توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱برنامه درسی آرمانی در محیط مجازی برداشتی نو از برنامه درسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فناوری اطلاعات و ارتباطات، چرخه مباحثات برنامه درسی را صد سال به عقب یعنی عصر تایلریسم کارایی اجتماعی و دیدگاه های فنی – عقلایی از برنامه درسی برگردانده است. همانند قرن گذشته چالش های انسان و ماشین، حافظت و تجربه، طبقه اجتماعی سلطه گرا و زیر سلطه موضوعاتی چون ابزار، زبان، فرهنگ و قدرت به موضوع مشاجرات قرن بیست و یکم در رشته برنامه درسی تبدیل شده است. البته این مشاجرات در منبری دیگر یعنی منبر بحث همای بین المللی کردن ، جهانی سازی و فرانوین گرایی و در دوره ای دیگر به نام عصر دیجیتالی و علاوه بر رشته برنامه درسی، از زاویه دید بسیاری از رشته های علوم انسانی مطرح است. برنامه درسی آرمانی با تکیه بر محیط های مجازی و شبکه جهانی پاسخی است به دیدگاه های نو میدانه و هیاهوی جنال برانگیز قدیمی که ثمره ای جز سرگردانی و بی هویتی نظام های برنامه ریزی درسی در گذشته نداشته است. این نوع برنامه درسی با قرار گرفتن در متن آرمانشهرهای مجازی ممکن است با تاکید بر پرورش منش های عالی انسان و با طامینان از نیروها و توانمندی های عظیم او، فناوری اطلاعات و ارتباطات به ابزاری مفید و سودمند در تعلیم و تربیت و به ویژه در برنامه درسی تبدیل کند. نظریه برنامه درسی آرمانی با هدف سوق دادن انسا به سوی ارزش های والای انسانی، در پی ایجاد صلح، دموکراسی و عدالت به وسیله الگوسازی درون فضای مجازی و درون شبکه ای است . معلمان و فراگیران آرمانگرا ضمن سرکوبی نیروهای بدبینی و بدگمالی، در پی تعریف آرمان های فراملی، فرامنطقه ای و حتی فرازمانی خود در محیط مجازی بر می آیند و به آرمان های دیگران نیز که برخاسته از اندیشه های برجسته برای تعالی انسان است، احترام می گذارند. در اغاز قرن جدید حقیقت مجازی این امکان را فراهم می کند که فراگیران به یکی از بزرگترین آرزوهای آرمانگرایان، یعنی طراحی آرمانشهرها به کمک فضای مجازی که اغلب فیلسوفان آرمانگرا همچون افلاطون و توماس مور از آن محروم بوده اند، نایل شود. این آرزوی بزرگ که اهمیتی خاص در حوزه تعلیم و تربی دارد، برنامه درسی تجارب فرا زیست شده از طریق واقعیت مجازی است. منظور از تجارب فرازبست شده تجاربی است که هدف زندگی انسان را درجهان نه صرفا به اینجا و اکنون، بلکه به تجربه های فراز مانی و فرامکانی در فضایی مجازی پیوند می دهد.
حقیقت مجازی در برنامه درسی چون عالم معنای افلاطونی ایده ای است به سوی حقیقت های برتر و گذر از سایه های جهان احساسی و نیل به جهان بینی، ایده ای که قبل از ورود به چرخه بحث های قرن بیستمی برنامه درسی در حکم یک رویکرد یا نظریه جدید برنامه درسی جای تامل و مداقه دارد.

۲بررسی رابطه میزان خلاقیت و محرکهای اجتماعی خلاقیت در دانش آموزان سال اخر متوسط شهر سنندج
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۲
خلاقیت یک نوع توانایی است که در اثر محرکهای محیطی بویژه محرکهای اجتماعی می تواند رشد کند در تحقیق حاضر ارتباط خلاقیت دانش آموزان سال سوم متوسطه با انواع مهم محرکهای اجتماعی خلاقیت یعنی خلاقیت شغلی والدین، جنسیت، خلاقیت در گروه های دوستی، مناطق شهری مشخص شده است برای این کار 120 نفر دانش آموز سال سوم متوسطه ا زدبیرستانهای مختلف شهرستان سنندج و از دو ناحیه برخوردار و غیربرخوردار انتخاب شدند پس از اجرا آزمون تورنس و مرتب کردن نمرات 20 نفر دانش آموز که بالاترین نمره و 20 نفر دیگر که پایین ترین نمره را در آزمون اخذ کرده بودند بعنوان دانش آموز خلاق و غیرخلاق انتخاب شدند.

۳تعیین شرایط بهینه برای پاربویلینگ برنجهای ایرانی جهت استخراج روغن خوراکی از سبوس و اندازه گیری میزان اسید چرب آزاد آن
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۸
برنج از محصولات مهم زراعی کشور است برطبق آمار ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی کشور میزان تولید شلتوک در سال زراعی 88–87 بالغ بر 2253416تن گزارش شده است و توجه به آن بعنوان یک ماده غذایی مهم با در نظر گرفتن نیازهای غذایی کشور در جهت کاهش ضایعات حاصل از فراوری ان می تواند بسیار مهم باشد سالانه مقادیر قابل توجهی سبوس به عنوان ضایعات تولید برنج دور ریخته می شود و عدم توجه به استفاده از آن بعنوان یک ماده اولیه در جهت استخراج روغن با درجه کیفی بالا به دلیل قابلیت فساد بالای این روغن در اثر فعالیتهای آنزیم لیپولیتیک لیپاز بلافاصله پس از برنجکوبی خود از مسائلی است که می تواند از جنبه اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد پاربویلینگ فرایندی است که امروزه نقش آن به عنوان یک فرایند ویژه و قابل اجرا قبل از برنجکوبی درجهت بهبود خصوصیات برنجکوبی و تغذیه ای محصول مشخص گردیدها ست به همین منظور در ارتباط با تاثیر فرایندهای پاربویلینگ دو واریته شلتوک کشور به نامهای رضاجو دانه متوسط و حسن سرایی دانه بلند تحت تاثیر سه تیمار متفاوت از فرایند مذکور بهمراه تیمار کنترل جهت اندازه گیری برخی شاخصهای اقتصادی شامل میزان روغن خام استحصالی و میزان اید چرب آزاد روغن پس از پخت قرار گرفتند.

۴مقایسه مهارتهای تفکر انتقادی دانش اموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر تهران 89–88
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۷
این پژوهش با هدف مقایسه مهارتهای تفکر انتقادی دانش اموزان مدارس هوشمند ومدارس عادی شهر تهران انجام شد روش پژوهش این مطالعه با روش علی – مقایسه ای پس رویدادی ، و جامعه مورد مطالعه دانش اموزان سال سوم مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی رشته ریاضی دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی 88–87 بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس یک مدرسه هوشمند و یک مدرسه عادی انتخاب و درهریک از این دو مدرسه 50 نفر دانش اموز به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ازمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا بود که سه مهارت عمده تحلیل، استباط و ارزشیابی را می سنجد بطور کلی نتایج نشان داد که در همه مهارتها بین میانگین مهارتهای تفکر انتقادی دانش اموزان مدارس هوشمند و دانش اموزان مدارس عادی به نفع دانش اموزان مدارس هوشمندتفاوت معنادار وجود دارد.

۵استخراج روغن خوراکی از سبوس برنج ایرانی و اندازهگیری میزان اسید چرب آزاد آن
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
سالانه مقادیر قابل توجهی سبوس برنج، بعنوان ضایعات تولید برنج دور ریخته میشود و توجه به استفاده از آن بعنوان یک ماده اولیه جهت استخراج روغن با درجه کیفی بالا، از نکاتی است که م یتواند از جنبه اقتصادی اهمیت بسیار بالایی داشته باشد. در ارتباط با تاثیر فرآیندهای پاربویلینگ، دو واریته شلتوک کشور با اندازه دانه متوسط (بنام رضاجو) و دانه بلند (بنام حسن سرایی) تحت تاثیر سه تیمار متفاوت از فرآیند مذکور، بهمراه تیمار کنترل مورد اندازهگیری میزان روغن خام استحصالی و میزان اسید چرب آزاد روغن قرار گرفتند. نتایج این پژوهش مشخص نمود که تاثیر روش Pressure–Parboiling بر شاخصهای درصد استخراج روغن و درصد اسید چرب آزاد روغن در مقایسه با تیمار کنترل و دو روش دیگر پاربویلینگ برای دو واریته مذکور مطلوبتر بوده است

۶روشهای استخراج آنتوسیانین از ضایعات کشاورزی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند، سال
تعداد صفحات: ۵
آنتوسیانین ها گروهی از رنگدانه های طبیعی هستند که دربسیاری از میوه جات و سبزیجات از جمله انگور توت فرنگی پرتقال گیلاس و سیب وجود دارند این رنگدانه ها به دلیل داشتن خواص سلامتی بخش کاربرد در صنیاع تولید نوشیدنی ها و غیره مورد توجه بسیاری بوده اند در صنایع آبمیوه پس از استخراج عصاره میوه تفاله باقیمانده که از مهمترین ضایعات تولید به شمار می رود متاسفانه دورریخته می شود و یاه به مصرف خوراک دام می رسد این ضایعات حاوی میزان زیادی رنگدانه های متعلق به گروه آنتوسیانین ها می باشد که به دلیل کاربردهای تکنولوژیک و غیره استخراج این رنگدانه ها حائز اهمیت خاصی هستند. درپژوهش حاضر به معرفی روشهای آنتوسیانین ها از بافت های گیاهی پرداخته شده است که از مهمترین این روشها استخراج با استفاده از حلال است این رنگدانه ها در حلال های قطبی از جمله اتانول متانول و یا استون حل می شوند که کارایی متانول 20 درصد بیشتر از اتانول و 37 درصد بیشتر از آب است البته استخراج با متانول به دلیل سمی بودن کاربرد کمتری دارد

۷خشک کردن مواد غذایی به روش اسمز (مزایا، معایب و بهینه سازی فرایند اسمز)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از کارآمدترین روش ها برای خشک کردن مواد غذایی، خصوصا برای میوه جات، استفاده از فرایند اسمز است. این فرایند برای آبگیری از بافت های گیاهی توسط غوطه ور نمودن آنها در محلول غلیظ اسمزی مناسب، بطور گسترده ای بکار برده می شود. این گونه محلول ها فشار اسمزی بالاتر و فعالیت آبی کمتری در مقایسه با سلول های ماده غذایی دارند و با توجه به اینکه دیواره سلول های ماده غذایی دارند و با توجه به اینکه دیواره سلول های ماده غذایی می تواند به عنوان یک غشای نیمه تراوا عمل کند، لذا یک نیروی محرکه بری انتشار آب از بافت به داخل محلول تامین می شود. طی فرایند اسمز دو جریان مخالف و همزمان از بین غشای سلولی نیمه تراوا برقرار می شود : یکی نفوذ آب از ماده غذایی به داخل محلول اسمزی و دیگری نفوذ مواد حل شده موجود در محلول اسمزی از محلول به داخل محصول. در کل، فرایند آبگیری اسمزی به دلیل حفظ پایداری، ایجاد کیفیت بالا، اصلاح خصوصیات کاربردی و کاهش مصرف انرژی مورد توجه قرار گرفته است. در پزوهش مروری زیر سعی بر آن شده است تا با معرفی روش اسمز و راهکارهای بهبود این فرایند، زمینه توسعه هرچه بیشتر آن را برای کشورمان که یکی از بزرگترین تولید کنندگان خشکبا و میوه های خشک است فراهم آوریم.

۸جداسازی و شناسایی مهمترین انتروکوکسی جداسازی شده از پنیر سنتی کوزه
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۸
پنیر کوزه یکی ازپنیرهای سنتی شمالغرب ایران است که به دلیل داشتن عطروطعم قوی ازبازارپسندی بالایی دربین مصرف کنندگان برخوردار است درتهیه این نوع پنیر ازهیچ گونه مایه اغازگری استفاده نمی شود و یکی ازمهمترین عوامل دخیل دررسیدن پنیر و توسعه عطروطعم آن فلورلاکتیکی آن می باشد لذا شناسایی جنس انتروکوکوس بعنوان مهمترین گروه ازباکتریهای لاکتیکی که درتولید عطروطعم این نوع پنیر دخیل هستند ضروری به نظر می رسد دراین پژوهش نمونه های پنیر سنتی کوزه که سه ماه ازدوره رسیدن را درزیرخاک طی کرده بودندمورد ازمایش قرارگرفت و درنهایت تعداد 13جدایه متعلق به جنس انتروکوکوس تشخیص داده شدند پس ازشناسایی جدایه ها با روشهای بیوشیمیایی 8سویه متعلق به گونه انتروکوکوس فیسیوم 3 سویه متعلق به گونه انتروکوکوس فکالیس و 2 سویه دیگر متعلق به گونه انتروکوکوس دورانس تشخیص داده شدند

۹تببین برنامه ی درسی صلح محور در فلسفه ی کانت
اطلاعات انتشار: Quarterly Journal of Curriculum Studies، سال
تعداد صفحات: ۳۵

۱۰چاره اندیشی برای «مساله نابودی انتخاب» در برنامه درسی پست مدرنیسم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: انديشه هاي نوين تربيتي، تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۲۱
مساله انتخاب دانش ارزشمند، که در گذشته بر واقعی بودن و عینی بودن متکی بود، در برنامه درسی پست مدرنیسم نقطه قابل اتکایی ندارد و حول هیچ مرکزی نمی گردد. به طور بنیادی تر در حوزه برنامه درسی پست مدرن می توان از جانشینی اصطلاح «داوری» به جای «انتخاب» دانش ارزشمند سخن گفت. استدلال این است که عصر انتخاب برنامه های درسی با گسترش نامحدود دانش، افسانه ای شدن علم، تعبیری و تفسیری شدن حقیقت، حاکمیت پول و قدرت و معرفی زبان به عنوان ناخودآگاه به نابودی نزدیک شده است. چنین استدلالی در حوزه تعلیم و تربیت بسیار وسوسه کننده، اما نادرست است. زیرا نابودی انتخاب در برنامه درسی خود با غایت تعلیم و تربیت در تعارض است و تعلیم و تربیت بدون انتخاب و جهت گیری، تقریبا از معنا تهی شده یا حداقل به آنارشی منتهی می شود. هر چند برای متخصصان برنامه های درسی بسی ساده تر است که در مقام داوری برنامه های درسی انجام وظیفه کنند و سختی های فراوان انتخاب دانش ارزشمند را واگذارند. منظور از انتخاب اخلاقی برنامه های درسی، انتخابی است که هماهنگی انسان با غایت های نسل بشر، مانند صلح پایدار، حفظ محیط زیست و همزیستی مسالمت آمیز را باعث شود. در این مقاله تعارض موجود بین فراروایت های پست مدرنیستی و غایت های اخلاقی بزرگ تحلیل می شود. راه حل پیشنهاد شده در این مطالعه این است که با رجوع به غایت های اخلاقی بزرگ مانند صلح پایدار، حفظ محیط زیست و عدالت جهانی، که غایت نسل بشر محسوب می شوند، بتوان راه حلی برای رشد و تعالی بشری از مسیر آموزش و پرورش گشود. و به غایت های بزرگ بشری (و نه منطقه ای و محلی) نباید، به عنوان فراروایت های بزرگ در برنامه درسی پست مدرن، حمله شود. در اینجا نوعی مسوولیت اخلاقی برای مربیان و متخصصان برنامه درسی در تعهد به غایت های اخلاقی و جهان شمول احساس می شود.

۱۱امکان سنجی مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان و مدیران مقطع متوسطه
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۸
مدارس هوشمند در جهان به سرعت در حال توسعه هستند. مدرسه هوشمند 6 ، مدرسه ای است که علاوه بر استفاده از امکانات فیزیکی مدرسه وبرنامه هایی مانند سایر مدارس، تلاش دارد تا با تجهیز به امکانات رایانه ای و فن آوری های مربوطه ، کنترل و مدیریت خود را بر این اساس مبتنی کند و محتوای اکثر دروس را الکترونیکی کرده و ارزشیابی و نظارت سیستم را هوشمند گرداند

۱۲امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره متوسطه
اطلاعات انتشار: پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۱۴ (پياپي ۴۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۷
پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره متوسطه صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 1813 نفر از دبیران زن دوره متوسطه (شاخه نظری) استان مازندران بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 317 نفر بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با a=%75 بر آورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که دانش و مهارت دبیران در مقوله های هنر و زیبایی شناختی، اخلاق و روح همچنین نگرش اخلاق در سطح بالاتر از متوسط، است. همچنین امکانات مدارس برای اجرای برنامه درسی معنوی، در سطح زیاد ارزیابی شد. همچنین نگرش هنر و زیبایی شناختی و نگرش روح در حد کمتر از متوسط است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین نمرات دانش، نگرش و مهارت دبیران و امکانات مدرسه در شهرهای مختلف تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین امکانات مدارس و نگرش و مهارت دبیران رابطه معنادار وجود دارد و بیشترین میزان رابطه بین امکانات مدارس و مهارت روح است، اما بین امکانات مدارس و دانش اخلاق و دانش روح رابطه معناداری مشاهده نشد.

۱۳ابعاد و مولفه های کثرت گرایی فرهنگی در برنامهی درسی ایران و جهان
اطلاعات انتشار: همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۶
مقاله حاضر، در پی آن است تا مشخص سازد که در تدوین مبانی فلسفی و علمی حاکم بر سند برنامه درسی ملی ایران تا جه اندازه به ویژگی های آموزش چند فرهنگی توجه شده است. همچنین سندهای برنامه های درسی ملی کشورهای کانادا، استرالیا و آمریکا به عنوان جوامعی کثرت گرا و متنوع از لحاظ فرهنگی و قومی تا چه اندازه و به چه صورتی در راستای چند فرهنگی بودن است؛ و در نهایت با ارائه ی مقایسه ای تطبیقی وجه اشتراکات و تفاوت های این سندها را مشخص کند. در این راستا مؤلفه های آموزش جند فرهنگی از مبانی نظری آن استخراج گردید؛ سپس محتوای اسناد برنامه های درسی با استفاده از روش تحلیل محتوا بر اساس آن مؤلفه ها تحلیل گردید. نتایج کلی تحلیل، حاکی از توجه نسبی سند ملی ایران، به آموزش چندفرهنگی است؛ به نحوی که بخش مربوط به ارزشایبی پیشرفت تحصیلی سند توجهی بسیار مناسب؛ بخش مربوط راهبردهای یاددهی– یادگیری کمترین توجه و بخش های مربوط به اصول حاکم بر برنامه های درسی تا اندازه های، ویژگی های آموزش چند فرهنگی را منعکس ساخته اند؛ سند ملی ایران از بعد توجه به مؤلفه های به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های فرهنگی و قومی و احترام به تنوع به ترتیب با برنامه های درسی کشورهای استرالیا و کانادا ه ماهنگ است. اما مؤلفه تمرکز بر مأموریت های آموزشی مدرسه که مورد تأکید برنامه درسی استرالیا است به دلیل متمرکز بودن برنامه های درسی ایران، از آن غلفت شده است. همنین سند برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با اجرای سیاست چند فرهنگی برخورداری همگانی از فرصت های آموزشی و اعمال سیاست تکثرگرایی فرهنگی با برنامه درسی کانادا و تأکید بر شناخت و اهمیت نهادن بر ساختار، سنن، آداب، رسوم و ارزش های حاکم بر جوامع و اقوام مختلف ک شور با برنامه درسی آمریکا هماهنگ می باشد.

۱۴برنامه ی درسی چند فرهنگی و آموزش شهروندی
اطلاعات انتشار: همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۹
موضوع مقاله ی حاضر برنامه ی درسی چند فرهنگی و آموزش شهروندی است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله، کیفی و از روش مصاحبه ی نیمه ساختارمند استفاده شده است. در این پژوهش مقولات مربوط به آموزش شهروندی با توجه به تحقیقات گذشته در چهار حوزه ی مدنی، سیاسی، اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی گروه بندی و در راستای توجه به کثرت گرایی فرهنگی و قومی مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان داد رویکرد مورد تأکید برنامه ی درسی بر مؤلفه های آموزش شهروندی با توجه به کثرت گرایی فرهنگی، به ترتیب بر حوزه ی مدنی (تثبیت ارزش های بنیادین جامعه مانند ارزش های ملی– مذهبی، مسئولیت پذیی، نظم، همکاری، ایثار)؛ حوزه ی سیاسی (حق رای دادن و مشارکت سیاسی)؛ حوزه ی اقتصادی– اجتماعی (تأمین شرایط زندگی خوب و امنیت) و حوزه ی فرهنگی (توانایی مذاکره) است. همچنین با وجود تنوع اقوام مختلف در ایران و استفاده از برنامه ی درسی مشترک برای تمام قومیت ها، توجه بسیار ناچیزی به حوزه ی فرهنگی، تنوع فرهنگی و آداب و رسوم اقلیت ها شده است و این جنبه ی مهم با توجه به کثرت گرایی و چند قومیتی بودن بافت جامعه ی ایران مغفول مانده است.

۱۵جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، پاييز, دوره  ۱۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۶آگاهی و توجه اساتید و دانشجویان نسبت به استانداردهای اخلاق در پژوهش
اطلاعات انتشار: اخلاق در علوم و فناوري، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه: فقدان نهادینه شدن آموزش کدها و استانداردهای حرفه ای و اخلاقی در موسسات آموزشی و پژوهشی چالش مهمی است. بنابراین تحقیق حاضر به این موضوع می پردازد که آیا اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانش و نگرش کافی را درباره دستورالعمل های اخلاقی دارند.روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویدادی است. جامعه مورد بررسی دراین تحقیق کلیه اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های دانشگاه کردستان شامل علوم انسانی، منابع طبیعی، فنی مهندسی و کشاورزی است که از میان آنها تعداد 397 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و 138 نفر استاد، با استفاده از نمونه گیری طبقه ای، به عنوان نمونه تحقیق، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات (برای دانش و توجه پژوهشگران نسبت به دستورالعمل های اخلاقی) به وسیله پرسشنامه مبتنی بر دستورالعمل های اخلاقی (APA ویژه محققان علوم انسانی) و نیز پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر دستورالعمل های اخلاق در علوم و فن آوری (NENT ویژه محققان علوم و فنی مهندسی) بود. برای تحلیل اطلاعات از آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهند که؛ به صورت کلی آگاهی نسبت به دستورالعمل های اخلاق در پژوهش در بین اساتید نزدیک به متوسط و آگاهی نسبت به دستورالعمل های اخلاق در پژوهش در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی پایین است. همچنین، میزان آگاهی و توجه اساتید و دانشجویان برحسب رشته تحصیلی و دانشکده تفاوت معنی داری دارد.نتیجه گیری: به طورکلی اغلب اساتید و دانشجویان آگاهی های عمومی نسبت به اخلاق در پژوهش دارند، اما چنین آگاهی هایی در حد کامل نیست.

۱۷رابطه بین مدیریت کیفیت جامع TQM و بهبود مستمر مدیریت پروژه های بین المللی CIPM
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامعTQMعمل و بهبود مستمر مدیریت پروژه های بین المللی CIPMعمل. بر اساس بررسی ادبیات و مصاحبه های کیفی باTQMو مدیریت پروژه کارشناسان، چهار فرضیه در مورد چگونگی عناصرTQMرا تحت تاثیر قرارIIPMمطرح کرد. بررسی مقطعی جمع آوری شده از بیش از 11 اواسط تا مدیران بین المللی در سطح ارشد استفاده شده است به اعتبار این فرضیه. این مطالعه نشان می دهد که رابطه بین عناصرTQM نرم وCPM از ارتباط بین عناصرTQM سخت و cipm اهمیت بیشتری دارد

۱۸تحلیلی بر برنامه ریزی درسی برپایه ی مکتب پست مدرنیسم
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در دنیای پست مدرن رویه ها، سبک و شکل پراهمیت تر است تا در پی آن گونه ای ایدئولوژی طراح یا ناظم پدید آید،دردنیای پست مدرن، نگرش به همه روایتها، داستانها و نظرها است. بدین گونه، جامعه فراروی، گونه ای چند آوایی است که در آن،همه دیدگاه ها را می توان شنید اما هیچ یک را نمی توان از دیگری برتر دانست.دنیای مدرن روز به روز اعتبار خود را از دست میدهد و به نوعی متخصصان را در هر زمینه ی علمی به خصوص نظام آموزشی بیشتر از خود دلسرد میکند.در این شرایط نیاز به نوعی تغییر و باز اندیشی احساس میشود.با توجه به اهمیت این مساله محقق نیز در این پژوهش به بررسی دیدگاهپست مدرن در زمینه ی تعلیم و تربیت و به صورت خاص برنامه ی درسی پرداخته است.برای این منظور نیز به کمک روش میدانی و کتابخانه ای به جمع آوری و بررسی داده ها پرداخته شده است.سوالات پژوهشی نیز حول سه محورمعرفی دیدگاه پست مدرنیسم،پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت و پست مدرنیسم در مدرسه و برنامه درسی به صوت خاص، مورد بحث وبررسی قرر گرفته است.سپس به هر کدام از سوالات به صورت مشروح پاسخ داده شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه امروزه دیدگاه پست مدرن در تعلیم و تربیت بیش از پیش به دنبال نوآوری و ضرورت تغییر به ویژه در برنامه درسی است

۱۹بررسی عوامل موثر بر افزایش انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به تفکیک بخشهای مختلف در سال 1394
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مقدمه: نیروی انسانی از ارکان مهم هر سازمای به شمار می آید و همواره مورد تاکید صاحب نظران در مدیریت مناب انسانی بوده است کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به عنوان بازوی توانمند سیتسم خدمات بهداشتی درمانی نقش بسزایی در تحول و پیشرفت امور مراقبتی و درمانی دارند. فراهم کردن انگیزش لازم برای انجام کار و توجه به نیروی های انگیزشی این کارکنان از جمله مهمترین و در عین حال از پیچیده ترین وظایف یک مدیر دانشگاه علوم پزشکی است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان شرکت داشتند که از میان آنها 100 نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه دو عاملی هرزبرگ مورد بررسی قرار گرفتند داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمونهای تی تست، تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل مانو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین انگیزش شغلی کارکنان داهشگاه علوم پزشکی کردستان 46\25 از میاننگین مفروض 45 بالاتر است تفاوت معناداری بین میزان انگیزش شغلی کارکنان بخشهای مختلف بخشهای بهداشت و درمان آموزش و پژوهش اداری مالی و مشاهده نشد. همچنین میانگین نمره هیچ کدام از ابعاد ذکر شده انگیزش شغلی از نظر اماری با جنسیت ارتباط معنی داری نداشت.بنابراین بها دادن به حرفه های دانشگاه علوم پزشکی و قدردانی و ستایش از صاحبان این حرفه ها از طرف جامعه هم چنین سرپرستی و نظارت صحیح و ارتباط سالم با کارکنان می تواند موجب رضایت بیشتر و اعتلای امور بهداشتی و درمانی گردد.

۲۰راهنمای ارائه مدلی نظری برای کارورزی بر اساس مدل های دانش عملی و دیدگاه ژوزف شواب در پرکتیکال دو
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی نظری برای کارورزی بر اساس مدل های دانش عملی و دیدگاه ژوزف شواب در پرکتیکال دو بود. مقاله پرکتیکال دو(1971) و مدل های مربوط به دانش معلمی شولمن(1987)، گروزمن(1990)، فرناندز(2014)رایموندو، گولدرین و سولداد(2014) ابتدا با روش تحلیل محتوا و سپس با روش فرا تحلیل نظریه های مربوط به هنرهای عملی شواب (پرکتیکال دو) و نظریه های مربوط به دانش معلمی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که یک مدل نظری کارورزی شامل سه مرحله است، مرحله اول: مسئله یابی(درک شکل بندی های متفاوت یک مسئله) و تصور(هنرهای تصور جزئیات یک مسئله)، مرحله دوم: هنرهای گزینه سنجی(بازشناسی، تشخیص و بازآرایی یک نظریه یا بخش هایی از یک نظریه برای حل یک مسئله عملی)، نگاه چند کانونی به نظریه های دانشگاهی و مسئله عملی تدریس و بازاندیشی درباره ی نظر نهایی و مرحله سوم : کار اندیشی، تفکر حین عمل، تفکر بعد از عمل،اقدام پژوهی و درس پژوهی گروهی . انواع دانش معلمی برای کارورزی بر اساس مدل های موجود دانش محتوایی، دانش پداگوژیکی و دانش فناورانه تشخیص داده شد. در پایان مدلی نظری برای کارورزی ارائه شد که شامل سه مرحله و سه نوع دانش مورد نیاز کارورزی است

۲۱چاره اندیشی برای مسیله نابودی انتخاب در برنامه دری پست مدرنیسم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: انديشه هاي نوين تربيتي، سال
تعداد صفحات: ۲۱
چکیده مسیله انتخاب دانش ارزشمند،که در گذشته بر واقعی بودن و عینی بودن متکی بود، در برنامه درسی پست مدرنیسم نقطه قابل اتکایی ندارد و حول هیچ مرکزی نمی‌گردد. به طور بنیادی‌تر در حوزه برنامه درسی پست مدرن می‌توان از جانشینی اصطلاح «داوری» به جای «انتخاب» دانش ارزشمند سخن گفت. استدلال این است که عصر انتخاب برنامه‌های درسی با گسترش نامحدود دانش، افسانه‌ای شدن علم، تعبیری و تفسیری شدن حقیقت، حاکمیت پول و قدرت و معرفی زبان به عنوان ناخودآگاه به نابودی نزدیک شده است.چنین استدلالی در حوزه تعلیم وتربیت بسیار وسوسه کننده، اما نادرست است. زیرا نابودی انتخاب در برنامه درسی خود با غایت تعلیم وتربیت در تعارض است و تعلیم وتربیت بدون انتخاب و جهت گیری، تقریباً از معنا تهی شده یا حداقل به آنارشی منتهی می‌شود. هرچند برای متخصصان برنامه‌های درسی بسی ساده‌تر است که در مقام داوری برنامه‌های درسی انجام وظیفه کنند و سختی‌های فراوان انتخاب دانش ارزشمند را واگذارند. منظور از انتخاب اخلاقی برنامه‌های درسی، انتخابی است که هماهنگی انسان با غایت‌های نسل بشر، مانند صلح پایدار، حفظ محیط زیست و همزیستی مسالمت آمیز را باعث شود.در این مقاله تعارض موجود بین فرا روایت‌های پست مدرنیستی و غایت‌های اخلاقی بزرگ تحلیل می‌شود. راه حل پیشنهاد شده در این مطالعه این است که با رجوع به غایت‌های اخلاقی بزرگ مانند صلح پایدار، حفظ محیط زیست و عدالت جهانی، که غایت نسل بشر محسوب می‌شوند، بتوان راه حلی برای رشد و تعالی بشری از مسیر آموزش و پرورش گشود.و به غایت‌های بزرگ بشری (و نه منطقه‌ای و محلی) نباید، به عنوان فراروایت‌های بزرگ در برنامه درسی پست مدرن، حمله شود. در اینجا نوعی مسیولیت اخلاقی برای مربیان و متخصصان برنامه درسی در تعهد به غایت‌های اخلاقی و جهان شمول احساس می‌شود.

۲۲تحلیل تاریخی Currere به معنای گذر زندگی نامه ای در آثار نوفهم گرایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت، پنجم،شماره۲(پياپي ۱۰)، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تاریخی معنای Currere در آثار نوفهم گرایی می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل گفتمان بهره گرفته شد. واحد تحلیل گفتمان جمله و سطح تحلیل گفتمان در سطح تفسیر تعیین شد. با توجه به سوال های پژوهش، داده ها در چهار سطح معانی Currere، روش های Currere، مراحل Currere و بار سیاسی– اجتماعی Currere در آثار نوفهم گرایی طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که Currere در آثار نوفهم گرایی با معانی مختلفی مانند «گذر شخصی» یا «گذر زندگی نامه ای»، برنامه درسی به عنوان عمل سیاسی، درگیری فرارونده در جهان، شکلی از تجربه زیست شده، تفکر درباره گذشته و نگاه به آینده، الگوی پژوهش برنامه درسی، کارآگاهانه با خود و دیگران، فهم پیچیده یا درک پیچیده درباره راستی آزمایی احتمال ها در برنامه های درسی حول محور جنسیت، فرهنگ، نژاد و قوم، در پرانتز و قلاب گذاشتن تجربه معلم و دانش، نائل آمدن به تجربه خود و دوباره نگریستن به تجربه مدرسه ای به کاررفته است. همچنین، داستان خود، خود پویشی و مطالعه خود ازجمله روش های درک برنامه درسی از دیدگاه نوفهم گرایان تبه شمار می روند. بار سیاسی و اجتماعی Currere در آثار نوفهم گرایی هم به معنای بازسازی فردی و هم بازسازی اجتماعی به کاررفته است.

۲۳ایجاد سیستم نجات مینی ژنوم ویروس سرخک نژاد AIK–c (انگلیسی)
اطلاعات انتشار: فصلنامه بيوتكنولوژي ايران، دوازدهم،شماره۲(پياپي ۴۶)، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۱۵۱۰
نمایش نتایج ۱ تا ۲۳ از میان ۲۳ نتیجه