توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر تجویز آنتی بیوتیک درمانی پیش گیرانه بر فراوانی بیماری های التهابی لگن در زنان دریافت کننده IUD
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۱ (پیاپی ۳۸)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: IUD یکی از موثرترین روش های پیش گیری از بارداری در دنیا می باشد. با وجود این، نگرانی از بروز عفونت های لگنی و عوارض دیگر IUD استفاده از آن را در پرده ابهام افکنده است. عده ای از محققین بر این عقیده هستند که استفاده از آنتی بیوتیک درمانی پیش گیرانه قبل از جاگذاری IUD ممکن است خطر بروز عفونت های لگنی را کاهش دهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تجویز آنتی بیوتیک درمانی پیش گیرانه بر فراوانی بیماری های لگن در زنان دریافت کننده IUD می باشد.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که در مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک،‌ با نمونه گیری خوشه ای در پنج درمانگاه سطح شهر اراک بر روی 500 زن مراجعه کننده به این مراکز که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، صورت گرفت. نمونه ها در دو گروه با دریافت آنتی بیوتیک و بدون دریافت آنتی بیوتیک پیش گیرانه قرار داده شدند و بیست روز پس از جاگذاری IUD هر دو گروه از نظر بروز عفونت های لگنی تحت معاینه قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون من ویتنی و کای دو تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش بین میانگین سن، میانگین بارداری ها، تعداد زایمان، بچه های زنده و سقط بین دو گروه مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. یافته ها نشان داد در گروه دریافت کننده آنتی بیوتیک درمانی پیش گیرانه، شیوع 2.1 PID درصد و در گروه کنترل 1.9 درصد بود که این اختلاف معنی دار نبود. هم چنین با وجود این که شیوع عفونت های واژینال در گروه کنترل بیشتراز گروه مورد بود اما این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد که مصرف آنتی بیوتیک درمانی پیش گیرانه در میزان شیوع PID ناشی از جاگذاری IUD تاثیری ندارد و بهتر است با توجه به مضرات مصرف بی رویه آنتی بیوتیک به جای تجویز آنتی بیوتیک درمانی پیش گیرانه، بر لزوم رعایت دقیق نکات استریل در حین جاگذاری IUD تاکید گردد.

۲تعیین ارتباط بین وقوع پره اکلامپسی و میزان سهم مصرفی میوه و سبزی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲ (پياپي ۴۳)، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: پره اکلامپسی یکی از سه علت عمده مرگ و میر مادران می باشد که محققان در مطالعات متعدد درصدد یافتن راه حلی برای پیش گیری از آن بوده اند. محققان بر این باورند که استفاده صحیح از مواد غذایی می تواند یکی از راه حل ها باشد. در چندین سال گذشته، اثر اجزا مختلف میوه و سبزی بر پیش گیری از پره اکلامپسی بررسی شده است، اما هنوز این سوال مطرح می باشد که مصرف چند سهم میوه و سبزی می تواند تاثیر پیش گیری کننده داشته باشد؟ محققین در این مطالعه در صدد یافتن پاسخ این سوال بوده اند.روش کار: این مطالعه مورد– شاهدی بر روی خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی شهر اراک انجام گرفت. روش نمونه گیری به این صورت بود که کلیه خانم های مبتلا به پره اکلامپسی بستری شده دارای شرایط ورود به مطالعه، وارد مطالعه شدند تا تعداد نمونه به 35 نفر رسید. هم چنین در همین مدت از بین خانم های باردار سالم واجد شرایط، تعداد 70 نفر به صورت تصادفی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. دو گروه به صورت گروهی هم سان سازی شدند ابزار ارزشیابی، پرسش نامه ای بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید. پرسش نامه شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک و اطلاعاتی در رابطه با میزان مصرف میوه و سبزی، بود. از هر خانم اطلاعات غذاهای مصرف شده در طی سه ماه قبل از بارداری و سه ماهه دوم بارداری پرسیده شده و میزان سهم میوه و سبزی در هفته استخراج شد و بین دو گروه مقایسه گردید. در تحلیل داده ها از آزمون های من ویتنی یو، لون، کی اس و کای دو استفاده گردید.نتایج: میانگین میزان میوه و سبزی مصرفی در سه ماهه قبل از بارداری در گروه مبتلا به پره اکلامپسی 7.69±1.16 سهم در هفته و در گروه سالم 12.43±1.87 سهم در هفته به دست آمد که اختلاف معنی دار آماری بین دو گروه وجود داشت (p=0.029). این میانگین در سه ماهه دوم بارداری در گروه مبتلا به پره اکلامپسی 11.03±1.60 سهم در هفته و در گروه سالم 13.95±0.98 سهم در هفته بود که بین دو گروه بار p=0.03، اختلاف معنی دار آماری دیده شد. فراوانی نسبی پره اکلامپسی در گروهی که قبل از حاملگی کمتر از 25 درصد مصرف میوه و سبزی (کمتر از 5 سهم در هفته) داشتند بیشتر از گروهی بود که در بالای این درصد قرار داشتند (p=0.05, OR=2.32, %95 CI: 1.7,7.24) هم چنین این تفاوت به طور معنی داری در سه ماهه دوم (p<0.031, OR=2.57, %95 CI: 1.4, 54.26) نیز مشاهده شد، به طوری که افرادی که کمتر از 8 سهم در هفته میوه و سبزی مصرف کرده بودند بیشتر به پره اکلامپسی مبتلا شده بودند.نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه می توان این گونه نتیجه گیری کرد که به نظر می رسد مصرف بیشتر میوه و سبزی، با کاهش احتمال ابتلا به پره اکلامپسی ارتباط دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که گروه های در معرض خطر مشخص شده و به آن ها در رابطه با مصرف بیشتر میوه و سبزی های تازه آموزش داده شود.

۳تاثیر اسانس لاوندر (اسطوخودوس) در مراقبت از زخم اپی زیاتومی پس از زایمان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اپی زیاتومی برش ناحیه فرج است که شایع ترین برش جراحی در مامایی است و مانند هر عمل دیگری نیاز به مراقبت دارد. امروزه استفاده از روش های جایگزینی و مکمل در درمان و مراقبت از زخم ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اسانس های روغنی از جمله اسطوخودوس به دلیل وجود موادی از جمله ترپونن ها، منوترپونن ها، و لینالول، خاصیت ضد میکروبی و ضد دردی داشته و به نظر می رسد جایگزینی مناسبی جهت شستشوی زخم ها، به جای استفاده از موادی مثل بتادین باشند. لذا این تحقیق به منظور تعیین تاثیر اسانس روغنی اسطوخودوس در پایه روغن زیتون در مقایسه با بتادین در بهبود زخم اپی زیاتومی طراحی و اجرا شده است.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه شستشوی زخم اپی زیاتومی با اسطوخودوس و شستشوی زخم اپی زیاتومی با محلول بتادین (هر گروه 60 نفر) تقسیم شدند. اسانس روغنی اسطوخودوس (Lavendula officinalis) به روش تقطیر و با روغن حامل زیتون تهیه شد. پس از زایمان با دادن آموزش به مادران در مورد مراقبت زخم٬ در یک گروه از بتادین و در گروه دیگر اسانس روغنی اسطوخودوس (10–5 قطره در پنج لیتر) با استفاده از حمام نشسته 2 بار در روز استفاده شد. در روز پنجم پس از زایمان 2 گروه از نظر بهبود زخم بررسی شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t و کای دو انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین قرمزی روز پنجم در گروه لاوندر (1.88±2.6) کمتر از گروه بتادین (3±3.12) بود (p<0.05) ولی ادم به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.01). میزان درد، عفونت و باز شدگی زخم بین دو گروه تفاوت معنی دار نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که می توان به جای بتادین برای مراقبت از زخم اپی زیاتومی از ترکیب اسانس روغنی لاوندر با پایه روغن زیتون استفاده کرد. زیرا این ترکیب میزان بروز درد و عفونت را افزایش نداد و میزان قرمزی زخم که می تواند نشانه التهاب زخم باشد را کاهش داد.

۴تاثیر ماساژ پرینه طی مرحله دوم زایمان بر میزان اپی زیاتومی و پارگی پرینه
اطلاعات انتشار: حيات، تابستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: طبق تحقیقات جدید مفید بودن کاربرد اپی زیاتومی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. اپی زیاتومی در کوتاه مدت عوارضی مثل خون ریزی، نیاز به سوچور زدن، عفونت و در بلند مدت کاهش اعتماد به نفس، بی اختیاری ادرار و مدفوع، اختلال در روابط جنسی و روابط عاطفی مادر و نوزاد را به دنبال دارد. محققان به دنبال راه کارهایی جهت کاهش استفاده از آن می باشند، به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ پرینه در طی مرحله دوم زایمان بر تعداد موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه در زنان نخست زا صورت گرفته است.روش بررسی: مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی شاهددار است که جامعه هدف آن را کلیه زنان نخست زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک جهت زایمان طبیعی از اردیبهشت 86 تا تیر 87 تشکیل می دهند. 190 نفز از زنان نخست زا به طور تصادفی در یکی از دو گروه ماساژ و شاهد قرار گرفتند. در گروه مداخله، ماساژ آرام، آهسته با دو انگشت سبابه و میانی از یک دیواره به دیواره دیگر واژن (حرکت رفت و برگشت U شکل) حین و بین پوش های (Push) مادر بدون توجه به حالت وی در مرحله دوم لیبر ادامه می یافت. در پایان پس از تکمیل نمونه ها، فراوانی پرینه سالم، اپی زیاتومی، پارگی پرینه، طول مرحله دوم لیبر و نمره آپگار دقیقه اول و پنجم در دو گروه تعیین و با یکدیگر مقایسه شد.یافته ها: در گروه ماساژ پرینه، فراوانی پرینه سالم 5\43% ، اپی زیاتومی 5\16% و پارگی پرینه 40% و در گروه شاهد این مقادیر به ترتیب 4\2%، 80% و 6\17% و تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار است (001\0>p). در گروه ماساژ 2\28% افراد پارگی درجه یک و 8\11% پارگی درجه دو داشتند و هیچ موردی از پارگی درجه سه و چهار مشاهده نشد. در گروه شاهد پارگی درجه یک 7\4% ، پارگی درجه دو 1\7% و پارگی درجه سه 9\5% بوده و پارگی درجه 4 رخ نداد. این اختلاف طبق آزمون c2 معنادار است (001\0>p). میانگین طول مرحله دوم لیبر بر اساس آزمون t–test بین دو گروه ماساژ و شاهد معنادار است (003\0=p). میانگین نمره آپگار دقیقه اول در گروه ماساژ و شاهد به ترتیب 6\8\73± ۰، 8\51±0\76 و میانگین نمره آپگار دقیقه 5 نیز به ترتیب 47\9\78± ۰، 9\58±0\62 بود. این تفاوت ها طبق آزمون t–test از نظر آماری معنادار نیست.نتیجه گیری: با توجه به داده های این پژوهش به نظر می رسد ماساژ پرینه طی مرحله دوم لیبر راه کار مناسبی جهت کاهش تعداد موارد اپی زیاتومی و شدت پارگی پرینه است که احتمالا به دلیل افزایش جریان خون، الاستیسیتی و نرمی پرینه در اثر ماساژ می باشد.

۵بررسی ارتباط بین میزان هورمون گنادوتروپین جفتی در سه ماهه دوم بارداری و ابتلا به پره اکلامپسی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: تحقیقات متعدد نشان داده اند که میزان هورمون گنادوتروپین جفتی (HCG) با پره اکلامپسی ارتباط دارد و به عنوان روشی جهت تشخیص زودرس مورد استفاده قرار می گیرد، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین میزان هورمون گنادوتروپین جفتی در سه ماهه دوم بارداری و ابتلا به پره اکلامپسی، انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه به صورت مورد شاهدی لانه گزیده در سال 1386–1385 انجام شده است. از 1200 خانم در سه ماهه دوم بارداری که جهت مراقبت بارداری به درمانگاه های شهر اراک مراجعه کرده بودند نمونه خون گرفته و نمونه سرمی آنها در –20 درجه سانتی گراد نگهداری شد. از بین واحدهای پژوهش نمونه های سرمی 50 نفر مبتلا به پره اکلامپسی (گروه مورد) و50 نفر با فشارخون طبیعی (گروه شاهد) تحت آزمایش تیتراژ هورمون گنادوتروپین جفتی قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون های آماری کولموگراف اسمیرنوف و t مستقل تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: تمامی نمونه ها از نوع پره اکلامپسی خفیف بودند. میانگین میزان هورمون گنادوتروپین جفتی در گروه پره اکلامپتیک برابر با 43.08±32.56 و در گروه فشارخون طبیعی برابر با 97\25±48\27 واحد بین المللی در میلی لیتر بود (P<0.05). میانگین فشارخون سیستول در گروه مورد و شاهد به ترتیب برابر 30\11±09\144 و 13\8±26\110 میلی متر جیوه (P<0.001) و میانگین فشارخون دیاستول در گروه مورد 90.45±4.34 در گروه شاهد 70±9.80 میلی متر جیوه بود (P<0.001).نتیجه گیری: بنظر می رسد میزان هورمون گنادوتروپین جفتی در سه ماهه دوم بارداری با وقوع پره اکلامپسی ارتباط دارد، بنابراین پیشنهاد می گردد که گروه های در معرض خطر، در طی مراقبت های بارداری تحت غربالگری با این آزمایش قرار گیرند.

۶بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس به روش استنشاقی بر درد زایمان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اکثر زنان از درد شدید و غیر قابل تحمل زایمان رنج می برند. امروزه استفاده از داروهای ضد درد برای کاهش درد زایمان به دلیل عوارض مادری و نوزادی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به روش های غیر دارویی و طب مکمل رو به افزایش است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس به روش استنشاقی بر درد زایمان انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 120 مادر کاندید زایمان طبیعی به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه مورد تنفس بخور سرد هدایت شده اسطوخودوس و در گروه کنترل از بخور سرد هدایت شده آب معمولی استفاده شد. درد بر اساس مقیاس دیداری درد (VAS) قبل از مداخله و بعد از مداخله در دیلاتاسیون های 6–4، 8–6 و 10–8 سانتی متر (در مجموع 3 بار) اندازه گیری شد. داده ها به کمک آزمون های t و کای دو تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین درد قبل از مداخله در گروه اسطوخودوس و کنترل به ترتیب 7.61±1.88 و 7.01±1.78 (P=0.09) و میانگین اختلاف درد قبل و بعد از مداخله در گروه اسطوخودوس 0.81±2.84 و در گروه کنترل 0.9±1.9 بود .(P=0.03)نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که آروماتراپی با اسطوخودوس می تواند یکی از جایگزین های مناسب دیگر طب های مکمل باشد.

۷مقایسه تاثیر دم کرده چای سیاه و آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران
اطلاعات انتشار: نسيم دانش (مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان)، زمستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۳ (مسلسل ۳۹)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه و هدف: شایع ترین علت ورم ملتحمه چشم عفونت باکتریال و ویرال می باشد از طرفی با توجه به خاصیت ضد میکروبی چای سیاه پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک در مقایسه با آب جوشیده به علاوه آنتی بیوتیک بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران صورت پذیرفته است.روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعه کارآزمائی بالینی دو گروهی و جامعه پژوهش شامل 110 نفر از شیرخواران مراجعه کننده به کلینیک اطفال بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1389 بوده است که به طور تصادفی در یکی از دو گروه دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک (گروه مداخله) و یا آب جوشیده به علاوه آنتی بیوتیک (گروه کنترل) قرار گرفتند. طول دوره درمان و شدت کنژونکتیویت (3–0) در روزهای اول (ویزیت)، سوم و هفتم درمان در هر گروه تعیین و سپس با یکدیگر مقایسه گردید.نتایج :در روز اول (روز ویزیت) از نظر شدت کنژونکتیویت بین گروه ها اختلاف معنی دار مشاهده نشد. در روز سوم درمان %74.5 شیرخواران گروه چای بهبود یافته بودند. در گروه کنترل میزان بهبودی %18.2 بود که این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.001). روز هفتم، 100% شیرخواران گروه چای و %32.7 گروه آب جوشیده درمان شده بودند (p<0.001).نتیجه نهایی: دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک شدت کنژونکتیویت و طول دوره درمان شیرخواران را کاهش داد، با توجه به خواص مفید چای می توان از آن به عنوان درمان کمکی کنژونکتیویت شیرخواران استفاده کرد.

۸بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان مادران باردار
اطلاعات انتشار: پايش، مرداد و شهريور, دوره  ۱۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پوسیدگی های دندان یکی از شایع ترین بیماری های عفونی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده، و توجه به این مقوله یکی از برنامه های سازمان بهداشت جهانی در حوزه پیشگیری از بیماری های مزمن و ارتقای سلامت است. این نیاز در گروه پرمخاطره مادران باردار به دلیل حفظ سلامت خود و جنین آنها بیشتر احساس می گردد. در این مطالعه مقطعی تحلیلی 340 نفر از مادران باردار شهر اراک با روش نمونه گیری تصادفی ساده از مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل چک لیست عملکرد مراقبت های دهان و دندان در دوران بارداری، چک لیست ثبت شاخص DMFT و برخی از عوامل موثر بر پوسیدگی دندان در مادران باردار بوده است. داده ها با استفاده از مصاحبه سازمان یافته و مشاهده جمع آوری و تجزیه تحلیل شدند. میانگین سن مادران 28.2±3.7 سال و میانگین DMFT در مادران باردار 5.4±2.83 بود. این شاخص برای گروه سنی 25–21، 30–26 و 35–31 سال به ترتیب برابر 2.9، 5.6 و 5.9 بود. بین شاخص پوسیدگی و دندان های کشیده شده با برخورداری از پوشش خدمات بیمه ای ارتباط معنی دار وجود نداشت (P=0.411). نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای دموگرافیک همچون سن، وضعیت اقتصادی و دفعات مسواک زدن و استفاده از نخ دندان تا 41.2 درصد از واریانس رفتار پیشگیرانه را پیشگویی می کنند (P<0.05). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مراقبت های بهداشت دهان و دندان مادران مورد مطالعه در دوران بارداری ضعیف بوده و ضروری است که برنامه ریزان بهداشتی مداخلات جامعه محور و پیشگیرانه ای را در زمینه مراقبت های بهداشت دهان و دندان در این دوران ارایه نمایند ضمن این که به ارایه این مراقبت ها در مراکز بهداشتی درمانی نیز اهمیت بیشتری داده شود.

۹بررسی تاثیر بذر شنبلیله بر افسردگی حاصل از یائسگی: کار آزمایی بالینی تصادفی دو سو کور
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، مرداد, دوره  ۱۶ , شماره  ۵ (پياپي ۷۴)، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۰بررسی شاخصهای استرس اکسیداتیو در زایمان طبیعی و ارتباط آن با شاخصهای استرس اکسیداتیو در نوزاد
اطلاعات انتشار: دانش و تندرستي، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه:. پراکسیداسیون لیپید یک پدیده طبیعی است که بهطور مداوم در سطوح پایین در بدن تولید م یشود با این حال اگر توسط دفاع آنتیاکسیدانی کنترل نشوند، این واکن شهای پراکسیداسیونی میتواند برای سلو لها و غشای آ نها سمی باشد. بهنظر میرسد حاملگی و زایمان با استرس اکسیداتیو همراه باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی شاخ صهای استرس اکسیداتیو در بارداری و زایمان انجام شده است. 5 خون جهت محاسبه شاخصهای اکسیداتیو از cc ، مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی دو گروه 60 نفره از زنان باردار و زنان زایمان کرده انتخاب و پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه 38 بارداری و در گروه دوم در اتاق زایمان، در طی مرحله دوم زایمان و دیلاتاسیون کامل خونگیری انجام شده اس ت. معیارهای ورود – آنان گرفته شد. در گروه زنان باردار در هفته 40 5 خون گرفته cc شامل: عدم عارضه حاد و مزمن حاملگی، زایمان اول و حاملگی تک قلو بود. بلافاصله پس از خروج جنین و مراقبتهای اولیه، از خون بند ناف نوزادان مادران زایمان کرده شد. 5\58 ) ب هطور nmol\l) 21 سال میباشد. در این مطالعه میانگین لیپیدپراکسیدایون زمان زایمان \4 ±1\ 22 سال و در گروه دوم 8 \8 ±0\ نتایج: میانگین سنی در گروه زنان باردار 52 مادران با زایمان طبیعی و نوزادان همبستگی معنادار و FRAP 3\64 ) بوده و همچنین بین مقادیر لیپیدپراکسیدایون گروههای تیول و nmol\l) معناداری بیشتر از دوران حاملگی مستقیمی وجود دارد. نتیجهگیری: نتایج نشان داد که اختلاف آماری معناداری بین مقادیر پر اکسیداسیو لیپید در حاملگی و زایمان وجود دارد بهطوری که پر اکسیداسیو لیپید در زایمان افزایش یافته اس ت. از طرفی بین شاخصهای استرس اکسیداتیو زایمان با مقادیر آن در خون نوزاد ارتباط معنادار وجود داشت. به نظر میرسد تقویت دفاع آنتیاکسیدانهای مادران ضروری بوده و استفاده مادران از مکملهای آنتیاکسیدان در بارداری مفید باشد.

۱۱مهارت‌های ارتباطی اعضای هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در فرآیند آموزش
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: "ارتباط" در فرآیند آموزشی عبارت است از برقراری رابطه بین دو یا چند فرد یا اندیشه. به عبارت بهتر، تفاهم و اشتراک فکر و اندیشه بین معلم و فراگیر یا فراگیران. با توجه به اهمیت ارتباط در فرآیند تدریس، هدف از این مطالعه بررسی مهارت‌های ارتباطی استادان دانشگاه علوم پزشکی اراک در فرآیند آموزش بود. روش‌ها: در این پژوهش توصیفی مقطعی 155 نفر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک به شیوه سرشماری بررسی شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه خودارزیابی مهارت‌های ارتباطی بومی‌سازی شده کویین دام (Queen Dom) با 34 سوال و 5 خرده آزمون، در سال تحصیلی 90–1389 جمع‌آوری گردید اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و آزمون‌های ANOVA و تی مستقل و کای اسکویر مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین کل مهارت‌های ارتباطی 8\8±121 از 170بود. میانگین مدیریت عواطف و احساسات 3\8±2\68، درک پیام 7\7±7\71، قاطعیت در ارتباط 9±9\69، گوش دادن 3\8±4\71 و بینش نسبت به پیام 9\8±68 بود. میانگین خرده مهارت‌های ارتباطی کنترل عواطف و احساسات در روسا، اساتید مرد شرکت‌کننده در کارگاه مهارت‌های ارتباطی بیش از بقیه بود. بین جنسیت و میانگین و انحراف معیار نمرات خرده مهارت‌های مدیریت عواطف و احساسات، درک پیام (01\0, p=57\2t=) و قاطعیت در ارتباط (02\0, p=26\2t=) ارتباط آماری معنادار وجود داشت. نتیجه‌گیری: با توجه به میانگین نمره کل مهارت‌های ارتباطی و میانگین نمرات خرده مهارت‌ها در گروه‌های مختلف و وجود تفاوت معنادار در برخی از این خرده مهارت‌ها، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، به منظور ارتقای مهارت‌های ارتباطی و بهبود ارتباط استاد با دانشجویان در فرآیند آموزش پیشنهاد می‌شود.

۱۲تاثیر آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران
اطلاعات انتشار: رهاورد دانش، سال
تعداد صفحات: ۸
چکیده زمینه و هدف: کنژونکتیویت از دلایل شایع مراجعه به پزشک اطفال و بیمارستان‌های عمومی است. معمول‌ترین روش درمان تجویز آنتی‌بیوتیک‌هاست، با توجه به عوارض و احتمال افزایش مقاومت میکروبی علیه آنها بر آن شدیم تا تاثیر آب جوشیده به عنوان درمان کمکی را با آنتی بیوتیک به تنهایی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران مقایسه کنیم. مواد و روش‌ها: در طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی، 110 شیرخوار مراجعه کننده به کلینیک اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک به طور تصادفی در یکی از دو گروه آب جوشیده به علاوه پماد اریترومایسین چشمی 5\0 درصد و قطره سولفاستامید 10 درصد چهار بار در روز و یا آنتی‌بیوتیک به تنهایی قرار گرفتند. شدت کنژونکتیویت در روزهای اول (ویزیت)، سوم و هفتم درمان بین دو گروه با یکدیگر‌ مقایسه شد. یافته‌ها: روز سوم درمان در گروه آب جوشیده همراه با آنتی‌بیوتیک بهبودی در 2\18 درصد و در گروه آنتی‌بیوتیک به تنهایی در 1\9 درصد موارد دیده شد، که از لحاظ آماری متفاوت نبود(44\0=p). روز هفتم، درصد بهبودی در گروه‌ها به ترتیب به 7\32 و 5\34 درصد ارتقا یافت(05\0 p). موارد کنژونکتیویت خفیف در گروه‌ها به ترتیب در 2\58 و 5\45 درصد دیده شد(05\0 p). موارد کنژونکتیویت متوسط نیز به ترتیب در 1\9 و 20 درصد از شیرخواران مشاهده گردید(05\0 p). هیچ یک از گروه‌ها موارد شدید دیده نشد. نتیجه‌گیری: گرچه، تعداد موارد بهبود یافته در گروه آب جوشیده همراه با آنتی‌بیوتیک بیشتر از گروه کنترل و شدت و طول مدت بیماری کمتر از گروه آنتی‌بیوتیک به تنهایی بود ولی این اختلاف به لحاظ آماری معنی‌دار نبود. واژگان کلیدی: آنتی‌بیوتیک، آب جوشیده، کنژونکتیویت، شیرخواران

۱۳بررسی تاثیر دانه ی شنبلیله و بذر کتان برگُرگرفتگی حاصل از یایسگی
اطلاعات انتشار: طب مكمل، سال
تعداد صفحات: ۷
چکیده زمینه و هدف: گُرگرفتگی، شایع‌ترین مشکل زنان یایسه است. یکی از درمان‌های جایگزینی مطرح، فیتواستروژن‌ها هستند، بنابراین محققین برآن شدند که پژوهش حاضر را با هدف بررسی تاثیر دانه ی شنبلیله و بذر کتان بر شدت و دفعات گُر گرفتگی انجام دهند. مواد و روش ها: طی یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده60 زن یایسه که با شکایت گُر گرفتگی به درمانگاه‌های شهر اراک مراجعه کرده بودند به دو گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه اول روزانه 6 گرم دانه ی شنبلیله و به گروه دیگر 25 گرم بذر کتان به مدت 4 هفته ی متوالی داده شد. عدم قاعدگی در 12 ماه اخیر، داشتن فشارخون طبیعی، عدم مصرف داروهای ضداضطراب، ضدافسردگی، هورمون‌های استروژن پروژسترون در 6 ماه اخیر، آنتی کوآگولانت‌ها، داروهای ضدالتهاب غیر استروییدی مثل ایبوپروفن و عدم ابتلا به آسم و آلرژی معیارهای ورود به مطالعه بودند و معیارهای خروج از مطالعه شامل: عدم مصرف صحیح داروهای گیاهی، ایجاد تحریکات پوستی و حساسیت به داروها و تغییر محل زندگی بودند. در آغاز مطالعه، هفته ی چهارم و هفته ی هشتم، شدت و دفعات گُر گرفتگی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: شدت گُر گرفتگی در هفته ی هشتم در گروه بذر کتان 389\1 (614\1 و 163\1) و در گروه بذر شنبلیله 767\1 (992\1 و 541\1) بود. دفعات گُر گرفتگی در هفته ی هشتم در گروه شنبلیله با میانگین 149\1 (373\ 1 و 926 \0) و تعداد گُر گرفتگی در گروه بذر کتان با میانگین 322\1 (542\1 و 102\1) به دست آمد. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که بذر شنبلیله و بذر کتان تعداد و شدت گُر گرفتگی زنان یایسه ی مورد مطالعه را کاهش داده است اما برای استفاده از مکمل‌های گیاهی به پژوهش‌های با تعداد نمونه بیش تر و در سایر مناطق نیاز است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۳ از میان ۱۳ نتیجه