توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آسیب شناسی علم جغرافیادرایران (مطالعه موردی:گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۴۰
رجعت علم به بنیان سازی نظری درپیرامون مفاهیم والا،گذرا از مطلق انگاری و گام نهادن در عرصه نسبی گرایی،پایانی برتمایزهابه معنای علمی و غیر علمی،توجه به اصالت وجود جسمانی و روحانی فرد یا هویت فردی و گذراازمنطق دودویی و تفکر ارسطویی ازجمله تغییرات هستی شناختی علم در عصر پسامد رن بودند که هر یک تحولات خاصی رارقم زده است .در این میان نه تنها وض عیت علم در عصر حاضر و ضرورت های آن در عرصه علم جغرافیا درک نشده است بلکه مشکل جدی در جامعه ما خصوصاً در عرصه عل وم انسانی و به طور اخص د رقلمرو جغرافیا این است که کانون نظری خلاقی که ریشه در بنیان های معرفتی بومی وزمینه های فرهنگی اسلامی ایرانی داشته باشد وجود ندارد و نظام آموزش موجود، برای شکل دادن به این کانون ها مدیریتی ندارد.براین مبنا در این مقاله در وهله اول با نظریه پردازی، لایه های شکل دهنده علم جغرافیا در ا یران و وضعیت آن در حالت کلی بررسی شوددروهله دوم با توجه ب ه مطالعه موردی این علم در جهت کنش پذیری بینامتنی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد به مانند یک متن مورد واسازی قرار گرفته تا آسیب شناسی گردد در این بین با بررسی های انجام گرفته د ر زمینه مطالعه موردی آسیب شناسی نامیده می شودبه عنوان « فئودالیسم جغرافیایی » علم جغرافیابرای تبیین آنچه بزرگ ترین آسیبی که این علم راتهدید می کند،انجام گرفت ه وراهکارهای تج دید ساختار بهینه علم جغرافیادرایران بیان گردیده است.

۲گردشگری و چالش های زیست محیطی (پردازش گردشگری پایدار)
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۷
کشورهای مختلفی در عصر حاضر به دنبال استفاده از قابلیت های گردشگری در سرزمین خود برای جذب گردشگران و به تبع کسب سود اقتصادی می باشند.گردشگری با توجه به تحولات اقتصادی در جهان معاصر و با توجه به خاصیت انعطاف پذیراش در جذب سرمایه و سودهی زود هنگام بسیار مود توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گرفته است. در این میان با آنکه برنامه ریزان اقتصادی همیشه از گردشگری به عنوان راهکاری برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال یاد می کنند و از توسعه گردشگری در مقیاس های مختلف حمایت می نمایند، با این وجود گردشگری به علت آنکه در پیوند با سرمایه داری به عنوان یک تجارت آزاد پیرامون سفر و بازدید محسوب می شود، در صورت نادیده انگاشته شدن اثرات محیطی و اجتماعی آن می تواند برای جامعه میزبان چالش های فراوانی را شکل دهد . بستر سازی برای پایداری و شکل گیری گردشگری بومی می تواند به عنوان راهکارهای مناسبی در زمینه کاهش چالش های زیست محیطی گردشگری در یک منطقه باشد. از این رو در این مقاله در ابتدا پیوندهای گردشگری و سرمایه داری و به همراه آن تقابل ها و تعامل های محیطی گردشگری موردبحث قرار گرفته و در ادامه گردشگری پایدار و بومی نیز در رابطه با این چالش ها و چگونگی کارکرد هریک از این راهکارها تبیین شده است

۳مدیریت شهری و روش توانمندسازی بافتهای فرسوده شهری کلانشهر مشهد مطالعه موردی: محله عیدگاه
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مدیریت شهری از موضوعات بسیار مهم درعلوم مدیریتی بهشمار می رود به نحویکه توجه به برنامه ریزی مناسب پیرامون مصونیت شهرها را ضروری ساخته است اگرچه فرسودگی موجب ناکارآمدی و درنهایت زوال شهری درحوزه کالبدی و عملکردی شده است اما درعین حال فرصت مداخله ای را برای تدوین استراتژی توانمندسازی فراهم کرده است اینموضوع بویژه درشهر مشهد که از بافت های فرسوده و کم دوام قابل توجهی برخوردار است اهمیتی دو چندان می یابد تجربیات نشان دهنده آن است که موفقترین سطح برخورد با بحران بافت فرسوده کلانشهر مشهد سطح مدیریت شهری است یعنی مدیریت بحرانشهری جزیی از وظایف و خدماتی است که مدیریت شهری فعال و پویا باید ارایه کند بنابراین سعی شده با شناسایی بافت حساس محله عیدگاه وجود مشترک اقدامات توانمندسازی این بافت و مدیریت بحران شهری را بررسی و زمینه دستیابی به برنامه توانمندسازی را فراهم کرد هدف کلی این مقاله شناخت میزان اسیب پذیری بافت محله عیدگاه است که به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با روش اسنادی و میدانی انجام شده و نقاط قویت و ضعف برنامه های توانمندسازی این بافت با استفاده از مدل SWOT تعیین و راه کارهایی درجهت کاهش نقاط ضعف و بهره برداری از فرصت ها ارایه شد.

۴شهرهای ساحلی و گردشگری دریایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شهرداريها، سال
تعداد صفحات: ۴

۵خوانش فرا راهبردی متن فضایی زیارت و گردشگری در شهر مشهد (با تاکید بر مدیریت شهری)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۶
این مقاله به بررسی و تحلیل متن فضایی زیارت درکلان شهر مشهد اختصاص دارد دراین راستا با رویکرد پس ساختاری منظومه زیارت دریک مقیاس کلی و هستی شناختی تبیین گردیده و متن فضایی زیارت درداخل این منظومه به عنوان معرفت شناختی فرایند زیارت مورد واسازی قرارگرفته است تقابل دودویی زائر \ مجاور بررسی شده و درتعامل این تقابل مفهوم شهرزیر\شهر مجاور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است این بررسی ها نشان دهنده اخذیک راهبرد کلی درپیوند میان توسعه زیارت و توسعه شهر پخشایش زائران درسطح شهر و افزایش بازه زمانی اقامت درجهت بهره مندی دوسویه زائر و مجاور ازپیامدهای مادی و معنوی زیارت است چنین راهبرد دربستر سیاست های اجرایی دررابطه با خدمات رفاهی قابل عرضه به زائران شکل میگرد که با ترسیم مدلی از حوزه های مدنظر درعرصه رفاه زائران راهبردهایی نیز دراین زمینه درنتیجه گیری ارایه گردیده است.

۶کاربرد مدل MS–SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد
اطلاعات انتشار: جغرافيا و توسعه، تابستان, دوره  ۷ , شماره  پياپي ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۲۴
مدیریت گردشگری شهری به عنوان یک وزنه تعادلی در چارچوب دستیابی به گردشگری پایدار شهری می باشد. هر گونه ناکارآمدی مدیریت گردشگری شهری بنا پیچیدگی جریان گردشگری در عصر حاضر پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال دارد. از این رو اهمیت بررسی مدیریت گردشگری شهری با توجه به مباحث مطرح شده راهکارهای مناسب برای سنجش وضعیت و پیامدهای جریان گردشگری در شهرها می باشد.در رابطه با تحلیلی مدیریت گردشگری شهری، مدل های مختلف کمی و کیفی وجود دارد که با توجه به گردشگری شهری مدل SWOT از این مدل در برخی پژوهشهای جغرافیایی سال های اخیر استفاده گردیده است. آنجا که مدل SWOT یک مدل کیفی محسوب می شود برخی محدودیت هایی را سبب میگردد. از این رو نگارندگان در این مقاله با تلفیق مدل SWOT با مدل  MADMمدل ترکیبی را با عنوان MS–SWOT برای تحلیل مدیریت گردشگری شهری ارایه داده اند.بر مبنای مدل فوق الذکر در یک مطالعه موردی کلانشهر مشهد در رابطه به سه سازمان مرتبط با مدیریت یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آستان قدس رضوی و شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تنها سازمان با عملکرد مثبت در زمینه مدیریت گردشگری، شهرداری مشهد می باشد. اما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان آستان قدس رضوی در مدیریت گردشگری کلانشهر مشهد ضعیف عمل نموده و با چالش ها و تهدیدهای برون سیستمی بسیاری روبرو می باشند. بر مبنای نتایج بدشت آمده راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه شکل گیری مدیریت متمرکز گردشگری در کلانشهر مشهد ارایه گردید.

۷بررسی قابلتی های گردشگری مبتنی بر طبیعت در استان خراسان رضوی با تأکید بر عرضه محصول
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۲۰
گردشگری مبتنی بر طبیعیت، بعنوان یکی از الگوهای فضایی گردشگری صنعت صادراتی بسیار مهمی در جهان می باشد که در برگیرنده رویکرد گردشگران به محیط طبیعی با انگیزه های متفاوت است و گردشگر سفر به محیط طبیعی یا طبیعت را مدنظر دارد. از این رو گستره فضایی این الگو، محیط طبیعی را در بر می گیرد که می تواند به عنوان مثال ساحل، جنگل، کوه و نظیر اینها باشد. این الگوی فضایی از گردشگری در برگیرنده گونه های متفاوتی از گردشگری می باشد که در این فضا، تجربه گردشگری کسب می کنند. این گونه ها می تواند شامل اکوتوریسم، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی و نظیر اینها باشد. گردشگری مبتنی بر طبیعت بخش به سرعت رشد پاینده ای در نظام بازار جهانی گردشگری می باشد. اینگونه از گردشگری حدود 7 درصد از تمام هزینه های گردشگری بین المللی را به خود اختصاص داده است و توانسته 40% تا 60% از تمام توریست های بین المللی را به خود جذب کند. در این میان کشور ایران یکی از پرجاذبه ترین کشورهای جهان می باشد و طبق آمار موجود هم اینک جزء ده کشور اول جهان در این زمینه می باشد. در این راستا مقاله حاضر جاذبه های گردگشری در طبیعت در استان خراسان رضوی را به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در طبیعت در ایران مورد بررسی قرار داده است. بر این مبنا بر پایه مشاهدات میدانی و جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه حدود 86 روستا در سطح استان خراسان رضوی که جذابیت لازم را برای شکل گیری جریان گردشگری در طبیعت دارا بوده از نظر پارامترهای نوع جاذبه، دسترسی، خدمات اقامتیف پذیرایی تجاری، خدمات زیربنایی، خدمات بهداشتی درمانی، خدمات جنبی، نوع تبلیغات بررسی و نتایج به دست آمده نشان دهنده سطح بالایی از نواحی روستایی دارای قابلیت گردشگری در طبیعت می باشد. این در حالی است که این اولویت سنجی در تلفیق با گونه شناسی گردشگری در طبیعت می تواند منطقه بندی خاصی را پیرامون توسعه گردشگری را در استان خراسان رضوی شکل دهد. متغیرهای این تحقیق در سه سطح مربوط به گردشگری در طبیعت مورد سنجش قرار می گیرد. این سه سطح عبارتند از: قابلیت سنجی، امکان سنجی و منطقه بندی. که هر یک از این سه سطح متغیرهای مربوط به خود را داشته که در یک کلیت، در مدل توسعه فضایی گردشگری با آنالیزهای آماری و پردازش رایانه ای مورد سنجش قرار گرفتند.

۸نقش گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گلستان (مطالعه موردی : شهرستان بندرگز
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی، سال
تعداد صفحات: ۲۲
بازار تقاضای گردشگری بنا به جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری WTO)در حدود 935 میلیون نفر مشتری یا گردشگر داشته که در طول سال 2010 با سفر در سطح جهان محصول گردشگری مدنظر خود را خریده اند .این امر نشان دهنده آن است که گردشگری یکی ازفعالیت های اقتصادی با درآمدزایی بالا می باشد و یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و درآمد در مناطقمستعد، فعالیت های مرتبط با گردشگری است. در واقع گردشگری به علت دارا بودن قابلیت ها بسیاری که در استان گلستان دارا می باشد نیز اهمیت فراوان دارد یکی از مناطق دارای قابلیت شهرستان بندرگز استکه تلفیقی از جاذبه های طبیعی را در ساحل، کوه و جنگل یکجا شکل گرفته است و به علت مهیا نبودن محصول گردشگری منطقه تا اکنون جایگاه خود را در بازار تقاضای گردشگری در ابعاد داخلی و خارجیبه دست نیاورده است. از این رودر این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی محصول گردشگری در شهرستان بندرگز، قابلیت های ایجاد اشتغال و درآمدهای حاصل از گردشگری در اینشهرستان با شاخص های مرتبط مطالعه شده است. علاوه بر آن محصول گردشگری شهرستان بندرگز در چارچوب شاخص فشردگی وTFS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با توجه به بررسی قابلیت ها، الگو فضایی گردشگری شهری و گردشگری در طبیعت با همپوشی بالا در این شهرستان در چند گونه گردشگری متفاوت همچون گردشگری ساحلی، گردشگری تفریحی و اکوتوریسم قابلیت عرضه داشته و آنجا که ضریب نفوذ گردشگری در این شهرستان متوسط بوده، بازار هدف محصول گردشگری در مقیاس منطقه ای و ملی می باشد و هر حدود 90 گردشگری داخلی در این شهرستان یک شغل ایجاد می نماید. در پایان این مقاله، راهکارهایی جهت شکل گیری، توسعه محصول گردشگری شهرستان بندرگزو عرضه آن به بازارتقاضای گردشگری ارائه گردیده است.

۹امکان سنجی طبیعت گردی در ایران با تاکید برعرضه محصول
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۲۲
یکی از الگوهای فضایی گردشگری که در برگیرنده رویکرد گردشگران به محیط طبیعی است ، طبیعت گردی می باشد به نحوی که گردشگر در این الگو، سفر به طبیعت را مدنظر قرار می دهد و در برگیرنده گونه های متفاوتی از گردشگری می باشدکه شامل اکوتوریسم ، گردشگری دریایی ، گردشگری ورزشی و نظیر اینها باشد. در این میان کشور ایران یکی از پر جاذبه ترین کشور های جهان در زمینه گونه های متعدد طبیعت گردی می باشد و طبق آمار موجود هم اینک جز ده کشور اولجهان در این زمینه می باشد. در این راستا مقاله حاضر تلاشی است در جهت شناسایی قابلیت های طبیعت گردی در سطحاستان خراسان رضوی که بعنوان یکی از مهمترین مقاصد طبیعت گردی در ایران شناخته می شود. براین مبنا با استفاده از مشاهدات میدانی و تهیه پرسشنامه ،روستاهای دارای جاذبه طبیعی در سطح استان شناسایی و هر روستا بر اساس میزانعرضه محصول گردشگری )پارامتر های نوع جاذبه، دسترسی، خدمات اقامتی، پذیرایی و تجاری، خدمات زیربنایی، خدمات بهداشتی درمانی، خدمات جنبی، نوع تبلیغات( بررسی گردید و به منظور توسعه طبیعت گردی در سطح این استان منطقه بندی خاصی ارائه شد که نتایج به دست آمده نشان دهنده سطح بالای نواحی روستایی دارای قابلیت طبیعت گردی می باشد

۱۰گردشگری رویداد و بررسی اثرات ناشی از رویدادها
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با گسترش و رشد گردشگری و افزایش آگاهی مسافران و گردشگران، باید خدمات ویژه و محصولات خاصی را ارئه کرد تا بتوان نیازهای مسافران کنونی را تامین نمود. گردشگری رویداد گونهای نوین از گردشگری است که به گونهای با سایر انواعگردشگری در پیوند است. بازار گردشگری رویداد را مسافرانی تشکیل میدهند که برای دیدن رویدادها و یا تجربه شرکت در رویدادها به سفر میروند. رویدادها اشکال متنوعی را شامل میشوند. با توجه به ظرفیت ایران در بهرهگیری از این نوعگردشگری در این مقاله پس از معرفی گردشگری رویداد به گونههای متنوع رویداد پرداخته شده است. در ادامه، تأثیرات ناشی از رویدادها بیان شده و تقسیم بندیای از تأثیرات رویدادها ارائه شده است.

۱۱بررسی نقش گردشگری فرهنگی در پایداری و اشاعهی فرهنگ ایرانی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ایران دارای فرهنگی غنی و متنوع است. از این جهت با تاکید بر منابع فرهنگی خصوصاً جاذبههای معنوی فرهنگی که همان فرهنگ و آدابورسوم و به طور کل فولکلوریک است، گردشگران بسیاری مایلند بمنظور شناخت و آگاهی به ایران سفر کنند. ازمنظری دیگر خاطر نشان میشود که با ورود گردشگر فرهنگی و نشان دادن فرهنگ غنی ایرانی، روحیات گردشگر تحت تاثیر جذبه این فرهنگ کهن قرار میگیرد و درنتیجه باعث ترویج و توسعه آن میگردد. علاوه بر این گردشگری فرهنگی و به طورخاص بازدید از فرهنگ و آداب و رسوم مردم محلی می تواند باعث احیای غرور جامعه محلی شود و از این منظر نیز منجر بهارتقای فرهنگ اصیل ایرانی گردد. پر واضح است که وقتی فرهنگ مرتفع گردد متقابلاً گردشگری فرهنگی نیز گسترده میشود. درواقع این شکل از گردشگری، خوداحیاگر است که منجر به پایداری گردشگری فرهنگی میگردد. در این مقاله ضمن معرفی گردشگری و گردشگری فرهنگی، به فرهنگ معنوی یا همان فرهنگ نرم که عاملی در جذب گردشگر فرهنگی است اشاره گردیده و در ادامه بر تأثیر ورود گردشگران جویای فرهنگ برای ارتقای سطح فرهنگ و ترویج آن با هدف فراگیر شدن اعتقادات ایرانی اسلامی تاکید نموده است.

۱۲نقش مدیریت برند در اقتصاد گردشگری کلان شهرها (نمونه موردی : کلان شهر مذهبی مشهد)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروز برند مکان به خصوص در مورد گردشکری به یک رویکرد مشترک برای ارتقاء مقصد گردشگری،و حتی به یکرونددرمیان بازاریابان مقاصد گردشگری تبدیل شده است. در زمینه اقتصادگردشگری، تصویر ذهنی ایجاد شده توسط برند برای مصرف کنندگان یک اصل بسیار مهم می باشد.تصاویرنقش مهمی رادرانتخاب مقصد گردشگری بازی می کنند ودر این زمینه، برند بهعنوانیکی از خدمات نامحسوس گردشگری ، برای گردشگرانحتی مهم تر ازواقعیت عمل می کند. از طرفی اقتصاد گردشگری در هر مکان تابع عرضه و تقاضایی است که بازارگردشگری را شکل می دهد. از این رو در شناخت بازارگردشگری و عرضه و تقاضای موجود، بررسی نقش برند ویکپارچه سازی آن با ویژگی های خاص مقاصد گردشگری ضروری می باشد تا بتوان تاثیر آن را در افزایش یا کاهشهزینه های گردشگر و درآمدهای جامعه میزبان محاسبه کرد. در این راستا مقاله پیش رو اثرات ایجاد برند را در توسعهگردشگری کلانشهر مشهد به عنوان یک بازار گردشگری مورد بررسی قرار داده و در چارچوب عرضه و تقاضا، هزینه ودرآمدهای ایجاد شده را در اقتصاد گردشگری این کلانشهر مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. در بررسی اقتصاد گردشگریمشهد، داده های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و پرسشنامه های از ساکنان و گردشگران به دست آمده است. دربررسی های انجامشده در رابطه با اقتصاد گردشگری در کلانشهر مشهد،متوسط هزینه کرد گردشگران در این کلانشهر معادل 100545 برآورد گردیده و ضریب تکاثری درآمد گردشگری نیز معادل 1\51 برآورد گردیده است. جریان درآمد گردشگری نیز در اولویت اول به خدمات تجاری (خرید) با 33\25 درصد و بعد از آن خدمات اقامتی با 23\52 و در اولویت های بعدی حمل و نقل و غذا و نوشیدنی اختصاص داده شده است.با توجه به اطلاعاتبدست آمده می توان خدمات تجاری را نقطه عطفی در ایجاد و مدیریت برند در کلانشهر مشهد دانست که با ایجاد گونه اینوین از گردشگری با عنوان گردشگری خرید، مشهد را به عنوان یک کلانشهر مذهبی با برندی برجسته در میان دیگر کلانشهرهای مذهبی معرفی می کند. با توجه به تمامی مباحث و بررسی های انجام گرفته در رابطه با اقتصاد گردشگری کلانشهرمشهد و ایجاد برند معتبر در آن ، افزایش تقاضای گردشگران خارجی و داخلی ایجاد شده و به افزایش حجم جریان پولیناشی از این امر ، که توزیع درآمد گردشگری را امکان پذیر می سازد کمک می کند.

۱۳کشاورزی و گردش گری (رهیافتی برای کسب درآمد مازاد)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۳-۴، سال
تعداد صفحات: ۲۳
در جهان معاصر رویکرد به گذارهای اقتصادی پیرامون قانون کالایی ارزش به قانون ساختاری ارزش، برای گردش گری در روندی از سرمایه داری سازمان نایافته این فرصت را مهیا نموده که در دستیابی به فضاهای درون متنی در شناسایی پتانسیل های بهره برداری گردش گری و با تجدید ساختاری در روند گردش گرپذیری، رویکردی رابه تسخیر فضاهای متفاوت شکل دهد. در این میان رویکرد فضایی به گردش گری بازتابنده الگوها و گونه هایی از جریان گردش گری می باشد که میل به تقاضای برآورد آن ها بین گردش گران فزونی گرفته است. از این رو پردازش این رویکرد گردش گری در فضاهای متنی و فرامتنی ضروری گردیده است تا از یک سو برآورد توسعه در فضاها انجام گرفته و از دیگرسو، سودمندی و ناسودمندی آن برای ساکنان محلی بازشناخته شود. در این مقاله گردش گری کشاورزی به عنوان یک گونه از گردش گری در الگوی فضایی گردش گری روستایی و آثار مختلف آن موردبررسی قرار می گیرد .

۱۴سطح بندی جاذبه های گردشگری مبتنی بر طبیعت در استان گلستان (با تاکید بر مناطق نمونه گردشگری)
اطلاعات انتشار: همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان، سال
تعداد صفحات: ۱۴
استان گلستان به دلیل آب و هوا، پوشش گیاهی و پارک های طبیعی زیبایی مانند پارک طبیعی گلستن، ناهار خوران، قرق، دلند، کردکوی و آبشارهای زیبای شیر آباد، لوه، کبودوال از مرکزهای مهم گردشگری ایارن به شمار می آید. غلبه جاذبه های طبیعی در این استان بستری را برای امکان سنجی الگوی فضایی گردشگری مبتنی بر طبیعت فراهم آورده است با این وجود لازم است در ه رگونه اقدام سطح بندی جاذبه های طبیعی انجام گیرد که این مقاله در چارچوب روشی تحلیل و توصیفی با استفاده از اسناد و مدارک و شاخص های گردشگری در چارچوب مدل سطح بندی جاذبه های گردشگری بدان پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که در سطح بندی جاذبه ها پارک جنگلی نهار خوران در سطح اول، آبشار و سد کبودوال در سطح اول دوم، ساحل بندر گز و ساحل بندر ترکمن با اختلافی ناچیز در سطح اول سوم قرار گرفته اند. این خود نشان دهنده اهمیت جاذبه های طبیعی است که در ارتباط با مراکز جمعیتی دارد که در محدوده حوزه نفوذ شهرها قرار گرفته اند. در واقع در اولویت اول توسعه گردشگری مبتنی بر طبیعت، تفرجگاه های طبیعی پیراشهری مدنظر می باشد که رویکردی دورن متنی به بازار تقاضای گردشگری داخلی در مقیاس منطقه ای و محلی است.

۱۵تحلیلی بر آمار گردشگران و زایران داخلی ورودی به کلانشهر مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۲۸، سال
تعداد صفحات: ۲۴
آمار یکی از بنیانی ترین پارامترهای سنجش عملکرد زیارت و گردشگری در یک مکان محسوب می شود. از این رو، امروزه داشتن اطلاعات آماری در مورد شمار زائران خارجی و داخلی و میزان مخارج آنها در مقاصد گردشگری در جهت برنامه ریزی و پایداری گردشگری بسیار ضروری است. به گونه ای که فقدان مبناهای آماری در رابطه با تعداد و دیگر شاخه های مرتبط، گونه ای ناهماهنگی در ارائه خدمات سبب شده و مانع از مدیریت صحیح بحران بخصوص در ایام اوج گردشگری می شود. کلانشهر مشهد از جمله مقاصد زیارت و گردشگری در کشور است که برآورد آماری زائران و گردشگران این مقصد بیش از همه ضرورت یافته است. با این وجود جز آمارگیری در حجم بسیار گسترده در سال 1365 تا اکنون پژوهش های پراکنده ای صورت گرفته که آن هم در چارچوب برآورد حجم نمونه کوچک در پژوهش های با موضوعات غیر آماری بوده است. بر این مبنا این مقاله در چارچوب یک تحلیل محتوایی به بررسی اسناد، مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در رابطه با آمار گردشگران کلانشهر مشهد پرداخته و در چارچوب تعمیم های صورت گرفته تعداد زائران ورودی به مشهد در دوره آماری 1380 تا 1390 برآورد نموده و با استفاده از مدل سری های زمان ARIMA و ARFIMA برآورد آماری تعداد زائران و گردشگران داخلی را در افق پنج ساله پیش بینی نموده است. بر اساس نتایج به دست آمده تعداد زائران ورودی به کلانشهر مشهد در افق 1395 معادل 27654068 نفر برآورد گردیده است.

۱۶پهنه بندی مناطق مستعد ایجاد خدمات اقامتی در کلانشهر مشهد (با استفاده از مدل AHP)
اطلاعات انتشار: پژوهش و برنامه ريزي شهري، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۲۴
گسترش گردشگری مذهبی و سفرهای زیارتی در جهان و در ادیان مختلف، جایگاه مقاصد اینگونه از گردشگری را افزایش داده و به تبع بر مسائل و مشکلات آنها در برآورد خدمات اقامتی مورد نیاز گردشگران و زائران افزوده است. شهر مشهد نیز به عنوان یکی از مقاصد گردشگری مذهبی و زیارت در این مجموعه قرار می گیرد. تراکم مراکز اقامتی و اسکان زائران و گردشگران در مناطق پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع) سبب شکل گیری یکسری از مشکلات کالبدی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی گردیده که با توجه به نرخ رشد در حال افزایش تعداد زائران و گردشگران این کلانشهر در سال های آتی ضروت اخذ سیاست های بازساختی را در پخشایش مراکز اقامتی در سطح این شهر شکل داده است. از این رو، مقاله حاضر بر مبنای مدل AHP به تعیین پهنه های دارای قابلیت ایجاد خدمات اقامتی در چارچوب شاخص های همچون دسترسی، ریزدانگی و درشت دانگی، معابر، سازگاری و ... پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که وضعیت کاملا مطلوب سطح شهر است که بیشتر در محور سمت توسعه شهر مشهد و محدوده شمال غرب این شهر قرار دارد. این امر در واقع با آنچه که در وضعیت موجود طرح های فرداست در زمینه طرح جامع و طرح توسعه و عمران کلانشهر مشهد مشاهده می شود دارای قابلیت همپوشی بوده به گونه ای که توسعه شهری و فضاهای لازم سمت توسعه شهر مهیا بوده و علاوه بر آن شعاع های دسترسی با توجه به حجم بالای مراکز اقامتی در محدوده منطقه ثامن تراکم بالایی را دارا بوده و از نظر وجود مکان های دارای قابلیت دارای محدودیت است.

۱۷الزامات گردشگری در عصر جهانی شدن
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۳
نیرویی قدرتمند جهان را به سوی یک اشتراک همگرا سوق می دهد و آن نیروی فناوری است؛ این نیرو، ارتباطات، سفر، حمل و نقل را به خدمت گرفته است و مکان های پرت و دور افتاده و مردم فقیر را نسبت به جاذبه های نوگرا و تجدد مشتاق کرده است. گردشگری در عصر جهانی شدن، یکی از زمینه های اصلی جریان سرمایه در بین فضاهای جغرافیایی می باشد؛ که در جلوه هایی از جذب گردشگر و سرمایه گذاری در این زمینه تبلور می یابد. این در حالی است که سیطره نگرش مدرن در ساختار شکنی زمان های برگشت ناپذیر در عصر پسامدرن، به شکل گیری جهانی موزاییک وار منتهی گردید. در این جهان، اقتصاد زیباشناختی با تکیه بر سرمایه داری سازمان نایافته، پیرامون گردشگری، رویه ای معکوس از جریان سرمایه از مرکز به پیرامون را سبب شده است. از آنجا که گردشگری عامل مهمی در اقتصاد چند پارادایمی غیرمتمرکز امروز جهان است، شناخت رقابت ها و چالش ها برای به دست آوردن منافعی ازگردشگری امری ضروری می باشد تا بر این مبنا بتوان روند توسعه گردشگری را در نگرشی پسا ساختاری شکل داد. از این رو شناخت روندهای اکسپرسیونیستی در زوایای از نئولیبرالیسم که بر بنیان آن گردشگری در روندی از جهانی شدن گسترش می یابد و ژئوپلتیک گردشگری را شکل می دهد ضروری است، این خود مباحثی بنیانی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و از آنجا که خوانش چگونگی توسعه گردشگری در هر منطقه و فضای متنی بدون همپویندگی های مورد اشاره میسر نمی باشد، این مقاله با بررسی بنیان های تئوریک و فلسفی گردشگری و جهانی شدن در پیرامون تاملاتی ژئواکونومیکی و در راستای مباحثی که مطرح گردید، سعی بر آن دارد که بسترهای تئوریک برای توسعه گردشگری در ایران فراهم آورد.

۱۸تحلیلی بر عملکرد مدیریت روستایی در رابطه با گردشگری (با تاکید بر توسعه پایدار )
اطلاعات انتشار: همایش ملی توسعه روستایی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
رویکرد جدید به گردشگری برای توسعه نواحی روستایی از دیدگاهی بر آمده که با توجه به اقتصا د چندپاردایمی امروز جهان و شیوه تولید پسافوردیسم، توسعه کشاورزی را مترداف توسعه روستایی در نظر نمیگیرد و در نواحی روستایی بر متنوع سازی اقتصاد و مزیت نسبی تاکید می کند. مدیریت روستایی در اینراستا پیوند دهنده، مزیت نسبی مکان [روستا] و منابع موجود و امر توسعه می باشد به گونه ای که بتواندپایداری و رفاه ساکنان محلی را در روندی از توسعه فراهم آورد. در این میان ارزش صدقی گردشگری روستاییدر یکتاگونگی بازارهای محلی کوچک نشان از آن دارد که این الگوی فضایی از گردشگری می تواند در دوسویهیک جریان گردشگری در کناردیگر کارکردهای نواحی روستایی در تلفیق چند پارادایمی اقتصاد روستایی بهعنوان رهیافتی برای توسعه روستایی مطرح شود. این مقاله در راستای پاسخ به این سوال است، از آنجا که عینیت یافتگی توسعه بعد از گذار از فوردیسم به پسافوردیسم بر رویکردهای اقتصادی نامتمرکز استوار است ، تعاملات و کنشگری درون متنی گردشگری درنواحی روستایی چگونه می توان د شکل گیرد که به عرضه محصول گردشگری روستایی به بازار تقاضای آنمنتهی شده و جایگاه مدیریت روستایی در این فرایند کجاست؟ روش تحقیق در این مقاله در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و بر بنیانی تحلیلی توصیفی با تبیین فلسفی انجام گرفته و نتایج حاصل از آن در قالب یک مدل مفهومی که پاسخی برای سوال اصلی این مقاله میباشد، ارائه گردیده است. با توجه به این مدل گردشگری روستایی به جهت درون متنی، توسعه تاسیساتمحلی ومنابع قابل تجدید راسبب شده ورابطه ای رابابخش های تولیدی نظیر کشاورزی وصنایع محلی برقرارمیسازد.در اینجاست که گردشگری روستایی با آنکه در سیطره سرمایه داری است ولی به جهت استفاده از آب،غذا وانرژی بومی آثاری مثبت برجای می نهد وبه عبارتی بومی می شود.

۱۹ارزیابی کلیماتوریسم شهرستان خاش با استفاده ازمدل های زیست اقلیمی ترجونگ ، اولگی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، سال
تعداد صفحات: ۱۳
یکی از مهمترین بنیان های برنامه ریزی گردشگری در مناطق مختلف جغرافیایی، تهیه تقویم محیطی گردشگری بخصوص بر مبنای وضعیت اقلیم منطقه است. چرا که نقش اقلیم در زمینه جذب گردشگر در ایام زمانی و فصول گردشگر پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین جهت اولین گام در برنامه ریزی عرضه محصول گردشگری به بازار تقاضا برآورد شاخص های کلیماتوریسم منطقه می باشد.در این مقاله با بهره گیری از آمارهای ایستگاه هواشناسی شهرستان خاش طی یک دوره آماری کلیماتوریسم بر اساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.شهرستان خاش با الگوی غالب گردشگری مبتنی بر طبیعت بخصوص در کنار رشته کوه تفتان، قابلیت های منحصر به فردی را دارا بوده که بررسی شاخص های اقلیمی نشان دهنده آن است که در طول سال ماه های فروردین، اردیبهشت، شهریور و مهر در دامنه محدوده آسایش اقلیمی جهت جذب گردشگر برخوردار می باشند. از این رو لازم است که در زمینه گردشگری مبتنی بر طبیعت در ایام تعطیلات نوروز اقدام نموده و در زمینه برنامه ریزی و اقدام در جهت گردشگری سلامت بر بنیان چشمه های آب مهدنی و آسایش دمایی در ماه های شهریور و مهر و آبان اقدام نمایند. نتایج حاصل از این پژوهش در شهرستان خاش می تواند راهنمای عمل مدیران و سیاستگذاران حوزه گردشگری ،به منظور برنامه ریزی توسعه گردشگری مبتنی بر طبیعت به عنوان الگوی فضایی غالب منطقه مورد بهره برداری قرار گیرد.

۲۰تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه گردشگری در استان گلستان (رویکردی محصول محور)
اطلاعات انتشار: اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، سال
تعداد صفحات: ۱۴
یکی از مناطقی که می بایست در زمینه گردشگری و برنامه ریزی آن با توجه به قابلیت های باقوه و بالفعل آن در کشور مورد توجه قرار گیرد استان گلستان است. استان گلستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی گردشگری آن دارای جایگاه ویژه ای است. این استان محل عبور حدود 6 میلیون زائر و گردشگر مذهبی مشهد مقدس بوده، از لحاظ جاذبه های فرهنگی به علت همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف ، جاذبه های اکوتوریستی منحصر بفرد همچون تالاب های بین المللی آجی گل، آلا گل و ... و با توجه به خطوط ساحلی در کنار خلیج گرگان و دریای مازندارن قابلیت بسیار بالایی را در گونه های مختلف گردشگری برخودار می باشد ولی با این همه قابلیت بخش گردشگری نتوانسته جایگاه خود را در اقتصاد این استان به دست آورد و نقش گردشگری در ایجاد استغال و درآمدزایی با توجه به قابلیت های بالای گردشگری استان ناچیز می باشد. بدین لحاظ در این مقاله در چارچوب روشی تحلیلی و توصیفی به بررسی وضعیت گردشگری در استان گلستان در ابعاد مختلف بخصوص عدم توسعه گردشگری پرداخته است . نتیجه به دست آمده نشان دهنده آن است که گردشگری در استان گلستان در چهار بعد عرضه محصول، مدیریت، گردشگر پذیری و بازاریابی دچار مسائل و مشکلاتی می باشد که در راستای رفع هر یک از این مشکلات در ابعاد فوق الذکر پیشنهادات و راهکارهایی ارائه گردیده است.

۲۱ارزیابی شکل گیری گردشگری اجتماع محور در نواحی روستایی استان گلستان
اطلاعات انتشار: جغرافيا، تابستان, دوره  ۱۴ (دوره جديد) , شماره  ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۲۲تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران(چالشها و راهکارها)
اطلاعات انتشار: همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده، سال
تعداد صفحات: ۱۵
رقابت بین المللی برای جذب گردشگران بین المللی در طول دهه آینده بسیار بیشتر از گذشته خواهد بود ، چرا که علاوه بر کسب درآمد میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در فعالیت گردشگری بسیار پایین تر از دیگر صنایع است و به عبارت دیگر اشتغال زایی در گردشگری به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد و تردیدی نیست که همه کشورها در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد جهانی حاصل از گردشگری و هم چنین بالا بردن سطح اشتغال در کشور متبوع خود هستند.در ایران با آنکه چشم انداز ترسیم شده برای گردشگری در کشور رقم جذب بیست میلیون گردشگر را در افق 1404 مدنظر قرار داده است متأسفانه با سپری شدن هفت سال از زمان طرح این برنامه، هنوز شاهد تغییر چشمگیری در آمار گردشگران ورودی به کشور نیستیم و حتی اگر آمارهای غیر مستند ارائه شده از گردشگران ورودی را نیز مدنظر قرار دهیم باز هم فاصله بسیاری از سند چشم انداز پیش روی است. در این راستا این مقاله در چارچوب روش تحلیلی و توصیفی در پی بررسی چالش و مسائل و مشکلات برنامه ریزی و توسعه گردشگری در کشور می باشد. نتایج بررسی ها نشان دهنده دو دسته چالش های بیرونی و درونی در زمینه گردشگری بوده که از چالش های ساختاری تا چالش های مرتبط با عرضه محصول گردشگری را در برمی گیرد. در این راستا پیشنهادی اجرایی در سه گام ارائه گردیده و مزیت های گردشگری در زمینه ضریب افزوده، اشتغالزایی و سرمایه گذاری تبیین گردیده است.

۲۳الگویابی فضایی قابلیت های گردشگری در ایران اولویت ها و اهداف
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فرایند گردشگری درجهان معاصربرمبنای سودآوری اقتصادی بالایی که دارا بوده بیش ازهمیشه موردتوجه برنامه ریزان اقتصادی ومنطقه ای کشورهای مختلف و بخصوص درحال توسعه قرارگرفته تاازطریق جلب سرمایه گذاری درفعالیت های گردشگری درفضای سرزمینی بسترهای جلب گردشگران را برای سفربه مناطق ومکانهای گردشگری کشور خود فراهم آورده تا ازسودهای اقتصادی جریان گردشگری جهانی بهره مند گردند شناخت بازارتقاضای محصول گردشگری دررابطه با تطبیق با قابلیت های فضای سرزمینی و جلب سرمایه گذاری دارای اهمیت فراوان و دراولویت نخست قراردارد دراین راستا الگوهای فضایی سه گانه گردشگری همچون گردشگری شهری گردشگری روستایی وگردشگری درطبیعت کلیت برامده ازبازار تقاضی گردشگری را درابعادجهانی نشان میدهد فضاهای سرزمینی درتطبیق با قابلیت های گردشگری درچارچوب این الگوهای فضایی به امکان سنجی جلب سرمایه گذاری و عرضه محصول گردشگری خود به بازار تقاضای جهانی گردشگری می پردازد دراین راستا دراین مقاله بااستفاده ازمدل تطبیق پذیری عرضه و تقاضای محصول گردشگری به بررسی قابلیتهای گردشگری درالگوهای فضای سه گانه درفضای سرزمینی ایران پرداخته ودرچارچوب نتایج به دست آ»ده الگویابی فضایی گردشگری شهری گردشگری روستایی و گردشگری درطبیعت را درسطح فضای سرزمینی ایران مشخص نموده و راهکارهای رادرزمینه عرضه محصول گردشگری الگوهای سه گانه فوق درایران به بازار تقاضای جهانی گردشگری ارایه نموده است

۲۴تحلیلی بر گردشگری خرید در کلانشهرهای مذهبی مطالعه موردی:کلانشهر مشهد
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
اقتصاد شهری در کلانشهرهای مذهبی در طول سالیان متمادی از تاریخ بر بنیان زیارت و کنش اقتصادی ناشی از آن ، گونه ای از تجارت و سوداگری مخصوص به خود را شکل داده است. در واقع اقتصادزیارت در اینگونه از کلانشهرها ، وابسته به درآمدهایی است که از ارائه خدمات به زائران کسب می کند. یکی از خدماتی که از دیرباز وجود داشته ، خدمات تجاری یا به عبارت ساده تر« خرید از بازار »بوده که تحت عنوان خرید سوغات و یادگار در اقتصاد زیارت جای می گیرد. در این میان همگام با توسعه مراکز خرید و شکل گیری سفرهای چندمنظوره به کلانشهرهای مذهبی، خرید به عنوان یک انگیزه ثانویه با اهمیت مطرح گردیده است به گونه ای در کنارت زیارت ، خرید در جایگاه دوم انگیزه سفر به کلانشهرهای مذهبی قرار گرفته است این امر موجب گردیده که گونه ای از گردشگری تحت عنوان « گردشگری خرید »در سفرهای زیارتی به کلانشهرهای مذهبی مطرح گردد و از سوی دیگر به گردشگری خرید به عنوان وسیله ای برای احیای مراکز شهری و حتی توسعه جدید کلانشهرهای مذهبی دنیا نگریسته می شود.با توجه به مباحث مطرح شده در این مقاله با مطالعه موردی کلانشهر مذهبی مشهد ، گردشگری خرید در این کلانشهر موردبررسی و تحلیل قرار گرفته و در چارچوب بررسی مراکز خرید در رابطه با انگیزه خرید زائران،تاثیرگذاری این گونه از گردشگری در اقتصاد شهری مطالعه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که خرید به عنوان دومین انگیزه سفر زائران به کلانشهر مشهد بوده و رفتاری شناسی زائران در رابطه باخرید از الگوی خاصی تابعیت می کند که می توان از آن با عنوان زائر گردشگر یاد نمود.

۲۵ارزیابی پیامدهای گردشگری خانه دوم در نواحی روستایی مناطق کوهستانی مطالعه موردی:روستای پیته نو بندرگز
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها، سال
تعداد صفحات: ۲۴
گردشگری در طبیعت که بر پایه سفر به مناطق طبیعی در مقیاسهای کوتاه خارج از شهر قرار دارد، روستاهای اطراف شهرها را بهعنوان مکانهای بکر به مقاصد گردشگری بدل کرد و گردشگرانی را برای اقامت کوتاهمدت بخصوص تعطیلاتآخر هفته در برخی فصول سال تشویق کرد که با ساخت خانههای دوم در روستا همراه بود. اهمیت یافتن اینگونه گردشگری در مقیاس کم، یکی از تغییراتی است که بیشتر با دو متغیر طبقات اجتماعی و ابعاد فضایی زمانی رابطه دارد.افزایش و گسترش اینگونه گردشگری، بهتبع پیامدهای مستقیم با تیپ محیطی روستا داشت که بدون ساماندهی، فراتر ازیک الگوی تفرجگاهی پیرا شهری عمل کردهاند. در این راستا پژوهش حاضر در چارچوب روش تحلیلی توصیفی به مطالعهپیامدهای درون و برونمتنی گردشگری خانههای دوم در تیپ روستایی کوهستانی در منطقه پیتهنو بندر گز میپردازد. –نتایج مطالعات نشان داد: گسترش این خانهها باعث ایجاد انواع آلودگیهای زیستمحیطی، فرهنگی و ...، تغییر کاربری زمین و افزایش صعودی قیمت آن، بورسبازی زمین و ناتوانی جوانان منطقه در تهیه مسکن شده است. هرچند پیامدهایمثبت اقتصادی و اشتغال را برای ساکنان روستا فراهم آورده است. این مطالعه نشان داد: گریز از شهر و کنش شهری دردرونمتن روستایی؛ دو عامل مهم در شکل دادن به پیامدهای خانههای دوم در نواحی روستایی هستند. ازاینرو خوانش متن در پیرامون این تفرجگاههای پیرا شهری نیازمند ارائه یک الگوی راهبردی از ساماندهی و توسعه گردشگری روستایی پایدار است
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۶ نتیجه