توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱معرفی مدل تطبیق یافته تعالی سازمانی برای خود ارزیابی مناسب در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه، سازمانها، برای ادامه بقا و همچنین بالا بردن قدرت رقابت خود، ناگزیر از به کار گیری مد یریت دانش ، در کنارشناسایی و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات علمی هستند .مدلهای تعالی سازمانی از جمله مدل تعالی سازمان ی اروپا یی «EFQM»که به اختصار در ای ن مقاله ، مدل تعال ی سازمانی نامیده شده است؛ نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. شناسایی دقیق و بررسی الگوی مفهومی مدل تعالی سازمانی و مقایسه کلی چند مدل مشهور آن– از جمله مدلهای مالکوم بالدریج ودمینگ – و بررس ی تجارب کشورها ی مختلف در انطباق مدلهای تعالی با شرایط خود، به عنوان ادبی ات تحقی ق موردبررسی قرار گرفته است.، بررسی مطالعات انجام شده قبلی درطراحی مدل مناسب تعالی سازمانی در کشور– از جمله جایزه ملی کیفیت و جایزه ملی بهره وری و تعالی ایران– نیز انجام شده است. در گام بعدی، با مطالعه اسناد و مدارک سازمان ،تصویری از شرایط محیط ی شرکت حاصل گردی د. پس ازتحلیل روایی و پای ایی پرسشنامه ، نسبت به جمع آوری وتجزیه و تحلیل داده ها اقدام و نتا یج زی ر از جمله مهمترین نتایج تجزیه و تحلیل داد هها م یباشد.–1 بررسی عملکرد شرکت ، در ای زو 9001 ، همانند مقایسه رکوردهای یک شناگر است و این امر اگرچه ممکن است به بهبود رکورد شخصی او منجر شود ولی برای برگزار ی مسابقه با رقبا، به تنهایی در پیش بینی برنده کارساز نیست و این م یتواند مهمترین تفاوت ایزو 9001 و بهبود تعریفشده در آن نسبت به مدل تعالی سازمانی و منطق بهبود آن باشد.–2 با تحلیل داده های تحقیق، در مورد اولویت معیارهای مدل در نتایج اجرای مدل بر سازمان، با استفاده از منطق تبد یل عدد فازی به قطعی، به ترتیب معیارها ی نتا یج مشتر ی، معیار رهبری و نتایج جامعه نسبت به سا یر معیاره اازاولویت بیشتری برخوردار بوده است.–3 انطباق مدل تعالی با تعیین وزن برای معیارهای یک مدل ارزیابی نظیر مدل ارزیابی تعالی سازمانی اروپا یی، امکان استفاده بهتر از مدل را برای سازمان مقدور میسازد.

۲مطالعه تطبیقی بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان‌ها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۸
روش: این مقاله در دو بخش سازماندهی شده است. در بخش نخست سعی گردیده، تحقیقات تجربی صورت گرفته دهه اخیر در زمینه بررسی رابطه مدیریت دانش و نقش احتمالی آن بر نوآوری افراد در سازمان‌ها شناسایی و بیان گردد. در بخش دوم به مقایسه تطبیقی– تجربی پژوهش‌های صورت گرفته پرداخته، شباهت‌ها و تفاوت‌های حاصل از این مقایسه خلاصه و مختصر بیان شده است، تا جمع بندی نتایج به سهولت میسر گردد. در پایان نیز با توجه به مستندات ارائه شده در متن مقاله، مواردی به عنوان پیشنهادات به منظور انجام تحقیقات آتی در ارتباط با موضوع مقاله حاضر ارائه گردیده است.یافته‌ها: با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه نوآوری و مدیریت دانش، اهمیت و تاثیر متقابل این دو موضوع، در این مقاله به شباهت های بین این دو موضوع شامل خلاقیت و مدیریت دانش ، مدیریت دانش و عملکرد سازمانی، فرهنگ سازمانی نوآورانه و مدیریت دانش، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و رفتارنوآورانه در اکثر پژوهش های مرور شده دست یافتیم. مدیران جهت ارتقای مدیریت دانش به عنوان مزیت رقابتی در عرضه رو به رشد و تکاملی قرن 21 می‌بایست نسبت به گسترش، بهبود مهارت‌ها و رفتارهای فردی و سازمانی کارکنان جهت ارتقای فرهنگ سازمان بمنظور ایجاد شرایط مناسب جهت بروز رفتارها، عملکردها و نمودهای عینی نوآورانه قدم بردارند. بدیهی است هرچه به مقوله ی خلق دانش جدید از طریق نوآوری در سازمان ها کمتر بها داده شود سازمان ها در آینده ای نه چندان دور دچار مشکلات عدیده شده در زمینه های مختلف علمی و عملیاتی شده و از اهداف کلان خود دور و دورتر خواهند شد و این نتیجه ای جز جای ماندن از جرگه رقابت در بازار کسب و کار ببار نخواهد آورد.

۳بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و ایجاد استرس شغلی در کارکنان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از مهمترین مباحث اساسی علوم رفتاری در حوزه رهبری، توجه به چگونگی اتخاذ سبکهای رهبری اثربخش مدیران در برخورد با موقعیت های متفاوت سازمانی است. مدیران برای دست یافتن به اهداف مورد نظر خود و نفوذ در رفتار کارکنان از سبکهای رهبری خاص استفاده می کنند بکارگیری هر یک از سبکهای رهبری ممکن است در افزایش یا کاهش استرس شغلی کارکنان مؤثر باشد. استرس شغلی، یکی از شایع ترین عوامل زیان آور در محیط های کاری محسوب می شود. در مقاله حاضر پس از ارائه تعاریف و بیان اهمیت نقش سبک های مدیریتی و استرس شغلی در سازمانها که مستند بر مرور ادبیات موضوعی مربوط به یافته های تحقیق می باشد، مشخص گردید که سبکهای مدیریتی شامل سبک مدیریتی رابطه مدار و سبک مدیریتی وظیفه مدار می باشد که سبک مدیریتی وظیفه مدار تأثیر بسزایی در ایجاد استرس شغلی در کارکنان دارد. در پایان نتیجه گیری شده است که بین سبکهای رهبری مدیریت در سازمان که در بر گیرنده ی موارد ذکر شده می باشد با استرس شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد

۴بررسی و رتبه بندی موانع ارتقای شغلی زنان به سطوح مختلف مدیریتی در سازمان های دولتی منطقه غرب مازندران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در سال های اخیر افزایش کمی حضور زنان در سازمان ها با بهبود کیفی منزلت و جایگاه آنان همراه نبوده، و از این رو نیروی عظیم و خلاق که نیمی از صاحبان تفکر و اندیشه به شمار می روند، در سطوح مدیریتی بهره چندانی گرفته نمی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی و رتبه بندی موانع ارتقای شغلی زنان به سطوح مختلف مدیریتی در سازمان هایدولتی منطقه غرب مازندران است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده است جامعه آماری اینتحقیق عبارتند از: کلیه زنان کارمند سازمان های دولتی غرب استان مازندران می باشند. تعداد این افراد درمجموعه برابر استفاده شده است که تعداد 350 نفر از طریق «جرسی و مورگان» با 183 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات متغیرها از پرسشنامه استاندارد 27 سوالی موانع حضور زنان در پست های مدیریتی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی واستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 8\. است در نتیجه پایایی پرسشنامه تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t آزمون کولموگروف– اسمیرنف وآزمون فریدمن برای رتبه بندی موانع ارتقای شغلی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بین موانع فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی با حضور زنان به سطوح مختلف مدیریتی در سازمان های دولتی منطقه غرب مازندران رابطه معناداری وجود دارد. از نظر رتبه بندی موانع فرهنگی، سازمانی، فردی، اجتماعی و سیاسی به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب نمودند.

۵سنجش و رتبه بندی سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد چالوس بر اساس مدلآیسنبرگ
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سواد اطلاعاتی به عنوان توشه ای ضروری برای گام نهادن در وادی عصر اطلاعات، به مجموعه توانمندی هایی اطلاعاتی می شود که افراد به کمک آن می توانند تشخیص دهند که چه موقع به اطلاعات نیاز دارند و به جایابی، ارزیابی و استفاده مؤثر از اطلاعات مورد نیاز مبادرت ورزند. هدف این پروژهش این است تا در یابد وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در چه حدی است. این تحقیق به روش پیمایشی – توصیفی انجام گرفته اس. جامعه آماری تحقیق شامل 303 نفر از استادان و اعضای هیات علمی می باشند که با توجه به جدول مورگان نمونه آماری را 169 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه چالوس (سامل 82 مربی، 61 استادیار و 26 دانشیار که 101 نفر از آنها مرد و 68 نفر زن می باشد) تشکیل میدهند. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق آزمونی تی دو نمونه ای مستقل و آزمون فرید من برای رتبه بندی مهارتهای سواد اطلاعاتی می باشد. نتایج بررسی اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعه نشان داد که در بین مولفه های سواد اطلاعاتی مولفه استفاده از اطلاعات ضعیف و مولفه ترکیب اطلاعات متوسط و مولفه های مکان یابی و دستیابی به اطلاعات، راهبردهای جستجوی اطلاعات، ارزیابی نتیجه و درک درست نیاز اطلاعاتی قوی می باشند. سپس با توجه به آزمون فرید من به ترتیب مولفه های مکان یابی و دستیابی به اطلاعات (2\68) ، راهبردهای جستجوی اطلاعات (2\61)، ارزیابی نتیجه (2\44) و درک درست نیاز اطلاعات (2\27) حائز رتبه های اول تا چهارم گردیدند. در ادامه یافته های تحقیق به همراه نتیجه گیری، بحث ومقایسه و ارائه پیشنهادات آورده خواهد شد.

۶بررسی موانع ارتقای شغلی زنان به سطوح مختلف مدیریتیدر سازمان های دولتی منطقه غرب مازندران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در سال های اخیر افزایش کمی حضور زنان در سازمان ها با بهبود کیفی منزلت و جایگاه آنان همراه نبوده، و از این رو نیروی عظیم و خلاق که نیمی از صاحبان تفکر و اندیشه به شمار می روند، در سطوح مدیریتی بهره چندانی گرفته نمی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسیموانع ارتقای شغلی زنان به سطوح مختلف مدیریتی در سازمان های دولتی منطقه غرب مازندران است. عوامل اجتماعی، سیاسی، فردی، فرهنگی،سازمانی به عنوان موانع ارتقای شغلی زنان در نظر گرفته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده استجامعه آماری این تحقیق کلیه زنان کارمند سازمان های دولتی غرب استان مازندران می باشند. تعداد این افراد درمجموعه برابربا 350 نفر می باشد.استفاده شده است که تعداد 183 نفر از طریق روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات متغیرها از پرسشنامه 27 سوالی موانع حضور زنان در پست های مدیریتی استفاده شد. داده هایجمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تعیین پایایی تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0\8 است در نتیجه پایایی پرسشنامه تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss صورت گرفت وبرای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنف، آزمون – t و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج آزمون مربوط بهسؤال اصلی نشان داد که آماره آزمون t مربوط به مقایسه میانگین نمره میزان مطلوبیت تاثیر موانع حضور زنان در پست های مدیریتی بر حضور زنان به سطوح مختلف مدیریتی از نقطه نظر کارکنان که برابر با 22\415 می باشد و همچنین با سطح خطا پذیری کوچکتر از 0\05 نشان می دهد که میزان مطلوبیت موانع حضور زنان در پست های مدیریتی تایید می گردد. بین موانع فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی با حضورزنان به سطوح مختلف مدیریتی در سازمان های دولتی منطقه غرب مازندران رابطه معناداری وجود دارد. امید است تا برطرف کردن موانع شناسایی شده، در جهت رفع آنها برآییم .

۷بررسی رابطه فعالیت بدنی با تحلیل رفتگی عاطفی مدیران و کارکنان بیمارستانهای غرب استانمازندران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین فعالیت های بدنی و تحلیل رفتگی عاطفی مدیران و کارکنان بیمارستان های غرب مازندران در سال 1329 بود. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع همبستگی مقایسه ای بوده است. جامعه آماری شامل 2515 نفر و نمونه آماری شامل 313 نفرکه صورتتصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه فعالیت بدنی بک با 16 سوال و پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مسلش (بعد عاطفی با 9 سوال) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی شامل آزمون t مستقل برای مقایسه تحلیل رفتگی عاطفی دو گروه ، ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی و تحلیل رفتگی عاطفی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین تحلیل رفتگی عاطفی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی دار وجود دارد همچنین بین فعالیت بدنی با تحلیل عاطفی مدیران و کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.

۸بررسی رابطه بین سلامتاجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان تامین اجتماعی استان مازندران در سال تحصیلی 91
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و عملکرد شغلی در سازمان تامین اجتماعی استان مازندران ازنظر کارکنان آنها بود. مولفه های سلامت اجتماعی از نظر پارسونز شامل، مشارکت اجتماعی ، عدالت اجتماعی، انطباقاجتماعی ، حمایت اجتماعی، انطباق اجتماعی، حمایت اجتماعی و انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی ، اعتماد اجتماعی و مولفه های عملکرد شغلی شامل توانایی درک حمایت سازمانی انگیزه سازش محیطی اعتبار وارزیابی وبازخورد می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی– همبستگی و جامعه آماری شامل تمام کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مازندران در سال1390–91 بود که تعداد آنها حدود 580 نفر می باشد واز طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 240 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه های، سلامت اجتماعیبا 54 گویه وپرسشنامه عملکردشغلی با 43 گویه می باشد. میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه سلامت اجتماعی 0\83و پرسشنامه عملکرد0\76 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها، در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، فراوانی تراکمی، میانگین انحراف معیار و واریانس و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانهو تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که، بین سلامت اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت وجو دارد.، بین مولفه های سلامت اجتماعی با عملکرد شغلی ارتباط معنی دار بوده است

۹بررسی رابطه سلامت اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان در ادارات دارایی منطقه غرب استان مازندران
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی، سال
تعداد صفحات: ۴
سلامت اجتماعی وجود ارتباط میان افراد یا همان جامعهپذیری، لذت بردن از بودن در میان دوستان، پشتیبانی شدن ازسوی خانواده و بستگان و دوستان را دربرمیگیرد که ارتباط و تداخل کسانی در یک طبقه اقتصادی–اجتماعی همانند انجام( میگیرد .(الوانی، 1380 بعد اجتماعی سلامت دربرگیرنده سطوح مهارتهای اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود بعنوان عضوی از جامعه بزرگتر است.به طور کلی از این دید هرکس عضوی از افراد خانواده و عضو یک جامعه بزرگتر بهدر رابطه با شبکهای اجتماعی، توجه میشود. ریشه ی « تمامیت شخص » حساب میآید و بر شرایط اقتصادی و اجتماعی و رفاهسلامتی اجتماعی در محیط زیست مادی مثبت (یعنی متوجه بر موضوع های اقتصادی و اقامتی ) و محیطی زیست انسانی مثبت است که شبکه اجتماعی مشخص را در نظر می گیرد) . کلید تصمیم گیری این است که بخشی از سلامت اجتماعیقسمتی از سلامت فردی است و این سلامت فردی میزان واکنش درونی افراد است که به صورت احساسات، افکار، رفتار،رضایت یا عدم رضایت از محیط اجتماعیشان نشان داده میشود. سلامت اجتماعی را به عنوان گزارش فرد از کیفیت روابطش با افراد دیگر(نزدیکان و گروههای اجتماعی) که وی عضوی از آنهاست تعریف می کنند و معتقدند که مقیاس سلامتاجتماعی بخشی از سلامت فرد را می سنجد و شامل پاسخهای درونی فرد(احساس، تفکر و رفتار) است که نشانگر رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی و محیط اجتماعیش می باشد. کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمی توان بدون توجهبه معیار های اجتماعی ارزیابی کرد. و عملکرد خوب در زندگی چیزی بیش از سلامت روانی است و تکالیف و چالش هایاجتماعی را نیز دربرمیگیرد. بین مفهوم سلامت روانی و سلامت اجتماعی فاصله نزدیکی وجود دارد همچنین مطالعات نشان داده اند که معیارهای (مقیاس های) سلامت اجتماعی همبستگی مثبت و معتدلی بامعیارهای سلامتی روانی دارند. (شیرکن، (1380

۱۰رابطه سلامت سازمانی با رضایت ارباب رجوع در شهرداری های غرب استان مازندران
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی، سال
تعداد صفحات: ۶
در دنیای کنونی، سازمانها جایگاه والا و برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی پیدا نموده اند. بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مرتبط با زندگی افراد در سازمانها صورت می پذیرد و زندگی بدون وجود سازمانها، تقریبا غیرممکناست. با وجود این، نیل به موفقیت و پیشرفت همه جانبه و تأمین رفاه و آسایش، به صرف وجود سازمانها تحقق نمی یابد، بلکه برای این موضوع به سازمانهای کارآمد و اثربخش نیاز است. سازمانهای سالم باعث ایجاد انگیزش، علاقه مندی به کار و افزایش روحیه اعضا سازمان گردیده و از این طریق، کارایی افراد را افزایش می دهند که این امر، خود به عنوان عامل مهمی در افزایش اثربخشی سازمانی محسوب می گردد. از طرفدیگر سازمانها با استفاده از سرمایه و امکانات متعلق به مردم، برای خدمت به عموم به وجود آمده و هدف آنها ارائه انواعتسهیلات و خدمات ضروری و ثانوی به جامعه است. اما به دلایل متعدد و گاه پیچیده بسیاری از این ساختارها از اهداف اولیه .( دور افتاده و صورتی متفاوت و گاهی متضاد با صورت آرمانی به خود گرفته اند (ال گور، 1376اما مقوله رضایت خدمت گیرندگان در نظام اداری کشور ما کمتر مورد توجه بوده است و دستگاههای اجرایی اغلب بازخوردی از خدمات ارائه شده دریافت نکرده اند و گردآوری دیدگاه های مراجعان و اعمال آن در فرآیند کار جایگاهی نداشته است. در این تحقیق سعی بر این است که به بررسی رابطه سلامت سازمانی از طرق فاکتورهای سلامت سازمانی با رضایت ارباب رجوع پرداخته شود.

۱۱سیر تطور مسئولیت اجتماعی سازمان هااز اندیشه تا عمل
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مسئولیت اجتماعی هرچند به ظاهر موضوعی مدرن به نظر می آید،اما در شکلی سنتی هم در اکثر جوامع قابل پیگیری است. با وجود این ،در جوامع مدرن تر انتظار فعالیت های متنوع تری در زمینه مسئولیت اجتماعی از شرکت ها و صاحبانسرمایه می رود وسازمانها برای حفظ جایگاه و بقای خود در جامعه و موفقیت در کار ضروری است که آن را در اولویت قراردهند. فضای سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده وبسیاری از آنها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسؤلیت جتماعیCSR)آگاهی یافته اند و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود،می توانند تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط داشته و نه تنها برای امروزسود آورباشند،بلکه موقعیت آینده خود را نیز .( تثبیت می نمایند(گروه کارشناسان ایران، 1386درعصر حاضر مسئولیت اجتماعی یکی از الزامات وتعهدات اصلی مدیران و کارگزاران سازمان ها بوده و در عملکرداقتصادی ،اخلاقی ،حقوقی ، فرهنگی واجتماعی سازمان هااثرگذاراست و به عنوان یکی از شاخصهای سرآمدی سازمانیمحسوب می شود.این مقاله در راستای تبیین مسئولیت اجتماعی در سازمان ها،نخست به ارائه تعاریف مسئولیت اجتماعی پرداخته وضمن بررسی اهمیت و بیان سیر تطور آن در سازمانها از تفکر و احساس نیاز اولیه تامرحله عمل و بکار گیری ،دیدگاه های موافق و مخالف اندیشمندان رامورد مطالعه و بررسی قرارداده ودر نهایت به اصول و ارزشهای ایجاد شده توسط مسئولیت اجتماعی پرداخته شده است.

۱۲تعیین رابطه مدیریت ارتباط بامشتری و پویایی رقابت درسازمانهای مالی
اطلاعات انتشار: همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف ازاین پژوهش تعیین رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و پویایی رقابت دربانک ملی ایران غرب استان مازندران می باشد این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش ازنوع همبستگی است این جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملی ایران غرب استان مازندران که تعداد آنها 400نفر می باشد که ازاین میزان براساس جدول مورگان تعداد 196 نفر به روش طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه اماری انتخاب شده اند مدیریت موفق ارتباط با مشتری یکی ازمزایای عمده رقابتی است که شرکت ها میتوانند برای جلوگیری ازانتقال مشتریان به سوی دیگر شرکت ها مورد بهره وری قراردهند یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین مدیریت ارتباط با مشتری و مولفه های آن به جز تمرکز برمشتریان کلیدی با پویایی رقابت درکارکنان بانک ملی ایران غرب استان مازندران وجود دارد

۱۳تعیین رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و پویایی رقابت در بانک ملی ایران غرب استان مازندران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف از این پژوهش تعیین رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و پویایی رقابت در بانک ملی ایران غرب استان مازندران میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است این جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملی ایران غرب استان مازندران که تعداد آنها 400 نفر میباشد، که از این میزان بر اساس جدول مورگان تعداد 196 نفر به روش طبقهای– تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند. مدیریت موفق ارتباط با مشتری یکی از مزایای عمده رقابتی است که شرکتها میتوانند برای جلوگیری از انتقال مشتریان به سوی دیگر شرکتها مورد بهرهوری قرار دهند. یافتههای پژوهش نشان داد که رابطه معنیداری بین مدیریت ارتباط با مشتری و مؤلفههای آن به جز تمرکز بر مشتریان کلیدی با پویایی رقابت در کارکنان بانک ملی ایران غرب استان مازندران وجود دارد

۱۴بررسی نقش مدیریت دانش برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در شرکت های دانش بنیان کل استان مازندران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان ها تا حد کمی مبتنی بر تخصص راهبردی منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت راهبردی دانش و دارایی های دانشی خواهد بود .ظهور شرکت ها و سازمان هایی که شالوده اصلی آنها مبتنی بردانش و استفاده از اید هها، خلاقیت و نوآور یهاست، از واقعیت های دنیای کسب و کار جدید است. بر این اساس هدف تحقیق حاضر شناسایی رابطه بین مدیریت دانش و ایجاد شرکت های دانش بنیان در استان مازندران است . جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه صاحبان کسب و کار دانش بنیان می باشد که این تعداد برابر با 76 نفر می باشد و براساس روش سرشماری استفاده شده است بر این اساس تعداد جامعه آماری و نمونه آماری با هم برابر می باشد و برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از نرم افزارspss استفاده کرده است و برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق بین مولفه های مدیریت و ایجاد شرکت های دانش بنیان رابطه وجود داردو در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاد ارائه گردیده است

۱۵هوش فرهنگی و موفقیت مدیران در سازمان ها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۸
موفقیت مدیران در عصر جهانی شدن زمانی محقق می شود که شناخت از فرهنگ های متفاوت و به نوعی همگرایی میان افراد وجود داشته باشد. هوش فرهنگی بینش های فردی را در نظر می گیرد ، که برای انطباق با محیط ها و موقعیتها و تعاملات بین فرهنگی که از تنوع نژادی برخوردار است مفید می باشد. این مقاله با هدف بررسی این مطلب که مدیران در سازمان ها نیازمند میزان قابل توجهی از هوش فرهنگی هستند، با استفاده از مطالعه مقالات و اسناد مختلف و تدوین یک چارچوب ، اقدام به گردآوری مبانی نظری و برخی پیشینه های مرتبط با موضوع پژوهش نموده که یافته های تحقیق نیز وجود هوش فرهنگی را برای مدیران در سازمان های امروزی امری ضروری می داند.

۱۶تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اثر بخشی سازمان مطالعه موردی: شهرداری های غرب مازندران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۸
رفتار شهروندی سازمانی رفتاری خود جوش و آگاهانه است که به طور مستقیم و صریح توسط سیستم رسمی پاداش سازمان پیش بینی نشده است، ولی در مجموع، اثربخشی سازمان را ارتقاء می دهد. این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارشناسان شهرداریهای غرب مازندران درسال 1391 بوده که تعداد آنها برابر با 820 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 260 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. در مقاله حاضر پنج متغیر رفتار شهروندی سازمانی بررسی خواهد شد ودر نهایت به این نتیجه میرسدکه بین تمام ابعاد متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. در بین متغیرها متغیر آداب اجتماعی دارای بیشترین همبستگی با متغیر اثربخشی سازمانی بوده است و از بین پنج متغیر رفتار شهروندی سازمانی، سه متغیر جوانمردی، وظیفه شناسی و آداب اجتماعی که مدل نهایی رگرسیون را تشکیل داده اند، بیشترین تأثیر را بر اثربخشی سازمانی داشتند در نتیجه بین رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی سازمانی در شهرداریهای غرب مازندران رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و با بالا رفتن رفتار شهروندی سازمانی در شهرداریهای غرب مازندران اثربخشی سازمانی نیز افزایش مییابد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۶ از میان ۱۶ نتیجه