلهای تغییرات سرعت متوسط ،درصد آشـفتگی در جهـات مختلـف و میزان انرژی آشفتگ ی در راستای عمود بر امتداد جریان و در مقاطع مختلف ناحیه مورد تحقیق ترسیم شده ا ند . نتایج این تحقیق صحت برقراری قانون لگار یتمی د یواره در ناح یه دنباله نزدیک را با مقایسه نتایج دیگران نشان می دهند . همچنین چگونگی تغییرات درصد آشفتگی در جهات ′ u و ′ w و تغییرات انرژی آشفتگی در جهت عمود بر امتداد جریان غالب و با فاصله گرفتن از لبه فرار مشخص شده اند .

۹طراحی نازل توپیدار تقارن محوری فراصوت برای یک وسیله نقلیه هوایی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله پارامترهای طراحی نازل توپی دار تقارن محوری فراصوت برای یک وسیله نقلیه هوایی بررسی شده، سپس جزئیات مربوط به طراحی نازل ارائه شده است. اجزاء کلی هندسه طراحی شده، شامل پروفیل آیزنتروپیک و نازل درونی، متشکل از دو بخش همگرا و گلوگاهی می ‏باشد، که برای نسبت فشار 32 (برابر نسبت فشار محفظه احتراق به فشار محیط) با استفاده از یک کد کامپیوتری تدوین شده، به دست آمده است. همچنین برای بررسی صحت طراحی صورت گرفته، تحلیل دینامیک سیالاتی نازل توپی دار انجام، و نتایج آن با مقادیر طراحی مقایسه شده است. در انتها نیز اثرات پارامترهای طراحی روی عملکرد نیروی تراست مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نازل طراحی شده از عملکرد مطلوبی برخوردار می ‏باشد.

۱۰حل عددی میدان جریان سیال در مراحل مکش و تراکم موتور دوگانه سوز (Dual)
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
اثرات میدان جریان سیال تأثیر مهمی در نحوه تشکیل مخلوط هوا و سوخت دارد همچنین اتمیزه شدن سوخت پاشیده شده به طور عمده از حرکت هوا و سرعت آن تأثیر می پذیرد. در این تحقیق میدان جریان سیال بصورت گذرا از شروع مرحله مکش و باز شدن سوپاپهای هوا تا انتهای مرحله تراکم شبیه سازی شده است. در حل عددی میدان جریان سیال بصورت گذرا مدل توربولانس، تعداد سلولهای فضای محاسباتی، روش انفصال معادلات و گامهای زمانی سرعت همگرایی و دقت جوابها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در مرحله مکش جتهای مخروطی هوای عبوری از سوپاپهای هوا میدان جریان سیال را بشدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، بنابراین در این شبیه سازی مدل هندسی فضای محاسباتی که مطابق با یکی از سیلندر‌های موتور می‌باشد به گونه‌ای که حرکت سوپاپها را مدل بکند ایجاد شده است. نتایج حاصل از حل عددی با یک تحقیق تجربی ارزیابی شده است.

۱۱تأثیر جریان بیرونی بر عملکرد نازلهای آیروسپایک تقارن محوری
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق به شبیه سازی میدان های جریان اطراف نازل های آیروسپایک تقارن محوری با استفاده از روش عددی پرداخته می شود. طی فرآیند شبیه سازی، مشخصه فشار قاعده، مکانیزم گذر دنباله آشفته، تحلیل و عملکرد نازل آیروسپایک بررسی می گردد. در ضمن تحلیل ها، اثر جریان آزاد محیط بیرون بر روی مشخصه های جریان نازل آیروسپایک، از جمله توزیع فشار و نیروی تراست مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین در این مقاله ویژگی سازواری ارتفاع در نازل های آیروسپایک تحقیق می شود. نتایج تجربی و عددی به دست آمده توسط مراجع دیگر، مؤید صحت و دقت شبیه سازی های عددی موجود می باشند.

۱۲بهینه سازی عملکرد نیروی تراست نازل آیروسپایک تقارن محوری با استفاده از هواریز قاعده ای
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله به شبیه سازی میدان جریان اطراف نازل آیروسپایک با و بدون وجود هواریز قاعده ای ٢ (جریان فر و صوت ثانویه ) با استفاده از روش عددی پرداخته می شود. طی فرآیند شبیه سازی، اثر کاربرد هواریز قاعده ای بر پلوم خروجی نازل آیروسپایک و مشخصه های ناحیه قاعده آن مانند فشار و تراست قاعده و همچنین ساختارهای جریان قاع ده بررسی می گردد. در این تحلیل دینامیک سیالاتی به عمل آمده، عملکرد نازل آیروسپایک برای شرایط مختلف هواریز قاعده ای همچون شرط نیروی تراست فشاری حداکثر و شرط نیروی تراست کل حداکثر، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کمی و کیفی (تجربی و عددی ) به دست آمده توسط م راجع دیگر، مؤید صحت و دقت شبیهسازیهای عددی انجام شده، در تحقیق حاضر میباشند.

۱۳حل معادلات اویلر بروش تجزیه بردار شار سینتیک در شبکه های بی سازمان تطبیقی
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله حل معادلات اویلر دو بعدی تقارن محوری با استفاده از روش تجزیـه بـردار شـار سینتیک در شبکه بی سازمان تطبیقی ارائه گردیده است . روش تجزیه بردار شار سینتیک در مقایسه با سایر روشهای تجزیه اختلاف شار مانند " رُو " و " اُشر " مبنایی کاملا متفاوت دارد . در این روش با توجه به تئوری توزیع ذرات در مکانیک آماری و ارتباط معادله بولتزمن با معادلات اویلر، شارهای غیر لزج محاسبه می شو ند . در این مقاله ال گوریتم مورد استفاده از دو قسمت تشکیل شـده اسـت . ایـن قسـمتها شـامل حـل معادلات اویلر و مولد شبکه می باشد . معادلات اویلر بروش " آپ ویند " تجزیه بردار شار سینتیک حل می گردند . هم چنین جهت جلوگیری برای افزایش دقت استفاده شده است . بمنظور جلوگیری از نوسانات زیاد محـدود سـاز MUSCL 1 از پخش عددی در حل معادلات از روشVan Albada بکار برده شده است . برای انت گرال گیری زمانی نیز از روش ران گه کوتا مرتبه چهار استفاده شده است و در حل پایدار روش گام زمانی محلی بکار برده شده است . شبکه سازی مثلثی بروش جبهه پیشرو از روی مرز انجـام مـی گیـرد . بـرای ایجـاد شـبکه تطبیقـی از گرادیان میدان فشار استفاده می شود . شبکه مثلثی ایجاد شده ، بصورت خودکار در نواحی با تغییرات شدید گرادیان ریز شـده و در صـورت لزوم در نواحی با گرادیان کم درشت می شود . ساختار داده ها با استفاده از روش درخت یک چهارمی مدیریت مـی شـود . در نهایـت بـرای
نشان دادن دقت الگوریتم مثالهای مختلفی تحلیل گردیده و نتایج بدست آمده با نتایج سایر مراجع مقایسه شده است .

۱۴تحلیل تجربی مشخصات آیرودینامیکی یک بال نامحدود با صدمه به شکلهای دایروی و گوشه دار
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق، جریان بر روی ایرفویل NACA 641–412 با صدمه هایی به شکل دایره و ستاره به طور تجربی و با استفاده از اندازه گیری بالانس مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین به منظور مشاهده ساختار جریان سطح ایرفویل از تکنیک مرئی سازی با تافت استفاده شده است . در اثر صدمه سوراخی بر سطوح بالا و پایین بال ایجاد شده ،در نتیجه عبور جریان از میان صدمه، یک نوع جریان تداخلی جت – جریان آزاد ایجاد می شود . در زوایای حمله بالا جت قوی ایجاد شده که اثرات برجسته تری بر روی جریان سطح بالایی ایرفویل دارد، و برخلاف آن در زوایای حمله پایین جت ایجاد شده ضعیف است . به منظور بررسی اثر لبه های نامنظم در شبیه سازی صدمه بالستیک ،علاوه بر صدمه دایره، صدمه به شکل ستاره نیز مورد آزمایش قرار گرفته است مقایسه با مدل سالم نشان می دهد که افزایش زاویه حمله موجب کاهش ضریب برا، افزایش ضریب پسا و منفی تر شدن ممان پیچشی در مدل صدمه دیده می شود که این بعلت نوع جت جریان خروجی از صدمه می باشد . در زوایای حمله پایین جت ضعیف و در زوایای حمله بالا جت قوی ایجاد می شود . آزمایشات در عدد رینولدز 180000 انجام گرفته است . مقایسه نتایج کمی دو صدمه دایره و ستاره با یکدیگر و با نتایج تحقیقات پیشین در اعداد رینولدز بالاتر نشان می دهد صدمه ستاره تأثیر محدودی برتغییرات ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نسبت به صدمه دایره دارد و تقریب دایروی برای شبیه سازی صدمه بالستیک با لبه های نامنظم منطقی به نظر می رسد

۱۵مطالعه تجربی عملکرد آیرودینامیکی بال نامحدود صدمه دیده با درنظرگرفتن اثر رینولدز
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این تحقیق، جریان بر روی ایرفویل NACA 641–412 با صدمه ای به شکل مثلث به طور تجربی و با استفاده از اندازه گیری بالانس مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه عبور جریان از میان صدمه، یک نوع جریان تداخلی جت–جریان آزاد ایجاد می شود. مقایسه با مدل سالم نشان می دهد که افزایش زاویه حمله موجب کاهش ضریب برا، افزایش ضریب پسا و منفی تر شدن گشتاور پیچشی در مدل صدمه دیده می شود که این بعلت نوع جت جریان خروجی از صدمه می باشد. در زوایای حمله پایین جت ضعیف و در زوایای حمله بالا جت قوی ایجاد می شود. آزمایشات در اعداد رینولدز مختلف نشان می دهد که با بالاتر رفتن عدد رینولدز ، مقادیر کمتری برای تغییرات ضریب برا مشاهده میشود،در حالیکه بر روی تغییرات ضریب پسا اثرات افزایشی دارد. نتایج با یکدیگر و همچنین با نتایج تحقیقات تجربی و عددی پیشین بر روی این نوع صدمه،مقایسه می شود.

۱۶تأثیر پیکربندی نازل آیروسپایک تقارن محوری بر عملکرد نیروی تراست
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله، پس از ارائه مباحثی اجمالی درباره نازلهای پیشرفته امروزی، میدان جریان اطراف نازل آیروسپایک (Aerospike) تقارن محوری با شرود تخت و شرود قایقی (Boat–Tail Shroud) که به عنوان بارزترین طرح پیشنهادی برای دستیابی به یک سازوکار تطابقی جهت ارضای مفهوم سازگاری با (یا جبرانسازی) ارتفاع (Altitude Adaptation or Compensation) شناخته میشود، با استفاده از روش عددی مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، شبیه سازی میگردد. طی فرآیند تحلیل، ساختارهای جریان قاعده شرود و پلاگ (Plug) و نیز اثرات جریان بیرونی بر روی پلوم خروجی از ن ازل بررسی میشود. همچنین مشخصه های عملکردی مانند فشار قاعده و نیروی تراست نازل و تغییرات آنها با ارتفاع پروازی (برحسب نسبت فشار ) ارزیابی می گردد. نتایج تجربی و عددی به دست آمده در مراجع دیگر نیز با نتایج شبیه سازیهای به عمل آمده برای تأیید صحت و دقت شبیه سازیهای موجود مقایسه و ارائه میشود.

۱۷عملکرد مدلساری اغتشاش با استفاده از روش های k–ε استاندارد و k–ε اصلاح شده دو لایه ای در تحلیل جریان اطراف یک سیلندر مربعی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در مقاله حاضر عملکرد مدلسازی اغتشاش با روش k–ε استاندارد و روش k–ε اصلاح شده در حل عددی دو بعدی جریان بر روی سیلندر مربعی شکل در اعداد رینولدز بالا با استفاده از الگوریتم سیمپلز بررسی شده است. یکی ار مشخصه های جریان عبوری از روی اجسام غیر آیرودینامیک جدایش جریان از لبه های تیز می باشد. از آنجا که دقت قانون لگاریتمی دیواره مورد استفاده در روش k–ε استاندارد در لایه مرزی فاقد جدایش معتبر است، دقت مدلسازی در هنگام وجود جدایش در لایه مرزی کاهش می یابد، لذا بای نواحی نزدیک به دیواره از روش ناحیه دو لایه ای استفاده شده و با نتایج k–ε استاندارد مقایسه شده است. مقایسه های به عمل آمده نشان می دهد که روش k–ε استاندارد همگرا می شود. همچنین مدل k–ε استاندارد پاشش گردابه های (Vortex Shedding) کمتری را در یک حوزه زمانی ابت نسبت به مدل k–ε دو لایه ای و داده های تجربی پیشبینی می کند. پس از محاسبه ضریب پسای میانگین برای هر دو روش و مقایسه ی آن با نتایج معتبر تجربی، مشاهده شد که داده های بدست آمده از مدل دو لایه ای نسبت به مدل استاندارد از دقت قابل قبولی برخوردار است.

۱۸مطالعه تجربی ساختار جریان تداخلی جت ناشی از صدمه با شکلهای مختلف بر روی یک بال نامحدود
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این تحقیق یک نمونه بال نامحدود صدمه دیده، با استفاده از روشهای تجربی مدلسازی و تحلیل شده وساختار جریان تداخلی ایجاد شده توسط جت صدم ه بر روی آن مورد بررسی قرار گرفته است .در اثر صدمه سوراخی بر سطوح بالا و پایین بال ایجاد شده و لذا جریان از این سوراخ عبور کرده و یکی از جریانهای پیچیده تداخلی جت – جریان آزاد را ایجاد می نماید . بر خلاف اینکه در زوایای حمله بالا جت قوی ایجاد شده و اثرات برجس ته تری بر روی جریان سطح بالایی ایرفویل دارد، در زوایای حمله پایین جت ایجاد شده ضعیف است.به منظور بررسی اثر لبه های نامنظم در شبیه سازی صدمه بالستیک ، علاوه بر صدمه دایره، صدمه به شکل مثلث نیز مورد آزمایش قرار گرفته است .همچنین به منظور مشاهده جریان روی ایرف ویل وتحلیل کیفی ساختار آن، از تکنیک مرئی سازی با تافت استفاده شده است.مکانیزم جریان شناخته شده در بال صدمه دیده، شباهتها و تفاوتهایی را با جت– جریان آزاد نشان می دهد.

۱۹بهینه سازی آیروترمودینامیکی یک وسیله بازگشتی به جو (RV) در یک مسیر مشخص با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله پس از شبیه‌سازی شش درجه آزادی کل فاز برگشت از جو از ارتفاع km 82 تا لحظه برخورد به زمین یک RV سه‌بعدی تقارن محور با شرایط اولیه پروازی مشخص و پس از اعتبارسنجی شبیه‌سازی، به سراغ بهینه‌سازی این RV از دو دیدگاه مجموع شار حرارتی ایجاد شده بر روی RV و مجموع ضریب پسای بوجود آمده بر روی RV در کل زمان حرکت بازگشتی می‌پردازیم. با توجه به پیچیدگی روابط، استفاده از روشهای کلاسیک بهینه‌سازی امکان‌پذیر نیست بنابراین در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌‌سازی RV استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که ضرایب آیرودینامیکی (ناشی از فشار و اصطکاک) و شار حرارتی در هر گام زمانی پروازی از طریق یک زیر سیستم آنلاین (online subsystem) در داخل شبیه‌سازی محاسبه می‌شود نه از یک جدول از قبل تهیه شده به صورت آفلاین (offline). همچنین نتایج بدست آمده از الگوریتم ژنتیک با نتایج بدست آمده از الگوریتم پارتو (GAMULTIOBJ) اعتبارسنجی می‌شود. در این مقاله برای اجرای سریعتر برنامه، با استفاده از جعبه ابزار محاسبات موازی مطلب (parallel computing toolbox) و جعبه ابزار توزیع محاسبات مطلب (Distributed Computing)، الگوریتم ژنتیک به صورت موازی اجرا می‌‌شود.

۲۰تخمین شکل هندسی مرز مجهول نامنظم با استفاده از روش المان محدود و هدایت حرارت معکوس
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۹
تخمین شکل هندسی مرز مجهول از مسائل رایج در انتقال حرارت معکوس است که دراین تحقیق با استفاده از روش المان محدود، گسسته سازی معادلات در مسئله های معادله مستقیم، حساسیت و الحاقی و دو روش کاهش سریع و گرادیان الحاقی برای مینیمم سازی تابع هدف استفاده شده اند.

۲۱بهینه سازی آیروترمودینامیکی یک وسیله بازگشتی به جو در یک مسیر مشخص
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۹
دراین مقاله پس از شبیه سازی شش درجه آزادی کل فاز برگشت از جو از ارتفاع 82 کیلومتری تا لحظه برخورد به زمین یک وسیله بازگشتی به جو سه بعدی تقارن محور با شرایط اولیه پروازی مشخص و پس از اعتبار سنجی شبیه سازی به سراع بهینه سازی این وسیله بازگشتی به جو از دو دیدگاه مجموع شار حرارتی ایجاد شده برروی وسیله بازگشتی به جو و مجموعه ضریب پسای بوجود آمده برروی وسیله بازگشتی به جو در کل زمان حرکت بازگشتی می پردازیم.

۲۲تاثیر پیکربندی مدولار نازل آیروسپایک خوشه ای بر عملکرد نیروی تراست سیستم پیشرانش یک وسیله نقلیه هوایی پرتابی
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
در تحقیق حاضر پس ازا رائه مقدمه ای اجمالی درباره نازل های مدرن و کارآمد امروزی میدان جریان اطراف نازل آیروسپایک حلقوی و خوشه ای که به عنوان بارزترین طرح جهت استحصال اهداف متصور دراین زمینه شناخته می شود با استفاده از روش عددی مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شبیه سازی می گردد.

۲۳بررسی تجربی ضرایب آیرودینامیکی وتداخل جریان عبوری از دو سیلندر مربعی در چیدمان پشت سر هم
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
در این آزمایشجریان عبوری از دو سیلندر پشت سر هم در تونل باد مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب فشار ، لیفت ، درگ در اثر ریزش گردابه برای هر یک از دو سیلندر به دست آمد و نمودارهای آن ها ارائه گردید. این آزمایش در 5 عدد رینولدز و در 8 حالت L\D از 1\5 تا 9 انجام گرفت L فاصله بین مراکز سیلندرها و D طول ضلع مربع می باشد درچیدمان متولی و برروی سیلندر بالا دست مشاهده می شود که در توزیع فشار برروی سه ضلع B,C,D با همبرابراست. در l\d>4 اثرات سیلندر پایین دست برروی سیلندر بالادست به طور محسوسی کاهش می یابد و توزیع فشار بر روی سیلندر بالادست مشابه توزیع فشار بر روی تک سیلندر می شود، که این امر به سبب افزایش فاصله بین دو سیلندر و کاهش تداخل جریان می باشد.

۲۴بررسی تجربی ساختار جریان در طی یکحالت گذرای آرام\ آشفته با القای گردابه از سیلندر مربعی
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
در علوم هوانوردی، هواشناسی (جریانات اتمسفری) ، توربوماشین ها حالت گذرای آرام \ آشفته در روی جسم میتواند به سبب تعامل بین گردابههایی تشکیل شود که خارج از لایه مرزی و یا درون خود لایه مرزی روی داده اند. در این مقاله به بررسی فرآیند حالت گذرای آرام \ آشفته ایجاد شده از گردابه ناشی ازیک سیلندر مربعی روی لایه مرزی یک صفحه تخت از نقطه نظر ساختارهای جریان پرداخته شده است. گردابه توسط یک سیلندر با مقطع مربع، که در جریان آزاد و در لبه جلویی صفحه تخت قرار گرفته است.، ایجاد میشود.

۲۵مطالعه تجربی الگوی جریان وضرایب آیرودینامیکی برروی ایرفویل NLF–0414 یخ زده
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف این مقاله بررسی تاثیر یخ زدگی بر خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل NLF–0414با طول وتر 45cm در اعداد رینولدز Re=0.6× 10 6 Re=0.75× 10 6 که به صورت تجربی در تونل باد اندازه گیری می شود.در این آزمایشات از دستگاه جریان سنج سیم داغ و دستگاه فشار سنج استفاده گردیده است . که در زوایای حمله مختلف در محدوده 20 +الی 10 – انجام می گیرد.یخ مورد استفاده در این کار از نوع یخ ریم می باشد وچنین نتیجه می گرددکه یخ زدگی سبب تغییر کارایی آیرودینامیکی بال می شودبه طوریکه که یخ تشکیل شده در لبه حمله باعث کاهش نیروی برابیشینه و افزایش نیروی پسا و کاهش زاویه واماندگی و افزایش ارتعاشات در بال وهواپیما می گردد. واین امر موجب پایین آمدن میزان کنترل هواپیما می شود که خطر جدی برای پرواز تلقی می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۳ نتیجه