توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فرهنگ، نیازها و انتظارات فرهنگی بازماندگان کارکنان سازمان تامین اجتماعی
اطلاعات انتشار: مجله انسان شناسي (نامه انسان شناسي)، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۲۶
انسان ها دارای دامنه نامحدودی از نیازها هستند که برحسب شرایط زمانی، مکانی و سطوح فرهنگی – اجتماعی تنوع می پذیرد. این نیازها به مثابه نیرویی برخاسته از ذهنیات و ادراک، اندیشه و رفتارهای افراد را در جهت تغییر وضعیت موجود برای پاسخ به انتظارات تنظیم می کنند. بنابراین، نیازها در سلسله مراتب خود انتظارات خاصی را به وجود می آورند که جامعه باید به آن ها پاسخ دهد. نحوه پاسخگویی به نیازها در طول تاریخ و در جوامع مختلف یکسان نبوده و از شیوه های سنتی و غیررسمی در قالب امور خیریه ای به شیوه های رسمی و سازمانی تبدیل شده است. در فرآیند تحول حمایت های اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی در ساختار رسمی مسوولیت ارایه خدمات را در جهت رفع نیازها عهده دار شده است. در ایران نیز سازمان تامین اجتماعی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده و به ویژه در مورد کارکنان خود نه فقط به عنوان بیمه گر بلکه کارفرما ایفای نقش می کند. بر همین اساس، در این نوشتار ضمن ارایه تعاریف و طبقه بندی متفاوت از نیازها با نقد رویکردهای سنتی و کلیشه ای به فرهنگ، بر جنبه های مادی فرهنگ و ضرورت پاسخ به آن ها جهت نیل به اهداف فرهنگی والاتر تاکید شده است.در این مقاله که با استناد به یافته های پژوهشی تنظیم شده، تلاش شده تا پیوند میان مباحث نظری و تجربی در میان بخشی از اعضای جامعه – بازماندگان کارکنان سازمان تامین اجتماعی – برقرار شود. این مطالعه با روش کمی و کیفی اطلاعات مورد نیاز را گردآوری و سپس مورد توصیف و تحلیل قرار داده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که در میان خانواده های بازماندگان سازمان تامین اجتماعی نیازها و نتظارات معیشتی و بهبود رفاه زندگی از اولویت برخوردار بوده و نیازهای غیرمادی در صورت رفع آن ها معنادار می شوند. بدیهی است توجه به نیازهای فرهنگی صرفا با رویکرد فرهنگ معنوی در مراتب و اولویت های ثانویه، پاسخگوی انتظارات افراد نبوده و می تواند زمینه را برای بروز مسایل و مشکلات اجتماعی متعدد فراهم سازد.

۲ارزیابی ذینفعان از عملکرد شورایاریهای شهر تهران: دیدگاه های ساکنان دبیران شورایاری و مسئولان شهرداری منطقه 11
اطلاعات انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف تشکیل شورایاریها تسهیل و تعمیق فرایندمشارکت و نظارت مردمیدرقالب نوعی نهادسازی غیرمتمرکز و محلی بوده است این مقاله به بررسی نقش و سنجش عملکرد شورایاری ها درمدیریت شهری از طریق مطالعه موردی منطقه 11 شهرداری تهران می پردازد بطور مشخص طی پژوهش میدانی جهت این مقاله دیدگاه های ساکنان محله و دست اندرکاران هر دو به واسطه روشهای کیفی و کمی مورد توجه قرارگرفته است سه گروه آماج قرارگرفته اند ساکنان منطقه دست اندرکاران شورایاری و مسئولان شهرداری جمع آوری اطلاعات از گروه نخست به واسطه پیمایش کمی و از دو گروه دیگر با ابزار کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شده است یافته ها حاکی از آن است که شورایاری محلات بالقوه کانون ارتباط مناسبی بین شهروندان و مدیران شهری است اما آگاهی ساکنان نسبت به فعالیت های شورایاری کم است جایگاه شورایاری ها به درستی تعریف نشده است و نیز انجمنهای شورایاری درارتباطات خود با نهادهای شهری دچار مشکلهستند.

۳تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهرویدی در لرستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي ايران، سال
تعداد صفحات: ۲۱

۴تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر کرمان
اطلاعات انتشار: رفاه اجتماعي، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴۱، سال
تعداد صفحات: ۳۰
طرح مساله: مفهوم پردازی سرمایه اجتماعی مرهون مطالعات اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های مختلف علوم اجتماعی در دوره کلاسیک و مدرن است. اما امروزه به عنوان یک موضوع محوری در مرکز بسیاری از پژوهش ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها قرار گرفته است. بر همین اساس، مطالعه سرمایه اجتماعی در شهر کرمان انجام یافته است.روش: روش پژوهش پیمایش و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. جامعه آماری را ساکنان 15 سال به بالای شهر کرمان تشکیل می دهند که با کاربرد فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 350 نمونه انتخاب شدند.یافته ها: یافته ها نشان می دهد سرمایه اجتماعی در شهر کرمان در حد متوسط برآورد شده که دارای چندگانگی در ابعاد و مولفه ها است. در برخی ابعاد می توان گونه سنتی سرمایه اجتماعی و در برخی مولفه ها غلبه اشکال نوین را مشاهده کرد.نتایج: با توجه به گذار جامعه ایران از سنت به توسعه یافتگی تقویت نهادهای مدنی، غنی سازی آموزش های عمومی، تامین امنیت، پرهیز از تصدی گری دولتی، اعتماد سازی، تقویت نگرش ها و پنداشت های مثبت و ... به منظور رفع چالش های سنت و مدرنیته و ارتقا سرمایه اجتماعی توصیه می گردد.

۵بررسی تطبیقی شهروندی در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی
اطلاعات انتشار: مجله جامعه شناسي ايران، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۶
«حقوق شهروندی» از جمله مفاهیمی است که اخیرا در گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه رونق گرفته است. این مفهوم ترجمان حقوق و آزادی های اساسی و عمومی جامعه بوده و اساسی ترین نیازهای هر ملتی را در بر می گیرد. اگرچه شهروندی تنها شامل حقوق نیست و با مجموعه ای از تعهدات در قبال آن متوازن می شود اما این آگاهی از حقوق است که شهروندان را نسبت به وظایف خود آگاه و متعهد می کند. بنابراین باید نسبت به آگاهی همه مردم، به ویژه جوانان و دانشجویان به عنوان قشر وسیعی از جمعیت توجه ویژه ای مبذول داشت.این مقاله درصدد است، ضمن توصیف میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی تفاوت ها، به تحلیل عوامل موثر بر میزان آگاهی این گروه اجتماعی مهم و ویژه در جامعه بپردازد. در مقاله حاضر، پس از مرور تاریخی و ارائه چارچوب نظری، با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسش نامه، در نمونه ای با کاربرد روش خوشه ای چندمرحله ای و انتخاب سهمیه ای، 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج حاکی از بالاتر بودن میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به دانشجویان دانشگاه آزاد است. این نتیجه به ویژه در آگاهی از حقوق جنسیتی، حقوق مدنی، حقوق فرهنگی و حقوق اجتماعی به دست آمده است. بیشترین میزان آگاهی در میان دانشجویان هر دو دانشگاه نیز مربوط به حقوق جنسیتی و کمترین میزان آگاهی مربوط به حقوق مدنی بوده است.

۶بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری تهران
اطلاعات انتشار: مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۶
این مقاله به دنبال پاسخگویی به دو سوال اساسی است: مشارکت شهروندان در امور شهری چه جایگاهی دارد؟ عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری کدامند؟ برای پاسخ به پرسش نخست، مشارکت شهروندی از جنبه ذهنی بررسی شده است. این بخش، تغییر در گرایشها، باورها و وجهه نظرهای مردم را مورد توجه قرار می دهد و برای پاسخ به پرسش دوم، رفتار مشارکت، در حوزه های فرهنگی– اجتماعی بررسی شده است.این مطالعه به روش پیمایشی انجام شده است و جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 1335 نفر از شهروندان شهر تهران است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.نتایج نشان داد که مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری باید داوطلبانه و هدفمند صورت گیرد. برنامه ریزان شهری نخست باید بر مشارکت ذهنی و تغییر در باورها و گرایشهای شهروندان تاکید نمایند. رفتار مشارکتی در برنامه های شهری نیز باید در دو بخش انجام شود. در مرحله اول باید شناخت عوامل اثرگذار در مشارکت شهروندی، مورد توجه قرار گیرد و در مرحله دوم حفظ مشارکت در طرحها و برنامه هایی است که اجرا شده است. جلب مشارکت زنان، جوانان و بازنشستگان و ... و تعیین ساز و کارهای مشارکتی آنان در حوزه های اجتماعی– فرهنگی می تواند کارایی و بهره وری مدیریت شهری را افزایش دهد.

۷رابطه کمی و کیفی برنامه های تلویزیونی و آگاهی از حقوق شهروندی
اطلاعات انتشار: رفاه اجتماعي، , دوره  ۱۴ , شماره  ۵۴، سال
تعداد صفحات: ۳۳

۸بررسیتطبیقیشهروندی در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي ايران، سال
تعداد صفحات: ۲۶
«حقوق شهروندی» از جمله مفاهیمی است که اخیراً در گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه رونق گرفته است. این مفهوم ترجمان حقوق و آزادی‌های اساسی و عمومی جامعه بوده و اساسی‌ترین نیازهای هر ملتی را در برمی‌گیرد. اگرچه شهروندی تنها شامل حقوق نیست و با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال آن متوازن می‌شود اما این آگاهی از حقوق است که شهروندان را نسبت به وظایف خود آگاه و متعهد می‌کند. بنابراین باید نسبت به آگاهی همه مردم، به‌ویژه جوانان و دانشجویان به عنوان قشر وسیعی از جمعیت توجه ویژه‌ای مبذول داشت. این مقاله درصدد است، ضمن توصیف میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی تفاوت‌ها، به تحلیل عوامل موثر بر میزان آگاهی این گروه اجتماعی مهم و ویژه در جامعه بپردازد. در مقاله حاضر، پس از مرور تاریخی و ارایه چارچوب نظری، با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسش‌نامه، در نمونه‌ای با کاربرد روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای و انتخاب سهمیه‌ای، 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از بالاتر بودن میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به دانشجویان دانشگاه آزاد است. این نتیجه به ویژه در آگاهی از حقوق جنسیتی، حقوق مدنی، حقوق فرهنگی و حقوق اجتماعی به دست آمده است. بیشترین میزان آگاهی در میان دانشجویان هر دو دانشگاه نیز مربوط به حقوق جنسیتی و کمترین میزان آگاهی مربوط به حقوق مدنی بوده است.

۹رادیو و شهروندی؛ رابطه محتوای برنامه‏ های رادیویی و آگاهی از حقوق شهروندی
اطلاعات انتشار: مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران، سال
تعداد صفحات: ۳۵
رادیو، از نظر ویژگی‌های وسایل ارتباط جمعی و رسانه، یعنی سرعت، مداومت حوزه انتشار، دسترسی آسان، و فراوانی و گوناگونی محتوا، برترین وسیله ارتباط جمعی به‌شمار می‌رود. تاثیر برنامه‌های رادیویی ملی و محلی بر اطلاع‌رسانی و آگا‌ه‌سازی و آموزش مخاطبان اثبات شده و آن را به یکی از کانال‌های بسیار مناسب آگاهی‌بخشی و آموزش در حوزه‌‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی تبدیل کرده است. در این زمینه مطالعه رابطه میان استفاده از رادیو و محتوای برنامه‌های آن و آگاهی از حقوق شهروندیْ ردیابی یکی از مسایل مهم اجتماعی به‌شمار می‌رود که در سال‌های اخیر توجه محققان و مسیولان و برنامه‌ریزان را به خود معطوف کرده است. در این مطالعه، با بهره‌گیری از نظریه‌های جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان علوم ارتباطات، چون بال روکیچ و دی‌فلور، ترنر، کاتز، مارشال، فالکس، و جزآن به گردآوری اطلاعات با روش پیمایشی پرداخته شد. جامعه آماری ساکنان شهر خرم‌آباد لرستان بود که با فرمول کوکران از 384 نفر سوال شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که در مجموع بین استفاده از رادیو و محتوای برنامه‌های آن و میزان آگاهی از حقوق شهروندی در ابعاد سه‌گانه مدنی، سیاسی، و اجتماعی رابطه‌ای معنادار وجود دارد. بنابراین، تدوین و برنامه‌ریزی جامع آگاه‌سازی در زمینه حقوق شهروندی از طریق رادیو با استفاده از برنامه‌های متنوع و متعدد، ایجاد شبکه توسعه اجتماعی در جهت‌دادن به آگاهی افراد جامعه در زمینه مولفه‌های شهروندی، و ایجاد شبکه‌های محلی رادیویی برای توسعه فرهنگ شهروندی بین مردم مناطق مختلف با توجه به فرهنگ بومی مردم آن منطقه می‌تواند بر بالارفتن آگاهی‌های مردم جامعه تاثیر بگذارد و زمینه را برای تحقق دموکراسی و جامعه‌ای شهروندمدار فراهم سازد.

۱۰بررسی پدیده روسپی گری در شهر تهران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۲۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیده روسپی گری در شهر تهران، به روش کیفی می پردازد. جامعه آماری زنان روسپی ساکن در مناطق مختلف شهر و مردان مشتری آنها است که به روش نمونه گیری زنجیرهای ارجاعی یا گلوله برفی انتخاب شده اند. اطلاعات از طریق مصاحبهی عمیق با 21 زن و 5 مرد که یا خود روسپی هستند یا از خدمات روسپیان استفاده می کنند، جمع آوری و با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شده است. نتایج پژوهش، مصادیق این پدیده را، برقراری رابطه صرفا جنسی، برقراری رابطه ی جنسی با عاطفه، برقراری رابطه ی جنسی برای لذت جنسی، برقراری رابطه برای بر طرف کردن نیازهای ثانویه، برقراری رابطه برای رسیدن به برابری با مردان نشان میدهد. طبق یافته ها، دلایل روسپی گری زنان در مناطق مختلف عبارتند از: ناتوانی در تامین مخارج زندگی، برطرف کردن نیازهای غیرضروری، گرفتن تایید و اعتماد به نفس از جنس مخالف، رسیدن و به لذت و هیجان جنسی، استفاده از بدن به عنوان سرمایه ی جنسی، رسیدن به حس برابری با مردان از عوامل تاثیر گذار بر چگونگی روسپی گری در شهر تهران است. نتایج پژوهش این نوع از روسپی گری را آسیب زاتر از انواع دیگر آن نشان می دهد و پیامدهای آن را بیان می دارد.نتایج به دست آمده را در سه دسته می توان خلاصه کرد : 1– تغییر در سبک زندگی منجر به تغییر در نوع نیازها و چگونگی برطرف کردن این نیازها می شود 2– نیازهای متفاوت با شیوه های مختلف روسپی گری ارتباط دارد 3– اطلاع از سرمایه ی جنسی و چگونگی استفاده از آن برای رفع نیازها، با سطح تحصیلات زنان روسپی ارتباط دارد .

۱۱کارپایه مفهومی و مفهوم سازی سرمایه اجتماعی (با تاکید بر شرایط ایران)
اطلاعات انتشار: فصلنامه رفاه اجتماعي، ششم،شماره۲۳، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۳۶
طرح مساله: مقاله حاضر با نگاهی به مفهوم و سازه (Construct) به عنوان سنگ بنای هر بحث و مساله ای علمی و به جایگاه شاخص سازی به عنوان ابزار فرود آمدن از دنیای انتزاع و عرصه نظر به حیطه های پر شر و شور زندگی، بر این نکته تاکید روا می دارد که علم با جوهر یا ذات مباحث و مسایل که موضوع هستی شناسی است سروکار ندارد و به پدیده ها بدان سان که ادراک و مشاهده می شوند پرداخته و در عرصه شناخت شناسی به بحث می پردازد.روش: سرمایه اجتماعی (Social Capital) با استعانت از روش کتابخانه ای به عنوان مفهومی که چون بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی سهل و ممتنع است، مورد چند و چون قرار گرفته، ادعا می شود که این مفهوم سخت پیچیده و دارای ابعادی متنوع است.یافته ها و نتایج: مقاله با ارایه تعاریفی که از سوی متفکران مختلف در محدوده ای نود ساله مطرح شده اند به کلید واژه های پایه ایی به کار رفته در تعاریف اشاره می نماید، تعاریفی که کارپایه یا چارچوب سرمایه اجتماعی را پدید می آورد. به هنگام معرفی کارپایه مفهومی به کارکردهای گوناگون آن نیز اشاره شده است. بالاخره آن که ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی به نحوی گذرا مورد بحث قرار گرفته، کوشش های به عمل آمده در جهت مفهوم سازی (Conceptualization) معرفی گردیده اند.

۱۲عوامل مرتبط با هویت شهروندی در شهر تهران
اطلاعات انتشار: فصلنامه رفاه اجتماعي، دهم،شماره۳۸، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
طرح مسئله: هویت شهروندی چنان چه از ترکیب عبارت برمی آید، نوعی تمایز و بازشناسی خودها در معنای شهروند بودن است که دارای بعد تاریخی نیز هست. مفهوم شهروندی در بر دارنده عناصر حقوق، مسئولیت ها و تکالیف و احساس تعلق است که در مقابل سایر شهروندان و دستگاه های اجرایی معنا می یابد و گویای نوعی «پذیرش نهادینه شده» در ابعاد ارزش ها، دانش و آگاهی ها، توانایی ها و مهارت ها و انتظارات افراد جامعه است. روش: پیمایش مقطع–عرضی بوده و جامعه آماری ساکنان 15 سال به بالای شهر تهران می باشند که نمونه معرفی با تعداد 450 نفر را در 30 محله بالا و پایین و متوسط از 10 منطقه شهرداری تهران با ابزار پرسش نامه مورد بررسی قرار داده که روایی آن به روش صوری و محتوایی از طریق گروه خبره تائید شده و اعتبار آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.705 به دست آمده است.یافته ها: نشان می دهد که هویت شهروندی در 80.6 درصد پاسخ گویان نمونه مورد مطالعه ضعیف و متوسط است(حدود 21 درصد نمونه مورد بررسی ضعیف، 59 درصد متوسط) و در مجموع می توان گفت در شکل غالب، هویت شهروندی متوسط است. در میان ابعاد هویت شهروندی؛ ارزیابی از هنجارهای دمکراتیک، تعهد مدنی و برخورداری از حقوق شهروندی به ترتیب پایین ترین مقادیر را در بین پاسخ گویان دارند(به ترتیب با متوسط 34.8%، 36.86% و 37.72%). در تحلیل های چند متغیری، مدل منتخب این تحقیق با حضور چهار متغیر اعتماد اجتماعی، احساس تعلق، هویت فردی و هویت جمعی می تواند 38.3% واریانس متغیر وابسته را تبیین کند.نتایج: برای ارتقاء و افزایش هویت شهروندی در بعد افقی (روابط افراد درون جامعه) باید هویت های جمعی و تعلقات عام گرایانه را تقویت و در بعد عمودی (روابط حکومت و شهروندان) پیش از هر چیز باید به ارتقاء و بازسازی اعتماد مردم به مسئولان همت گمارد.

۱۳تاثیرگذاری هنجارهای مشارکتی بر رفاه
اطلاعات انتشار: فصلنامه رفاه اجتماعي، چهاردهم،شماره۵۲، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۳۱
مقدمه: در توسعه اجتماعی، بر ارتباط میان مشارکت و رفاه در جامعه تاکید می شود؛ به این معنا که وقتی مردم احساس کنند در جامعه مشارکت دارند و ارزشمند محسوب می شوند، کیفیت زندگی، رضایتمندی و احساس رفاه آنان نیز افزایش می یابد. به سخن دیگر، اجتماع به هم پیوسته ای که در آن اعتماد و ارزش های مشترک وجود دارد، از سلامت و آموزش بهتر برخوردار است، جرائم در آن کمتر می شود و فرصت های شغلی و رفاه همگانی در آن بیشتر می گردد. ضمن آنکه مشارکت به طورضمنی بر وجود مردم سالاری و میزانی مطلوب از عدالت اجتماعی نیز دلالت می کند. در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از این رویکرد، رابطه میان التزام به هنجارهای مشارکتی و رفاه بررسی شود. روش: روش این تحقیق، پیمایشی است و از ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. حجم نمونه بررسی شده ۳۰۰ نفر از شهروندان تهرانی هستند که به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. یافته ها: توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب التزام به هنجارهای مشارکتی نشان می دهد که التزام 3\19 درصد پاسخ گویان، کم؛ 5\64 درصد، متوسط؛ و 2\16 درصد زیاد بوده است. بحث: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین هنجارهای مشارکتی و مولفه های آن (اعتماد اجتماعی، اعتماد فردی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی، همیاری، حمایت اجتماعی و میزان روابط) با احساس رفاه اجتماعی وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون چندمتغیری نشان می دهد که از میان متغیرهای بررسی شده، اعتماد فردی، حمایت اجتماعی، همیاری، مشارکت غیررسمی، مشارکت رسمی و میزان روابط، بهترین پیش بینی کننده ها برای التزام به هنجارهای مشارکتی است.

۱۴وضعیت سرمایه اجتماعی زنان در جامعه کار و تولید
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، هفتم،شماره۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
موضوع سرمایه اجتماعی مفهومی پیچیده، چند وجهی و بین رشته ای و همچنین از عناصر مهم پویای نظام اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تولیدی هر جامعه است که طی دهه های اخیر در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. به علاوه، یکی از معیارهای مهم جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان به عنوان نیمی از جمعیت در آن کشور دارند. نقش زنان نه تنها به وسیله نظام اقتصادی، بلکه از سوی عوامل فرهنگی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در میان زنان شاغل است. روش این تحقیق پیمایشی است و به منظور سنجش پایایی و روایی ابزار مطالعه به ترتیب از ضریب آلفای کرونباخ و دو نوع اعتبار صوری و سازه استفاده شده است. یافته های تحقیق، که با استفاده از نمونه گیری تصادفی از زنان شاغل در محیط های کار و تولید شهرک های صنعتی شهر تهران از طریق پرسش نامه جمع آوری شده، بیانگر میزان سرمایه اجتماعی متوسط بین افراد بوده است.

۱۵تاملی بر پیامدهای سطح خرد سرمایه اجتماعی در ایران
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران، چهارم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۷
سرمایه اجتماعی، به عنوان موضوعی بین رشته ای تاثیر بسزایی در تسهیل ارتباطات انسانی جامعه دارد. این تاثیر در قالب پیامدها در اندیشه صاحب نظران و متفکران حوزه های مختلف علوم اجتماعی دیده می­شوند. براساس دیدگاه ها و نظریه ها، پیامدهای متعددی برای سرمایه اجتماعی درنظر گرفته شده که در این پژوهش، بخشی از آن ها در سطح خرد مطالعه می­شود. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعه آماری را افراد 15 سال به­بالای ساکن در مراکز استان ها در ایران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری خوشه ای با فرمول کوکران انتخاب شدند. مهم ترین متغیر مورد مطالعه، سرمایه اجتماعی است که دربردارنده مولفه های مبتنی­بر اعتماد و پیوندهای بین­فردی و بین­گروهی، تعامل­ افراد با نهادها و سازمان ها و گروه های اجتماعی و همچنین همبستگی و انسجام اجتماعی، برخورداری افراد از حمایت اجتماعی و روابط انجمنی است که به صورت شاخص ترکیبی سنجش شده است.یافته ها بیانگر تفاوت کم­وکیف سرمایه اجتماعی در شهرهای مختلف است که تاثیر خود را بر جامعه، در قالب پیامدها آشکار ساخته است. سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن، با افزایش اعتماد، برقراری روابط و پیوندها، انسجام و همبستگی اجتماعی بالاتر، حمایت اجتماعی بیشتر و مشارکت اجتماعی موثرتر، تاثیرهای مثبت خود را در ابعاد فردی بازتاب داده است.

۱۶رسانه و شهروندی ، بررسی رابطه استفاده از وسایل ارتباط جمعی (با تاکید بر رادیو و تلویزیون) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی: مطالعه موردی شهر خرم آباد
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات، يازدهم،شماره۳۸، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۳۸
مفهوم بازتاب مجموعه انتظارات در زمینه حقوق و مسئولیت ها در یک اجتماع خاص است که اعضاء نسبت به یکدیگر، نهادها و جامعه دارند. از مهمترین ابزارهای تحقق شهروندی رسانه ها هستند. در عصر حاضر و بر اثر نفوذ و گسترش وسایل ارتباط جمعی که پیام را با موضوعات متنوع، ساختارهای گوناگون و گستره جغرافیایی وسیع توزیع می کنند، نه تنها می توانند با اجرای برنامه های متعدد نقش آگاهی دهی به افراد جامعه را داشته باشند ، بلکه زمینه و بستر مناسب برای تحقق حقوق و مسئولیت های شهروندی را فراهم نمایند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی از نظریه های جامعه شناسان و نظریه پردازان حوزه ارتباطی و رسانه ای چون نظریه وابستگی به رسانه بال روکیج و دی فلور، نظریه شهروند پردازشگر پورتو، نظریه اقناع و آگاهی بخشی گیل و رادفر، نظریه پرورش گربنر، نظریه های کنش ارتباطی هابرماس، شهروندی مارشال، شهروندی پسامدرن فالکس و شهروندی پارسونز و دیگران استفاده شده است. در اجرای تحقیق روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه به کار رفته است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که بین میزان استفاده از رادیو و تلویزیون با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و در میان رسانه ها، تلویزیون قویترین ارتباط را با میزان آگاهی از حقوق شهروندی داشته است، همچنین متغیرهای زمینه ای نظیر سن، جنس و تحصیلات افراد بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی شان تاثیر داشته است.

۱۷رابطه هنجارهای مشارکتی با احساس رفاه اجتماعی
اطلاعات انتشار: رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۳۲
نمایش نتایج ۱ تا ۱۷ از میان ۱۷ نتیجه