توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی رویکردهای آیین نامه ای تخریب پیش رونده و بررسی مکانیزم های مختلف این خرابی سازه ای
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از انواع تخریب که در یک دههی اخیر توجه مهندسانی که مسئول طراحی پروژه های عمرانی بوده اند را به خود معطوف کرده است، تخریب پیشرونده 1 میباشد. در این خرابی، به علت تصادف یا حمله، تعدادی از المانهای سازه به طور ناگهانی خراب میشود و پس از آن تمام اعضای سازه در ادامهی خرابی همان یک المان شروع به خراب شدن میکند. در چند سال اخیر کمیتههای گوناگون به بررسی و بازبینی این مکانیزم ، پرداخته و استانداردهای خود را برای طراحی در برابر خرابی پیشرونده ارائه و ارتقا دادند. از جملهی این کمیتهها میتوان وزارت دفاع آمریکا 2ادارهی خدمات عمومی آمریکا 3 و استانداردهای اروپایی را نام برد. این در حالی است که در ایران هنوز آییننامهی منسجمی ارائه نشده و تنها در پیشنویس مبحث 21 از تعاریف کلی تخریب پیشرونده استفاده شده است و بسط این موضوع نیازمند توجه بیشتر به این حوزه می باشد. در این مقاله سعی شده تا به کمک آشنایی با استانداردهای مختلف و رویکردهای آییننامهای، بهترین دیدگاه از جهت کاهش خرابی پیشرونده در سازه– ی مورد نظر و راه مقابله با این عامل تخریب، شناسایی و معرفی گردد

۲بررسی و مقایسه ی تمهیدات و رویکرد آیین نامه ها و استانداردهای اروپایی و آمریکا در مقابله با تخریب پیش رونده
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از خرابی های رایجی که اخیراً مورد توجه آیین نامه های مختلف در سراسر دنیا قرارگرفته است، تخریب پیش رونده نام دارد، که در اثر تخریب ناگهانی یک عضو و تأثیر آن بر دیگر اعضای سازه، قسمت بزرگ و یا در برخی مواقع کل سازه خراب می شود. این نوع خرابی در بیشتر مواقع به دلیل انفجار رخ میدهد. نوع تخریبی که در اثر انفجار در سازه ایجاد میگردد، بسته به فاصله ی مواد انفجاری تا سازه ی مورد بررسی، ممکن است منجر به انهدام کامل آن در مدت زمان بسیار اندک شود و یا اینکه تخریبی موضعی در آن ایجاد نماید. در سالهای اخیر کمیته های گوناگون به بررسی و بازبینی مکانیزم تخریب پیش رونده پرداخته و استانداردهای خود را برای طراحی در برابر این خرابی سازه ای ارائه و ارتقا داده اند. وزارت دفاع آمریکا ، اداره ی خدمات عمومی آمریکا و استانداردهای اروپایی از جمله ی این کمیته ها هستند که به طور گسترده در این راستا تحقیقاتی را انجام داده اند، این در حالی است که در ایران هنوز آیین نامه ی منسجمی ارائه نشده و تنها در پیش نویس مبحث 21 از تعاریف کلی تخریب پیش رونده استفاده شده است. در مقاله ی حاضر به بررسی و ارزیابی رویکردهای اجرایی در این استانداردها و آیین نامه ها پرداخته شده است تا بتوان در مقابله با تخریب پیش رونده بهترین پیشگیری ها و تمهیدات صورت گیرد. اما در مجموع با توجه به این که این عامل مخرب هیچگاه به طور کامل قابل پیشبینی نیست، لذا تمامی آیین نامه ها و استانداردها هرساله نیاز به بررسی و بهروزرسانی خواهند داشت.

۳تحلیل هندسی و روشهای مقاوم سازی ورق های اتصل در مهاربند کمانش–تاب
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در بهسازی لرزه ای سازه ها و ساختمان ها، یکی از روش های کاهش نیروی جانبی ناشی از زلزله، استفاده از میراگرها و می باشد که سیستم های مهار بندی به منظور افزایش میرایی در ساختمان ها بسیار مناسب هستند. مهار بلکه کمانش تاب به عنوان سیستم مهار بندی جدیدی که وظیفه تحمل بارهای جانبی ناشی از زلزله را برعهده دارد در سال های اخیر به طور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته است. مهم ترین مسئله در این نوع مهارت مقاومت پس از کمانش اصول مهار بد است که در آن اوضاع و با یک جفت مقاومت می تواند تغییر شکل های بیشتری را تحمل کند و این امر سبب افزایش جذب انرژی و کمک به رفتار بستر ساز می گردد ولی با این وجود یکی از نقاط ضعف این مهار بند، اتصالات آن است. اتصالات تحت فشار این مهار بند قبل از آنکه به حد تسلیم برسند، کمانش می کنند . برای جلوگیری از کمانش زودرس و افزایش ظرفیت ورق های اتصال در برابر نیروی فشاری مهار بند در این تحقیق به معرفی چند روش مقاوم سازی پرداخته شده است. هدف کلی از این مقاله، بررسی هندسه مهار بند کمانش تاب ، انواع اتصالات آن و طراحی و روش های تقویت ورق های اتصال به منظور جلوگیری از ناپایداری ساز هنگام انتقال ماکزیمم نیرو از مهاربند به آن ها می باشد.

۴اثرات زیست محیطی گردشگری و توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، سال
تعداد صفحات: ۱۹
اهداف و روش ها: در این مقاله تلاش شده است آثار زیست محیطی حضور گردشگران در محیط های گردشگری ارزیابی شود و روش تحقیق در این مطالعه توصیفی– تحلیلی وهمبستگی است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور گردشگران در محیط های گردشگری، تغییرات مثبتی را در متغیرهای افزایش آگاهی زیست محیطی، بهبود شبکه معابر داخل روستا، افزایش جاذبه بصری، و بهبود معماری روستایی، بهبود کیفیت بناهای مذهبی و بهبود وضعیت دفن بهداشتی فراهم کرده و همچنین حضور گردشگران تغییرات منفی در متغیرهای مناظر و چشم اندازهای طبیعی، افزایش میزان آلودگی، افزایش روند فرسایش خاک، از بین رفتن تنوع گونه های گیاهی، و جانوری، آلودگی آب و ... را به وجود آورده است. نتیجه گیری: به طور کلی اثرات زیست محیطی به تغییر فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی محیط زیست بر اثر یک یا چند فعالیت اطلاق می گردد و شناسایی اثرات زیست محیطی بخش عمده و اصلی را در روند مطالعات زیست محیطی تشکیل می دهد. بنابراین در انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی، شناسایی این گونه اثرات مدنظر می باشد و شامل اثرات بر روی خاک، پوشش گیاهی، کاربری زمین، آب، حیات وحش است. جمع بندی نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد انواع آلودگی های زیست محیطی مانند تخریب اراضی زراعی و باغی، تخریب چشم انداز ساحل و روستا، انباشت زباله و افزایش ساخت و ساز بی رویه، آلودگی آب، رکود فعالیت های کشاورزی و دامداری، ایجاد آلودگی صوتی، دست اندازی به حریم منابع طبیعی نظیر جنگل و دریا در منطقه مورد مطالعه از جمله اصلی ترین پیامدهای منفی گردشگری بوده است.

۵تغییراقلیم و مخاطرات محیطی و انسانی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
از آنجا که تغییرات اقلیم تاثیر بسزایی بر روی کره زمین دارد شناسایی پارامترهای اقلیمی موثر بر این پدیده ضروری است . تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین مسائلی است که از اواخر قرن بیستم ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. به گونه ای که تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین چالش های قرن کنونی است. بر این اساس تحقیق حاضر با بررسی های اسنادی و میدانی نیز روش شناسی توصیفی – تحلیلی است این تحقیق از طریق بررسی منابع مکتوب و جست و جوی رایانه ای مقالات علمی در پیشینه نگاشته های مرتبط با موضوع تهیه و تنظیم گردیده است. اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت انجام تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده است و تحلیل مطالب نیز به روش کیفی میباشد. تغییرات اقلیمی پیامد های ژئوپلیتیکی و میکرو و ماکرو کلیمای مهمی را به دنبال دارند. در دهه گذشته مهمترین تغییر اقلیمی گرم شدن کره زمین بوده است. با گرم شدن کره زمین یکی از مناطقی که اهمیت آن افزایش یافته قطب شمال است. قطب شمال در طول چند دهه گذشته حدود دو برابر بیشتر از بقیه جهان گرم تر شده است و پیش بینی میشود در اواخر دهه ۲۰۳۰ این منطقه عاری از یخ گردد. تغییرات اقلیمی به یکی از مهمترین مسائلی شده که از اواخر قرن بیستم ذهن اندیشمندان رابه خود مشغول کرده است و یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جهان امروز به شمار میرود که در اثر عوامل طبیعی و انسانی به ویژه انتشار گاز های گلخانه ای به وسیله انسان در حال رخ دادن است. در این بین مهمترین تغییر اقلیمی گرم شدن کره زمین میباشد که منجر به ذوب شدن یخ ها و حرکت آن به سمت دریا و در نتیجه بالا آمدن سطح دریاها میشود. با بالا آمدن سطح دریاها و ذوب شدن یخ ها در مناطق پوشیده از یخ ضمن اینکه بسیاری از خشکی ها زیر آب میروند همچنین منجر به تغییر خط ساحلی در قلمرو ها و مناطق دریایی کشور های ساحلی میشود که این امر چالش های ژئوپلیتیکی را پدید می آورد.

۶زلزله خیزی ایران و راهکار های مدیریت بحران مطالعه موردی: (سیستم اطلاعات جغرافیایی)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف از تحقیق حاظر شناخت زلزه خیزی ایران و مطالعه و بررسی ویژه نمونه ای از مناطق زلزله خیز کشورمان با توجه به کابرد Gis در شناخت بررسی مطالعه و کنترل مدیریت بحران زلزله در این مناطق میباشد.بر این اساس تحقیق حاظر با بررسی های اسنادی و میدانی و نیز روش شناسی توصیفی تحلیلی در ابعاد اقتصادی اجتماعی محیطی مورد بررسی قرار گرفته است . این تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی است که از طریق بررسی منابع مکتوب و جست و جوی رایانه ای مقالات علمی در پیشینه نگاشته های مرتبط با موضوع تهیه و تنظیم گردیده است . زلزله سالانه خسارت های زیادی در کشور های مختلف بع بار می آورد و گروه های انسانی را از جنبه های مختلف مادی و معنوی در معرض آسیب قرار میدهد. ایران از نظر میانگین سالانه بیشترین تعداد مطلق جمعیت در معرض خطر زلزله در جایگاه هفتم آسیا و سیزدهم جهان قرار دارد با توجه به واقع شدن ایران برروی یکی از دو کمبرند زلزله خیز جهان و وجود گسل های فراوان وقوع زلزله در فلات ایران امری طبیعی است. ایران جزء ده کشور بلاخیز است که زلزله مسبب بیشترین تلفات انسانی در آن میباشد و ششمین کشور زلزله خیز دنیا است. توانایی سیستم اطلاعات جرافیایی (GIS) در الگو سازی و کمک به مکان یابی مکان های اسکان موقت و مدیریت کنترل و کاهش و جلوگیری از مخاطرات زلزله بسیار مهم و قابل اهتمام است . وجود گسل ها و زلزله های متعدد در ایران نشان میدهد چون ایران بر روی کمبرند زلزله واقع شده است و گسل هی فراوانی در آن وجود دارد داده ها و اطلاعات صحیح و درست و جامع از وضع موجود سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) میتوانند مبنای تصمیمگیری و تصمیم سازی به دور از سلیقه ها و گرایش های افراد باشند زمینه را برای مکان یابی علمی تر مکان اسکان موقت که از معضلات مهم کلانشهر های ما هستند فراهم می آورند.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه