توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱زمین شناسی انرژی های غیر فسیلی و غیر هسته ای در ایران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۶
ویژگی های زمین شناختی و موقعیت کشور ایران در کره زمین امکان بهره برداری از انواع منابع انرژی را در صورت وجود دانش فنی و فناوری های مرتبط فراهم ساخته است. به دلیل تجدیدناپذیر بدن و نقش آلاینده سوخت های فسیلی و مسائل خاص مرتبط با انرژی های هسته ای در این مقاله از بیان وضعیت زمین شناسی و اقتصادی آنها صرف نظر شده و تا حد ممکن به تشریح زمین شناسی انرژی های غیرفسیلی و غیر هسته ای پرداخته شد است. زیرا غنای ذخایر فسیلی موجب گردیده که تا کنون سرمایه گذاری و مطالعه دقیق و منظمی بر روی این گونه منابع صورت نپذیرد.

۲سامانه گسلی شمال سمنان – سرخه و نقش آن در تفکیک حوضه
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
گسل های واقع در شمال شهرستان سمنان و سرخه، دارای وضعیت و کارکرد ویژه ای می باشند و در این مقاله سعی شده تا بر اساس مطالعات ساختاری، ابتدا به طور مجزا معرفی شوند و سپس با عنوان سامانه گسلی شمال سمنان – سرخه با درازای تجمعی 70 کیلومتری مطرح گردیند. زیرا افزون بر دارا بودن اختصاصات ساحترای مشابه ، سبب رانده شدن حاشبهخ جنوبی البرز مرکزی بر روی حاشبه شمالی ایران مرکزی شده اند. سرانجام گستره شمالی شهرستان سمنان بر اساس کارکرد سامانه گسلی یاد شده در بالا و گسل آبیک – فیروزکوه – شاهرود به سه حوضه متفاوت شمالی (البرز) ، میانی (حد واسط) و جنوبی (ایران مرکزی) تفکیک گردیده است.

۳بررسی کارایی فیلترها در شناسایی خطواره های ساختاری (مطالعه موردی: زون زاگرس– محدوده ایذه، (مسجد سلیمان)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از فیلترهای جهت دار یکی از آسانترین و مناسب ترین روش ها جهت شناسایی خطواره ساختاری می باشد، اما در این بین بکارگیری فیلترهای مناسب یکی از مسائل اساسی روش مذکور است. لذا در این پژوهش با توجه به تنوع پدیده های ساختاری محدوده ای به وسعت 32400 کیلومتر مربع در محدوده ایالت ساختاری زاگرس انتخاب و کارایی تعدادی از فیلترهای جهت دار در شناسایی و تفکیک عوارض ساختاری ارزیابی شده است. بدین منظور نقه های زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای Landsat سنجیده ETM محدوده جمع آوری شده و در محیط Rs پس از انجام تصحیحات هندسی، تعدادی از فیلترهای جهت دار اعمال و خطواره های خروجی با نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی انطباق داده شده و عوارض غیر ساختاری خطی مانند آبراهه ها، جاده ها، کنتاکت ها و غیره خدف گردیده و نهایتا نقشه های حاصله با نقشه ساختارهای خطی نقشه زمین شناسی انطباق داده شده و میزان کارایی فیلترها و ضریب کارایی و درصد خطای آنها مشخص گردیده است. در ادامه پس از تعیین بهترین فیلترها، خطواره هایی که احتمال ساختاری بودن آنها وجود داشته، با استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای مجددا بررسی شده و در صورت تایید ساختاری بودن خطواره های مذکور، اطلاعات یادشده به نقشه ساختاری اولیه افزوده شده و بدین ترتیب نقشه ساختاری کاملی از محدوده مورد مطالعه ارائه گردیده است.

۴تحلیل ساختاری ناحیه فرو افتاده درگز ( کپه داغ شرقی)
اطلاعات انتشار: نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
منطقه مورد مطالعه بخشی از کپه داغ شرقی است. این بخش دارای طول شرقی'۳۰ و° ۵۸ تا '۳۰ و° ۵۹ و عرض شمالی۰۰ و° ۳۷ تا ۴۰ و° ۳۷ میباشد . بر اساس تقسیمات زمین شنلسی این ناحیه بخشی از کپه داغ است و بوسیله نهشته های دوران مزوزوئیک و سنوزوئیک پوشیده شده است، بدین لحاظ ، عملکرد تحولات آلپی ، سبب تشکیل ساختارهای متنوعی در نهشته های مذکور شده اند .بر اساس تحلیل ساختاری صورت پذیرفته، منطقه مورد مطالعه در حال دگرشکلی پیشرونده می باشد که واتنش همگرای حاصل از آن ، بیشتر به صورت برش محض است . لیکن با تداوم فشردگی ، در چندین میلیون سال اخیر در راستای N43E و کاهش قابلیت دگرشکلی به این نحو با برش ساده (راست بر ) نیز همراه گردیده است .در این منطقه چندین تاقدیس اصلی وجود دارد که دارای سازو کار خمشی – لغزشی میباشند همچنین ، دو چین جدایشی بر روی افق های گسسته آبدراز و کشف رود تشکیل شده اند.

۵گستره گسل شمال قزوین از دیدگاه زمین ساخت جنبا
اطلاعات انتشار: نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
گسل شمال قزوین با روند خاوری –باختری از 11 کیلومتری شمال قزوین می گذرد و سبب گسل خوردگی سازند کرج به سن ائوسن و رانده شدن آن برروی نهشته های تخریبی کواترنری و ناودیسی به سن نئوژن گردیده است. این گسل از دیدگاه لرزه زمین ساختی فعال بوده و از این رو می تواند یک عامل تهدید لرزه ای برای استان قزوین به عنوان یکی از مراکز صنعتی کشور به شمار آید. همچنین به نظر می رسد زمین لرزه تاریخی 1119 میلادی با بزرگای نسبی 6.5 در اثر جنبش این گسل رویداده باشد. در این پژوهش با بهره گیری از تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک بالا، عکسهای هوایی، نیمرخهای توپوگرافی ایجاد شده برروی مدل ارتفاعی رقومی ( 10 متر) و پژوهشهای میدانی، به بررسی نمودهای ریختاری گستره گسل شمال قزوین و معرفی شاخهای پیشرونده از گس شمال قزوین تحت عنوان گسل نجم آباد پرداخته شده است. گسل نجم آباد گسلی جنبا و لرزه زا بوده و از دیدگاه مخاطرات زمین لرزهای حائز اهمیت میباشد. سازو کار گسل یاد شده بر اساس آرایش آبراههای شکل گرفته در عرض آن و افرازهای گسلی همانند گسل شمال قزوین، فشاری با مولفه چپگرد تعیین میشود.

۶مقایسه رفتار خاک های موجود در مسیر خط دو قطار شهری مشهد در برابر حفر تونل
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
طول مسیر خط دو قطار شهری مشهد، حدود 17 کیلومتر می باشد. با توجه به گسترش خطی محدوده مورد مطالعه، لایه بندی ثابتی در طول مسیر وجود نداشته و با تنوعی از انواع خاک روبرو می باشد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار PLAXIS رفتار خاک های مختلف موجود در مسیر در برابر حفر تونل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و نمودارهای مربوطه رسم گردیده است. نتایج حاصله نشان دهنده عکس العمل بیشتر خاک های ریزدانه در مقابل حفر تونل می باشد. با توجه به اینکه 65 % مسیر از خاک های ریزدانه تشکیل شده است بنابراین تعیین نوع رس های موجود در خاک های ریزدانه مسیر و بررسی پایداری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که کانی های رسی مسیر بیشتر از نوع کائولینیت و ایلیت بوده که دارای تورم پذیری پایین می باشند.

۷بررسیپارامترهای تأثیرگذار بر پایداری مسیر خط 2 قطار شهری مشهد
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به توسعه روزافزون سازههای زیرزمینی و هزینههای فراوانی که برای ساخت هر یک از این سازهها صرف میگردد و نیز اهمیت آنها درشبکه حمل و نقل بین شهری و داخل شهری لازم است که پایداری آنها مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله پایداری مسیر خط 2 قطار شهری مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا درباره منشأ رسوبات دشت مشهد بحث گردیده و سپس با توجه به جنس رسوبات در مسیر مورد مطالعه، خصوصیات ژئوتکنیکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی منشأ رسوبات مسیر نشان میدهد که خاکهای مسیر در رده خاکهای متورم شونده قرار نمیگیرند. همچنین نمودار عدد فعالیت بیانگر این است که خاک های رسی محدوده دارای فعالیت کم می باشند. پروفیلهای تهیه شده تغییراتSPT نیز حاکی از این است که خاکهای بسیار نرم و بسیار سست در مسیر وجود ندارد. بررسی خصوصیات خمیری مسیر نیز بیانگر بهتر شدن کیفیت مصالح به سمت انتهای مسیر می باشد.

۸ارزیابی توان حرکتی گسلهای کواترنری در منطقه مرزی البرز– ایران مرکزی، از خاور تهران تا خاور سمنان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم زمين، بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۵۹، سال
تعداد صفحات: ۴
گسلهای کواترنری اصلی در منطقه البرز– ایران مرکزی را می توان به سه دسته با راستاهای چیره شمال خاوری، شمال باختری و خاوری– باختری تقسیم کرد. در این مقاله، از الگویی که توسط Lee et al. (1997) ارایه شده، برای ارزیابی توان حرکتی این گسلها استفاده شده است. این الگوی نظری، مبتنی بر روابط بین ویژگیهای هندسی گسلها و میدان تنش زمین ساختی ناحیه ای است. نتایج نشان می دهند که به رغم نبود پیشینه لرزه خیزی قابل توجه، مناطق گسلی شمال سمنان و سرخه، دارای بیشترین توان حرکتی در منطقه مورد مطالعه هستند.

۹تحلیل تکتونیکی منطقه جیرنده و اهمیت این مطالعات در ارتباط با گسل های اصلی محدوده
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
منطقه جیرنده در شمال باختری شهرستان قزوین و جنوب خاوری شهرستان رشت قرار دارد. و ازجمله مناطق مهم زمین شناسی در پهنه البرز میباشد. در این منطقه اکثر برونزدها شامل ، گدازه های پالئوژن ( بصورت واحد آهکی ائوسن و گدازه های آندزیتی – بازالتی برنگ خاکستری تیره ) و توف های ائوسن می باشد که تغییر شکل در آنها بصورت گسلش و تا حدودی چین خوردگی میباشد. در این مقاله گسل های ناحیه و ارتباط آنها با گسل های شناخته شده در پهنه البرز غربی بررسی شده است . در این محدوده که در میان راندگی های بزرگ البرز غربی از جمله راندگی کوه آسمان سرا، راندگی کوه انگول – کماسر و راندگی کوه درفک قرار دارد، تعداد زیادی از گسل های معکوس با روند عمومیWNW–ENE مشاهده میشود. تغییرشکل های حاصل از فازهای کوهزایی مختلف که در زمانهای مختلف زمین شناسی در محدوده اثر کرده ،خود عامل مهمی در ایجاد سیستم های برشی ، کششی در منطقه بوده و خرد شدگی های شدیدی را ایجاد نموده که یک زمینه مستعد برای نفوذ سیالات و دایک ها در این نهشته ها میباشد. خطوط خش لغز و شیارها که از ویژگیهای سطوح گسلی میباشند در رسوبات جوان منطقه به دلیل سست بودن رسوبات، اغلب حفظ نشده و یا به ندرت مشاهده میشوند. با توجه به بررسی های انجام شده الگوی ساختاری ایجاد این گسل ها و چین ها تحت تاثیر نیروهای تکتونیکی کششی و فشارش در مقیاس محلی و ارتباط آن با فعالیت های تکتونیکی پهنه البرز غربی ارزیابی شده است

۱۰تاثیر ساختاری سامانه های گسلی تراگذر کره بس در کمربند چین خورده و رانده زاگرس
اطلاعات انتشار: علوم زمين، زمستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۵۸، سال
تعداد صفحات: ۸
سامانه گسلی کره بس، یک سامانه گسلی عرضی با راستای شمالی– جنوبی و درازای ناپیوسته بیش از 200 کیلومتر است که در کمربند چین خورده و رانده زاگرس (40 کیلومتری باختر شیراز) جای دارد. سازوکار چیره این سامانه گسلی، راستالغز راستگرد است و با توجه به هندسه آن نسبت به دیگر ساختارهای منطقه، به 6 قطعه ساختاری (structural segment) تقسیم شده است.در این مقاله، برای نخستین بار ماهیت و موقعیت گسل جبهه کوهستان (MFF) (Mountain Front Fault) در گستره مورد بررسی با تلفیق داده های مختلف تعیین شده و سامانه گسلی کره بس که باعث حدود 109 کیلومتر جدایش راستایی (strike separation) آن شده است، به صورت یک سامانه گسلی تراگذر (transcurrent fault system) مطرح گردیده است. افزون بر این، نقش این سامانه گسلی در تقسیم حوضه و کنترل ستبرا و رخساره رسوبات، از کرتاسه میانی مورد بحث قرار گرفته است و سرانجام بعد فراکتالی آن در مقیاس 1:50000 بر پایه تصاویر ماهواره ای SPOT تعیین شده است.

۱۱تحلیل عناصر سبک چین در گستره مرزی البرز– ایران مرکزی از خاور ورامین تا خاور سمنان
اطلاعات انتشار: نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي)، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۳-۴، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تحلیل عناصر سبک چین، یکی از بخش های اصلی در بررسی های ساختاری به شمار می آید. از همین رو، در این مقاله سعی شده تا بر اساس شواهد موجود، عناصر سبک چین های اصلی در گستره مرزی البرز– مرکزی از خاور ورامین تا خاور سمنان بررسی شود. بدین منظور، استوانه ای بودن، تقارن، سبک یک سطح چین خورده، سبک یک لایه چین خورده و سبک یک توالی چین خورده ارزیابی گردیدند. بر این اساس، ویژگی های سبک چین ها و تاریخچه جوان چین خوردگی گستره مورد نظر آشکار گشت. افزون بر این دو ساز و کار اصلی جدایشی و کمانشی نیز، در گستره مورد بررسی تشخیص داده شده است.

۱۲تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس سرمه (زاگرس)
اطلاعات انتشار: علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات)، پاييز, دوره  ۱۶ , شماره  ۶۱ (ويژه نامه زمين شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تاقدیس سرمه یا کوه سرمه با درازای نزدیک به 50 کیلومتر و پهنای 9 تا 14 کیلومتر و راستای چیره شمال باختری– جنوب خاوری، یکی از تاقدیس های واقع در منطقه فارس نیمه ساحلی (کمربند چین خورده ساده زاگرس) می باشد. سازند آسماری و گاه گروه بنگستان، هسته تاقدیس های در حال فرسایش این منطقه را تشکیل می دهند. لیکن رخنمون یافتن غیر عادی واحدهای قدیمی تر (تا شیلهای اردوویسین) در بخش باختری این تاقدیس، سبب شد تا جهت بررسی تنها رخنمون سازند دشتک در زاگرس که سنگ پوشش ذخایر گازی گروه دهرم می باشد، مورد تحلیل قرار گیرد.در این مقاله، سعی شده تا عناصر سبک چین و سازوکار چین خوردگی در دو بخش خاوری و باختری تاقدیس سرمه مورد بررسی قرار گیرند. بدین ترتیب، راندگی پنهان رمپ شده در بخش باختر تاقدیس، به عنوان عامل فرازگیری آن بخش، رخنمون یافتن واحدهای قدیمی تا پالئوزوئیک زیرین و تغییر سبک چین پیشنهاد شده است. افزون بر این، وجود شواهد ریخت شناختی و لرزه ای نیز سبب گردید تا بتوان تاقدیس سرمه را به عنوان یک تاقدیس جنبا در نظر گرفت.

۱۳رده بندی پیشانی های رانده در مرز مناطق ساختاری البرز– ایران مرکزی از خاور ورامین تا خاور سمنان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات)، پاييز, دوره  ۱۶ , شماره  ۶۱ (ويژه نامه زمين شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پیشانی های رانده، دارای سبک های ساختاری متفاوتی هستند و پژوهشگران با مطالعه مناطق گوناگون و تشخیص اختلافات عمده، دو نوع اصلی آنها را معین ساخته اند. در این مقاله، سعی شده تا پیشانی های رانده در گستره ای واقع در خاور ورامین تا خاور سمنان، معرفی و رده بندی گردند.به این ترتیب، پیشانی راندگی شمال سمنان، از نوع دوم مدفون (ختم شده به یک منطقه با واتنش زیاد)، پیشانی راندگی شمال سرخه و گرمسار از نوع ضعیف به سطح رسیده (واقع در یک توالی رانده از نوع روپله ای) و پیشانی راندگی جنوب پیشوا از نوع قوی به سطح رسیده (واقع در یک توالی رانده از نوع بر پشت سوار شده) تشخیص داده شده اند.

۱۴ژئومورفولوژی ساختمانی ساختارهای نمکی در گستره گرمسار – لاسجرد
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي جغرافيايي، تابستان, دوره  ۳۹ , شماره  ۶۰، سال
تعداد صفحات: ۴۱
در این مقاله، توده های تبخیری دیاپیری شده واقع در گستره گرمسار – لاسجرد بررسی شده. درباره آغاز دیاپیریسم، ناپایداری ثقلی نمک به هالوکینز نسبت داده شده اما رخداد فاز کوهزایی پلیوسن آغازی، به عنوان عامل مکمل و محرک خارجی عامل به وجود آورنده توسعه دیاپیریسم تشخیص داده شده است. از سوی دیگر، ساختارهای نمکی این گستره – که معمولا از طریق گسل ها به سطح رسیده است، به چهار نوع استوک ها، طاقدیس ها، دیوارها و زبانه های نمکی تقسیم بندی شده اند.

۱۵پهنه بندی سایزموتکتونیکی بخش خاوری البرز مرکزی
اطلاعات انتشار: علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات)، پاييز, دوره  ۱۷ , شماره  ۶۵ (ويژه نامه زمين شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
منطقه مورد مطالعه شامل بخش خاوری البرز مرکزی می باشد. این بخش از نظر زمین ساختی جز حاشیه شمالی صفحه ایران است و گسلش زمین لرزه ای آن دارای سازوکار چیره معکوس و رانده می باشد. در این پژوهش، منطقه مورد مطالعه بر اساس ویژگی های زمین شناسی به سه ایالت تقسیم بندی گردیده است و سپس بر اساس ویژگی های زلزله شناختی، پارامترهای لرزه خیری آنها محاسبه شدند. بر این اساس، ایالت 2 به عنوان پر خطرترین ایالت از نظر احتمال رخداد زمین لرزه معرفی گردید و ایالت های 3 و 1 به ترتیب واجد نرخ فعالیت لرزه ایی حداقل و متوسط شناخته شدند. افزون بر این، روند لرزه زای اصلی خاوری – باختری در منطقه مورد نظر که دارای همخوانی با روندهای اصلی لرزه زای البرز است، تشخیص داده شده است.

۱۶تحلیل هندسی سازندهای آسماری – جهرم در تاقدیس بن دشت (زاگرس)
اطلاعات انتشار: علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات)، پاييز, دوره  ۱۷ , شماره  ۶۵ (ويژه نامه زمين شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
تاقدیس بن دشت با درازای بیش از 70 کیلومتر و پهنای 10 کیلومتر و راستای چیره شمال باختری – جنوب خاوری، یکی از تاقدیس های واقع در منطقه فارس داخلی (کمربندن چین خورده ساده زاگرس) می باشد. سازند آسماری – جهرم، به خوبی در این تاقدیس در حال فرسایش رخنمون یافته است.در این مقاله، سعی شده تا عناصر سبک چین و سازوکار چین خوردگی در دو بخش خاوری و باختری تاقدیس بن دشت مورد بررسی قرار گیرند. بدین ترتیب، گسل های معکوس توسعه یافته با شیب به سمت جنوب باختری در یال شمالی تاقدیس، به عنوان عامل فرازگیری و رخنمون یافتن واحدهای قدیمی تر (سازند گورپی) پیشنهاد شده اند.

۱۷اجزا‌ی زمین‌ ساختی دامنه جنوبی البرز مرکزی ـ خاوری
اطلاعات انتشار: نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي)، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دامنه جنوبی البرز مرکزی ـ خاوری، متشکل از اجزا‌ی زمین‌ساختی متعددی است که در این مقاله معرفی و تحلیل شده‌اند. این منطقه شامل یک سامانه راندگی پیچیده در شمال و یک حوضه پیشانی وسیع در جنوب مرز مناطق ساختاری البرز ـ ایران مرکزی است. تغییر روند کمربند کوهستانی البرز از شمال باختری ـ جنوب خاوری به شمال خاوری ـ جنوب باختری (از شمال سمنان تا شمال اسفراین) سبب تشکیل دو انحنای مهم در آن شده است که در این‌جا با عنوان سین‌تکسیز نیشابور ـ اسفراین ـ شاهرود و سالینت2دامغان ـ سمنان ـ قزوین معرفی شده‌اند. براساس بررسی‌های انجام پذیرفته، شکل‌گیری و کارکرد سامانه‌های گسلی واقع در یک منطقه برشی چپ بر که از جنوب سمنان تا شمال گنبد کاووس گسترش یافته است، عامل ایجاد انحناهای یاد شده در بالا و نازک شدگی پهنای کمربند کوهستانی البرز در شمال بسطام پیشنهاد گردیده است. علاوه بر این دگرشکلی این منطقه برشی را حاصل توام شدن مولفه‌های فشاری با مولفه‌های راستالغز چپ‌بر باید دانست که پژوهش‌های صحرایی و تحلیل ساز و کار ژرفی زمین‌‌‌لرزه‌ها آن‌ها را تایید می‌کند.

۱۸ژیومورفولوژی ساختمانی گنبدهای نمکی حاشیه استان زنجان
اطلاعات انتشار: تحقيقات جغرافيايي، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۹پهنه بندی لرزه زمین ساختی زاگرس
اطلاعات انتشار: علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات)، پاييز, دوره  ۱۸ , شماره  ۶۹ (ويژه نامه زمين شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
منطقه مورد مطالعه شامل کمربند کوهستانی زاگرس و حاشیه های ساحلی واقع در جنوب آن می باشد و گسلش زمین لرزه ای آن، غالبا دارای سازوکار معکوس و یا رانده است. در این پژوهش، منطقه مورد مطالعه بر اساس ویژگی های زمین شناختی به 14 ایالت تقسیم بندی گردید و سپس پارامترهای لرزه خیزی آن ها محاسبه شد.براین اساس، ایالت های دچار حداکثر نرخ فعالیت لرزه ای معرفی شدند و پرخطرترین ایالت از نظر احتمال رخداد زمین لرزه ها معرفی گردید. افزون بر این شش روند لرزه زای اصلی شمالی – جنوبی نیز در منطقه زاگرس تشخیص داده شد که تنها یکی از آن ها (سامانه گسلی قطر – کازرون) با گسیختگی های سطحی همراه شده است.

۲۰تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس آسماری (زاگرس)
اطلاعات انتشار: علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات)، پاييز, دوره  ۱۸ , شماره  ۶۹ (ويژه نامه زمين شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تاقدیس آسماری یا کوه آسماری با درازای بیش از 30 کیلومتر و پهنای تا 10 کیلومتر و راستای چیره شمال باختری – جنوب خاوری، یکی از تاقدیس های واقع در فروافتادگی دزفول می باشد. سنگ های گروه فارس، هسته تاقدیس های در حال فرسایش این منطقه را تشکیل می دهد. لیکن رخنمون غیر عادی سازندهای آسماری و پابده در این تاقدیس، سبب شد تا جهت بررسی هندسه تنها رخنمون سازند آسماری در فروافتادگی دزفول، مورد تحلیل قرار گیرد.در این مقاله، عناصر سبک چین مورد بررسی قرار گرفته و سازوکار چین خوردگی تاقدیس آسماری از نوع خمشگسلی مد یک تشخیص داده شد. بدین ترتیب، راندگی پنهان رمپ شده در هسته تاقدیس، به عنوان عامل فرازگیری آن بخش، رخنمون یافتن سازندهای آسماری و پابده و تغییر سبک چین پیشنهاد شده است.

۲۱اجزا زمین ساختی دامنه جنوبی البرز مرکزی– خاوری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دامنه جنوبی البرز مرکزی– خاوری متشکل از اجزا زمین ساختی متعددی است که در این مقاله مورد معرفی و تحلیل قرار گرفته اند. این منطقه شامل یک سامانه راندگیپیچیده در شمال و یک حوضه پیشانی وسیع در جنوب مرز مناطق ساختاری البرز– ایران مرکزی است. تغییر روند کمربند کوهستانی البرز از شمال باختری – جنوب خاوری به شمال خاوری جنوب باختری از شمال سمنان تا شمال اسفراین سبب تشکیل دو انحنا مهم در آن شده است که در اینجا با عنوان سین تکسیز نیشابور – اسفراین– شاهرود و سالینت دامغان – سمنان – قزوین معرفی شده اند. بر اساس مطالعات انجام پذیرفته شکل گیری و کار کرد سامانه های گسلی واقع در یک منطقه برشی چپ بر که از جنوب سمنانتا شمال گنبد کاووس گسترش یافته است به عنوان عامل ایجاد انجناهای یاد شده در بالا و نازک شدگی پهنای کمربند کوهستانی البرز در شمال بسطام پیشنهاد گردیده است. در ضمن دگر شکلی این منطقه برشی را باید حاصل از توام شدن مولفه های فشاری با مولفه های راستالغز چپ بر تایید شده توسط مطالعات صحرایی و تحلیل ساز و کار ژرفی زمین لرزه ها به حساب آورد.

۲۲نقش کنترل کننده های ساختمانی در تشکیل کانسارهای مس در نقشه 1:50000 صائین قلعه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات)، پاييز, دوره  ۲۱ , شماره  ۸۱ (ويژه نامه زمين شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: در نقشه 1:50000 صائین قلعه بین طول های شرقی '00،49o تا '15،49o و عرض های شمالی 15'، 36o تا '30، 36o از نقشه زمین شناسی 1:250000 زنجان قرار گرفته است. دربرگیرنده اندیس ها و کانسارهای فلزی و چندفلزی، خصوصا مس بوده که بیشتر آن ها از تیپ هیدروترمالی شناخته شده اند.هدف: تعیین ارتباط شکستگی و درزه های موجود در منطقه با نحوه کانه زایی در کوه های طارم (صائین قلعه).روش بررسی: با تلفیق نتایج مشاهدات صحرایی و برداشت های مربوط به درزه و شکستگی های موجود در منطقه و ارتباط آن ها با کانه زایی جایگاه ژنتیک کانسارهای منطقه مورد مطالعه قرارگرفت.نتایج: در منطقه طارم ابتدا توف ها و برش ها و بعد آندزیت ها و سنگ های نفوذی نیمه عمیق تشکیل شده است. گرانیت خرمدره نقش موثری در کانی سازی هیدروترمال دارد. آزیموت تنش اصلی حداکثر در منطقه شمال شرق – جنوب غرب است و رگه های معدنی، در واقع همان شکستگی های کششی پر شده ای هستند که در راستای تنش اصلی حداکثر ایجاد شده اند. توف های ماسه ای نسبت به آندزیت ها، میزبان مناسب تری برای کانی سازی بوده اند.نتیجه گیری: شکستگی های کششی (باز) که در راستای بر تنش اصلی حداکثر تشکیل شده اند، کنترل کننده های ساختمانی کانسارهای منطقه مورد مطالعه به حساب می آیند .

۲۳مدلسازی سه بعدی توزیع فضایی انیدریت با استفاده از روش شبیه سازی گوسی ترتیبی (SGS) در مخازن کنگان و دالان درخلیج فارس
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
روش های متفاوتی برای مدلسازی سه بعدی مخزن وجود دارد. در این تحقیق از روش زمین آمار برای مدلسازی مخزن کنگان و دالان در خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفته است. برای تهیه مدل های ساختمانی و پتروفیزیکی از نرم افزار پترل استفاده گردیده است. . جهت تعیین ساختار فضایى داده ها و تعیین آنیزوتروپى، واریوگرامهاى غیر جهتى، و واریوگرام جهتى ترسیم شدند. بر این اساس با استفاده از اطلاعات ژئوفیزیکی، عمق سرسارندها، نقشه های UGC مربوط به زون های سازندهای کنگان و دالان، لاگ های پتروفیزیکی حاصل از 4 چاه در میدان مورد نظر، و پس از شبکه بندی مخازن به ابعاد 300*300 مدل ساختمانی و چینه ای در میدان انجام شد و با استفاده از روش شبیه سازی گوسی ترتیبی (SGS) در نرم افزار پترل و دریافت 20 تحقق گوناگون، بهترین مدل توزیع فضایی انیدریت در میدان مورد نظر شناسایی گردید. مدل سازی مخازن کنگان و دالان نشان داد که قسمت های فوقانی میدان بیشترین میزان انیدریت را دارا می باشند که بترتیب نواحی غربی تا جنوب غربی میدان، حاوی بالاترین میزان انیدریت می باشند.

۲۴مدلسازی سه بعدی رخساره ای مخزن کنگان و دالان با استفاده از روش شبیه سازی شاخص ترتیبی (SIS) درخلیج فارس
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در حال حاضر درکشورهای پیشرفته استفاده از روش شبیه سازى هاى زمین آمارى به عنوان یکى از روشهاى اساسى در مدلسازى مخازن به کار رفته است و از آنجایی که همواره اطلاعات داده های پتروفیزیکی مخزن یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی برای بررسی عملکرد یک مخزن به شمار می آید و داده های به دست آمده محدود به چند چاه حفر شده در مخزن می باشد، به دست آوردن داده های جدید جزء از طریق روش های تخمین و شبیه سازی امکان ندارد. روشهای متفاوتی برای مدلسازی سه بعدی مخزن وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های پتروفیزیکی حاصل از چاه آزمایی چهار چاه در مخزن کنگان و دالان در خلیج فارس، مدلسازی سه بعدی رخساره ای مخزن با استفاده از روش شبیه سازی شاخص ترتیبی (SIS) و با نرم افزار پترل مدل و مورد بررسی قرار گرفت. این مدل سازی شامل سه مدل ساختمانی، خصوصیات پتروفیزیکی و مدل رخساره ای می باشد که از داده های خروجی ساختمانی برای ساخت مدل خصوصیات مخزن استفاده گردید و سپس با استفاده از روش شبیه سازی شاخص ترتیبی (SIS)، برای هر سلول توزیع احتمالی موقعیت لیتولوژی محاسبه گردید.

۲۵بررسی نشست ازپی سدمخزنی جره با استفاده ازنرم افزار seep\w
اطلاعات انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
ساختگاه سدمخزنی جره درشمال شرقی شهرستان رامهرمز دراستان خوزستان و برروی کنگلومرای توده ای و متراکم بختیاری قرار دارد که دارای میان لایه های نازک گلسنگی و ماسه سنگی است نتایج آزمایشهای لوژان غالبا تراوایی بسیارکمی پی را نشان میدهد که براساس نتایج این ازمایشها و سپس تهیه مقاطع زمین شناسی و تراوایی درراستای محور سد شرایط پی سنگی تعیین و با توجه به کم تراوا بودن غالب پی این سد با استفاده از نرم افزار seep\w مقطعی که تراوایی بالا نشان میداد مورد بررسی قرارگرفت براین اساس میزان اب عبوری ازپی این سد درحدود 1405 مترمکعب درسال می ب اشد که نسبت به حجم مخزن بسیارناچیزی است و همچنین نشان دهنده عدم نیاز این سد به هرگونه سازه اب بند می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۷ نتیجه