توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱برنامه ریزی برای گسترش سیاست های مسکن گروه های کم درآمد شهری برای مهاربازار غیررسمی مسکن نمونه موردی شهر تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۲
مهمترین روش برای رسیدن به هدف تامین مسکن گروه های کم درآمدشهری بهم پیوستن فعالیت ها بین بخشهای عمومی و خصوصی درجامعه می باشد که هرکدام به دنبال اهداف و منافع خود هستند این پیوستگی و هماهنگی بویژه دربخش مسکن نیازمند تدابیربرنامه ریزی می باشد دستیابی به چارچوبی برای برنامه ریزی مسکن با هدف تامین و تولید مسکن گروه های کم درامد موضوع اصلی این مقاله می باشد روش کار این مقاله آن است که با بهره گیری از شیوه های ارزیابی و تحلیل سیاست ها و مطالعه متون و برنامه های مربوط به بخش مسکن درسطوح مختلف امکان دستیابی به روندکار برنامه ریزی و محتوای برنامه هایی مناسب دستیابی به این هدف که بتوان میزان دخالت بخش عمومی در تصمیم گیری و تامین \ تولیدمسکن را تعیین بررسی و تحلیل نمود فراهم می کند علاوه بر این چارچوب مقایسه ای فراهم می آورد تا بتوان از تجربیات بین المللی استفاده نمود و شرایط موجود سیستم برنامه ریزی مسکن شهر تهران را با تجربیات سایرکشورها مقایسه و ارزیابی کرده و بتوان ارتقا داد و درنهایت به این سوال پاسخ میدهد که عوامل سیاستگذاری برای مسکن گروه های کم درآمد شهری در شهر تهران کدام اندو برنامهریزی و سیاستگذاری دراین بخش چگونه بایدباشد

۲حکومت های محلی و تمرکززدایی ازمدیریت شهری ایران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۳
آنچه که امروزه دولتها حکومت ها و سازمانهای محلی با آن مواجه هستند روندروبه افزایش شهرنشینی و بروز مشکلات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی ازیک سو و ناکارامدبودن روشهای مدیریت و کنترل توسعه شهری متداولدررفع مشکلات و تنگناهای مذکور ازسوی دیگر می باشد ازاین رو بازنگری درشیوه های مدیریت شهری امری اجتناب ناپذیر می نمایدازدیدگاه توسعه پایدار و حکمروایی خوب شهری تمرکززدایی درچارچوب شکل گیری حکومت های محلی مهمترین رهیافت اصلاح نظام متمرکز مدیریتشهری محسوب میشود دستاوردها و پیامدهای متعددیدرخصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی مدیریت شهری مطرح شده اند که هریک با توجه به ساختاروسطح تمرکززدایی درمناطق مختلف ازجایگاه خاصی برخوردار است این مقاله به طور خاص برمنافع ناشی ازافزایش کارایی دربخش مدیریت شهری تمرکز دارد مبانی نظری موجود ارتباط تئوریک کارایی و تمرکز زدایی را نشان میدهند.

۳نقش شورایاران درجلب مشارکت شهروندی نمونه موردی: منطقه 4شهرتهران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
نظام مدیریت شهری دریک تحول کلی ازنظام متمرکز به سوی نظام مشارکتی حرکت کرده و به تبع آن نقش لایه های خرد اجتماعی و نهادهای محلی در این سطح بیش از پیش آشکار گردیده است. به دنبال این تحول ساختاری و مدیریتی، محور اصلی مورد توجه مشارکت شهروندان در سطوح محلی است و بر حسب این ضرورت درسطوح محلات شهری نهاد شورایاری ها تشکیل گردیده است رسالت و هدف ازتاسیس چنین نهادی بنا به ضرورت پیدایش آن به نوعی حلقه واسط میان ساکنین و اجتماعات محلی و نهادهای مردمی و خرد با نهادها و سازمان های دولتی می باشد اما به دلیل برخی ازچالشهای ساختاری و مدیریتی درتبیین نقش چنین نهادی و بی اعتمادی به آن هم ازسوی نهادها وارگانهای دولتی و هم ازسوی ساکنین و نهادهای محلی کارکرد شورایاری هامختل و بسیار کمرنگ نموده شده است. لذا مساله اصلی این مقاله بازشناسی مفهوم و ضرورت شورایاری ها و یافتن علل اصلی نقصان کارکردی انها درزمینه جلب مشارکت شهروندان و ارایه راهکارهای کلی جهت رفع این چالش می باشد و به این صورت عمل خواهد شد که ضمن بازشناسی مفهوم شورایاری و تبیین جایگاه آن در نظام مشارکتی مدیریت شهری و مدیریت محله به رسالت واهداف کارکردی شورایاری ها دراین زمینه پرداخته خواهد شد

۴اهمیت مطالعات آینده نگاری در فرایند برنامه ریزی شهری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آینده پژوهی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و بر مبانی مطالعات کتابخانه ای به اهمیت مطالعات آینده نگاری در فرایند برنامه ریزی شهری است. مباحث این تحقیق گویای آن است که در دهه های اخیر مناطق شهری تغییرات سریع و شدیدی داشته اند و طیف وسیعی از چالش ها و فرصت های تازه ظهور نموده است. در این راستا برنامه ریزیان و تصمیم گیران شهری به این درک رسیده اند که رویکردها و روش های جاری برای برنامه ریزی آینده در پرداختن به تغییرات جاری ناکافی می باشند. بنابراین راههای جدید،کارا و خلاقانه اندیشدن و عمل کردن در مورد آینده جستجو شده است. بدین ترتیب در آغاز هزار سوم علم آینده نگاری ادبیات پراکنده و غیرمنسجم در مورد برنامه ریزی برای آینده را به علمی مدون با اصول و مبانی متقن تبدیل کرده که وظیفه آن علاوه بر تحلیل روندهای گذشته و حال، کشف و ابداع و ارزیابی آیندهای محتمل، ممکن و مطلوب است. نتایج این تحقیق گویای اهمیت این گونه مطالعات در نواحی شهری و فرایند برنامه ریزی شهری بواسطه ناپایداری های مکانی–فضایی موجود و پراهمیت تر از آن یافتن راه های برای مواجه با فرصت ها و چالش های نوظهور و احتمالی در آینده در جهت رسیده به توسعه ای پایدار می باشد.

۵ارزیابی تاثیرات رویکردنوین ناحیه محوری برتمرکززدایی ازمدیریت شهری باتاکیدبرشهرتهران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۶
مدنیت و زندگی شهری عرصه پیچیده ای از تعاملات انسانی می باشد که ساماندهی و هدایت آن در گرو قراردادها، قوانین و سازمانها و نهادهای متعدد برای پاسخگویی به نیازهای انسان وشکل دهی فضایی به زندگی او می باشد. در این زمینه سال هاست که برنامه ریزی و مدیریت شهری با کمک مدل ها و منابع برای تخصیص فضا و ایجاد تعادل در توزیع منابع کمیاب و برقراری توازن اجتماعی وارد عمل شده و در عرصه شهری بویژه کلانشهرها به فعالیت پرداخته است. اما علی رغم طراحی برنامه های متعدد و فعالیت زیاد در حوزه مدیریت شهری تفرق و واگرایی نیروها و گروههای اجتماعی و اقتصادی بر سازمان های فضایی تاثیر گذارده و چالش های مهم در حکمروایی، برنامه ریزی و سیاستگذاری فضایی شهر را بوجود آورده است. فاصله و شکاف بین سطوح فضایی و عملکردی مدیریت شهری از جمله چالش های فراروی شهرهای بزرگ بویژه کلانشهرهای ملی است که در پژوهش های عملی و موردشناسی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است . بر همین مبنا بنا به ضرورت تقویت و گسترش بنیان نظری مدیریت شهری در در سطح ناحیه و محله که در سال های اخیر با عنوان ناحیه محوری در مباحث مدیریت شهری مطرح شده، مقاله حاضر که نتیجه تحقیق و پژوهش نظری و میدانی است با هدف ارایه پیشنهادات متناسب و اجرایی، به رشته تحریر درآمده است

۶سنجش عوامل موثر در زیبایی منظر شهری از دیدگاه شهروندان نمونه موردی تبریز
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۵
منظر شهری با ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی و معنایی خود از اهمیت و جایگاه خاصی در سازمان بصری شهر و کیفیت فضاهای شهری برخوردار است. اگرچه صرف داشتن نگاه و قرائت منظرین از شهر، پاسخگوی مسائل پیچیده شهری نخواهد بود، لیکن توجهبه منظر به عنوان ابزار پایه و لازم و نه کافی برای قرائت متن شهر در راستای پاسخگوئی به بخشی از مسائل شهری و حقوق شهروندی ضرورت می یابد. هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی تأثیر مؤلفه های عینی تاثیرگذار بر زیبایی منظر شهری از دیدگاه شهروندان می باشد. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه نمونه موردی و گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده و انجام پرسشنامه درمیان استفاده کنندگان از فضای شهری صورت گرفته است. محدوده مورد بررسی در این مقاله شهر تبریز می باشد. بر اساس یافته ها و از دیدگاه افراد مورد پرسشگری به جز مولفه شیب، عوارض طبیعی و حوزه های مسلط بصری، سایر مولفه ها دارای تاثیر معنی داری از نظر ادارک زیبایی منظر شهری می باشند. از دیدگاه شهروندان مولفه های مربوط به رفتارهای اجتماعی در ساعات روز وشب، نوع کاربری اراضی، وجود فعالیتهای تجاری و انتفاعی، وجود مراکز خاص و ویژه نظیر ابنیه بلندو مناظر استراتژیک جهت دریافت حس مکان و جهت یابی، میزان برخورداری فضا از عناصر و ساختار طبیعی و سرزندگی عرصه های عمومی بیشترین تاثیر را بر زیبایی منظر شهری دارند

۷بررسی تاثیرات گسترش سیستم های مدیریت شهر های الکترونیک بر توسعه پایدار شهری
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
رشد و توسعه روز افزون شهر ها و انباشت جمعیت در آنها نیازمند حد مطلوبی از امکانات و خدمات موردنیاز سکونت و فعالیت می باشد تحرک و حرکت مردم در شهر ها برای دستیابی به نیاز های روزمره خود موجب صرف هزینه های فراوان می شود که باتوجه به پیامدهای منفی و بیشماری که این تلاش ها در پی دارد متفکران و برنامه ریزان را به فکر واداشته تا با استفاده از ابزار ها و تکنو لوژی های جدید ی که در اختیار دارند برای حفظ کیفیت محیط شهری و دستیابی به توسعه پایدار اقدامات جدی تری انجام بدهند این مقاله به موضوع محوری مدیریت شهرهای الکترونیک اختصاص دارد که از تاثیر گذارترین مولفه های تحقق و دستیابی به توسعه پایدار شهری میباشد شهرهای الکترونیک علاوه برتاثیرات کاربری و چند وجهی که دارند از مهمترین مسائل و موضوعات مطرح در کشور هستند که با چالش های فراوانی بویژه در حوزه مدیریت و نظام سازمانی روبه روهستند
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه