توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل چند سطحی روابط کارآمدی جمعی معلمان، تجارب تبحری ریاضی، تجارب تبحری خواندن و وضعیت اجتماعی – اقتصادی با عملکرد ریاضی و خواندن دانش آموزان دختر کلاس پنجم شهر اهواز
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (ويژه روانشناسي)، سال
تعداد صفحات: ۳۰
هدف از پژوهش حاضر تحلیل چند سطحی روابط متغیرهای کارآمدی جمعی معلمان، تجارب تبحری ریاضی، تجارب تبحری خواندن و وضعیت اجتماعی – اقتصادی با عملکرد ریاضی و خواندن دانش آموزان دختر کلاس پنجم در شهر اهواز می باشد. ابتدا با روش نمونه گیری تصادفی ساده، ناحیه 4 آموزش و پرورش اهواز انتخاب شد. پس از آن نمونه گیری در دو سطح به صورت سرشماری انجام گرفت: در سطح مدرسه 20 مدرسه با 163 معلم (کل جامعه ناحیه 4 آموزش و پرورش) و در سطح دانش آموز 1034 دانش آموز کلاس پنجم مقطع ابتدایی (کل جامعه آماری) انتخاب شدند. همچنین، به منظور بررسی پایایی و روایی مقیاس کارآمدی جمعی نمونه ای شامل 100 نفر از معلمان، غیر از نمونه اصلی، از نواحی دیگر آموزش و پرورش، به جز ناحیه 4، به صورت تصادفی مرحله ای انتخاب شد. دانش آموزان پرسشنامه وضعیت اجتماعی – اقتصادی و معلمان مقیاسهای خود کارآمدی و کارآمدی جمعی را تکمیل نمودند. در ضمن نمره های درسهای ریاضی و خواندن سال گذشته دانش آموزان آنان به عنوان تجارب تبحری ریاضی و خواندن و نمره های درسهای ریاضی و خواندن سال پنجم آنها به عنوان عملکرد ریاضی و خواندن، از پرونده تحصیلی آنان استخراج شد. از روش آماری مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدارس مختلف در کارآمدی جمعی با هم تفاوت معنی دار دارند و تجارب تبحری ریاضی، تجارب تبحری خواندن و وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان به صورت جداگانه پیش بینهای پراکندگی کارآمدی جمعی در بین مدارس می باشند، ولی به صورت همزمان واریانس اندکی از آن را تبیین می کنند. همچنین، مدارس مختلف در عملکرد ریاضی با هم تفاوت معنی دار داشتند ولی در عملکرد خواندن تفاوت معنی دار مشاهده نشد. علاوه بر این، کارآمدی جمعی و وضعیت اجتماعی – اقتصادی پیش بینهای پراکندگی عملکرد ریاضی در بین مدارس نبودند، ولی تجارب تبحری ریاضی پیش بین پراکندگی عملکرد ریاضی در بین مدارس بود.

۲بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (ويژه روانشناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف از این تحقیق بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه مورد مطالعه شامل 212 دانشجوی مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: 1– پرسشنامه سنجه دینداری مسلمانان، 2– پرسشنامه سبکهای اسنادی، 3– پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگسال و 4– پرسشنامه رضایت زناشویی (انریچ). نتایج تحقیق نشان دادند که بین هر یک از متغیرهای پیش بین نگرش مذهبی و خرده مقیاس های آن، خوش بینی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای پیش بین نگرش مذهبی، خوشبینی و سبکهای دلبستگی 37 درصد واریانس متغیر ملاک (رضایت زناشویی) را تبیین می کنند.

۳بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (ويژه روانشناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر ایلام می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر ایلام و نمونه آن را 60 نفر از این دانش آموزان که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند، تشکیل می دهند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ، مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای آموزش مهارتهای زندگی. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایشی و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارتهای زندگی) اجرا گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که آموزش مهارتهای زندگی، موجب افزایش سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه می شود.

۴بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی بر مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (ويژه روانشناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی بر مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانهای شیراز است که از میان آنها 60 نفر به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 30 نفری آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه ابراز وجود، مقیاس درجه بندی میلر و ایسلر و پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند. برای اجرای پژوهش از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری نشان دادند که آموزش جرات ورزی باعث افزایش مهارتهای اجتماعی، ابراز وجود و کاهش اضطراب اجتماعی می شود.

۵بررسی همه گیرشناسی مصرف سیگار در کارکنان ادارات دولتی اهواز و مقایسه اثربخش روشهای رفتاری، رفتاری – آموزشی و رفتاری – دارویی در ترک سیگار با کنترل سن، مدت زمان مصرف و هیجان خواهی
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار و تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۲۴
پژوهش حاضر از دو بخش همه گیرشناسی و ترک سیگار تشکیل شده است. ابتدا میزان شیوع استعمال سیگار در کارکنان ادارات دولتی بررسی شد و سپس اثربخشی چند روش ترک سیگار مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. روش تحقیق مرحله اول، میدانی و مرحله دوم، آزمایشی میدانی بود. جمعیت پژوهشی، کارکنان ادارات و سازمانهای غیر صنعتی دولتی شهر اهواز بود. در این پژوهش از دو نمونه همه گیرشناسی و نمونه ترک استفاده شده است. نمونه همه گیر شناسی شامل 1334 نفر(1089 مرد و 245 زن) بود که بین 26 اداره دولتی به طور تصادفی انتخاب شدند. نمونه دوم شامل135 آزمودنی بود که از بین داوطلبان ترک سیگار، انتخاب و به طور تصادفی در یکی از 5 گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. این گروهها عبارتند از: 1) رفتاری 2) رفتاری – آموزشی 3) رفتاری – دارویی 4) دارونما و 5) فهرست انتظار. در این تحقیق سه متغیر سن – سالهای مصرف سیگار و هیجان خواهی کنترل شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل یک پرسشنامه حاوی سوالات همه گیرشناسی و مقیاس هیجان خواهی آرنت (1994) بودند. آزمودنیها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یکماهه، ازلحاظ تعداد مصرف روزانه سیگار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مرحله همه گیرشناسی نشان داد که 23% کارکنان مرد و 2\1% کارکنان زن به طور متوسط روزی 9 نخ سیگار مصرف می کنند و میانگین سن شروع مصرف سیگار 9\20 سالگی است. نتایج مرحله ترک نشان داد که روش رفتاری تاثیر معنی داری در ترک سیگار نداشت، ولی روشهای – آموزشی و رفتاری – دارویی تقریبا به یک اندازه باعث ترک سیگار شدند. متغیرهای سن، سالهای مصرف و هیجان خواهی نقش تعیین کننده ای در کاهش مصرف سیگار نداشتند.

۶اثر بخشی روش درمانی آموزش ایمن سازی در مقابل تنیدگی و حساسیت زدایی منظم در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱ (پياپي ۲۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۷بررسی علل اقدام به خودکشی نوجوانان ارجاع شده به بیمارستان گلستان اهواز در سال 80–79
اطلاعات انتشار: مجله علمي پزشكي جندي شاپور، شهريور, دوره  - , شماره  مسلسل ۴۱، سال
تعداد صفحات: ۷
میزان اقدام به خودکشی در نوجوانان در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. پدیده های انتحاری مخصوصا درنوجوانان یک مشکل رو به رشد بهداشت روانی عمومی است. خودکشی نه تنها می تواند خسارت جبران ناپذیری را بر فرد و وابستگان او وارد سازد، بلکه به عنوان یکی از علائم آسیب شناسی اجتماعی و طبق نظر عده‌ای از کارشناسان، گسستگی و عدم توحید زندگی جمعی را به ما هشدار می دهد. افزایش نگران کننده میزان خودکشی ها در دهه های اخیر و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و روانی آن، سازمان بهداشت جهانی را بر آن داشت تا در برنامه بهداشت برای همه تا سال 2000 کاهش میزان خودکشی در کشورهای جهان را به عنوان یکی از اهداف خود معرفی کند. در راستای تحقق هدف مذکور، در پژوهش حاضر علل اقدام به خودکشی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش ، کلیه نوجوانان اقدام به خودکشی در سنین11 تا 19 ساله شهرستان اهواز، تعداد نمونه 52 مورد شامل 23 پسر و 29 دختر و مکان پوهش بیمارستان گلستان اهواز از فاصله 6 ماه از ابتدای اسفند 79 لغایت پایان مرداد ماه ۸0  بوده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که علت خودکشی در نمونه مورد تحقیق مشکلات عاطفی– ارتباطی و جنسی– جسمانی– روانی هستند. علت 46درصد خودکشی نوجوانان عامل عاطفی– ارتباطی و علت 12. 6درصد خودکشی در این گروه سنی عامل جنسی–جسمانی–روانی است. بنابراین، بر اساس داده های حاصل می توان نتیجه گرفت که از میان دو عامل، مشکلات عاطفی –ارتباطی نقش بسیار مهمی را در اقدام به خودکشی نوجوانان ، ایفا می کنند.

۸مقایسه اثر بخشی سه روش روان درمانی در کاهش اختلال نقص توجه – بیش فعالی کودکان پسر دبستانی پایه های سوم و چهارم شهر شیراز
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۲۶
این پژوهش به منظور مقایسه اثر بخشی سه روش روان درمانی تعلیم خود آموزی کلامی به کودکان، تعلیم رفتار درمانی و خود آموزی کلامی به مادران کودکان، در کاهش بی توجهی و تکانشوری کورکان مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، مشتمل بر دانش آموزان پسر کلاس سوم و چهارم ابتدائی مدارس دولتی شهرستانهای شیراز بوده است. از جامعه مورد نظر به شیوه تصادفی چند مرحله ای 2863 دانش آموز جهت تشخیص ADHD مورد غربالگری قرار گرفتند. بدین ترتیب، مجموعاٌ 160 آزمودنی ADHD در چهار گروه 40 نفری به طور تصادفی گمارده شدند. از همان کلاسها، 40 کودک بهنجار به طور تصادفی جهت گروه گواه بهنجار انتخاب شد. پژوهش به شیوه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با پنج گروه انجام شد. چهار گروه متعلق به کودکان ADHD است و یک گروه مربوط به کودکان طبیعی است. نوع مداخله در گروههای ADHD به روش تصادفی تعیین شد. متغیرهای وابسته (بی توجهی و تکانشوری) با فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته ارزیابی شد. نتایج نشان داد، گروه تعلیم خود آموزی کلامی به کودک بیشترین را بهبودی را در عملکرد نشان می دهد. تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل واریانس یک راهه، و روش پیگیری توکی، تفاوتهای معنی داری بین گروه های تعلیم خود آموزی کلامی به مادر و کودک از یک سو و گروههای گواه از سوی دیگر در پاسخهای صحیح و حذف نشان داد گروه تعلیم رفتار درمانی به مادر با هیچ کدام از گروه های گواه تفاوت معنی داری نشان نداد. 

۹بررسی میزان همه گیر شناسی اضطراب امتحان و رابطه خود–کارآمدی و جایگاه مهار با آن با توجه به متغیر هوش
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان همه گیر شناسی اضطراب امتحان و رابطه آن با خودکارآمدی و جایگاه مهار درونی با توجه به کنترل متغیر هوش در دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانهای اهواز می باشد. نمونه مربوط به همه گیر شناسی 3109 دانش آموز پسر و دختر دبیرستانهای اهواز بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین 340 دانش آموز برای آزمون فرضیه ها به طور تصادفی گزینش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب امتحان برای همه گیر شناسی، و مقیاس خودکار آمدی، پرسشنامه جایگاه مهار و آزمون هوش، برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان همه گیر شناسی اضطراب امتحان در نمونه مورد بررسی 17.3 درصد است. میزان همه گیر شناسی اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر نسبت به پسر (22 در مقابل 12.8 درصد) و عرب نسبت به فارس (18.7 در مقابل 16.4) بیشتر است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که با کنترل متغیر هوش، اضطراب امتحان با خودکار آمدی (0.29–= r) و جایگاه مهار درونی (0.24–= r) همبستگی منفی معنی داری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین ترکیب خطی متغیرهای پیش بین (خودکار آمدی، جایگاه مهار درونی و هوش) با متغیر ملاک (اضطراب امتحان) همبستگی چندگانه معنی داری وجود دارد (0.01=P). 

۱۰بررسی اثر بخشی روشهای درمان شناختی، تن آرامی و رفتاری در بهبود کمردرد مزمن در دبیران مرد دبیرستانهای شهر اهواز
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار و تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۲۴
تحقیق حاضر اثر بخشی درمانهای شناختی، تن آرامی و رفتاری را در گروهی از دبیران شهر اهواز که مبتلا به کمردرد مزمن بودند مورد ارزیابی قرار داد. روش این تحقیق آزمایشی بود. جمعیت هدف این تحقیق را دبیران مرد شهر اهواز تشکیل می دادند. نمونه تحقیق شامل 100 نفر بیمار مبتلا به کمردرد مزمن می باشد که به طور تصادفی از بین بیماران مبتلا به کمردرد مزمن انتخاب و به گروههای آزمایشی (شناخت درمانی، رفتار درمانی، تن آرامی) و گروه گواه گمارده شدند (هر گروه 25 نفر). شیوه های مداخله (درمان) در این تحقیق عبارت بودند از: الف) مصون سازی در مقابل درد (میکنبام و ترک، 1976)، ب) کنترل محرک (کانفر، 1980)، ج) تن آرامی عضلانی پیشرونده (جاکوبسن، 1962). چهار شاخص بهبودی در تحقیق حاضر در نظر گرفته شد که شامل بهبود باورهای درد، بهبود رفتار درد، بهبود خودکفایی درد و بهبود افسردگی بود. ابزارهای درد (زارکوفسکا، 1988)، آزمون خودکفایی درد (نیکولاس، 1989)، آزمون افسردگی (بک، 1961) و آزمون درد مزمن (اصغری مقدم، 1374) بودند. نتایج مرحله اول تحقیق بیانگر پایایی و اعتبار مطلوب و رضایت بخش این آزمونها می باشد. نتایج آماری نشان داد که روشهای درمان در بهبود کمردرد مزمن در آزمودنیها مؤثر بوده اند.  تحلیل واریانس یک راهه تفاضل میانگین نمره های آزمودنی های گروه های مختلف، در دو مرحله اجرای آزمودنی های مربوط به درد مزمن، حاکی ازتفاوت معنی دار بین گروه های درمانی در شاخص های بهبودی بود. آزمون توکی، نشان داد که گروه شناخت درمانی و گروه تن آرامی عضلانی در بهبود باورهای درد و کاهش افسردگی تفاوت های معنی داری با گروه گواه ظاهر ساختند. حال آن که، چنین یافته ای در گروه رفتار درمانی دیده شد. وانگهی، هر سه گروه درمان شناختی، تن آرامی و رفتاری در خودکفایی درد و بهبود رفتارهای درد، تفاوت های معنی داری با گروه گواه نشان دادند. افزون بر آن چه گفته شد، نتایج آماری حاصل از بررسی مقایسه ای روش های درمانی نشان داد که این روش ها از لحاظ میزان کارایی تفاوت های معنی داری با یکدیگر داشتند. 

۱۱مقایسه اثر بخشی دو روش درمان روانشناختی در کاهش علایم نشانگان خستگی مزمن در پرستاران زن شهر تهران
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار و تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۳۶
این پژوهش به منظور بررسی میزان اثر بخشی دو روش درمان شناختی – رفتاری و آموزش تن آرامی عضلانی تدریجی در کاهش خستگی، پریشانی هیجانی و اختلال کارکردی پرستاران مبتلا به نشانگان خستگی مزمن انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مشتمل بر پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای زیر مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران بوده است. از جامعه مورد نظر به شیوه تصادفی طبقه ای 1088 پرستار جهت تشخیص نشانگان خستگی مزمن (CFS) مورد غربال گری قرار گرفتند. بدین ترتیب، مجموعا 72 آزمودنی CFS در سه گروه 24 نفری به طور تصادفی گماره شدند. از همان بیمارستانها، 24 پرستار بهنجار به طور تصادفی جهت گروه گواه بهنجار انتخاب شدند. پژوهش به شیوه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه گواه و بهنجار در چهار گروه انجام شد. سه گروه متعلق به پرستاران CFS و یک گروه مربوط به پرستاران بهنجار بوده است. نوع مداخله در گروههای CFS به روش تصادفی تعیین شد. متغیرهای وابسته (خستگی، پریشانی هیجانی و اختلال در کارکرد) با استفاده از مقیاس خستگی چالدر و فرم خود سنجی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی – رفتاری در کاهش خستگی، و اختلال کارکردی مؤثر تر از آموزش تن آرامی می باشد. در حالی که برای کاهش پریشانی هیجانی، آموزش تن آرامی درمان کارآمدتری است. 

۱۲همه گیر شناسی درد مزمن در دبیران مرد استان خوزستان
اطلاعات انتشار: طب جنوب، اسفند, دوره  ۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۵
درد مزمن به کاهش تولید، ناباروری شغلی، غیبت از کار و حتی بیکاری منجر می گردد. در این تحقیق همه گیر شناسی، اختلال درد مزمن در دبیران مرد استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت، روش تحقیق حاضر به صورت میدانی بود. نمونه ای به حجم 1590 نفر از بین دبیران مرد شهرهای مختلف استان خوزستان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق برای ارزیابی درد مزمن شامل آزمون درد مزمن (اصغری مقدم، 1375) و مصاحبه بالینی سازمان یافته بود. آزمون موردنظر از لحاظ پایایی و اعتبار نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 511(%32.3) از دبیران مورد مطالعه دچار درد مزمن بودند. کمر درد مزمن با فراوانی 30.9 درصد بالاترین ناحیه ابتلا؛ به درد را دارا بود. میان سن و نوع درد مزمن (ناحیه کمر و سر و گردن) ارتباط قابل توجه ای موجود بود. (P<0.05). همچنین درد مزمن در گروه با سابقه شغلی 10 تا 19 سال شایع بود. شیوع بالای درد مزمن در دبیران باید بطور جدی مورد توجه قرار گرفته و با تدوین روش ها و برنامه های بهداشتی در جهت کاهش و بهبود آن گامهای اساسی برداشت.

۱۳مقایسه سلامت روانی پرستاران زن نوبت کار مختلف
اطلاعات انتشار: مجله علمي پزشكي جندي شاپور، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۴ (مسلسل ۵۵)، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف: بررسی مقایسه سلامت روانی پرستاران زن نوبت کار مختلف در بیمارستانهای دولتی اهوازروش کار: پژوهش حاضر از نوع علی و مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران زن بیمارستانهای دولتی شهر اهواز است. نمونه تحقیق شامل 120 پرستار یک نوبت کار، دو نوبت کار و سه نوبت کار است که به طور تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی از فهرست پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی استخراج گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت روانی SCL–90R استفاده شد.یافته ها: F حاصل از تحلیل واریانس یک راهه، برای مقایسه سلامت روانی پرستاران یک نوبت، دو نوبت و سه نوبت کار برابر با 10.65 (P<0.001) است و نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس بر روی میانگین نمره های آزمودنیها در پرسشنامه سلامت روانی با کنترل سن و سابقه خدمت نیز معنی دار است (F=8.54، P<0.001).نتیجه گیری: بررسی نتایج به دست آمده نشان دادند که از لحاظ سلامت روانی کلی، پرستاران سه نوبت کار وضعیت نامطلوب تری نسبت به پرستاران دو نوبت کار و پرستاران دو نوبت کار وضعیت نامطلوب تری نسبت به پرستاران یک نوبت کار دارند. به علاوه، نوبت کاری، حتی زمانی که اثر متغیر سن و سابقه خدمات کنترل شوند، در ایجاد تفاوت در سلامت روانی سه گروه پرستاران می تواند نقش داشته باشد.

۱۴رابطه شیوه های فرزند پروری با سلامت روانی و هماهنگی مولفه های خود پنداشت
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱ (پیاپی ۱۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هدف از انجام این پژوهش «بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با سلامت روانی و هماهنگی مولفه های خود پنداشت در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمائی اهواز است». نمونه این پژوهش 496 نفر از دانش آموزان دختر بودند که از طریق روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزارهای به کار رفته شامل :پرسشنامه شیوه های فرزند پروری «وینتر باتوم» ، مقیاس  تجدید نظر شده علائم روانی (SCL90–R) و فهرست صفات (ACL)، می باشند .نتایج تحلیل آماری یافته ها نشان داد که اولا ، بین سن استقلال آموزی ، تسلط آموزی ومراقبت آموزی در دانش آموزان و مشکلات روانی آنان رابطه منفی معنی داری وجود دارد . ثانیا، رابطه بین سن استقلال آموزی و تسلط آموزی و مراقبت آموزی در کودکان تهدیدی برای سلامت روانی است و می تواند منجر به بروز ناهماهنگی در مؤلفه های خود پنداشت گردد.

۱۵بررسی اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی
اطلاعات انتشار: مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(، بهار و تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۷
هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی با کنترل تحصیلات و شغل پدر در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمایی بهبهان در سال تحصیلی 1385–1386 تشکیل می دهند و حجم نمونه نیز شامل 42 نفر از این دانش آموزان است، که پس از انتخاب به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شده اند. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و ابزار مورد استفاده آن، معدل نیم سال اول و دوم دانش آموزان، به عنوان کارکرد تحصیلی آنان، و نیز پرسش نامه اضطراب آزمون اسپیل برگر است. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایشی و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه، پیش آزمون صورت گرفت و پس از مداخله آزمایشی (روش حساسیت زدایی منظم) بر روی گروه آزمایشی و اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، افزون بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار، از روش های آمار استنباطی، همانند واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که روش حساسیت زدایی منظم باعث کاهش اضطراب آزمون و افزایش کارکرد تحصیلی دانش آموزان دختر گروه آزمایشی، در مقایسه با گروه گواه، می شود.

۱۶نقش عوامل شناختی، شخصیتی، سابقه خانوادگی و فشار روانی در پیش بینی اختلال وسواسی – اجباری
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار و تابستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۱-۲ (ويژه نامه روان شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۳۰
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل شناختی (شامل باورهای ناکارآمد، تفسیر مزاحمت های ذهنی، تمایل به فرونشانی افکار، توانایی ادراک شده کنترل فکر و راهکارهای کنترل فکر)، صفات شخصیتی، سابقه خانوادگی و فشار روانی در پیش بینی ابتلا به اختلال وسواسی – اجباری بود. 103 آزمودنی مبتلا به اختلال وسواسی – اجباری و 103 آزمودنی غیربالینی در این پژوهش شرکت داشتند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: برنامه مصاحبه برای اختلالات اضطرابی در DSM–IV– نسخه تمام عمر، پرسشنامه باورهای وسواسی، سیاهه تفسیر مزاحمت های ذهنی، سیاهه فرونشانی خرس سفید، پرسشنامه کنترل فکر، پرسشنامه توانایی کنترل فکر، سیاهه پنج عاملی شخصیتی نئو، مقیاس رویدادهای زندگی و پرسشنامه اطلاعات شخصی. نتایج تحلیل ممیز همزمان نشان داد که به کمک متغیرهای فوق می توان ابتلا به اختلال وسواسی – اجباری را پیش بینی نمود. تابع حاصل 58% واریانس تفاوت ها گروه ها را تبیین می کند. این تابع 87.9% از افراد دو گروه را به درستی به گروه های خود منتسب می کند. تحلیل ممیز گام به گام نیز نشان داد که به ترتیب متغیرهای تمایل به فرونشانی افکار، سابقه خانوادگی، برونگرایی، استفاده از راهکار تنبیه برای کنترل فکر، وظیفه شناسی، باورهای ناکارآمد در حیطه کمال گرایی \ قطعیت و صفت شخصیتی توافق بیش از سایر متغیرها در تمایز دو گروه سهیم هستند.

۱۷بررسی رابطه بین خود تنظیمی یادگیری با مهارت های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهید چمران اهواز
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با انگیزه بودن و دستیابی به موفقیت، خصوصاً در شرایط سخت، یکی از اهداف همیشگی روانشناسان و مربیان بوده است. پیشفت تحصیلی، علاوه بر اینکه، خود به تنهایی یک هدف به شمار می آید، بلکه درگیر شدن فعال در مدرسه و انگیزه داشتن نسبت به آن، به بسیاری از ویژگی های روان شناختی منجر می شود. مثل عزت نفس، سازگاری، م سئولیت پذیری و صلاحیت (جسر و جسر، 1997؛ استنبرگ، 1996؛ به نقل از گرولنیک و همکاران، 2007). این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهید چمران اهواز انجام شده است.

۱۸بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی اجتماعی به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۱ (ويژه نامه روان شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۲۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبکهای دلبستگی و وضعیت اقتصادی– اجتماعی به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز است. افراد مورد مطالعه تحقیق شامل 112 نوجوان معتاد و 112 نوجوان غیرمعتاد بودند. در این پژوهش، برای انتخاب نمونه معتاد از نمونه در دسترس و برای انتخاب نمونه غیرمعتاد از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس هیجان خواهی زاکرمن، پرسشنامه پرخاشگری اهواز و پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسال. برای تحلیل داده ها روش تحلیل ممیز به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان را می توان براساس متغیرهای افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی اجتماعی پیش بینی نمود. نتایج به دست آمده و مدل ارایه شده توسط این پژوهش به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

۱۹رابطه شیوه های فرزندپروری با سلامت روانی و هماهنگی مولفه های خودپنداشت
اطلاعات انتشار: روانشناسي - انجمن ايراني روانشناسي، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۲۰بررسی  افسردگی و وسواس به عنوان پیشایند احساس گناه و اضطراب به عنوان پیامد آن در دانشجویان دختر
اطلاعات انتشار: زن و فرهنگ، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از تحقیق حاضر بررسی  افسردگی و وسواس به عنوان پیشایند احساس گناه و اضطراب به عنوان پیامد آن در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه مورد مطالعه شامل 100 دانشجو دختر بود که با استفاده از روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: 1) پرسشنامه افسردگی بک، 2) پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز، 3) خرده مقیاس وسواس SCL–90 و 4) پرسشنامه اضطراب بک. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی ساده و چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که افسردگی و وسواس با احساس گناه رابطه مثبت معنی داری (p<0.01) دارد. به علاوه، بین احساس گناه و اضطراب رابطه مثبت معنی داری (p<0.01) به دست آمد. نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که وسواس و افسردگی 17 درصد واریانس احساس گناه را پیش بینی می کنند و نتیجه تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که 16 درصد واریانس احساس گناه به وسیله وسواس، به تنهائی قابل پیش بینی است. به طور کلی نتیجه این تحقیق نشان داد که افسردگی و وسواس می توانند پیش بین احساس گناه و اضطراب پیامد آن باشد.

۲۱بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS
اطلاعات انتشار: مجله علمي پزشكي جندي شاپور، , دوره  ۱۱ , شماره  ۱ (مسلسل ۷۶)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون– پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل 83 نفر از بیماران مبتلا به MS شهر اصفهان می باشد. برای انتخاب این افراد از روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس و همتاسازی استفاده شد. آنها از لحاظ سن، جنس، وضعیت اقتصادی– اجتماعی، طول مدت ابتلا به بیماری، دارا بودن یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در افسردگی و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش کاملا همگون بودند. سپس با استفاده از روش تصادفی 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه افسردگی بک (BDI) و مقیاس کیفیت زندگی مخصوص بیماران MS ((MSIS–29 بوده است. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه دو ساعته، تحت درمان آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) قرار گرفتند، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. نتایج حاصل با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج حاصل آشکار ساخت که میان گروه آزمایش و گواه از لحاظ افسردگی و کیفیت زندگی، تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001). یعنی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس موجب کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS شده است.نتیجه گیری: آموزش ایمن سازی در مقابل استرس به طور معناداری موجب کاهش میزان افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران MS شده است. بنابراین آموزش این مهارت ها و راهبردهای مقابله با استرس، علاوه بر درمان های دارویی به این بیماران توصیه می شود.

۲۲بررسی اکتشافی متغیرهای روان شناختی پیش بینی کننده پیروی از درمان و کیفیت زندگی در بیماران کلیوی تحت همودیالیز
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، اسفند, دوره  ۲۱ , شماره  ۱ (ويژه نامه)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
سابقه و هدف: در مطالعه حاضر متغیرهای ادراک از بیماری، افسردگی، اضطراب، شیوه های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی به عنوان عوامل پیش بینی کننده متغیر پیروی از درمان و کیفیت زندگی، در بیماران کلیوی مزمن تحت همودیالیز شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: 200 بیمار کلیوی مرحله انتهایی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مقیاس ادراک از بیماری فرم مختصر، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی، پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس، پرسشنامه رفتار پیروی در بیماران کلیوی و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی بود. در این پژوهش برای سنجش پیروی از درمان از دو روش سنجش عینی و سنجش ذهنی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی متعارف استفاده شد.یافته ها: توابع حاصل از تحلیل همبستگی متعارف نشان دادند که ترکیب خطی پیروی از درمان و کیفیت زندگی بیماران کلیوی به وسیله ترکیب خطی عوامل روانشناختی قابل پیشبینی است، به طوری که الگویی از نمرات بالا در پیروی از درمان (شاخص ذهنی) و کیفیت زندگی، با الگویی از نمرات پایین در پیامدهای ادراک شده از بیماری، نگرانی، بازنمایی عاطفی، ماهیت بیماری، افسردگی، اضطراب و شیوه مقابله هیجان مدار و همچنین الگویی از نمرات بالا در حمایت اجتماعی و شیوه مقابله مساله مدار همبسته است.استنتاج: در نهایت یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل روانشناختی قادر به پیش بینی پیروی از درمان و به ویژه کیفیت زندگی بوده و واریانس قابل توجهی از شاخص بقا را تبیین می کنند.

۲۳بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی
اطلاعات انتشار: انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي)، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این پژوهش، اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل سن در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمایی بهبهان در سال تحصیلی 86–1385 تشکیل می دهند. نمونه آماری آن 42 نفر از این دانش آموزان هستند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ایی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از انتخاب تصادفی گروه ها، ابتدا بر روی هر دو گروه، پیش آزمون اجرا گردید سپس مداخله آزمایشی (روش حساسیت زدایی منظم) بر روی گروه آزمایشی اجرا گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که روش حساسیت زدایی منظم، باعث کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شد.

۲۴اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در افزایش سازگاری زناشویی زنان متاهل 40–20 سال
اطلاعات انتشار: مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)، بهار و تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۱ (پياپي ۲-۵۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زنان متاهل 40–20 ساله تحت آموزش نهضت سوادآموزی، با کنترل طول مدت ازدواج انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زنان متاهل 40–20 ساله تحت آموزش نهضت سواد آموزی شهر اهواز در سال 86 بود. نمونه ای مشتمل بر 50 نفر از این زنان، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک – والاس استفاده شد. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایشی و کنترل، مداخله آزمایشی (آموزش مهارت های زندگی) بر روی گروه آزمایشی، به مدت 10 جلسه 70–60 دقیقه ای و 2 جلسه در هفته اجرا شد و پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری در این تحقیق، p=0.05 در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، آموزش مهارت های زندگی، بدون کنترل و با کنترل طول مدت ازدواج، می تواند باعث افزایش سازگاری زناشویی زنان متاهل گروه آزمایش در مقایسه با کنترل شود. در آموزش مهارت های زندگی با استفاده از شیوه های کارآمد گوش فرا دادن، صحبت کردن، ارایه پاسخ های غیرکلامی موثر، کیفیت رابطه بین زوجین ارتقا می یابد. همچنین، فراگیری مهارت حل مساله باعث ارایه راهکارهای موثر، در هنگام وقوع مشکل و در نتیجه افزایش میزان رضایت و خشنودی آن ها از زندگی زناشویی می شود.

۲۵اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی – عاطفی – رفتاری الیس، بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان
اطلاعات انتشار: مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)، پاييز و زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲ (پياپي ۲-۵۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در این پژوهش، اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی – عاطفی – رفتاری الیس بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه، آماری این پژوهش را کلیه، دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان در سال تحصیلی 87–1386 و نمونه آن را 48 نفر از این دانش آموزان که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند، تشکیل می دهند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از: پرسشنامه اضطراب امتحان اسدی مقدم و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایش و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه «پیش آزمون» اجرا گردید. سپس، مداخله آزمایشی (مشاوره گروهی به شیوه عقلانی – عاطفی – رفتاری الیس) بر روی گروه آزمایشی در12 جلسه اعمال گردید و پس از اتمام آن، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج چند متغیری داده ها نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه عقلانی – عاطفی – رفتاری الیس، باعث کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس دانش آموزان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه گردید.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۰۴ نتیجه