توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شناسایی و پراکندگی ویروس های آلوده کننده خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت و بررسی برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی ویروس موزائیک زرد کدو (Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱ (ب)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در طی نمونه برداری از گلخانه های خیار منطقه جیرفت در سال های 1380 تا 1383، 1294 نمونه دارای علایمی از قبیل موزائیک، بد شکلی و تاولی شدن برگ و میوه جمع آوری گردید. با استفاده از آزمون های الایزا و ایمنی سنجی نقطه ای (DIBA) Dot immunobinding ویروس های موزائیک زرد کدو Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)، موزائیک هندوانه 2 (WMV–2) Watermelon mosaic virus–2، موزائیک خیار (CMV) Cucumber mosaic virus و پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) Tomato spotted wilt virus شناسایی و تعیین پراکنش شدند. این بررسی نشان داد که خیار گلخانه ای به ویروس های فوق آلوده است و ZYMV شایع ترین ویروس بر روی خیار گلخانه ای می باشد. انتقال ویروس های شته زاد توسط چهار شته شامل Aphis fabae، A.craccivora، A.gossypii و Myzus persicae مورد بررسی گرفت. ویروس موزائیک زرد کدو دارای بالاترین درصد انتقال بین ویروس های فوق بود و A.craccivora با راندمان بالای 60 درصد باشته های فوق منتقل شد. WMV–2 تنها توسط شته A.gossypii منتقل نگردید. آلودگی نمونه های آلوده به ZYMV در روش RT–PCR با یک جفت آغازگر که قطعه ای به طول 458 جفت باز از ژن پروتئین پوششی را تکثیر می کرد، تایید شد. آزمون TAS–ELISA با استفاده از آنتی سرم های مونوکلونال کانادایی نشان داد که جدایه جیرفت به شاخه یک یا دو از گروه A متعلق می باشد. در آموده نسبتا خالص ویروس پیکره های رشته ای انعطاف پذیر با طول تقریبی 790 نانومتر با میکروسکوپ اکترونی مشاهده شد. وزن مولکولی پروتئین پوششی این ویروس با روش الکترو فورز در ژن پلی آکریل آمید 36.2 کیلو دالتون تعیین و در آزمون و سترن بلات با استفاده از آنتی سرم تهیه شده بر علیه ویروس به عنوان شناساگر پروتئین پوششی ویروس تایید گردید. این اولین گزارش از حضور ویروس های فوق روی خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت می باشد.

۲گذری بر انبوه سازی و میزان رضایت خانوار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش معماری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به نابسامانیهای فرهنگی اجتماعی و نیز تفاوتهای گروههای مختلف ساکن در مجتمع های مسکونی که به صورت مجموعهای و با بهرهگیری از طراحی معماری یکسان به اجرا درمیآیند، بروز نا بهنجاری و عدم رضایت نسبی ساکنین از معماری و عناصر محیط مصنوع، موضوعی است که در اکثر چنین مجتمعهایی دیده میشود. همین امر موجب گردید تا به صورت موردی موضوع میزان رضایت ساکنین مجتمع کوی امام خمینی همدان از عرصههای تشکیل دهنده فضای جمعی معماری به عنوان موضوع مورد بررسی پرداخته شده است.این امر در قالب یک طرح پژوهشی توسط نگارنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به مرحلهاجرا درآمده و مقاله حاضر برگرفته از طرح مذکور می باشد.بررسی سوابق پژوهش و مبانی نظری انبوه سازی سیر تحولات مجتمع های زیستی و بیان دیدگاههای متفکرین در این عرصه از جمله مواردی است که در کنار روش تحقیق یافته های حاصل از نظرسنجی تحلیل یافته ها و متتغیرهای تحقیق و نتیجه گیری بخش های عمده این طرح را تشکیل می دهند. . به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت متغیرهای کمی شخص پاسخگو از قبیل سن، تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، مدت سکونت، و متوسط درآمد ماهیانه نیز مورد سنجش واقع گردیده و با تحلیل همبستگی به جستجوی ارتباط میان این دو طیف پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در اکثر موارد ضریب همبستگی نسبتاً پائینی را اعم از مستقیم یا معکوس، نشان میدهد. افت ضریب همبستگی در واقع تأئیدی بر این نظریه است که ساکنین این مجتمع رضایت زیادی از وضعیت معماری مسکونی واحدهای خویش ندارد و با نوسان متغیرهای یاد شده تأثیر و یا تغییر چشمگیری در میزان رضایت ایشان دیده نمیشود. در واقع این موضوع را چنین باید تعبیر نمود که از دیدگاه اکثریت نسبی اقشار ساکن در این مجتمع علیرغم تفاوتها و تمایزات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایشان، نارضایتی نسبتاً بالایی از واحد مسکونی و اجزا مرتبط با آن در مجموعه وجود دارد به نحوی که نوسان متغیرها بر این نظرات چندان مؤثر نیست.

۳ارزیابی واکنش ارقام مختلف کدوئیان نسبت به شش ویروس مهم در شرایط مزرعه و گلخانه
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، فروردين - ارديبهشت, دوره  ۱۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کشت کدوئیان از جمله کدو، خربزه، طالبی، هندوانه و خیار در ایران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. ویروس ها یکی از عوامل ایجاد خسارت در این محصولات هستند. در این بررسی 1230 نمونه از کدوئیان کشت شده در مزارع (شامل سه رقم هندوانه، شش رقم خربزه، یک رقم خیار، دوازده رقم طالبی و دو رقم کدو) و 2389 نمونه از کدوئیان کشت شده در گلخانه ها (شامل شانزده رقم خیار، یک رقم هندوانه و سه رقم طالبی) که دارای علایم آلودگی ویروسی بودند از نقاط مختلف کشور جمع آوری و از نظر آلودگی به ویروس های موزاییک زرد کدو، موزاییک هندوانه تیپ 2، موزاییک خیار، پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی، ویروس موزاییک کدو و لکه حلقوی پاپایا تیپ W با استفاده از آزمون های ساندویچ و غیرمستقیم الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. از بین سه رقم هندوانه کشت شده در مزارع کشور رقم چارلستون گری به همه ویروس های مورد بررسی به جز ZYMV آلودگی نشان داد. در حالی که رقم آرژانتینی تنها نسبت به ZYMV آلوده بود. از ارقام خربزه مورد بررسی، رقم مشهدی به همه ویروس های مورد مطالعه آلودگی نشان داد در صورتی که در خربزه قصری هیچ گونه آلودگی نسبت  به این ویروس ها مشاهده نگردید. همه ارقام کشت شده طالبی در مزارع حداقل به یکی از شش ویروس مورد بررسی، آلودگی نشان دادند. در مورد شانزده رقم خیار کشت شده در گلخانه های کشور نیز همگی حداقل به یکی از ویروس های مورد بررسی آلودگی نشان دادند. این نتایج بیانگر آن است که در بین ارقام مختلف کدوئیان کشت شده در مزارع و گلخانه های کشور تفاوت های قابل ملاحظه ای از نظر حساسیت نسبت به آلودگی های ویروسی وجود دارد.

۴تشخیص سرولوژیکی و مولکولی و تعیین فراوانی ویروس A سیب زمینی در مزارع استان کرمان
اطلاعات انتشار: بيماريهاي گياهي، , دوره  ۴۳ , شماره  ۱ (پياپي ۱۶۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
به منظور تعیین پراکنش ویروس A سیب زمینی (PVA)، از مناطق عمده سیب زمینی کاری استان کرمان بازدید و 656 نمونه سیب زمینی دارای علایم ویروسی جمع آوری گردید. آلودگی نمونه ها با آزمون سرولوژیکی DAS–ELISA با استفاده از یک آنتی سرم چند همسانه ای اختصاصی تعیین شد. نتایج حاصل بیانگر گسترش وسیع این ویروس (9 تا 62.8 درصد) در مزارع مورد مطالعه بود. PVA روی توتون رقم سامسون تکثیر و بعد از جمع آوری برگ های توتون آلوده به ویروس، خالص سازی نسبی (partial purification) روی آن انجام شد. با تزریق آموده نسبتا خالص به خرگوش، آنتی سرم چند همسانه ای تهیه شد. همچنین چند میزبان افتراقی جهت تفکیک PVA از ویروس Y سیب زمینی معرفی گردید. در آزمون ردیابی PVA با استفاده از روش RT–PCR، پس از بکاربردن آغازگرهای اختصاصی، محصول 1065 bp و نیز یک محصول فرعی به وزن حدود 625 bp تکثیر شد.

۵مقاله کوتاه: تهیه آنتی بادی چند همسانه ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش
اطلاعات انتشار: بيماريهاي گياهي، تابستان, دوره  ۴۵ , شماره  ۲ (پياپي ۱۷۸)، سال
تعداد صفحات: ۵
بیماری جاروک لیموترش که توسط Candidatus Phytoplasma aurantifolia ایجاد می گردد، یکی از مخرب ترین بیماری های لیموترش دراستان های جنوبی ایران است. برای تهیه آنتی بادی علیه عامل جاروک لیموترش، رگبرگ لیموترش آلوده بااستفاده از بافر GMS هموژنیزه شده و آموده به صورت افتراقی سانتریفیوژ گردید. رسوب حاصل پس از تیمار با آنتی بادی تولید شده بر علیه پروتئین های گیاه سالم، مجددا تحت سانتریفیوژ افتراقی قرار گرفت وآموده حاصل بعد از اختلاط با آجوانت ناقص به خرگوش تزریق شد. گاماگلوبولین استخراج شده از آنتی سرم درآزمون سرولوژیکی الایزای غیرمستقیم در رقت 100\1 با رقت 500\1 عصاره گیاه آلوده بهترین واکنش را نشان داد. علاوه بر این در آزمون دیبا رقت 100\1 آنتی بادی استخراج شده با رقتهای 100\1 و 500\1 عصاره گیاه آلوده لیموترش واکنش نشان داد، در حالیکه بین عصاره گیاه سالم لیموترش و آنتی بادی استخراج شده واکنشی مشاهده نگردید. آنتی بادی تهیه شده بر علیه عامل جاروک لیموترش می تواند برای ردیابی بیماری در طبیعت مورد استفاده قرار گیرد.

۶مقایسه ملکولی فیتوپلاسمای عامل بیماری جاروک لیموترش در استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان بلوچستان
اطلاعات انتشار: ژنتيك نوين، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲ (پياپي ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۷
جاروک لیموترش با عامل Candidatus Phytoplasma aurantifolia، مخربترین بیماری درختان لیموترش در استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان – بلوچستان است. بـه مـنـظور مقایسه فیتوپلاسمای عامل بیماری جاروک لیموترش در استان های کرمان، هرمزگان و سیستان – بلوچستان، ابتدا دی.ان.ای کل از بافت های آلوده استخراج گردید و سپس یک ناحیه 300 جفت بازی بین ژنهای آر.ان.ای ریبوزومی S16 و S23 با کمک جفت آغازگر های P1P\7 طی آزمون PCR تکثیر و همسانه سازی شد. نتایج حاصل از تعیین ترادف های نوکلئوتیدی نشان داد که قطعه مورد نظر از سه استان مورد نظر صددرصد بایکدیگر مشابه است. علاوه بر این، در روش تجزیه چندشکلی طولی قطعات برشی(PCR–RFLP)  با کمک آنزیم هایAlu I ، Rsa I،Taq I ، Hinf I، Hpa I و Hha I نیز الگوی برش برای قطعه 1800 جفت بازی تکثیرشده با جفت آغازگر P1P\7 با یکدیگر مقایسه گردید. بر اساس این مقایسه، الگوی برش حاصل برای هر سه نمونه یکسان بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که احتمالا منشا بیماری در هر سه استان مورد نظر یکی است. به منظور تعیین پراکندگی این بیماری در استان کرمان در طی سالهای 84–83 بازدیدهایی از مناطق مختلف استان کرمان صورت گرفت. نمونه های جمع آوری شده با استفاده از آزمون PCR و با بکارگیری جفت آغازگرهای P1P\7 و P3P\7 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که درختان لیموترش در شهرستانهای منوجان، کهنوج و جیرفت به این بیماری آلوده هستند.

۷تهیه پادتن چند همسانه ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش
اطلاعات انتشار: ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ گ‍ي‍اه‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۵

۸فناوری نو در احیا طرحهای سه بعدی هندسی اسلامی بر اساس الگوریتمهای پیاده سازی در گرافیک کامپیوتری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری، سال
تعداد صفحات: ۸
طرحهای هندسی اسلامی یکی از زیباترین طرحهای تزئینی معماری برای استفاده در بناها می باشند که تکنیکهای طراحی بسیاری از آنها در طول زمان از بین رفته است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی در علوم کامپیوتری بویژه کدنویسی گرافیکی، این تکنیک ها را می توان به صورت مکانیزه از روی الگوریتم های تحلیلشده پیاده سازی کرد. این مقاله به بررسی برخی از انواع تزئینات داخلی گنبدهای ایرانی بر اساس طرحهای هندسی پرداخته و با استفاده از تکنیکهای کدنویسی در ابزارهای روز مبتنی بر سیستم عامل به شبیه سازی آنها می پردازد

۹تشخیص سرولوژیکی و مولکولی وتعیین فراوانی ویروس A سیب‌زمینی در مزارع استان کرمان
اطلاعات انتشار: ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ گ‍ي‍اه‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۱۵
به منظور تعیین پراکنش ویروس Aسیب‌زمینی (PVA)، از مناطق عمده سیب‌زمینی‌کاری استان کرمان بازدیدو656 نمونه سیب‌زمینی دارای علایم ویروسی جمع‌آوری گردید. آلودگی نمونه‌ها با آزمون سرولوژیکی DAS–ELISA با استفاده از یک آنتی سرم چند همسانه ای اختصاصی تعیین شد. نتایج حاصل بیانگر گسترش وسیع این ویروس (9 تا 8\62 درصد) در مزارع مورد مطالعه بود. PVA روی توتون رقم سامسون تکثیر و بعد از جمع آوری برگ‌های توتون آلوده به ویروس، خالص ‌سازی نسبی (partial purification) روی آن انجام شد. با تزریق آموده نسبتا خالص به خرگوش، آنتی‌سرم چند همسانه‌ای تهیه شد. همچنین چند میزبان افتراقی جهت تفکیک PVA از ویروس Yسیب‌زمینی معرفی گردید. در آزمون ردیابی PVA با استفاده از روش RT–PCR، پس از بکار بردن آغازگرهای اختصاصی، محصول bp 1065 و نیز یک محصول فرعی به وزن حدود bp 625 تکثیرشد.

۱۰آنجا که فیلسوف آرام گرفت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍م‍دان‌، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۱شناسایی و پراکندگی ویروس های آلوده کننده خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت و بررسی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی ویروس موزائیک زرد کدو Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، يازدهم،شماره۱(پياپي ۳۹)، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در طی نمونه برداری از گلخانه های خیار منطقه جیرفت در سال های1380 تا 1383، 1294 نمونه دارای علائمی از قبیل موزائیک، بدشکلی و تاولی شدن برگ و میوه جمع آوری گردید. با استفاده از آزمون های الایزا و ایمنی سنجی نقطه ای (Dot immunobinding assay (DIBA ویروس های موزائیک زرد کدو (Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV، موزائیک هندوانه (2 Watermelon mosaic virus–2 (WMV–2، موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus (CMV و پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (Tomato spotted wilt virus (TSWV شناسایی و تعیین پراکنش شدند. این بررسی نشان داد که خیار گلخانه ای به ویروس های فوق آلوده است و ZYMV شایع ترین ویروس بر روی خیار گلخانه ای می باشد. انتقال ویروس های شته زاد توسط چهار گونه شته شامل Aphis fabae، A. craccivora، A.gossypii و Myzus persicae مورد بررسی گرفت. ویروس موزاییک زرد کدو دارای بالاترین درصد انتقال بین ویروس های فوق بود و A. craccivora با راندمان بالای 60 درصد با شته های فوق منتقل شد. WMV–2 تنها توسط شته A. gossypii منتقل نگردید. آلودگی نمونه های آلوده به ZYMV در روش RT–PCR با یک جفت آغازگر که قطعه ای به طول 458 جفت باز از ژن پروتئین پوششی را تکثیر می کرد، تایید شد. آزمون TAS–ELISA با استفاده از آنتی سرم های مونوکلونال کانادایی نشان داد که جدایه جیرفت به شاخه یک یا دو از گروه A متعلق می باشد. در آموده نسبتاً خالص ویروس پیکره های رشته ای انعطاف پذیر با طول تقریبی 790 نانومتر با میکروسکپ الکترونی مشاهده شد. وزن مولکولی پروتئین پوششی این ویروس با روش الکتروفورز در ژل پلی آکریل آمید 36\2 کیلو دالتون تعیین و در آزمون وسترن بلات با استفاده از آنتی سرم تهیه شده بر علیه ویروس به عنوان شناساگر پروتئین پوششی ویروس تایید گردید. این اولین گزارش از حضور ویروس های فوق روی خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه