توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱برآورد راندمان آبیاری و مقدار آب مصرفی در کشاورزی استان اصفهان
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق که به منظور برآورد راندمان آبیاری و کارائی مصرف آب کشاورزی در استان اصفهان طی سال زراعی 81–1380 صورت گرفت. با توجه به مناب آب، آب مصرفی ، سند ملی آب، سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی شهرستانهای مختلف استان، نیاز خالص آبیایر، راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب کشاورزی در این استان محاسبه و برآوردگردید. نتایج نشان دادند که طی سال زراعی مذکور در استان اصفهان، حدود 4\481 میلیارد مترمکعب آب به مصرف رسیده و مجموعا حدود 5\353 میلیون تن محصولات زراعی و دامی تولید شده است. بر این اساس به ازاء هر متر مکعب آب مصرفی حدود 1\195 کیلوگرم محصول (زراعی، باغی و دامی) و یا 1\038 کیلوگرم محصولات زراعی و باغی تولید شده است. متوسط راندمان آبیاری در سال زراعی یاد شده بر اساس تامین 75% و 100% نیاز خالص آبیاری به ترتیب 42\33 و 53\65 درصد برآورد شد.

۲مدیریت منابع آب شور بوسیله کشت رقم جو متحمل به شوری حاصل روش پرتو تابی
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۸
تحمل به شوری در گیاهان ازجمله خصوصیاتی است که دارای مکانیزم ژنتیکی وفیزیولوژیکی بسیار پیچیده است.به منظور القاء تحمل تنش در محصول جو با استفاده از روش پرتوتابی طرح تحقیقاتی استفاده از روش پرتوتابی جهت ایجاد موتاسیون ژنتیکی به منظور تولید لاین های جو موتانت مقاوم به سرما در سالهای زراعی 75–1370 با مشارکت محققین بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران اجرا گردید. دراین تحقیق بذور دو واریته جو و الفجر و زروجو که در آن زمان بیشترین سطح زیر کشت جو را در مناطق سرد و معتدل را به خود اختصاص داده بودند با اشعه گاما پرتوتابی شدند. اشعه گاما با دزهای 0، 10، 15 و 25 کیلو راد با شدت 50 راد در دقیقه پرتوتابی شدند. توده بذور اشعه دیده (M1) در سال اول در کرج و از سال دوم جهت بررسی مقاومت به سرما در ایستگاه هایمناطق سرد کشت شدند. گیاهان موتانت نسل دوم (M2) متحمل به سرما برای ادامه بررسی انتخاب (M3) وبذور انها برداشت شد. در سال سوم ، چهارم و پنجم (M5, M4, M3) بذور بررسی مجدد و ازدیاد شدند. با توجه به این نظریه که بعضی از متخصصین ژنتیک مقاومت گیاهی معتقدند، هر گاه گیاهی به یکی از عوامل نامساعد محیطی (خشکی، شوری، سرما و ...) متحمل باشد احتمال تحمل انها نسبت به عوامل نیز وجود دارد طرحی ارائه گردید تا تحمل به شوری موتانت به شوری موتانت های مورد نظر بررسی گردد. این بررسی ها با هماهنگی بخش تحقیقات غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر و با مسئولیت بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان از سال 1378 بصورت آزمایش های ارزیابی ، مشاهده ای و مقایسه لاین های متحمل به شوری در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رودشت اصفهان انجام شد در نهایت دو لاین منتخب در شرایط زارعین بصورت طرح تحقیقی ترویجی بررسی گردید. در شرایط دارای تنش شوری آب و خاک مشخص شد که لاین شماره 73M4–30 نسبت به این استرس متحمل است. لاین مذکور علاوه بر دارا بودن تحمل به شوری بسیار خوب، عملکرد قابل قبولی نیز تولید نمود. این لاین بنام رودشت توسط وزیر محترم جهاد کشاوزی معرفی شد.

۳مقایسه عملکرد دانه لاین های امید بخش جو با استفاده از منابع آب شور
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از راه حل های عملی برای کاهش اثرات تنش شوری استفاده از ارقام متحمل بهشوری است. این آزمایش شامل 18 لاین و رقم متحمل به شوری که همراه دو شاهد (شماره 4 آنفارم جو متحمل به شوری و M–80–9) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 85–1384 در سه ایستگاه تحقیقاتی اصفهان، بیرجند ویزد به مورد اجرا گذارده شد. ابعاد کاشت ثابت بوده و مساحت کاشت هر کرت (4\8– 1\2 ضربدر 4) متر مربع است تهیه زمین با توجه به ملیات خاص جهت اراضی شور توصیه گردید. میزان بذر مصرفی بر اساس تراکم 450 دانه در متر مربع منظور شد. هدایت الکتریکی آب مصرف در سه ایستگاه تحقیقاتی اصفهان، بیرجند و یزد به ترتیب 12000، 10000 و 11000 میکروموس بر سانتی متر هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک پس از برداشت در سه ایستگاه تحقیقاتی اصفهان، بیرجند ویزد به ترتیب 13، 12 و 12 دسی زیمنس بر متر بود. از صفات: تاریخ کاشت ، 90 درضد ظهور سنبله و رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد سنبه در واحد سطح، وضعیت آفات و بیماریها یادداشت برداری بعمل آمده و پس از رسیدگی ، عملکرد دانه هر رقم در هر مزرعه تعیین و وزن هزار دانه انها اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه ارقام نشان داد که مناطق واثر متقابل رقم در منطقه در سطح احتمال یک درصد اثرات معنیداری می باشند. بنابراین پیشنهاد میگردد که برای هر منطقه سازگاری خصوصی لاینها مورد توجه قرار گیرد. درمنطقه رودشت اصفهان، یزد و بیرجند به ترتیب لاین 7 (ICB119146) ، 19 (73–M4–56) و 18 Zarjow\3\Deir Alla 106\D1 71\3\Starain205 L بیشترین عملکرد را داشتند.

۴انتخاب ارقام گندم متحمل به شوری جهت بازیابی و بهره برداری مجدد از خاکها و آبهای نامتعارف شور در کشاورزی در مناطق خشک
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
هم اکنون مسئله آب و افزایش راندمان آبیاری، یکی از مباحث اصلی بخش کشاورزی است به طوریکه اغلب دست اندرکاران این بخش در پی یافتن راه حل مناسبی برای بهره وری بیشتر از منابع آبی موجود در کشور می باشند . یکی از راه حلها میتواند استفاده از آبهای نامتعرف با کیفیت نامطلوب از جمله آب شور باشد . در تحقیق حاضر به منظور بررسی ارقام گندم امیدبخش مناطق سرد، گرم و معتدل متحمل به شوری 60 رقم و لاین از این رقم گیاه انتخاب گردید و این ارقام در چهار کیفیت مختلف آب به ترتیب آب رودخانه ) (2–1 ds\m ، و آبهای با کیفیتهای 10 و 15 دسی زیمنس برمتر و آب زهکش ) (20 ds\m در چهار تکرار بود ارزیابی قرار گرفتند . آزمایش در قالب طرحهای کاملاً تصادفی و بصورت فاکتوریل در چهار تکرار به اجرا درآمد . تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر رقم، کیفیت آب شور و اثر متقابل رقم در کیفیت آب شور به درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در سطح یک درصد معنی دار بود . در تیمار ارقام بالاترین میانگین درصدجوانه زنی مربوط به لاین 5 منطقه سرد ) ) C–75–5 به میزان 92 درصد در دمای 20 درجه سانتیگراد و کمترین میانگین درصد چوانه زنی متعلق به لاین شماره 3 منطقه معتدل ) ) M–75–3 به میزان 44 درصد بود . در تیمار ارقام بالاترین میانگین سرعت جوانه زنی مربوط به لاین 8 منطقه معتدل ) ) M–75–8 با 37\7 بذر در روز C20 و کمترین سرعت جوانه زنی متعلق به لاین شماره 3 منطقه معتدل ) °( M–75–3 در دمای با 16 بذر در روز با همان درجه حرارت بود . در تیمار آب شور مصرفی، با افزایش شوری درصد جوانه زنی کاهش یافت . بالاترین میانگین درصد و سرعت جوانه زنی به ترتیب 84\12 درصد و 37\03 بذر در روز در تیمار شوری آب رودخانه و کمترین میانگین درصد و سرعت جوانه زنی به ترتیب 44\8 درصد و 12\5 بذر در روز در تیمار آب زهکش بدست آمد . نتایج حاصل از انجام سبز شدن بذور در گلدان نشان داد بیشترین میزان سبز شدن بذور در کیفیت آب رودخانه و دارای میانگین 86 درصد بذور امیدبخش گندم بود . در کیفیت آب مصرفی 10 dS\m میانگین سبز شدن بذور 76 درصد و در کیفیت آب مصرفی 15 dS\m و آب زهکش میانگین سبز شدن بذور به تریتب 53 و 48 درصد از کل ار قام امیدبخش گندم مناطق مختلف بود . در کیفیت آب مصرفی 12 dS\m بیشترین عملکرد دانه را لاین ) C–75–2 ) 2 با 2663 کیلوگرم در هکتار تولید نمود و بالاترین عملرد بیولوژیکی متعلق به لاین ) M–75–7 ) 11 ب میزان 9750 کیلوگرم در هکتار بود . لاین های 2 و 3 که از لحاظ عملکرد دا نه و عملکرد بیولوژیکی بر سایر لاین ها برتری داشتند از نظر خصوصیات کیفی نیز درصد مطلوبی بودند بطوریکه در تیمار 8 dS\m لاین های 2 و 3 به ترتیب دارای 13\4 و 13\6 درصد پروتئین، 12 و 13 درصد گلوتن خشک و سختی دانه 62 بودند و در تیمار 12 dS\m با افزایش شوری درصد پر وتئینو درصد گلوتن خشک قدری افزایش یافته بطوریکه لاین های 2 و 3 به تریتب 14 و 14 درصد پروتئین، 14 و 16 درصد گلوتن خشک و سختی دانه 62 و 64 بودند .

۵استفاده از آب دارای شوری های مختلف برای آبیاری چند رقم گندم و بررسی عکس العمل ارقام
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب مناسب برای تولید محصولات زراعی استفاده از منابع نامتعارف آب را اجتناب ناپذیر می سازد و گرچه اینمنابع در حال حاضر نیز استفاده می گردند ولی به نظر می رسد در آینده مجبور به استفاده بیشتر از آنها باشیم . یکی از این منابع نامتعارف آبهای شور و لب شور می باشد که به درجات مختلف برای گیاهان زارعی تنش زا هستند معرفی و استفاده از ارقام متحمل به شوری یکی از کارآمدترین روشها برای مقابله با این تنش است و می تواند باعث افزیش بازده تولید و امکان استفاده بیشتر از آبهای شور گردد. منطقه رودشتین واقع در 70 کیلومتری شرق اصفهان از جمله مناطقی است که زارعین در سطح وسیعی مجبور به استفاده از چنین منابع نامتعارفی از آب هستند و آبهای دارای شدتهای شوری مختلفی برای آبیاری محصولات خود از جمله گندم استفاده مینمایند.

۶لاین جدید جو متحمل به شوری حاصل کاربرد فناوری پرتو تابی در کشاورزی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
برای رسیدن به یک رقم مقاوم از طریق روشهای رایج در اصلاح نباتات که انتقال ژن و یا ژنهای مقاوم از والدین به نتاج است سالیان دراز 15 سال وقت لازم است روشهای مختلفی برای کوتاه کردن این زمان وجود دارد یکی از روشها ایجاد تنوع ژنتیکی در ژنها و یا شکستن قسمتی از کروموزوم است که استفاده از تکنیک پرتوتابی طی سالیان اخیر از متداولترین روشها و با نتایج خوب بوده است به منظور القا تحمل تنش در محصول جو با استفاده از روش پرتوتابی طرح تحقیقاتی استفاده از روش پرتوتابی جهت ایجاد موتاسیون ژنتیکی به منظور تولید لاینهای جو موتانت مقاوم به سرما در سالهای زراعی 75–69 با مشارکت محققین بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و سازمان انرژی اتمی ایران اجرا گردید. دراین تحقیق بذور دو واریته جو والفجر و زرجو که در آن زمان بیشترین سطح زیرکشت جو را در مناطق سرد و معتدل را به خود اختصاص داده بودند با اشعه گاما پرتوتابی شدند. اشعه گاما با دزهای 0، 10 ، 15 و 20 کیلوراد با شدت 50 راد ایجاد شده بود بدست امد. در شرایط دارای تنش شوری آب و خاک مشخص شد که لاین شماره 73–M4–30 نسبت به این استرس متحمل است لاین مذکور علاوه بر دارا بودن تحمل به شوری بسیار خوب عملکرد قابل قبولی نیز تولید نمود. ادامه بررسی این لاین در ازمایشهای مقایسه عملکرد در شرایط تنش شوری ایستگاههای تحقیقات کشاورزی مناطق مورد نظر نشانگر سازگاری و ظرفیت بالای تولید آن در سخت ترین شرایط زراعی و محیطی بود هاست.

۷بررسی باقیمانده نیترات و برخی ویژگی های کمی وکیفی ژنوتیپهای بهاره پیاز در اصفهان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی خصوصیات کمی و برخی ویژه گی های کیفی به ویژه باقیمانده نیترات ونیز روابط احتمالی بین ویژه گی های کمی و کیفی در ژنوتیپ پیاز بهاره آزمایشی در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 17 ژنوتیپ ایرانی و خارجی پیازانجام گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های مختلف با مصرف مقدار ثابت کود های ازته، مقادیر متفاوتی نیترات جذب ودر خود نگهداری کرده اند. به عبارت دیگر، ژنوتیپ گیاه بر مقادیر باقیمانده نیترات آن موثر بوده است. بین مقدار ماده خشک و میزان نیترات سوخ ها، همبستگی منفی معنی داری وجود داشت. اکثر ژنو تیپ های داخلی، درصد ماده خشک بیشتری در مقایسه با ارقام خارجی داشتند باقیمانده نیترات با عملکرد و اندازه سوخ ها همبستگی نداشت. توده سفید قم بیشترین عملکرد را داشت و توده سفید کاشان و رقم یلو سوییت اسپانیش دررتبه های بعدی قرار گرفتند

۸تجزیه همبستگی برخی صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم (.Triticum aestivum L) در تنش شوری
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، شهريور, دوره  ۲۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
به منظور بررسی همبستگی صفات مختلف با عملکرد دانه گندم در تنش شوری، آزمایشی در سال زراعی 79–1378 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رودشت در استان اصفهان انجام شد. تعداد 42 لاین و رقم گندم در قالب یک طرح لاتیس مستطیل سه گانه کاشته شدند و در طول دوره رشد با آب دارای هدایت الکتریکی 12 (EC) دسی زیمنس بر متر (شوری متوسط برای گندم) آبیاری شدند. در طول دوره رشد، عملکرد دانه و صفات زراعی مختلف اندازه گیری شدند. ضرایب همبستگی ساده بین صفات و معادله رگرسیون چند متغیره خطی مرحله ای بین عملکرد دانه و صفات دیگر محاسبه گردید. نتایج نشان داد که دوره پر شدن دانه و تعداد سنبله در مترمربع بالاترین همبستگی را با عملکرد دانه داشتند و در رگرسیون مرحله ای نیز دوره پر شدن دانه اولین متغیری بود که وارد معادله گردید. تجزیه علیت براساس متغیرهای وارد شده در مرحله نهایی رگرسیون مرحله ای یعنی دوره پر شدن دانه، عملکرد دانه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع و ارتفاع بوته و تعداد دیگری از متغیرها نشان داد که دوره پر شدن دانه بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشت و اثر غیرمستقیم دوام سطح برگ پرچم و طول پدانکل نیز از طریق دوره پر شدن دانه مثبت و بالا بودند. صفات تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در سنبله نیز اثر مستقیم نسبتا بالایی بر عملکرد دانه داشتند. با توجه به عملکرد دانه، ژنوتیپ های روشن، برکت، DH2–390–1563F3Chds\5\Anza\3\Pi\Hys\4\1–66–75 ، پیشتاز، 1–66–22\Inia ، 1–67–78\5\Cnn\Knakoy\\Kc66\3\Skp35\4\vee "s" و شیراز یا بیش از 4 تن در هکتار به عنوان برترین ژنوتیپ ها در شرایط مورد مطالعه تعیین و جهت بررسی های تکمیلی گزینش شدند.

۹گزینش ژنوتیپ های جو (.Hordeum vulgare L) با استفاده از آماره های پایداری در مناطق معتدل ایران
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، خرداد, دوره  ۲۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به وسیله واکنش متفاوت ژنوتیپ ها به شرایط متغیر محیطی ایجاد می شود. توجه به این پدیده برای پیشرفت در اصلاح نباتات ضروری است، عدم توجه به آن موجب محدود شدن دقت برآورد عملکرد دانه می شود. در این تحقیق به منظور تعیین پایداری عملکرد و بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، تعداد بیست ژنوتیپ امیدبخش جو در سال های زارعی 81–1379 (به مدت دو سال ) در هفت ایستگاه مناطق معتدل کشور شامل ایستگاه های تحقیقاتی کرج، کرمان، اصفهان، بیرجند، یزد، زرقان و نیشابور مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس مرکب بر روی عملکرد دانه تیمارها، اختلاف معنی دار برای اثر سال، مکان، اثر متقابل سال × مکان، ژنوتیپ و اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ × مکان × سال نشان داد. با توجه به معنی دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ × مکان × سال جهت بررسی دقیق تر ژنوتیپ ها و تعیین پایداری عملکرد آن ها از روش های مختلف تجزیه پایداری استفاده شد. پارامترهای پایداری واریانس محیطی (Si2)، ضریب تغییرات محیطی (CVi )، میانگین مربعات انحراف از خط رگرسیون (Sdi2)، اکووالانس (Wi2 )، واریانس پایداری (δi2)، واریانس درون مکانی (MS(Y\L)i)، ضریب تبیین (Ri2)، میانگین رتبه (`R) و انحراف معیار رتبه (SDR) و اثر متقابل ناشی از نامتجانسی در مقدار (SS(HV)i) و اثر متقابل ناشی از انحراف از همبستگی کامل و مثبت رتبه بندی ژنوتیپ ها در محیط (SS(IC)i ) برای همه ژنوتیپ ها محاسبه شد. با توجه به معیارهای پایداری مورد استفاده ژنوتیپ های شماره 4 (Trompillo\L.Moghan) ، (Rihane –03) 13 و (Gustoe\Arar) 15 در اغلب روش های مورد مطالعه، پایداری مطلوب تری را نشان دادند، که این سه ژنوتیپ برای معرفی، به برنامه های به زراعی و آزمایش های تحقیقی – تطبیقی پیشنهاد شدند.

۱۰تعیین زمان آبیاری لوبیا چیتی براساس آتمومتر نوع پیچ و تطبیق آن با پتانسیل آب در برگ
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۳۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور تعیین زمان آبیاری لوبیاچیتی و اثر تاریخ کاشت، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در شرودان از توابع فلاورجان به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار اجراگردید. کرتهای اصلی به سه تیمار آبیاری T1 تا T3 (آبیاری پس از 70 ± 3, 50 ± 3 و 90 ± 3 میلی متر تبخیر از طشت تبخیر کلاس A) و کرتهای فرعی به دو تاریخ کاشت هفتم خرداد و هفتم تیر اختصاص یافت. برای اندازه گیری میزان تبخیر، علاوه بر طشت تبخیر کلاس A، از آتمومتر نوع پیچ نیز استفاده گردید. پتانسیل آب برگ نیز قبل از طلوع و در ظهر خورشیدی روز قبل از آبیاری با استفاده ازکپسول فشاری اندازه گیری شد. علاوه برآن، اندازه گیری پتانسیل آب برگ در ساعات مختلف از طلوع تا طلوع روز قبل از آبیاری در مراحل مختلف نمو انجام گردید. در پایان فصل رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک اندازه گیری و شاخص برداشت محاسبه شد. رابطه میزان تبخیر از آتمومتر و طشت تبخیر با ضریب تشخیص حدود 82 درصد به صورت Epan=3.1 (1+Ea) به دست آمد که بر اساس آن 70 میلی متر تبخیراز طشت تبخیر کلاس A معادل 21.6 سانتی متر تبخیر از آتمومتر گردید. پتانسیل آب برگ در طلوع و ظهر خورشیدی روز قبل از هر آبیاری نیز به ترتیب حدود –0.5 و –1.75 مگاپاسکال بود. تفاوت عملکرد دانه در دو تیمار آبیاری T1 و T2 (به ترتیب 3585.1 و 3510.5 کیلوگرم درهکتار) معنی دار نگردید. تیمار T3 با 1925.8 کیلوگرم درهکتاردانه، کمترین عملکرد را داشت. از این نظر آبیاری پس از حدود 70 میلی متر تبخیر بهترین زمان آبیاری تشخیص داده شد. همچنین تاخیر درکاشت از هفتم خرداد به هفتم تیر باعث افت عملکرد دانه لوبیا از 3530.3 به 2484.1 کیلوگرم در هکتار گردید. شاخص برداشت در تیمارهای T1 تا T3 به ترتیب 41, 45.5 و 37 درصد به دست آمد.

۱۱بررسی اثرات میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرددانه ارقام مختلف جو تحت تنش شوری
اطلاعات انتشار: زيتون، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲اثر شوری آب بر عملکرد ارقام مختلف گندم در آبیاری بارانی
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، شهریور, دوره  ۱۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور مطالعه اثر شوری آب با روش آبیاری بارانی بر عملکرد ارقام مختلف گندم با اختلاط آب شور و شیرین، آزمایشی در سال زراعی 77–1376 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رودشت اصفهان به صورت کرت های یک بار خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار اجرا گردید. کرت های اصلی به چهار تیمار آب (با هدایت الکتریکی آب متوسط 5، 7، 9 و 11 دسی زیمنس بر متر) و کرت های فرعی به چهار رقم گندم (مهدوی، کراس سرخ تخم، قدس و نیک نژاد) اختصاص یافت. هر تکرار آزمایش به ابعاد 30×15 متر بود که در رئوس شبکه 15×15 متری از آبپاش های نلسون با زاویه پاشش 360 درجه و به شعاع پرتاب آب حدود 15 متر قرار داشت. به منظور آبیاری کرت ها از روش تلفیقی بارانی آب شیرین و شور استفاده به عمل آمد. مقایسه میانگین داده های حاصل از اندازه گیری تیمارها به روش دانکن در سطح 5 درصد نشان داد که: تیمارهای مختلف کیفیت آب بر عملکرد دانه اثر معنی داری داشتند. عملکرد دانه با کیفیت آب 11 دسی زیمنس بر متر نسبت به 5 دسی زیمنس بر متر 50 درصد کاهش نشان داد. ارقام مختلف از نظر عملکرد اختلاف معنی داری نشان ندادند. ارقام مهدوی و نیک نژاد به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. میانگین وزن خشک اندام های ارقام در مراحل گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک اختلاف معنی دار نشان داد. رقم مهدوی بالاترین و رقم نیک نژاد کمترین وزن خشک را داشتند. میانگین وزن هزاردانه ارقام اختلاف معنی داری نشان داد و ارقام مهدوی و قدس به ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را داشتند. میانگین انباشت یون سدیم و پتاسیم در برگ پرچم مرحله گلدهی نیز اختلاف معنی داری نشان دادند. رقم مهدوی بالاترین انباشت یون پتاسیم و کمترین انباشت یون سدیم را در برگ پرچم داشت.

۱۳اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی بر عملکرد جو در شرایط شوری
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، , دوره  ۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۴بررسی لاینهای امیدبخش جوآبی درشرایط تنش خشکی درمزارع کشاورزان اصفهان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی و مقایسه عملکرد هفت لاین جدید امیدبخش با شاهد نصرت ویوسف درمنطقه اسلام آباد درشرایط زارع این آزمایش انجام شد و لاینهای مورد آزمایش عبارت بودند ازMB–85–3 ، MB–85–5 ، MB–85–18 ، MBD–85–3وMBD–85–6 ، MBD–85–8 . MBD–85–14 لاین ها و ارقام درسه تکرار ودرقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت گردد مساحت کاشت هریک از ارقام 25مترمربع و شامل 10 خط 10متری با فاصله خطوط 25سانتیمتر بود فاصله بین ارقام 40سانتیمتر درنظر گرفته شد تراکم مورد استفاده 450بذردرمتر مربع است که براساس وزن هزاردانه هررقم برای مساحت موردنظر محاسبه و پس از ضدعفونی کردن برای کاشت اماده گردید درطول دوره رشد مراقبتهای زراعی لازم صورت گرفته و یادداشت برداری های لازم انجام شدمهمترین صفات عبارتند ازتاریخ کاشت ظهورسنبله و رسیدگی فیزیولوژیک ارتفاع بوته تعدادسنبله درواحد سطح وضعیت آفات و بیماریها پس از رسیدگی عملکرد دانه هررقم درهرمزرعه تعیین و وزن هزاردانه آنها اندازه گیری شد تجزیه و تحلیل آماری براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی و با استفاده ازنرم افزار SAS انجام شد براساس نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری بین لاین ها ازنظر عملکرد دانه درسطح پنج درصد درشرایط استرس و بدون استرس وجود داشت.

۱۵بررسی و توصیه کشت لاینهای امیدبخش جو بدون پوشینه درمزارع کشاورزان اصفهان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین ازمایش دو لاین امیدبخش جو بدون پوشینهURH–83–7 16 URH–83 همراه لاین URH–81–12 بهعنوان شاهد طی سال زراعی 88–87 درمزرعه ای ازمزارع کشاورزان شهرستان شاهین شهر و میمه درکرتهایی به مساحت حدود 2500 مترمربع کشت و مورد مقایسه قرارگرفتند ازمایش درقالب طرح های تحقیقی ترویجی انجام و عملیات تهیه زمین کاشت و داشت براساس توصیه های فننی وترویجی صورت پذیرفت جهت بررسی اجزا عملکرد تعداد سه نمونه یک مترمربعی ازسطح هرکرت بصورت تصادفی برداشت و بیوماس تعدادسنبله درمترمربع تعداددانه درسنبله و وزن هزاردانه تعیین گردید تولید دانه کل هریک ازکرتها مبنای محاسبه عملکرد دانه قرارگرفت نتایج نشان داد که لاین URH–83–7 بالاترین عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت درمیان لاینهای مورد بررسی را داشت دربین اجرای عملکرد تاثیر تعدادسنبله درواحد سطح و وزن هزاردانه برعملکرد دانه بیشتر از اثرتعداددانه درسنبله برآن بود.

۱۶ارزیابی و مقایسه عملکرد لاینهای امیدبخش جوآبی مناطق سردسیر درشرایط کشاورزان اصفهان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین آزمایش تعداد9 لاین امیدبخش جو ابی مناطق سرد که درآزمایشات به نژادی عملکردهای بالاتری نسبت به سایر لاین ها داشته اند همراه ارقام ماکویی و بهمن به عنوان شاهد درمزرعه یکی از کشاورزان شهرستان چادگان طی سال زراعی 88–87 کشت شدند لاین ها و ارقام مذکور درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3تکرار درکرتهایی به مساحت 24 متر مربع فاصله خطوط 20سانتی متر و تراکم بذر450دانه درمترمربع کشت و مورد بررسی قرارگرفتند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعدادسنبله درواحد سطح وزن هزاردانه شاخص برداشت روز تا سنبله دهی روز تارسیدگی فیزیولوژیک وارتفاع بوته درسطح 1درصد عملکرد بیولوژیک وعملکرد دانه ژنوتیپ های مورد آزمایش درسطح 5 درصد اختلافمعنی داری داشته و تعداد دانه درسنبله آنها اختلاف معنی داری نداشت لاین CB83–4 بالاترین عملکرد دانه شاخص برداشت درمیان لاین های مورد بررسی را داشت ولی میانگین عملکرد دانه آن با لاین CB84–10 ورقم بهمن شاهد تفاوت آماری معنی داری نداشت از میان اجزای عملکرد تعدادسنبله درواحد سطح بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه و بیوماس داشت

۱۷تعیین زمان آبیاری لوبیاچیتی بر اساس آتمومتر نوع پیچ و تطبیق آن با پتانسیل آب در برگ
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران - دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۸مقایسه عملکرد ارقام جو مقاوم به سرما در فریدن استان اصفهان
اطلاعات انتشار: به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور انتخاب ارقام پرمحصول جو برای کشت در مناطق سردسیر استان اصفهان،‏ عملکرد و اجزا عملکرد نه ژنوتیپ جو در دو سال زراعی 84–1383 و 85–1384 در مزارع کشاورزان شهرستان فریدن در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مقایسه شدند. اثر سال،‏ ژنوتیپ و اثرات متقابل آن ها بر عملکرد دانه و تعدادی از اجزای عملکرد معنی دار بود. همبستگی عملکرد دانه با تعداد سنبله در واحد سطح مثبت و معنی دار بود. مهمترین عامل تغییرات عملکرد دانه تراکم سنبله در واحد سطح بود. لذا افزایش تراکم بذر می تواند بر افزایش عملکرد دانه موثر باشد. همبستگی وزن هزار دانه با عملکرد دانه منفی و معنی دار بود. عملکرد دانه ژنوتیپ های دارای دانه ریزتر،‏ بیشتر بود. ژنوتیپ های 2–CB–74 (از ژنوتیپ های مناطق سرد)،‏ IFN–12 و IFN–13 (انتخابی از توده های محلی اصفهان) از نظر عملکرد دانه و پاکوتاهی (و غیره) برتر از شاهد بودند.

۱۹تجزیه همبستگی برخی صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم در تنش شوری
اطلاعات انتشار: ن‍ه‍ال‌ و ب‍ذر، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲۰کاربرد کم آبیاری در ژنوتیپ های پیشرفته جو
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۳۳

۲۱مقایسه ارقام و لاین های امیدبخش جو تحت شرایط شوری آب در منطقه رودشت اصفهان
اطلاعات انتشار: يافته هاي نوين كشاورزي، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۲ (۱۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
شوری یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش عملکرد گیاهان زراعی می باشد. تحمل گیاهان نسبت به شوری در میان گونه های مختلف متفاوت بوده و تحت تاثیر شرایط محیطی رشد گیاه واقع می شود. یکی از راه حل های عملی برای کاهش اثرات تنش شوری در زمین های شور استفاده از ارقام متحمل به شوری است. بر این اساس این مطالعه به منظور مقایسه 19 لاین جو متحمل به شوری به همراه یک رقم رایج محلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 85–1384 در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت اصفهان انجام گردید. تهیه زمین با توجه به عملیات خاص جهت اراضی شور انجام گردید و از آب با هدایت الکتریکی 12دسی زیمنس بر متر برای آبیاری استفاده گردید. نتایج نشان داد، لاین شماره 7 ICB119146)) از نظر ارتفاع، تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه تولیدی و عملکرد دانه نسبت به سایر لاین ها و رقم رایج منطقه برتری نسبی داشت به طوری که با تولید 3867 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج این آزمایش و بر اساس عملکرد می توان این لاین را به عنوان لاین برتر برای آزمایش های تکمیلی جهت جایگزینی با رقم رایج منطقه پیشنهاد نمود.

۲۲ارزیابی و مقایسه ارقام تجاری جو به تنش شوری
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۸
تنش شوری و مشکل شوری آب و خاک یکی از بحرانهای جدی برای رشد گیاهان و تولید محصولات زراعی به شمار می رود.استفاده از تنوع ارقام برای گزینش صفات مطلوب در شرایط تنش یکی از راه های مقابله با این مشکل است. این آزمایش بهمنظور شناسایی ارقام و شاخص های گزینشی و صفات برتر انجام گرفت .آزمایش در سال زراعی 93–92 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در دو منطقه غیر شور و شور(مرکزتحقیقات کشاورزی کبوتراباد وایستگاه شوری رودشت) با 26 رقم تجاری در 3تکرار انجام گرفت . نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری را برای اکثر صفات نشان داد .تجزیه آماری بانرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن صورت پذیرفت. نتایج نشان دادکه اکثرصفات رویشی وزایشی تحت تاثیر شوری قرار گرفته و میانگین آنها در شرایط شوری وتنش کمتر از شرایط عدم تنش بود .بیشترین تغییراتمیانگین صفات رویشی در ارتفاع و کمترین تغییرات در مقدار عدد کلروفیل متر مشاهده گردید .بیشترین تغییرات درصفاتزایشی نیز در عملکرد دانه مشاهده گردید . در این آزمایش ژنوتیپ 4شور و رقم ریحان بیشترین عملکرد و رقم نیمروزکمترینعملکرد در شرایط شور و تنش داشته ،همچنین رقم نیک و رقم اقضل نیز به ترتیب بیشترین وکمترین عملکرد را در شرایطعدم تنش نشان دادند.

۲۳تاثیر شوری آب آبیاری و محلولپاشی کودهای نانو و کلات روی بر مولفه های فتوسنتزی ژنوتیپ های جو
اطلاعات انتشار: توليد گياهان زراعي، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۲۴مطالعه سازگاری ژنوتیپ های پیشرفته متحمل به شوری جو در مناطق معتدل
اطلاعات انتشار: توليدات گياهي، سال
تعداد صفحات: ۹

۲۵بررسی امکان کشت انتظاری جو آبی در مناطق سرد استان اصفهان
اطلاعات انتشار: فصلنامه زراعت (پژوهش و سازندگي)، شماره۱۰۰، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی امکان کشت انتظاری در مناطق سردسیر استان اصفهان، 18 لاین و رقم جو آبی به مدت دو سال زراعی، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار، به روش فوق در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رزوه چادگان کشت شدند. کشت در اول آذر ماه در هر دو سال آزمایش بدون آبیاری های خاک آب و پی آب انجام و اولین آبیاری در فروردین ماه سال بعد صورت گرفت. سایر عملیات زراعی طبق معمول انجام شد. نتایج نشان داد که اثرات سال و ژنوتیپ برعملکرد و اجزاء عملکرددانه در سطح احتمال یک در صد و اثر متقابل سال و ژنوتیپ بر زیست توده و وزن هزار دانه در سطح یک در صد و بر عملکرد دانه و سایر اجزای عملکرد در سطح پنج درصد معنی دار بود. لاین13 79 CB در سال اول و دوم آزمایش با عملکرد 3635 و 1584 کیلوگرم در هکتار بالاترین و رقم دشت با 1272 و 520 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در سال های اول و دوم پژوهش ، پایین ترین مقادیر عملکرد دانه را داشتند. مجموع نتایج دو ساله نشان دهنده برتری عملکرد دانه ، لاین های 13 79 CB، 16 80 MB ، 5 D، 1 IFN، و ارقام نصرت و ماکویی نسبت به سایر ژنوتیب های مورد آزمایش بود. با توجه به همبستگی مثبت و معنی دار زیست توده گیاهی و عملکرد دانه (99\0=R2) ژنوتیپ هایی که دارای بالاترین مقادیر زیست توده گیاهی بودند بالاترین عملکردهای دانه را نیز تولید نمودند. از میان اجزای عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح با عملکرد دانه بیشترین همبستگی(78\0=R2) را داشت. نتایج این بررسی نشان داد که کشت جو به صورت انتظاری در مناطق سردسیر به عنوان روشی برای گریز از سرماویخ زدگی قابل توصیه بود واکنش ژنوتیپ های گوناگون نسبت به آن متفاوت بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵ نتیجه