توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر جنسیت بر تجمع فلزات مس و روی در بافت موجرد ایرانی در منطقه ی دره زرشک، یزد
اطلاعات انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر جنسیت بر تجمع فلزات سنگین مس و روی بر بافت مو جرد ایرانی در تابستان 1391 در منطقه دره زرشک، استان یزد صورت گرفت. نمونه گیری به صورت سیستماتیک تصادفی از قسمت های مختلف این منطقه با استفاده از تله ی فنری صورت گرفت. پس از جداسازی بافت مو، نمونه ها با استفاده از روش هضم تر هضم شده و سپس با کمک دستگاه ICP–OES (725–ESVARIAN) میزان تجمع فلزات سنگین مشخص شد. نتایج، اختلاف معنی داری را بین سطوح فلزات مس و روی در دو جنس نر و ماده نشان داد (05\0 > p). غلظت فلزات مس و روی در بافت مو جنس ماده بیشتر از جنس نر مشاهده شد. میانگین فلز مس در بافت مو جنسیت نر و ماده به ترتیب 44\12 و 11\9 میکروگرم بر گرم وزن تر و میانگین فلز روی در بافت مو جنسیت نر و ماده به ترتیب 17\119 و 37\98 میکروگرم بر گرم وزن تر بود. بررسی میزان فلزات سنگین در بافت مو جرد ایرانی نشان داد که فلز روی بالاترین سطح را در این اندام دارد و مس در مرحله بعدی قرار داشت (01\0 > p).

۲بررسی غلظت فلز کروم در اندامهای قلب، کلیه و شش جرد ایرانی در منطقه ی دره زرشک، یزد
اطلاعات انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به این که مطالعات، عملیات اکتشاف و حفاری در منطقه دره زرشک، استان یزد به منظور ایجاد معدن مس صورت گرفته است. در این مطالعه سعی بر آن شده است تا با تعیین سطح عنصر کروم دراندامهای جرد ایرانی به عنوان یک گونه شاخص، مبنایی بر انجام مطالعات آتی برای بررسی تاثیرات احتمالی این معدن بر محیط زیست منطقه در آینده باشد. در تابستان 1391، نمونه گیری به صورت سیستماتیک تصادفی با استفاده از تله فنری از قسمتهای مختلف معدن مس دره زرشک، صورت گرفت. بعد از استخراج اندام های قلب، کلیه و شش نمونه ها استخراج و با روش هضم اسیدی تر، هضم شد. برای سنجش غلظت فلز کروم در نمونه ها از دستگاه ICP–OES(725–ES VARIAN) ساخت کشور استرالیا استفاده شد. بر اساس نتایج، غلظت فلز کروم در هر سه اندام دارای اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد می باشد. اندام قلب در مقایسه با دو اندام شش و کلیه بالاترین میزان تجمع فلز کروم را نشان داد (قلب > شش> کلیه). به منظور بررسی همبستگی بین غلظت فلز کروم در اندام های مختلف از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که از این میان کلیه با شش (688\0 = r2) بالاترین همبستگی را نشان دادند و قلب با کلیه و قلب با شش همبستگی ضعیفی را نشان دادند. از آنجایی که زیستگاه مطالعه ی گونه موردنظر به دلیل واقع شدن در منطقه ی صنعتی اهمیت خاصی دارد، بنابراین جونده ی جرد ایرانی با توجه به اینکه حداکثر وابستگی زیستگاهی و تغذیه ای به زیستگاهش دارد، جهت پایش بسیار مفید بوده و می تواند به عنوان پایش های سطح آلودگی در مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

۳بررسی مدیریت پسماندهای درمانگاهی در شهرستان کرج در سال 1391
اطلاعات انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زباله های بیمارستانی بدون شک یکی از منابع آلوده کننده محیط زیست به شمار می رود. به همین علت یکی از مسائل اساسی مدیریت در بیمارستان چگونگی جمع آوری، نقل و انتقال و نگهداری موقت و دفع نهایی زباله ها می باشد به نحوی که خطری افراد عادی را تهدید نکند. در سالهای اخیر با تبدیل شدن کرج به مرکز استان البرز، جمعیت این شهر رشد قابل توجهی کرده است و بالطبع مراکز بهداشتی درمانی و کلینیک ها نیز در این شهر افزایش یافته است. با توجه به اهمیت پسماندهای درمانگاهی و مخاطره آمیز بودن آنها این پژوهش صورت گرفته است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه در سال 1391 صورت گرفت. 27 درمانگاه به صورت تصادفی انتخاب شد.پرسشنامه بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی (WHO, 1999) تهیه شد. پرسشنامه از 44 سوال تشکیل شده و با کمک آن ازاطلاعاتی در مورد تولید، تفکیک، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل و دفع پسماندهای درمانگاهی بدست آمد. تعداد کل تختهای درمانگاههای مورد مطالعه 257 عدد بودند و از این تعداد 251 تخت فعال هستند. ضریب اشتغال برای تخت های درمانگاههای مورد مطالعه 66\97% بدست آمد. میزان زباله ی کل تولیدی در یک روز در 27 درمانگاه مورد مطالعه برابر 15\163 کیلوگرم است. همچنین سرانه ی زباله ی کل تولیدی به ازای هر تخت (فعال) برابر 650 گرم است. میزان تولید زباله های عفونی، عادی و نوک تیز و برنده به ترتیب 280، 350 و 20 گرم در شبانه روز به ازای هر تخت می باشد یعنی از میزان زباله های تولیدی چیزی در حدود 43 درصد عفونی می باشد. در تمامی درمانگاههای مورد مطالعه زباله های عفونی و غیرعفونی از یکدیگر تفکیک می شدند. تمامی درمانگاههای مورد مطالعه برای جمع آوری زباله های نوک تیز و برنده از Safety Box استفاده می کردند. همچنین تمامی آنها برای جمع آوری زباله های عادی و عفونی، کیسه های رنگی مشکی و زرد را به کار می بردند. وضعیت مدیریت پسماندهای درمانگاهی در شهرستان کرج نسبتا مطلوب است و نیازمند توجه بیشتر در بعضی از قسمت ها می باشد.

۴تعریف و پیشینه ی مدلسازی انتقال آلودگی در رودخانه و تحلیل ع دم قطعیت آن
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
انتقال آلودگی در رودخانه ها از مهمترین مسائل و مشکلات موجود در محیط زیست می باشد. برای شبیه سازی انتقالی آلودگی در رودخانه می توان از مدل های فیزیکی و یا مدل های ریاضی استفاده کرده هزینه های بالای ساخت مدل فیزیکی برای مطالعه این جریان ها باعث شده تا مدل های ریاضی به عنوان ابزاری انعطاف پذیر و اقتصای در این زمینه توجه محققان و متخصصان امر را به خود جلب نماید. دینامیک محاسباتی سیالات یکی از بزرگ ترین زمینه ها در این خصوص می باشد. در دینامیک محاسباتی سیالات از روش های مختلفی مانند تفاضل محدود، اجزاء محدود و حجم محدود جهت رسیدن به جواب بهره می برند، در روش حجم محدود با تبدیل معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر سیالات به معادلات خطی امکان حل عددی این معادلات فراهم می شود. با تقسیم ناحیه مورد نظر برای تحلیل به المان های کوچکتر و اعمال شرایط مرزی برای گره های مرزی با اعمال تقریب هایی که دستگاه معادلات خطی به د ست می آید که با حل این دستگاه معادلات خطی، میدان سرعت، عمق و دبی در ناحیه ی مورد نظر بدست می آیند. جریان در طبیعت با تغییر در هر سه بعد ه مراه است و بصورت آشفته می باشد و این بدان معنی است که برای محاسبه تنش بین لایه های سیال مخصوصاً در جریان های چرخشی و در جدایی جریان از مرزهای خود نیاز به حل معادلات بیشتری می باشد. امروزه استفاه از روش های احتمالاتی در کلیه علوم محض و محاسباتی جای خودرا برای پیش بینی وقایع و پدیده ها بازکرده است. استفاده از این روش ها در طراحی و پیش بینی وقایع، مستلزم شناخت دقیق عدم قطعیت ها می باشد. شناخت عدم قطعیت ها به طراح وسعت دید گسترده تری می دهد و به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد که با اطلاعات بیشتر و شناخت عمیق تری در مورد یک پدیده، تصمیم گیری کرده و راندمان سیستم را حداکثر کنند.

۵بررسی رابطه رگرسیونی بین غلظت های عناصر کمیاب موجود در بافت مو و بافت های داخلی جرد ایرانی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری برای توسعه ی روشهای پایش با استفاده از جانورانی که به طور مداوم در معرض آلاینده ها قرار می گیرندف انجام شده است. جوندگان نسبت به آلودگی های محیط زیستی به خصوص آلودگی فلزات سنگین بسیار حساس بوده می توانند به عنوان پایشگر در مناطق آلوده استفاده شوند. در مطالعات پایشی که از جانوران به عنواناندیکاتور استفاده می شود. لازم است روشهای سنتی که منجر به از بین بردن جانوران می شوند را با روشهای غیرکشنده جایگزین کرد. در این مطالعه سعی بر این شده است که با تعیین رابطه بین غلظت فلزات سنگین مس، باریم و استرانسیوم بین بافت خارجی (مو) و بافت های داخلی (کلیه، شش، قلب و کبد) جرد ایرانی از نمونه گیری کشنده در مطالعات آتی که برای پایش در محدوده ی معدن مس دره زرشک انجام خواهد پذیرفت، جلوگیری کرد. در تابستان 1391، نمونه گیری از محدوده مطالعاتی به صورت سیستماتیک تصادفی و با استفاده از تلفه فنری صورت پذیرفت. بعد مو، قلب، کلیه و شش نمونه ها خارج و با روش هضم اسیدی تر هضم گردید. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین غلظت های استرانسیوم، باریوم و مس موجود در بافت مو و بافت های داخلی جرد ایرانی هیچگونه همبستگی معناداری وجود ندارد. در نتیجه نمی توان بین آنها رابطه ی رگرسیونی برقرار کرد. با توجه به ع دم ارتباط معنی دار بین غلظت فلزات سنگین موجود در بافت مو و بافت های داخلی، در مطالعات آتی نمی توان از بافت مو به عنوان یک بیوانندیکاتور مناسب برای تشخیص غلظت فلزات سنگین اندازه گیری شده در بافت های داخلی استفاده کرد، اما این امر مستلزم مطالعات بیشتر است.

۶بررسی غلظت سرب، کبالت، کادمیم، آرسنیک، کلسیم گوگرد موجود دربافت مو و استخوان جرد ایرانی، دره زرشک یزد
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پایش محیط زیست با روشهای بیولوژیکی پایش زیستی نام د ارد که فراهم کننده ی اطلاعات مفید برای تشخیص خطرات تهدید کننده ی اناسن و محیط زیست است. تغییر در غلظت عناصر در بافت های جوندگان نشان دهنده ی تغییر در کیفیت زیستگاه آنها می باشد. در اینمطالعه غلظت عناصر کادمیم، سرب کبالت، آرسنیک، کلسیم و گوگرد در بافت های مو و استخوان ران جرد ایرانی به عنوان گونه ی شاخص زیستی در مناطق مختلف محدده ی معدن مس دره زرشک اندازه گیری شد. نمونه گیی به صورت سیستماتیک تصادفی انجام شده و با استفاده از تله فنری جونده ی مورد نظر از مناطق مختلف محدوده ی مطالعاتی شکار شد. نمونه ها به روش هضم اسیدی تر هضم شده و با دستگاه ICP–OES غلظت عناصر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد غلظت سرب، کادمیم و کبالت زیر حد تشخیص دستگاه است و آرسنیک فقط در بافت مو مشاهده شد. گوگرد به شکل معناداری در بافت مو نسبت به بافت استخوان مشاهده شد. مقایسه غلظت آرسنیک موجود در بافت مو و گوگرد موجود در بافت مو و استخوان جردهای ایرانی مناطق مختلف محدوده ی مطالعاتی اختلاف معنی داری نشان نداد. بین مقدار کلسیم موجود در بافت مو و استخوان جردهای ایرانی مناطق مختلف اختلاف معنی داری مشاهده شد که این مسئله به دلیل بافت زمین شناسی محدوده معدن مس دره زرشک و متعاقب آن رزیم غذایی جرد ایرانی تشخیص داده شد.

۷بررسی غلظت عناصر ضروری در بافت های مختلف جرد ایرانی دره زرشک، یزد
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از روش های سنجش کیفیت محیط استفاده از گونه های شاخص است. از اینرو بسیاری از شرکت ها و پروژه های پیشرو در امر پایش و مدیریت زیست محیطی جهت نظارت و سنجش فعالیت هایشان در محیط به مطالعه و استفاده از این روش ها روی آورده اند. حساسیت جوندگان به تغییر کیفیت زیستگاهشان باعث شده است که در بسیاری از مطالعات به عنوان شاخص زیستی مورد استفاده قرار بگیرند. در این مطالعه غلظت عناصر ضروری در بافت های قلب، کبد و کلیه ی جرد ایرانی در مناطق مختلف محدوده ی دره زرشک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به صورت سیستماتیک تصادفی به صورت کشنده با استفاده از تله ی فنری در تابستان 1391 انجام شد. نمونه به روش هضم اسیدی تر هضم شده و غلظت عناصر با استفاده از دستگاه ICP–OES اندازه گیری شد. بافت قلب نسبت به کبد و کلیه تجمع بیشتری از عناصر مورد مطالعه را نشان داد. همچنین سدیم نسبت به منیزیم و پتاسیم در بافتهای مختلف جرد ایرانی تجمع بیشتری داشت. هیچ اختلاف معنی داری بنی غلظت عناصر در بافتهای مختلف جردهای ایرانی مناطق مختلف محدوده ی معدن مس دره زرشک مشاهده نشد.

۸بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Zn ،Cu و Cr در بافت مو و کبد جرد ایرانی (Meriones persicus) دره زرشک، یزد
اطلاعات انتشار: محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران)، زمستان, دوره  ۶۸ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
جوندگان نسبت به آلودگی های محیط زیستی به خصوص آلودگی فلزات سنگین بسیار حساس اند و می توانند به عنوان شاخص زیستی در مناطق آلوده استفاده شوند. در این مطالعه غلظت فلزات مس، روی و کروم در بافت مو و کبد جرد ایرانی (Meriones persicus) در محدوده معدن مس دره زرشک و بدون در نظر گرفتن اثر سایر معادن موجود در منطقه به روش هضم تر و با استفاده از دستگاه ICP–OES اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت فلزات سنگین در بافت مو و کبد از نظر آماری اختلاف معنادار دارد (P<0.01). الگوی انباشتگی فلزات سنگین در هر دو بافت کبد و مو به صورت روی<مس> کروم بود. بر اساس نتایج غلظت فلزات مس، روی و کروم هم در بافت مو و هم در بافت کبد دو جنس نر و ماده با یکدیگر تفاوت معنا داری داشتند (P<0.01). نتایج نشان می دهد که بین میزان تجمع فلزات سنگین در بافت مو و کبد همبستگی معنا داری وجود ندارد (P>0.05) در نتیجه نمی توان رابطه رگرسیونی بین آنها برقرار کرد. با توجه به نبود ارتباط معنا دار بین بافت مو و بافت کبد، در مطالعات آتی نمی توان از بافت مو به منزله یک شاخص زیستی مناسب برای تشخیص غلظت فلزات اندازه گیری شده در بافت کبد استفاده کرد، اما این امر مستلزم مطالعات بیشتر است. تفاوت در تجمع فلزات سنگین در بافت های مو و کبد جنس های نر و ماده این جونده بیانگر اهمیت جنسیت به عنوان یک عامل موثر در تجمع فلزات سنگین است و باید به این موضوع باید در مطالعات آتی توجه شود.

۹بررسی مدیریت پسماند بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های1390 –1389
اطلاعات انتشار: Journal of Mazandaran University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: مدیریت صحیح و کارآمد پسماندهای بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زایدات خطرناک، امری اجتناب ناپذیر است و رسیدن به این هدف تنها با شناخت کمی و کیفی پسماندهای بیمارستانی و آگاهی از نحوه تفکیک، جمع آوری، تصفیه و در نهایت انتقال و دفع آن ها امکا نپذیر می گردد . هدف از این پژوهش، تعیین وضعیت بهداشتی و ویژگی های کمی و کیفی پسماندهای بیمارستان های شهر تبریز می باشد که می تواند سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان را در جهت برنامه ریزی جامع و ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی یاری رساند. مواد و رو شها: در این مطالعه که از نوع توصیفی– مقطعی می باشد، روند کار با تکمیل پرسشنامه، بازدید و مصاحبه 1390 صورت گرفت. – با 10 بیمارستان از 11 بیمارستان تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های 1389 یافته ها: تعداد کل تخت فعال در مجموع 10 بیمارستان 2383 تخت م یباشد که به میزان 8779 کیلوگرم در شبانه روز 3 کیلوگرم در روز به دست آمد. هم چنین میانگین نرخ \ زباله جامد تولید می کنند و سرانه تولید زباله به ازای هر تخت 79 0\ 0 و 043 \128 ،0\875 ،2\ تولید ضایعات معمولی و شبه خانگی، عفونی و شیمیایی، تیز و برنده و پاتولوژیک به ترتیب 75 کیلوگرم در روز به ازای هر تخت محاسبه گردید. استنتاج: متاسفانه میانگین سرانه تولیدی پسماند به ازای هر تخت فعال در شهر تبریز در مقایسه با سایر شهرهای ایران رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. نتایج این پژوهش هشداری است برای مسیولین ذیربط تا با همکاری و مساعدت و با صرف هزینه هایی نه چندان زیاد، نسبت به رفع این معضل عاجلانه اقدام نمایند.

۱۰بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در طی سال های 1392– 1391
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي سلامت محور، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: پسماندهای بیمارستانی به علت دارا بودن عوامل خطرناک و بیماری زا از حساسیت خاصی برخوردار بوده و در نتیجه مدیریت صحیح این مواد نقش به سزایی در کنترل آلودگی محیط زیست و میزان بروز عفونت های بیمارستان دارد. در این مطالعه مدیریت پسماندهای بیمارستانی کلیه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف فراهم کردن اطلاعات مناسب جهت برنامه–ریزی جامع و مناسب و ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در آینده مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی– مقطعی می باشد که اطلاعات با تکمیل پرسشنامه، تکمیل جداول خام، مصاحبه، مشاهده و بازدید در سال 1392–1391، در مورد تولید، تفکیک، جمع آوری، ذخیره سازی، بی خطر سازی، حمل و نقل و دفع پسماندهای تولیدی به دست آمد. یافته ها: کل تخت های بیمارستان های مورد مطالعه 1512 عدد بودند و از این تعداد 1269 تخت فعال هستند. ضریب اشغال برای تخت–های بیمارستان های مورد مطالعه 92\83 % به دست آمد. سرانه پسماند تولیدی کل به ازای هر تخت (فعال) در شبانه روز برابر 06\6 کیلوگرم به دست آمد. میزان سرانه تولید پسماندهای عفونی، دارویی، شیمیایی، معمولی و شبه خانگی و نوک تیز و برنده به ترتیب 65\2، 35\3 و 08\0 کیلوگرم در شبانه روز به ازای هر تخت می باشد و حدود 43 درصد از میزان پسماندهای تولیدی عفونی، دارویی و شیمیایی می باشد. بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان تقریباً مطلوب بوده، اما در بعضی از موارد نیازمند توجه بیشتر است.

۱۱بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Zn، Cu وCr در بافت مو و کبد جرد ایرانی (Meriones persicus) دره زرشک، یزد
اطلاعات انتشار: نشريه محيط زيست طبيعي، شصت و هشتم،شماره۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۹
جوندگان نسبت به آلودگی های محیط زیستی به خصوص آلودگی فلزات سنگین بسیار حساس اند و می توانند به عنوان شاخص زیستی در مناطق آلوده استفاده شوند. در این مطالعه غلظت فلزات مس، روی و کروم در بافت مو و کبد جرد ایرانی (Meriones persicus) در محدوده معدن مس دره زرشک و بدون در نظر گرفتن اثر سایر معادن موجود در منطقه به روش هضم تر و با استفاده از دستگاه ICP–OES اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت فلزات سنگین در بافت مو و کبد از نظر آماری اختلاف معنادار دارد (P0.01). الگوی انباشتگی فلزات سنگین در هر دو بافت کبد و مو به صورت روی مس> کروم بود. بر اساس نتایج غلظت فلزات مس، روی و کروم هم در بافت مو و هم در بافت کبد دو جنس نر و ماده با یکدیگر تفاوت معنا داری داشتند (P0.01). نتایج نشان می دهد که بین میزان تجمع فلزات سنگین در بافت مو و کبد همبستگی معنا داری وجود ندارد (P>0.05) در نتیجه نمی توان رابطه رگرسیونی بین آنها برقرار کرد. با توجه به نبود ارتباط معنا دار بین بافت مو و بافت کبد، در مطالعات آتی نمی توان از بافت مو به منزله یک شاخص زیستی مناسب برای تشخیص غلظت فلزات اندازه گیری شده در بافت کبد استفاده کرد، اما این امر مستلزم مطالعات بیشتر است. تفاوت در تجمع فلزات سنگین در بافت های مو و کبد جنس های نر و ماده این جونده بیانگر اهمیت جنسیت به عنوان یک عامل موثر در تجمع فلزات سنگین است و باید به این موضوع باید در مطالعات آتی توجه شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه