توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱چگونگی تبادل اطلاعات وهماهنگی در سازمان ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

از سوی دیگر لازمه انجام امور، تبادل اطلاعات، هماهنگی و برنامه ریزی است که خود، نوع دیگر ارتباط را ایجاب می کند. این طیف ارتباطی بین سطوح هم عرض در داخل و یا با خارج از سازمان باید به وجود آید تا نیل به اهداف یا مأموریتها امکان پذیرصبر گردد. به این ترتیب ارتباطات افقی و یا هم عرض مصداق پیدا نموده و با ارتباطات عمودی، اساس گردونه ارتباطات سازمان ، فهومی شود.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی تشریح نموده است که: سند عبارت از هر نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. با توجه به ماده مزبور و فرهنگ ساختاری سازمان در ایران، در حال حاضر تنها وسیله ارتباط رسمی همان نوشته است، دارای ایرانیا ) – : با بدون شک در سازمان برای ایجاد ارتباط از وسایل دیگری همانند تلفن، تلگراف، تلکس، فکس، رادیو و دستگاههای تصویری بهره گرفته می شود، اما باید توجه داشت که وسایل مزبور وسیله انتقال پیام است؛ آن هم از نوع فیزیکی و برای تسریع در امور، استقرار ارتباط رسمی بدون نوشته امکانپذیر نیست. برای مثال چنانچه دستور پرداخت وجهی از طرف بالاترین مقام ازمانی – البته به طور فوق العاده و خارج از ضوابط متداول – تلفنی به مدیر مالی داده شود؛ مدیر مالی به ظاهر قبول میکند و در پاسخ می گوید: «اطاعت، تا رسیدن یادداشت جنابعالی مقدمات کار را فراهم می کنم». به زبان دیگر میگوید: «اگر یادداشت کتبی شما نرسد، از پرداخت خبری نیست.» چرا که ممکن است، این دستور خلاف قانون و یا رویه باشد و در آینده حسابدار مورد بازخواست قرار گیرد.

ولی در صورتی که یادداشتی در دست باشد، مسئولیت پرداخت با دستور دهنده بوده و همان یادداشت کتبی، سند برائت اقدام کننده است با عنایت به آنچه که بیان گردید، نوشته در سازمان به عنوان یک وسیله ارتباط رسمی در گذشته و حال و شاید هم در آینده خواهد بود که همین مسئله دلیل اهمیت آن است. – چرا که همه روزه سازمان با مقدار زیادی مکتوب همانند: نامه، گزارش، صورت جلسه، بخشنامه، دستورالعمل، تصویب نامه، آییننامه قوانین مختلف سروکار دارد. به این ترتیب ملاحظه میگردد که در حال حاضر و بخصوص در کشور ما ایران، نوشته به عنوان زبان رسمی سازمان شناخته شده و در یک جمع بندی نهایی می توان گفت که تنها وسیله ارتباط رسمی در سازمان است ویژگیها و کفایت نوشته با توجیهی که پیرامون اهمیت نوشته و ابعاد مختلف آن به عمل آمد، دو پرسش به قرار زیر مطرح میگردد.

 ۱ – آیا نوشته وسیله مناسبی برای ایجاد ارتباط است؟

۲ – آیا نوشته می تواند رسالت خود را به خوبی انجام دهد؟


۲تحلیل نامه های اداری از نظرگاه سطوح ارتباطی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

 نامه های اداری از نظرگاه سطوح ارتباطی

نامه های اداری از نظر گاه سطوح ارتباطی، در سازمان ها و ادارات اعم از بخش دولتی و عمده نامه های داخلی و خارجی تقسیم می شوند .با خصوصی به دو گروه عمده نامه های داخلی و خارجی تقسیم می گردند.

نامه های داخلی مکاباتی اطلاق گودند که در داخل ساز مان سب واحدها مه های داخلی به مکاتباتی می گرد که در داخل سازمان بین واحدهای مختلف صورت می گیرند که اهم آنها به این شرح است: صورت می دبیرسد. ده هم انها به این مرح نامه بین دو واحد هم سطح –نامه از واحد بالاتر به واحد پایین تر

– نامه از واحد پایین تر به مقام یا واحد بالاتر

نامه از طرف یک کارمند به عنوان یک واحد نامه بیرون واحد همسطح: واحدهای داخلی سازمان برای انجام امور – خود، په همکاری و کمک یکدیگر نیاز دارند. به عنوان مثال اداره کل کارگزینی برای تأمین وسایل و ابزارمورد نیاز کارکنان خود از اداره s کار پردازی کمک میگیرد. در مقابل اداره کلی به همین ترتیب کلیه واحدهای داخلی یک سازمان در زمینههای مختلف به همکاری یکدیگر نیاز دارند. از طرفی ممکن است وظایف یکی از واحدها ایجاب نماید که با سایر واحدهای هم سطح و حتی سطوح بالاتر مکاتباتی داشته باشد. مانند: مکاتبات امور مالی با سایر واحدها که برای رسمیت بخشیدن به آن ناگزیر به مبادله نامه هستند.

نامه از واحد بالاتر به واحد پایین تر: واحدهای بالاتر ممکن است برای واحدهای تحت سرپرستی خود پیامی داشته باشند. مانند: پیام ها و دستورهای معاون اداری و مالی برای ادارهکل کارگزینی و یا اداره کل امور مالی زیر نظر خودش. یا اینکه وظایف آنان ایجاب نماید که برای سایر واحدهای سازمان خواه در حوزه تحت سرپرستی خود و یا در حوزه های ۔۔۔۔ مربوط به سایر معاونت ها، به منظور ابلاغ خط مشی ها و یا ایجاد هماهنگی نامه هایی را ارسال دارند. به عنوان مثال می توان از بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری و مالی نام برد که به تمام واحدها توسط معاون اداری و مالى ابلاغ و ارسال میگردد. اغلب دستورات مقامات بالاتر برای واحدهای پایین تر در ذیل برخی از نامه های وارده به صورت پی نوشت ابلاغ و ارجاع می شود. پی نوشت (حاشیه نویسی) در حقیقت همان مطالبی است که در حاشیه نامه به وسیله مقامات بالاتر برای مقامات هم سطح و یا طبقات پایین تر نوشته می شود.


۳بررسی پرسش های مورد استفاده درنوشته های اداری وامور علمی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

نمونه پرسش هایی که می توان در این مورد مطرح نمود و جهت بررسی و نتیجه گیری به آن پاسخ داد، به شرح زیر است:
- آیا می توان به جای نوشتن، از وسایل دیگر ایجاد ارتباط استفاده نمود؟
- آیا نوشتن نامه به خاطر آن است که بایگانی نسخه ای از نامه ضروری است ؟
- آیا هزینه و زمان صرف شده برای تهیه نامه، نوشتن آن را ایجاب می کند؟
شد که باید نامه نش بدیهی است پس از تجزیه و تحلیل پاسخ ها، مشخص خواهد شد که باید نامه نوشته شود و یا برای انجام کار و ایجاد ارتباط به طریقی دیگر اقدام نمود.
عناصر - واقعه، نکارنده را به طور علم در بدست اوردن اطلاعات کمک می نماید.
افرادی که به هر دلیل - نوشتن یک نامه اداری، یک مقاله تحقیقی، یک دانلود مقاله نحوه نگارش گزارش اداری و -حتی سایر نوشته های اداری - دنبال کشف حقایق و یا جمع آوری اطلاعات درباره موضوعات مختلف هستند، کوشش دارند که آنچه بدست خواهند آورد، از کمال و جامعیت برخوردار باشد تا با ارائه آن، علاوه بر انجام وظیفه، به نحو مطلوب اعتبار و حیثیت کاری .خود را افزایش دهند
تهیه کننده نوشته های اداری اطلاعاتی را به عنوان پایه و اساسی کار خود نیاز دارد. چنانچه تحصیل اطلاعات بدون هدف و برنامه باشد، حاصل کار معتبر و جالب نخواهد بود. بنابراین باید از روش ویژه ای پیروی شود که انسان را هر چه سریع تر به حقایق برساند و اطلاعات پیرامون موضوع را به طور کامل و جامع در اختیار داشته باشد. ناگفته پیداست که در تکوین هر واقعه، حادثه، پدیده یا موضوع به وقوع پیوسته یا درشرف انجام عواملی نقش دارند.

این عوامل عبارتند از شخص یا افرادی که واقعه به وسیله آنها به وقوع پیوسته و یا نتیجه در ارتباط با آنهاست موضوع و علت و وقوع واقعه، آنچه به وقوع پیوسته، آنچه در شرف انجام است. علت وقوع حادثه يا واقعه صبر صبر - چگونگی وقوع حادنه یا واقعه زمان وقوع حادثه از نظر تاریخ سال، ماه، روز و ساعت - موقعیت مکانی که حادثه در آن به وقوع پیوسته است به طور مسلم وقوع حادثه در خارج از عوامل پیش گفته ممکن نیست. به همین دلیل تهیه کننده نامه و یا گزارش باید همواره آنها در نظر داشته و براساسی آن کار خود را آغاز نماید. این عوامل به عنوان عناصر تحقق واقعه مشهور است در حقیقت کلید بررسی و پژوهش بوده و در کلیه موضوعاتی که می باید پیرامون آن تحقیق شود، از جمله در امور قضایی، روزنامه نگاری، پژوهش و تحقیق و تقریباً در تمام امور علمی و نیز در تهیه نوشته های اداری به شکل شش پرسش به قرار زیر مورد استفاده قرار میگیرد
1-که؟
۲ - کجا؟
۳- کی ؟
4-چه؟ "
5- چرا؟
6-این پرسشها در زبان انگلیسی به قاعده معروف هستند: (Who?, What? Where? Why? How? Whom?)


۴نکات مهم در نگارش مقاله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

- چنانچه پیش نویسی تهیه شده خط خوردگی بیش از حد دارد، بهتر است - فاصله خط ها با یکدیگر حداقل ۱۵ میلیمتر باشد تا جای کافی برای اصلاحات یا تغییرات لازم وجود داشته باشد.
- در تهیه پیش نویس باید در هر چهار طرف نامه حاشیه کافی در نظر گرفته شود.
- درستی املای کلمات کنترل شود. در صورت وجود تردید در املای برخی از واژه ها به فرهنگ مراجعه گردد.
- سعی شود که هماهنگی لازم بین روال نوشته و موضوع و هدف نامه وجود داشته باشد.
سایر اقدامات
پیش نویس پس از تهیه و تأیید به امضای تهیه کننده می رسد. پیش نویس امضا شده برای امضای نهایی به مقام بالاتر ارسال می گردد. مقام مزبور بعد از مطالعه، حک و اصلاح لازم را به عمل می آورد و عنداللزوم با افزودن و یا کم کردن مطالبی به آن، پیش نویس را به طور مقدماتی امضا می کند و برای ماشین کردن به قسمت ماشین نامه های اداری " ارسال میکند. بعد از ماشین شدن در همان واحد مقابله گردیده و رفع اشکالات ماشینی به عمل میآید. سپس نامه برای تهیه کننده اصلی ارسال میگردد. تهیه کننده، دوباره نامه ماشین شده را با پیش نویسی مقابله می کند تا نسبت به
اصلاح اشکالات احتمالی اقدام نماید. سپس نسخهٔ آخر نامه را امضا می کند. نامه آماده شده دوباره برای مقامی فرستاده میشود که قرار است امضای نهایی را بکند. به طور معمول امضا کنندهٔ هر نامه بالاترین مقام واحد تهیه کنندهٔ نامه است. برای امضای نهایی باید نامه به طور کامل مطالعه شود. زیرا مسئولیت امضا کننده نامه بیش از مسئولیت کلیه افراد شریک در تنظیم آن است. به هر تقدیر نامهٔ امضا شده برای ثبت و صدور به واحد دبیرخانه ارسال میگردد.
در این فصل راجع به دانلود مقاله مراحل تهیه نامه های اداری صحبت شده است. در مرحله نخست: شناخت و تشخیص موضوع را مطرح نموده و برای انجام این موضوع و اشراف کامل به متن نامه، کمک گرفتن از عناصر تحقق واقعهشش پرسش: که؟ کجا؟ هر یک توضیحات لازم را ارائه نموده است. آنگاه به بحث پیرامون بررسی قبل از نگارش کی؟ چه؟ چرا؟ چگونه؟ تجویز نموده و پیرامون نحوه استفاده و کارآیی و کاربرد پرداخته و سپس در صورتی که انجام این مرحله ادامه کار را تجویز نموده وارد مرحله بعدی میگردد. مرحله دوم، در دو قسمات: در قسمت الف - آماده نمودن مقدمات - در مورد تعیین منابع و تحصیل آن - تعیین چارچوب کار و تنظیم فهرست اولیه توضیحات لازم را ارائه داده است. در قسمت ب - تدوین نامه - راجع به تنظیم عناوین نامه و همچنین تنظیم متن نامه و اجزای سهگانه آن (مقدمه، پیام اصلی، اختتام مطلب و نتیجه گیری) توضیحات لازم را ارائه داده است.


۵آشنایی با انواع بخشنامه ها و نحوه ی نگارش آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

بعضی از واحدها به هنگام لزوم برای کادر تحت نظارت خود به صدور بخشنامه اقدام می نمایند. محدوده اصلی این گونه بخشنامه فقط همان واحد است. به منظور هماهنگی در صدور بخشنامه هاروال بر این است که نسخه ای از بخشنامه را قبل از صدور برای دفتر بالاترین مقام سازمانی ارسال می دارند. در صورتی که دفتر مزبور صلاح بداند، اجازه صدور بخشنامه را می دهد و در غیر این صورت بخشنامه مورد نظر صادر و توزیع نمیگردد.
در فصل ششم ابتدا معنی و مفهوم بخشنامه از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار سر گرفته و کارآیی و کاربرد آن، در سازمانها مطرح شده است. سپس در مورد تدوین و چگونگی تنظیم بخشنامه صحبت شده و راهکارهای رایج ارائه گردیده است. دانلود مقاله انواع بخشنامه ها از ابعاد محتوای مطالب و سطوح سازمانی در این فصل مطرح گردید – .است پرسشهایی برای تمرین و بحث و الف – پرسش ها
۱– بخشنامه را تعریف نمایید.
۲– اهداف صدور بخشنامه را نام ببرید.
۳– اجزای بخشنامه را نام ببرید.
4– متن بخشنامه از چند قسمت تشکیل می شود؟ لطفاً درباره هر کدام به اختصارتوضیح دهید.
۵– انواع بخشنامه را از دیدگاه محتوی و مطالب آن نام ببرید.
6– انواع بخشنامه را از نظرگاه سطوح سازمانی به اختصار شرح دهید.
۷– نقش مقدمه را در بخشنامه شرح دهید و به عنوان مثال، دو نمونه مقدمه تنظیم و تدوین نمایید.
۸– کاربرد اختتامیه در بخشنامه چگونه است؟
۹– تأثیر اختتامیه در بخشنامه چیست؟
۱۰– چه مطالبی در اختتامیه بخشنامه مطرح می شوند؟

ب – تمرین ها
1– بخشنامه هایی به منظور تغییر اوقات کار در ماه مبارک رمضان با امضای بالاترین مقام سازمانی تھیہ و تدوین نمایید.
2– طرف بالاترین مقام سازمانی برای کلیه مدیران و سرپرستان واحدها بخشنامهای صادر نموده و تقاضا نمایید که نظرات و برنامه های خود درباره آموزش ضمن خدمت کارکنان تحت سرپرستی خود را تا ده روز بعد از دریافت بخشنامه برای مرکز آموزشی سازمان ارسال دارند.
3–نقش مقدمه در بخشنامه را شرح دهید و به عنوان مثال دو نمونه مقدمه تنظیم نماید.


۶نحوه تنظیم صورت جلسه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

 در حال حاضر یکی از متداولترین گونه های صورت جلسه استفاده از فرم های مخصوصی است. این فرم ها به وسیله سازمانهای ذیربط تهیه و تدوین شده و در جریان کارهمان سازمان قرار می گیرد. مانند، صورت جلسه تحویل اتومبیل، اموال و گونه هایی از در حال حاضر استفاده از فرم های صورت جلسه به دلیل سهولت و سرعت در انجام امور   در بیشتر سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی متداول شده است. اغلب دبیران جلسه حد امکان از فرم استفاده می نمایند و چنانچه امکان استفاده وجود نداشته باشد،
صورت جلسه را براساس آیتمهای فرم و به صورت عادی تدوین مینمایند. فرم شماره ۱ –– ۷. ۱– پلیس قضایی – مأموران تفتیش و کشف جرائم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و داد یاران او– بازپرس – کلانتران شهربانی – صاحب منصبان ژاندارمری، مأموران مذکور را ضابطین دادگستری هم مینامند. ترمینولوژی حقوق – ص ۱۲۸ به عنوان نمونه ارائه میگردد که با مطالعه نحوه تکمیل فرم مزبور و رعایت مواد آن ملاحظه .خواهد شد که تنظیم هر نوع صورت جلسه به آسانی مقدور می باشد
چگونگی تنظیم صورت جلسه
تدوین و تنظیم مطالب در نشست های رسمی به وسیله دبیر یا منشی جلسه انجام می شود.
منشی جلسه ممکن است یکی از اعضای جلسه بوده و یا شخص دیگری است که به همین عنوان و بدون داشتن حق رأی در جلسه حضور می یابد و در هر صورت باید برای تنظیم صورتجلسه اطلاعات و تجربیات لازم را داشته باشد. مصلحت این است که دبیر جلسه از . .اعضای رسمی جلسه نباشد برای تنظیم و تدوین صورت جلسه و امضای آن از دو روش استفاده می شود. در روش نخست، بعد از پایان جلسه براساس مطالب مطروحه صورت جلسه آماده و برای امضا به یکایک شرکت کنندگان ارائه می شود. اعمال این روش به ظاهر منطقی است. زیرا دبیر با فرصت در اختیار خود، صورت جلسه را به طور کامل تدوین نموده و ترتیب تایپ آن را می دهد. اما در عمل با مشکلاتی مواجه است و حتی ممکن است صورتجلسه امضا نشود.
زیرا با توجه به فاصله زمانی پایان جلسه تا تنظیم و آماده شدن صورت جلسه ممکن است شرکت کننده در نظرات خود تعدیل نموده باشد. در این صورت دبیر مجبور است که در نوشته های خود این تغییرات را منعکس نماید. قدر مسلم ممکن است که تغییرات مزبور صبر مورد موافقت عضو و یا اعضای دیگر جلسه قرار نگیرد، که آن هم باید منعکس شود. به این ترتیب صورت جلسه چندین مرتبه تغییر نموده و کار را مشکل حتی غیرممکن می کندبرای رفع این مشکلات لازم است که صورت جلسه در همان جلسه آماده و به امضای اعضا – برسد. نحوه انجام کار بسیار آسان بوده و فقط نیاز به تمرین و همچنین کسب اطلاعات لازم همانطور که گفته شد در هر جلسه موارد ثابت و مشخصی وجود دارند که از قبل تعیین گردیده و میتوان پیشی تر اطلاعات لازم را درباره آن تحصیل نمود آنها، دستور جلسه، زمان جلسه و مکان جلسه که دبیر می تواند به منظور صرفه جویی در وقت و تحصیل فراغت لازم برای نوشتن سایر مطالب، قبل از تشکیل جلسه موارد مزبور را در صورت جلسه منعکس نماید. با عنایت به اینکه در صورت جلسه های اداری نیازی به مشروح کامل مذاکرات نیست، چکیده مطالب عنوان شده توسط هر یک از شرکت کنندگان یادداشت می شود.


۷آشنایی با انواع دستورالعمل در سیستم اداری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

انواع دستورالعملی

در حال حاضر نحوه تهیه و تنظیم و تدوین و ابلاغ دستورالعملها در کشور به صور کوناکون انجام می شود و هنوز در جهت استاندارد نمودن روشی های تنظیم آن اقدامی با بر رسالت خود در انجام این مهم اقدامی دانلود مقاله نحوه تنظیم دستورالعمل ها جدی به عمل آورده و حتی جنبه قانونی به آندستورالعملهای قانونی: این نوع دستورالعمل ها همان طور که گفته شد،

در اجرای مفادیا موادی از قانون به طور اعم و یا اختص تهیه و تنظیم و ابلاغ میگردد. این گونهدستورالعملها که گاهی به تصویب مقام خاص و یا هیأت وزیران نیاز دارد، در فرهنگ .اداری ایران به نام آیین نامه اجرایی شناخته شده اند

دستورالعملهای اداری:

روش های مختلف اجرای کارند که به وسیله سازمان هااداری و استخدامی کشور برای ایجاد هماهنگی و استقرار روش یکنواخت و مشابه دراجرای مقررات و قوانین، به تدوین دستور العمل خاصی مبادرت نموده و به کلیه سازمانها می نماید. ماننل دستور العمل شماره سازمان مزبور درباره برنامه های آموزشی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، یا دستورالعمل نحوه ماشین کردن نامه های اداری که جزء

دستورالعملهای فنی:

بدون شک راه اندازی و بهره برداری و کار با هر نوع ماشینی علاوه بر آموزش اولیه، به دستورالعمل ویژه ای نیاز دارد تا با مراجعه به آن بتوان به طور سالم،راندمان مطلوب و مؤثر را از وسیله مزبور تحصیل نمود.

در زمینه سایر مسایل فنی نیز باید دستورالعملهایی با شیوه خاص تهیه و تنظیم گردند.

قدر مسلم این گونه دستورالعملها با گونه های اداری یا قانونی فرق دارند و وجوه افتراق آنها را می توان در نقشه ها، فرم ها، فرمول ها، تصاویر و عندالزوم پیوستهای آن جستجو نمود که ممکن است یک شیء خاص یا یک نوار صدا و یا نوار ویدئو شکلهای دستورالعمل دستورالعمل به صور گوناگون تهیه و تدوین میگردد که عمده ترین آنها به قرار زیر است: - دستورالعملهایی که به صورت متداول و عادی تنظیم میشوند. - دستورالعملهایی که به صورت فرم و براساس روش های پیشرفته تهیه می گردند. دستورالعملهای گروه نخست به فرم و مقررات خاصی نیاز ندارد و براساس سلیقه تهیه کننده تنظیم می شوند. گروه دوم در فرم ویژهای تهیه و تنظیم می شود" که در جای دیگر این کتاب راجع به آن صحبت خواهد شد.


۸ویژگی های فرمهای ویژه و موارد اسقاده از آن در سازمان های دولتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

. فرمنامه ممکن است در داخل یا خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد که اغلب بخشنامه ها، درخواست ها و یا دستورهای قانونی و یا اطلاعیه ها به وسیله  منامه ارت یرند در منامه صور می گیر یک نوع دیگر از فرامنامه در سازمانها رایج است که آن را فرمنامه های مرحله ای - صبر میگویند. بدین ترتیب هر واحد اقدام کننده قسمتی از آن را که مربوط به وظایف همان واحد است، تکمیل میکند.

اخیراً فرمنامه ها به صورت ناخوانایی تکثیر شده و توزیع می گردند که این عمل باعث بی توجهی گیرنده یا مخاطب به این گونه نامه ها شده است و تقریباً این فرامنامه ها اثرات خود را از دست می دهند. برای تأثیرگذاری مطلوب فر منامه در صورت امکان فقط به عنوان پیش نویس از آن استفاده گردد و نسخی که در جریان قرار می گیرند، ماشین شوند. در غیر این صورت، باید خوانا و روشن چاپ یا تکثیر شده و مطالبی که باید در جاهای خالی آن قید شود، حتماً به وسیله  ماشین تحریر نوشته و حروف چاپی با حروف ماشین تحریر هماهنگی داشته باشد.

فرمهای ویژه

دانلود مقاله کاربرد فرم های ویژه این فرم ها برای موارد خاص توسط یک واحد یا سازمان تهیه و در جریان کار قرار می گیرند. مانند: فرم صورت جلسه که در این کتاب نمونه آن ارائه گردیده و یا نوعی از فرم پیام اداری که نمونه آن در زیر ارائه میگردد.

منظور از دفاتر، دفاتر مورد استفاده در ادارات و سازمان هاست. دفاتر مربوط به خيطه اهداف این کتاب، انواع دفترهایی هستند که در دبیرخانه و یا بایگانی از آنها استفاده می شود. مانند: دفتر اندیکاتور، ارسال مراسلات، اندکس و ردیابی. شرح کامل دفترهای مزبور و انواع آن مربوط به دروس اداره امور دفتری و غیره است  که در کتاب های دیگر به صورت دقیق بیان گردیده است. در اینجا فقط توصیه می شود تا حد امکان در نوشتن دفاتر دقت به عمل آمده و مطالب خوانا و تمیز به رشته تحریر درآیدو سعی شود که از تمام ستونهای دفتر استفاده شود در سال های اخیر نمونه های جدیدی از دفاتر اداری ارائه گردیده اند که از کارایی بیشتری برخوردار هستند. علاوه بر این در سازمانهای حصوصی به جای دفاتر از کامپیوتر.استفاده می شود این فصل به توضیح و تشریح احکام، دفاتر و فرمهای اداری پرداخته است.


۹فایده نشان گذاری در مکاتبات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

نشانگذاری صرفاً مخصوصا خطوط لاتین و اروپایی نبوده، بلکه در سایر زبان ها نیز مورد استفاده بوده است. حضرت علی (ع) به ابواسود دوئلی تکلیف فرمودند: که قواعدی برای درست خواندن عبارات و اصول نحو زبان عرب تدوین - نماید. تا به کمک آن ضوابط، تحریفی در قرائت و مفاهیم آیات پیدا نشود". نشان گذاری در زبان فارسی به کار بردن علائم و تشانها در اغلب زبان ها دیرباز رایج بوده است، ولی سی جایی نداشته است.

اما بیش از صد سال است که با تأثیر نوشته های اروپایی در نوشته های فارسی معمول شده است . به این صورت که در دوره قاجار به تدریج پای عدهای از ایرانیان برای کسب دانش و تحصیل علم به اروپا باز شد. این افراد ضمن تحصیل ملاحظه کردند که در نوشته های اروپایی از علائم و نشانه هایی استفاده می شود که سهولت لازم را در امر مطالعه پدید می آورد. بدین ترتیب پس از بازگشت به وطن در نوشته های خود از آن علائم استفاده کردند. از این راه و به تدریج نشانه گذاری در متن وارد مکاتبات فارسی گردید. تا اینکه برای خود در زبان فارسی جایی باز کرد و در حال حاضر به عنوان یک اصل پذیرفته شده در نوشتن از آنها استفاده می شود.

در اینجا شاهد مثالی را ارائه می دهیم، و آن موقعی است که شما نوشته یا متنی را برای قرائت به دست یکی از بزرگان خانواده می دهید. ملاحظه خواهید نمود که شخصی مزبور تا یک دوره کامل موضوع را مطالعه نکند، آن را با صدای بلند نخواهد خواند. زیرا پیش تر در نوشته های فارسی از نشانه ها استفاده نمی شده است. بنابراین امکان صحیح خواندن جملات بدون مطالعه قبلی برای او مقدور نیست. اما در حال حاضر که تا اندازهای از نشانه ها استفاده می شود، خواننده  آشنا به علائم به راحتی متن فارسی را قرائت می کند؛

چنانکه خواننده و شنونده از مطالعه و خواندن نوشته همان برداشتی را می کنند که منظور فایده نشان گذاری  منظور از مکاتبه، تبادل اطلاعات بین نویسنده و خواننده یا خوانندگان است. بنابراین باید این نقل و انتقال به نحوی انجام گیرد تا همان چیزی که منظور نظر نویسنده یا پیام "سیمر دهنده است، عیناً به ذهن خواننده یا گیرنده پیام منتقل گردد. امکان این امر وقتی فراهم -جاده ها سرنوشت ساز است و سفر مطمئنی را برای مسافرین و راننده تامین می کند، به کار بردن صحیح و به جای نشانه های رایج در هر زبان نیز در تفهیم و تفاهم، ضمن ای ارزنده، به نویسنده امکان میدهد که نوشتهای مطلوب تهیه و ارائه نماید. به طور می توان با یاری گرفتن از علایم، مفاهیم کلی جملات را از لحاظ ماهیت معنوی آنها به زیر مورد مطالعه قرار می دهیم.

حالت - الف حالت -

ب . علی از مشهد آمد علی از مشهد آمد؟

علی از مشهد آمد علی از مشهد آمد!

علی از مشهد آمد. علی از مشهد آمد، .

ملاحظه می شود که مفاهیم جملات در حالت (الف) ظاهراً یکسان است اما همین مفاهیم در حالت (ب) به طور کامل متمایز شده و علامت ها مفهوم هر جمله را به طور کامل مشخص کرده است. بدین ترتیب وقت خواننده برای درست خواندن نوشتهها ضایع نمی شود.


۱۰نشانه ی مناسب برای نشان دادن اهمیت قسمتی از نوشته به مخاطب کدامست؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

موارد استفاده صبر در مواردی که خواسته باشیم در نامه یا گزارش اهمیت قسمتی از نوشته را به مخاطب عکس کنیم، زیر آن قسمت را کاربردخط ممتددر نگارش زبان فارسی میکشیم.

- آیا احمد از مشغله آمد ؟ ب - به خاطر فوت عمویتان لباس مشکی پوشیده اید؟ "

- آیا احمد توانست بلیط هواپیما تهیه کند؟ نشانه پرسش که میان پرانتز(دوقوس) بعد از تاریخ یا عبارتی می آید، بیان کننده شک، تردید، حدس، گمان، طعنه یا کنایه نسبت به آن تاریخ یا آن عبارت می باشد. مانند: :هرات یکی از شهرهای پاکستان (؟) است 

- سعدی در سال هفتصد و پنجاه و چهار(؟) وفات یافته است. و اگر علامت پرسش در آخر جمله قرار گیرد، به نقطه یا نشانه های دیگری نیاز ندارد.

مانند

پدر گفت: «مگر ممکن است پدری فرزند خود را دوست نداشته باشد؟»

نشان شور و احساسات نشان تعجب، هیجاننما، الف نقطه این نشان در زبان فرانسه Le Point D"exclamation و در زبان انگلیسی Exclamation Mark نامیده شده است. در زبان پارسی با عناوین تعجب، هیجاننما و الف نقطه مورد استفاده قرار گرفته است

نشانه  تعجب به صورت الف نقطه (!) نشان داده می شود و بیانگر شور، احساسات، هیجانات تند، عواطف درونی، تأثر، تالم، ترغیب و...... میباشد. این نشانه که به علامت كم. تعجب مشهور شده، موارد استفاده فراوانی دارد، که یکی از آنها تعجب و یا شگفتی است.

صبر

این علامت به نویسنده کمک میکند تا حس گفتار، آهنگ سخن و حالت روحی نویسنده را در ازای هر جمله مشخص کند و به کتابت در آورد.

گریز نما

دو کمان. دوقوسی. نشان حشو و معترضه نشان گریزنما در زبان فرانسه ölj s , Les Parentheses انگلیسی با واژه üle Parenthesis گردیده است. در زبان فارسی علاوه بر واژه فرانسوی آن که رایج شده با عنوان: دوقوس، دو کمان، گریزنما و نشان حشو و ما تم ضه مورد استفاده قرار میگیرد. موارد استفاده - برای توضیح اضافی یا ذکر جمله ای که از بحث خارج است و نیز برای جدا کردن بعضی از کلمات یا جملات، مانند علم منطق انسان را به درست فکر کردن وامی دارد. اغلب دانشمندان، منطقی فکر می کنند و منطقی صحبت می کنند ( متأسفانه همکار گرامی من به هیچ وجه از منطق اطلاعی ندارد.) که این خود نشانه  شخصیت و کمال آنهاست.


۱۱اقدامات لازم جهت کامل کردن نوشته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

کامل کردن نوشته

برای کامل نمودن نوشته، لازم است که حاصل کار مورد بررسی دوباره قرار گیرد. این مرحله در حقیقت تکمیل مراحل قبلی است. زیرا نوشته های تهیه شده همانند ماده خامی است که باید پرورده و آنگاه ارائه گردد.

در این مرحله دو اقدام دیگر ضروری است. نخست وارسی دگر باره نوشته و حک و اصلاح آن به منظور تصحیح، رفع نارسایی ها، برطرف کردن برشها و سایر مواردی است که باعث ابهام نوشته شده و از اعتبار آن کاسته است. دوم ساختن شکل ظاهری نوشته به منظور آراستن آن آراستگی ظاهری نوشته موجبب خوش آیندی و رغبت خواننده برای مطالعه دقیق تر و دریافت پیام کامل و در نتیجه بازخورد مناسب تر ویی برای نیل به هدف بدون شک نخستین هدف نوشتن، انتقال اطلاعات و یا پیام نویسنده به خواننده است. در این باره میتوان گفت که گچ نویسندهای برای شخصی خود نامه یا مطلب نمی نویسد. بلکه همه نوشتههای او حاوی پیامی برای دیگران و یا پیام گیرندگان ویژه است. بنابراین باید روشی را به کار برد تا خواننده از خواندن ملول نشده و با علاقه تمام نوشته را تا درک کامل پیام به دقت مورد مطالعه و حتی بررسی قرار دهد.
خوانندگان ارجمند بارها به نوشته هایی برخورد نمودهاند که خط ها از بالاترین قسمت کاغذ آغاز گردیده و در اطراف آن هیچ گونه حاشیهای اختصاص داده نشده است. از طرفی خط ها نزدیک به هم نوشته شده و آغاز و پایان جمله ها نامشخص بوده است. اینگونه نوشته ها ولو اینکه از انشای بسیار خوبی برخوردار باشد، تأثیر منفی در ذهن باقی می گذارد. خواننده از همان نگاه نخست یک نوع دلزدگی نسبت به نوشته و نویسنده آن احساسی می نماید.

این نوشته ها را میتوان به غذای بسیار دلچسب و خوشمزه ای شبیه نمود که در ظرف نامناسب و به شیوهای نازیبا ارائه گردد، که هرچند خوب تهیه شده است، اما به سبب استفاده از ظرف نامناسب، لطف خود را از دست می دهد. عکس این قضیه نیز صادق است. در برخی از موارد نحوه ارائه و تمیزی و تجانس ظرف با غذا تا اندازهای پایین بودن کیفیت آن را میپوشاند. این واقعیت در بیشتر امور و همچنین در مورد نوشته هم تسری دارد. بنابراین تمیزی و زیبایی و تنظیم صحیح مطالب، رغبت و علاقه خواننده به خواندن را افزون می نماید.


۱۲فواید رعایت روش صحیح کاربرد نشان دو نقطه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

رعایت دقیق نشانه ها و ضوابط مربوط به تنظیم نوشته به خواننده در مطالعه کمک شایانی می نماید برای مثال: رعایت روش صحیح کاربرد نشان دو نقطه (علامت بر شماری)، سهولت کافی در امر مطالعه به وجود آورده و با تفکیک مطالب به مخاطب کمک می نماید تا پیام ها را به راحتی دریافت کند. رعایت علایم دیگر همچون قلاب، گزیر نما، نقل قول، خط پیوند، خط فاصله و کمک مینماید که مطالب همان طوری در ذهن خواننده نقش .پذیرد که منظور نظر نویسنده است

اهمیت خط خوانا در نوشته : چون اغلب نوشته ها با دست انجام میشود، بهتر است تا حد امکان با خط .خوانا و پاکیزه نوشته شود همانطور که میدانیدر برخی افراد از نعمت خط زیبا برخوردارند، اما متأسفانه نوشته های خود را ناخوانا مینویسند (در مورد افراد بد خط توضیحی لازم نیست). در هر حال هم نویسنده خوش خط و هم بدخط می تواند مطالب خود را به طور خوانا و پاکیزه بنویسد. برخی از نوشته ها باید تایپ یا حروف چینی گردند. در این حالت ممکن است نویسنده خود بگوید که وظیفه ماشین نویس و یا حروف چین است که مطالب را با شیوه ای زیبا تنظیم شکلی نماید.

این استدلال به هیچ وجه صحیح نیست. بنابراین پیشنهاد می شود که به منظور صرفه جویی در وقت و حذف یک کار اضافی، مطالب به شکلی تنظیم و نوشت گردد که با همان ترتیب تایپ یا حروف چینی شود قدر مسلم رعایت تمام موارد بیان شده در آغاز کار کمابیش مشکل است، اما بعد از گذشت مدت کوتاهی از کاربرد آنها، موضوع به صورت یک عادت ثانوی برای نویسنده در خواهد آمد. علاوه براین شخصی نویسنده به هنگام مطالعه دوباره و تصحیح نوشته دچار مشکل نشده و با راحتی و رغبت، نوشته تمیز و منظم خود را هر چند مرتبه که لازم باشد، مطالعه نموده و به آسانی اصلاحات لازم را در آن به عمل می آورد
ملاحظه می شود که در اینجا واژه پردازشی، معادل آراستن ظاهری نوشته آورده شده است. این اصطلاح که در وضعیت چاپ و مطبوعات با عناوین صفحه پردازی، صفحه آرایی، آرایش صفحه و پرداخت صفحه از آن نام برده شده است، موجب زیبایی و جذابیت بیشتر نوشته میگردد و به همین دلیل اخیراً بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

زیرا همانطور که محتوای نوشته، فکر و روان خواننده را به خود جلب می نماید، شکل ظاهر آن نیز می تواند تأثیری مثبت یا منفی در وی بجا گذارد؛ تا آنجا که در بازخورد . .پیام تأثیر بنیادی داشته باشد از دیدگاهی دیگر میدانیم که برای استقرار ارتباط مطلوب، علاوه بر وسیله اصلی پیام، وسایل و امکانات جنبی دیگری مورد نیاز است تا حصول هدف اصلی به آسانی ممکن گردد. همانطور که پیش تر نیز بیان گردید، نوشته یکی از وسایل ارتباطی ضعیف است که فقط می توان با نگارش مناسب و پردازش مطلوب تا اندازهای این نقیصه را جبران نمود.
شکل ظاهری نوشته می تواند تأثیر مثبت یا منفی در ذهن پیام گیرنده باقی گذارد. تأثیر منفی تا آنجاست که خواننده در نگاه نخست حالت دلزدگی نسبت به نوشته پیدا می کند
درک سریع وآسان پیام، پاسخی مناسب داده خواهد شد. در مورد نامه های اداری باید گفت که آنها هم از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین باید برای استقرار صحیح ارتباط و تخصیص نتیجه مورد نظر، پردازش یا ویرایش شکلی نوشتهه ای اداری را به عنوان یک اصلی مهم پذیرفت و ملحوظ نظر قرار داد.


۱۳نکاتی کلیدی در فصل بندی متون
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

فواصل مربوط به عنوان گیرنده، فرستنده و موضوع نامه:فاصله عمودی ماشین تحریر، از آخرین سطر سرلوحه در نامه های قطع بزرگك و کوچکك عنوان گیرندهٔ نامه با کلمه « به: » ماشین می شود.

- فاصله نخستین کلمهٔ عنوان گیرنده نامه یعنی « به:» از سمت راست کاغذهای بزرگ ۵۰ میلیمتر و در حدود ۳۹ فاصله افقی ماشین تحریر میباشد. این فاصله در نامه های کوچک برابر ۳۰ میلیمتر و یا در حدود ۲۱ فاصله افقی ماشین تحریر است. (۳) - با یکی فاصله عمودی ماشین تحریر، عنوان فرستنده نامه یعنی کلمه «از» ماشین می شود. به طوری که کلمه «از» در هر دو نوع نامه ( قطع بزرگ و کوچک) به طور .کامل زیر کلمه « به: » قرار گیرد

- با یک فاصله عمودی ماشین تحریر، کلمه «موضوع» زیر کلمه به ماشین شود.

- علامت دو نقطه (:) مقابل کلمات «به:»، «از:»، الموضوع: باید طوری ماشین شود که به طور عمودی مقابل یکدیگر باشند. برای روشن شدن موضوع به نمونه زیر مراجعه

 فواصل مربوط به متن نامه

(۱) - نخستین کلمه متن نامه در کاغذهای قطع بزرگ و کوچک با دو فاصله عمودی ماشین تحریر از سطر «موضوع: » ماشین می شود.

(۲) - فاصله نخستین کلمه متن نامه شروع پاراگراف است از لبه سمت راست کاغذ (کاغذهای قطع بزرگ) معادل ۷۰ میلیمتر یعنی در حدود ۵۰ فاصله افقی ماشین تحریر میباشد. این فاصله در نامه های کوچک معادل ۵۰ میلیمتر یعنی در حدود ۳۹ فاصله افقی ماشین تحریر است.

(۳) - فاصله کلمات آخر کلیه سطرهای نامه از لبه سمت چپ کاغذ معادل ۲۵ میلیمتر یعنی در حدود ۱۸ فاصلهٔ افقی ماشین تحریر میباشد. این فاصله در مورد نامه های .قطع بزرگ و کوچک یکسان است

( 4) - فاصلهٔ شروع سطرهای بعد از نخستین سطر پاراگراف نامه تا لبه سمت راست کاغذ در کاغذهای بزرگ ۵۰ میلیمتر یعنی در حدود ۳۹ فاصله افقی ماشین تحریر می باشد. این فاصله در کاغذهای قطع کوچک ۳۰ میلیمتر یعنی در حدود ۲۱ فاصله افقی ماشین تحریر است.

(۵) - در صورتی که نامه از دو یا چند پاراگراف تشکیل شده باشد، شروع پاراگرافهای بعدی از لبهٔ سمت راست کاغذ در همان فواصل تعیین شده برای پاراگراف نخست

(6) - فاصله عمودی هر پاراگراف از آخرین سطر پاراگراف قبلی، برابر یک فاصله عمودی ماشین تحریر به اضافه یک حرکت دنده غلتک ماشین تحریر میباشد.


۱۴مهم ترین مشخصات امضاکننده در نامه های اداری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

فواصل مربوط به مشخصات امضاکننده
(۱) - با ۳ فاصله عمودی ماشین تحریر از آخرین سطر متن نامه، نام و نام خانوادگی امضاکنندهٔ نامه در سمت چپ کاغذ ماشین می شود. این فاصله در نامه های بزرگ و کوچک یکسان می باشد.
(۲) - با یک فاصله عمودی از نام و نام خانوادگی امضاکننده نامه، عنوان سازمانی وی ماشین می شود
(۳) - عنوان سازمانی امضاکننده نامه باید طوری ماشین شود که فاصله آخرین کلمه آن از لبه سمت چپ کاغذ معادل ۲۵ میلیمتر باشد و نام و نام خانوادگی حتی الامکان در وسط آن قرار گیرد. این فاصله در نامه های بزرگ و کوچک یکسان می باشد.
ب ماشین نویس در موقع ماشین کردن نامه حتی الامکان باید کلمات آخر عنوان سازمانی امضاکننده را به فاصله ۲۵ میلیمتری از لبه سمت چپ کاغذ برساند
مثال :
- فواصل مربوط به گیرندگان رونوشت:
(۱) - با یک فاصله عمودی ماشین تحریر از سطر عنوان سازمانی امضاکنندهٔ نامه، عبارت .رونوشت به:« در سمت راست نامه ماشین می شود»
(۲) - فاصله شروع عبارت « رونوشت به:» از لبه راست کاغذ در نامههای قطع بزرگ معادل ۵۰ میلیمتر و در نامه های قطع کوچک معادل ۳۰ میلیمتر میباشد.
(۳) - پس از ماشین کردن عبارت « رونوشت به:»، با یک فاصلهٔ عمودی ماشین تحریر عناوین هر یک از گیرندگان رونوشت با یک خط تیره ( - ) شروع می شود. این عناوین به ترتیب با یک فاصله عمودی زیر عبارت «رونوشت به:» ماشین میگردد. فاصله خط تیره عناوین گیرندگان رونوشت، از لبهٔ سمت راست کاغذ برابر با فاصله
کاغذهای قطع بزرگ) و فاصلهٔ ۵۰ میلیمتری از لبهٔ سمت راست کاغذ ( درکاغذهای قطع کوچک) میباشد
رونوشت به:
- ادارهٔ کل روابط خارجی ادارهٔ کلی آمار بازرگانی
ادارهٔ امور عمومی
آقای رضا حریری
اندازه حاشیه پایین نامه
(۱) - قسمت پایین صفحه نامه های قطع بزرگ و کوچک باید دارای حاشیهای در حدود ۱۵ میلیمتر باشد. این حاشیه قسمتی از پایین کاغذ است که باید سفید باقی بماند. بنابراین مشخصات امضاکننده و یا گیرندگان رونوشت (در صورتی که نامه صبر گیرندگان رونوشت داشته باشد) به هیچ وجه نباید از این فاصله تجاوز کند.
(۲) - در کاغذهایی که پایین آن آدرس وزارتخانه یا مؤسسه مربوط چاپ شده است، این حاشیه نسبت به نخستین سطر شروع آدرس در نظر گرفته می شود.


۱۵بررسی زمانبندی خدمه هواپیما به عنوان معروف ترین مسائل در حوزه تحقیق در عملیات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

-مقدمه:
مسئله زمانبندی خدمه هواپیما ( Airline Crew Scheduling Problem) یا ACSP از معروف ترین مسائل در حوزه تحقیق در عملیات به شمار می رود. حوزه کاربرد مسئله CSP در سال های اخیر به طور وسیعی در صنایع هواپیمایی مطرح بوده، چرا که در صنایع هوایی 15 تا 20 درصد کل هزینه های عملیاتی شامل هزینه های مربوط به خدمه است و توجه به این موضوع در این صنعت بسیار قابل ملاحظه بوده است [1]. در سال های اخیر با توجه به این که بحث خصوصی سازی و برون سپاری در صنعت حمل و نقل به طور وسیعی مطرح شده است، این موضوع تا حدودی مورد توجه سازمان های ناوگان حمل و نقل قرار گرفته و استفاده از این مسئله و تکنیک های بهینه سازی برای کاهش هزینه عملیاتی و پرسنلی بسیار مورد نظر بوده است [2].

در این پژوهش هر کجا از واژه خدمه استفاده شده منظور خدمه هواپیما می باشد مگر خلاف آن بیان شود. مسئله زمانبندی خدمه (CSP) به طور عمومی شامل تخصیص گروه های خدمه به سفرهایی است که می بایست طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده ایی توسط ناوگان موجود پوشش داده شوند، به طوری که هزینه های مربوط به تخصیصی خدمه به سفرها کمینه شود. مسئله CSP خود به دو زیر مسئله اصلی و مستقل تقسیم می شود: (CPP) Crew Pairing Problem I... O (CAP) Crew Assignment Problem I... Oمسئله CPP شامل یافتن مجموعه ایی از سفرهای برگشتی تحت عنوان pairing با حداقل هزینه است که هر یک، تعدادی از سفرها را می پوشاند.
مسئله CAP نیز شامل تخصیص اعضای گروه های خدمه به سفرهاست که در این پژوهش به این قسمت مسئله یعنی تخصیص اعضای خدمه به سفرهاست، می پردازیم.
برای حل مسئله زمانبندی خدمه هواپیما تا کنون روش های حل متنوعی بر پایه روش های دقیق و ابتکاری ارایه شده اند که هر کدام دارای معایب و مزایایی بوده و نتایج متفاوتی را تولید کرده اند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند. در خصوص استفاده از روش های دقیق برپایه تکنیک های تحقیق در عملیات می توان به مطالعه [15]

اشاره کرد که از دیدگاه های سنتی حل مسائل بهینه سازی برای این مسئله استفاده کرده است و برای مسائلی با ابعاد کوچکی نتایج خوبی را تولید کرده است. یکی از مشکلات عمده ایی که در استفاده از روش های دقیق برای حل مساله CSP پدید می آید، جستجو در فضای جواب بسیار بزرگی است که این فضا با افزایش تعداد سفرها به طور نمایی افزایش پیدا می کند و حل مسئله را در ابعاد بزرگ، بسیار استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و PSO و مقایسه آنها در حل مسئله زمانبندی خدمه هواپیما پیچیده و زمان بر می کند [3].

در نتیجه در سال های اخیر با توجه به وجود مسائلی با ابعاد بزرگ در دنیای واقعی استفاده از روش های دقیق از لحاظ زمان مورد نیاز برای حل، به صرفه نیست و تمایل به استفاده از روش های ابتکاری و فراابتکاری افزایش پیدا کرده است تا جوابی مناسب و نزدیک به جواب بهینه در مدت زمان اندک بدست آید. از مهمترین مطالعاتی که در این خصوص صورت گرفته می توان به مطالعات [5,4,6] اشاره کرد که از الگوریتم ژنتیک [7] و از تکنیک شبکه های عصبی برای حل مسئله CSP استفاده کرده اند و جوابهای نسبتا خوبی را تولید کرده اند.

CSP بیشتر در صنعت هواپیمایی دارای کاربرد بوده است. از از مهمترین مطالعات صورت گرفته در این خصوص می توان به مطالعات [10, 1,8,9] اشاره کرد که با استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی و عدد صحیح به حل مسئله CSP در حوزه صنایع هوایی پرداخته اند. همچنین در استفاده از روش های ابتکاری در این حوزه می توان به مطالعات [14 و 13 و 12 و 11] اشاره کرد که از الگوریتم های شبیه سازی آنیلینگ، شبکه های عصبی، منطق فازی و الگوریتم ژنتیک در مطالعات خود استفاده کرده اند. در مطالعه [16]

به حل برنامه ریزی و زمانبندی کار خدمه و کارکنان راه آهن با استفاده از روش بهینه سازی مورچگان پرداخته شده است که یکی از روش های معروف بهینه سازی محسوب می شود و نتایج بسیار خوبی را نیز تولید کرده است. نوآوری این پژوهش در حل مسئله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه اصلاح شده(PSO modified) می باشد که جوابهای نسبتا قابل قبولی نسبت به الگوریتم ژنتیک ایجاد می کند. در ادامه، این پژوهشی به صورت زیر ساختاردهی شده است:

در بخش دوم مختصری به معرفی تعریفات و محدودیت هایی که در برنامه زمانبندی خدمه موجود می باشد می پردازیم. در بخش سوم رویه حل و الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و PSO برای این مسئله به طور مفصل بیان می شود. در بخش چهارم به تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود. در بخش پنجم جمع بندی و نتیجه گیری از بحث بیان می شود. و در بخش ششم نیز مراجع به کار رفته در این پژوهش ارائه شده است.


۱۶بررسی نقش بسزای تعلق سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

فرهنگ سازمانی مجموعهای از معانی و ارزشهای مشترک میباشد که اعضای سازمان را به یکدیگر پیوند میدهد، نظام ارزشی حاکم بر سازمان را تشکیل میدهد و باعث تمایز یک سازمان از سازمانی دیگر میشود. در واقع همان عاملی است که شیوه انجام امور را تعیین کرده و حال و هوایی است که هر تازه واردی در سازمان آن را حس میکند و آنقدر قوی است که ناخودآگاه در وجودش رخنه میکند و تفکر و رفتار سازمانی وی را تشکیل میدهد(دیویس،.(1389

مطالعات سات1 بیان میدارد که فرهنگ میتواند یک دارایی و سرمایه یا یک بدهی باشد. فرهنگ یک دارایی است زیرا باورهای مشترک به سهولت و صرفهجویی ارتباطات منجر شده، تصمیم گیری را آسان میکند. همچنین به ایجاد نگرش هماهنگی و تعهد منجر میگردد و در این صورت عملکرد بهتر و اثربخشی در سازمان را در پی دارد و منجر به تعلق بیشتر افراد به سازمان شود. اما با وجود این، فرهنگ قوی ممکن است به افزایش کارایی در زمینه بهره برداری از منابع منجر شود و در عین حال غیر اثربخش باشد، زیرا اعتقادات و ارزشها با نیازهای سازمان، اعضاء و سایر مؤسسان انطباق ندارد و در نتیجه به یک بدهی تبدیل میگردد.

فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی چیست بنابراین ماهیت و محتوای ارزشها عامل اصلی در تأثیر فرهنگ بر اثربخشی سازمان است. اگر ارزشهای غالب، هدف و استراتژیهای سازمانی را حمایت کند، فرهنگ یک سرمایه مهم است و برعکس، ارزشهای غلط فرهنگ را به یک بدهی اصلی تبدیل میکند. یکی از مسائل اساسی که پژوهشگران مدیریت تطبیقی از جمله هافستید  به آن توجه نموده اند، چگونگی اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر رفتار کارکنان است. یافته اصلی بررسی هافستید آن است که سازمانها به شدت تحت تأثیر فرهنگ هستند. این امر نه تنها بر رفتار افراد درون سازمان تأثیر میگذارد، بلکه احتمال انتقال موفقیت آمیز نظریههای سازمانی و سبک مدیریت از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (علی احمدی و همکاران، .(1383

بیان مساله در سازمانهای با فرهنگ توانمند، کارکنان نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی احساس تعلق میکنند. تعلق سازمانی را میتوان به پیوند

و وابستگی افراد به سازمان تعریف نمود که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزشهای سازمانی جای دارد. در تعلق سازمانی سه مرحله وجود دارد: پذیرفتن، همانند شدن و درونی کردن. در ابتدا یک عنصر سازمان از راه پذیرفتن نفوذ دیگران بر خود به یک رابطه خشنودی بخش دست مییابد و خویشتن را برجسته میسازد. در این مرحله، فرد از تعلق به سازمان احساس سربلندی میکند. در مراحل بعد، عضو سازمان درمییابد که ارزشهای سازمان به گونهای درونی و ذاتی او را خشنود و راضی میسازد و با

 ارزشهای وی سازگار و همانند است و هر گاه تعلق سازمانی به گونهای که گفته شد، به مرحله نهایی برسد، آن گاه عضو سازمانی در شمار کسانی قرار میگیرد که به آنان اعتماد فراوان میشود و آنان در راه پاسداری و محافظت از سازمان تعلل نخواهند کرد(براتی و همکاران،.(1389


۱۷بررسی ملاکهایی توجیه یک طرح، اقتصادی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

مقدمه
امروزه ارزیابی اولیه تمامی طرحها، براساس دو معیار اصلی انجام می شود. اولین ملاک برای توجیه یک طرح، اقتصادی بودن آن است که به طور قطع پیامدهای اجتماعی و فرهنگی را نیز مد نظر قرار می دهد. اما دومین معیاری که در اواخر قرن بیستم به عنوان ضرورت اساسی جهت انتخاب و اجرای طرح ها پذیرفته شده، حفظ و حراست اکولوژی ناحیه طرح است. براساس این دو معیار، حد پذیرش طرح برپایه توسعه پایدار قرار می گیرد. (ریاحی، .(1382با توجه به آثار تخریبی، هزینه بر و گاهی غیر قابل جبران بسیاری از پروژههای توسعه، ارزیابی محیط زیست به عنوان ابزاری قدرتمند برای دستیابی به توسعه پایدار
از سال 1373 در ایران جایگاه قانونی یافته است .(Canter, 1996) بنابراین با توجه به رشد و توسعه سدسازی در ایران لزوم بررسی آثار محیط زیستی سد از اهمیت خاصی برخوردار است. (نیکبخت، (1383 احداث سدهای بزرگ آثار محیطی، بیولوژیکی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی مهمی را در محیط اطراف خود به وجود می آوردند.
با توجه به عظیم بودن پروژه ها و مسائل مهندسی آب و محیط زیستی، از قبیل متنوع بودن گزینه های مطرح در این پروژه ها و همچنین توجه به منافع ملی کشور، استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره کاملاً منطقی، ضروری و توجیه پذیر می باشد. کاربرد این روش ها با فعالیت های مسی و همکاران از 1962 آغاز شد که در آن مسائل تصمیم گیری به صورت بهینه سازی به روش برنامه ریزی خطی مطرح گردید. (maass,A. et al,1962)
در تحقیقی برای اولویت بندی ساختگاه های احداث سد در کرمانشاه از سه مدل تصمیم گیری چندمعیاره، وزن دهی ساده، برنامه ریزی توافقی و ویکور استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده یکسان بودن رتبه گزینه ها در هر سه روش می باشد که به نظر می رسد این امر ناشی از یکسانی تقریبی ساختار و روش کلی حل مساله در این سه مدل می باشد. همچنین با توجه به نظر کارشناسان در انتخاب ساختگاه سد بالاترین امتیاز به معیار اقتصادی تعلق گرفت. (بنی حبیب، (1391درپژوهشی به منظور اولویت بندی مکان های مناسب احداث سد زیرزمینی، دامنه های شمالی کو ه های کرکس –نطنز مورد بررسی قرار گرفت.

در مرحله اول با استفاده از معیارهای حذفی 27 محدوده دارای پتانسیل احداث سد زیرزمینی مشخص گردید. سپس از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی از 27 محور شناسلیی شده، 5 محور برای انجام بررسی های ژئوفیزیک و تصمیم گیی نهایی پیشنهاد گردید. ( خیرخواه، (1387 در این مقاله، مطالعات جانمایی طرح سد و نیروگاه کلات، با به کارگیری روش چک لیست2 و سیستم تصمیم گیری چند معیاره به منظور انتخاب گزینه بهینه از میان گزینه های ممکن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این طرح به منظور تامین اهداف ذخیره، کنترل سیلاب و تولید نیروی برق از پتانسیل آبی رودخانه مارون اجرا می گردد.


۱۸رفتارهـای بزهکارانـه و انواع واکنش کیفری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

واکنش کیفری در قبال رفتارهـای بزهکارانـه، سـابقهای بـه قـدمت تـاریخ بشـریت دارد. بدینسان، همپای تحولات اجتماعی، اقتصادی و غیره، بزه نیز از لحاظ مفهوم، دامنه، نـوع و کیفیت در سدههای اخیر دچار تغییرات بسیاری شده و واکنش اجتماعی نیز به تناسـب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است .(1)

در ادوار گذشته، ضمانت اجراهای کیفری، غالباً در قالـب مجازاتهـای ترهیبـی و ترذیلـی اعمال میگردید. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بـود و بـه شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز و سایر مجازاتهای خشن متظاهر میشد. لیکن بـه تـدریج که دانلود مقاله حقوق کیفری از حالت انتزاعییی صرف خارج گردیـده و بـویژه در دوران معاصـر، در پرتو یافتههای جرم شناختی، به سمت عینیت و واقععع گرایی در برخورد با پدیده مجرمانه گرایش پیدا کرده است و از طرفی، با ظهور اندیشههای کیفری بشر دوستانه که سعی در انطباق هر چه بیشتر مجازات با اصول انسانیت دارد، تمایل بـه مجازاتهـای بـدنی رو بـه کاهش گذاشته و اندیشه اعمال کیفرهای جایگزین، تدابیر تأمینی و سیاسـتهای اصـلاح و تربیت بزهکاران، سر فصل نوینی را در قلمرو حقوق کیفری دولتها گشوده است .(2)

در این میان، نگاهی به تاریخ تحولات کیفری نشان میدهد که کاربرد مجـازات شـلاق از زمانهای گذشته تا حال، به مثابه یکی از مهمترین اشکال واکـنش اجتمـاعی علیـه جـرم و جلوهای بارز از کیفرهای جسمانی ترهیبی - ترذیلی، امری شایع و رایج بـوده اسـت. در حال حاضر اگر چه مجازات شلاق از سیاهه کیفری بسیاری از کشورها حـذف شـده، بـا این وجود، همچنان در قوانین جزائی برخی دولتها مورد تصریح قرار گرفته و اجـرا مـی گردد. بدین لحاظ، مجازات مزبور در قانون مجازات ایـران نیـز بـه دفعـات در دو زمینـه تازیانه و شلاق »حدی« و» تعزیری« مطرح گردیده است.

از دیرباز تاکنون اجرای کیفر شلاق با دو اندیشه رایج مواجه بـوده اسـت: یکـی، دیـدگاه موافق یا خوش بینانه که اعتقاد دارد اجرای صحیح و محتـوم ایـن کیفـر، نتـایج مثبـت و ارزندهای را در پی خواهد داشت و دیگری دیدگاه مخالف که با نگرشی بدبینانـه، بـر ایـن باور است که اجرای کیفر شلاق نه تنها آثار و پیامدهای مثبتی به دنبال ندارد، بلکه نتایج و تبعات منفی فراوانی نیز به بار خواهد آورد که شایسته یک نظام کیفری مترقی و واقـع گرا نخواهد بود. بر این اساس، این نوشتار بر آن است تا ضمن تبیین ریشههای تـاریخی اجرای مجازات شلاق در برخی کشورهای جهان و ایران، به تشریح دیدگاههای موافق و مخالف اجرای شـلاق و نقـد و بررسـی پیامـدهای فـردی و اجتمـاعی آن از منظـر کیفـر شناختی و جرمشناختی بپردازد.


۱۹راهبردها و تکنیک های مقابله با فرسایش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

مقدمه

 دانلود مقاله مهمترین عوامل بیابانی شدن و از بین رفتن خاك هاي حاصلخیز، کشاورزي غیر اصولی و استفاده بیش از حد و نابجا از زمینها می باشد. در کشور مامدیریت مزارع عموما در سطح پایینی بوده ووو خاك هاي کشاورزي در صورت عدم اتخاذ راهبرد هاي مدیریتی مناسب و کنترل کننده ي هدررفت خاك به تدریج در دراز مدت با کاهش قابل توجه حاصلخیزي مواجه خواهند شد. بنابراین براي داشتن تولیدات کشاورزي پایدار و جلوگیري از کاهش میزان تولید محصول در آینده، که به واسطه ي تخریب خاك ایجاد میشود، باید تصمیمات مناسبی جهت مطالعه ي خاکهاي کشاورزي در مقیاس کلان، براي برنامه ریزي هاي کلان وهمچنین در مقیاس محلی، براي حفاظت از خاك در راستاي کشاورزي پایدار اتخاذ شود. اندازه گیري میزان هدررفت خاك و بررسی وضعیت و سرنوشت زمین هاي کشاورزي براي افق هاي زمانی آینده، به وسیله ي مدل هاي شبیه ساز، راحت تر، کم هزینه تر و سریع تر میتواند صورت گیرد.

به دنبال آن میتوان راهبردها و تکنیک هاي مقابله با فرسایش را اتخاذ نمود. به نظر می رسد بهترین راه براي نیل به مناسب ترین تصمیم گیري در خصوص برنامه ریزي کلان براي حفاظت از زمین هايکشاورزي براي داشتن تولیدي پایدار، پیش بینی وضعیت زمین ها در آینده، از طریق شبیه سازي فرآیندهاي هدررفت خاك بوسیله ي مدل ها (مانند (ImpelERO باشد.

در مطالعه ي انجام شده، از مدل ImpelERO براي ارزیابی فرسایش خاك دشت بسطام واقع در شمال شهرستان شاهرود که زیر کشت محصولات باغی و زراعی و همچنین داراي زمین هاي مرتعی، آیش و رها شده می باشد، استفاده شد. هدف این پژوهش در درجه اول، بررسی مفید فایده بودن نتایج و اطلاعات قابل استخراج از مدل ذکرشده براي مطالعه ي فرسایش خاك، و در درجه دوم پیش بینی میزان هدررفت سالیانه خاك و تعیین شاخص فرسایش پذیري براي خاکهاي منطقه ي مطالعه می باشد.


۲۰نمونه هایی از کاربرد استاندارد ۹۱۲۹
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

کاربرد استاندارد ۹۱۲۹
نمونه هایی از کاربرد این استاندارد در زیر آورده شده است. – اعتبارسنجی تمام الزامات تعریف شده شناسایی نیازهای نرم افزار شناسایی اهداف طراحی نرم افزار شناسایی اهداف تست نرم افزار شناسایی ضوابط تضمین کیفیت یکی از فرایندها در چرخه ی حیات توسعه ی نرم افزار، ارزیابی محصول نرم افزاری جهت برآورده نمودن نیازهای کیفیت نرم افزار می باشد. کیفیت محصول نرم افزاری می تواند توسط اندازه گیری صفات داخلی " یا صفات خارجی" و یا توسط اندازه گیری صفات کیفیت در استفاده " ارزیابی گردد. کیفیت فرایند منجر به بهبود کیفیت محصول، و کیفیت محصول منجر به بهبود کیفیت در استفاده می شود. بنابراین تشخیص وبهبود یک فرایند وسیله ای است جهت بهبود کیفیت محصول و همچنین ارزیابی و بهبود کیفیت محصول، وسیله ای جهت بهبود در کیفیت در استفاده می شود. بطور مشابه، ارزیابی کیفیت در استفاده، میتواند بازخوردی برای بهبود محصول را فراهم نماید و ارزیابی یک محصول می تواند بازخوردی جهت بهبود فرایند را فراهم نماید.۲,۳,۴]دانلود مقاله معیارهای ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی
۶– کیفیت داخلی، کیفیت خارجی و کیفیت در استفاده در استاندارد ۹۱۲۶ سه دیدگاه کیفیت داخلی، کیفیت خارجی و کیفیت در استفاده وجود دارد . شکل (۲) کیفیت داخلی : کل صفات و ویژگی های محصول، که قادر به انجام نیازهای دلالت شده و وضع شده تحت شرایط مشخص می باشد را بیان می نماید. کیفیت خارجی : بیان می نماید که تا چه اندازه نیازهای دلالت شده و وضع شده ی یک محصول تحت شرایط مشخص برآورده شده است. کیفیت در استفاده: بیان می نماید که تا چه اندازه یک محصول استفاده شده توسط کاربران مشخص، با نیازهای آنها در دستیابی به اهداف مشخصی ازجمله اثربخشی و سودمندی منطبق می باشد.<\p>


۲۱الگوریتم ژنتیک ابتکاری برای حل مسئله MCP
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

مثال هاي عددي

در این مقاله 9 مثال عددي با تعداد 100، 250، 500، 750، 1000، 1250، 1500، 1750 و 2000 جعبه در نظر گرفته شده است. در تمامی ایـن مثال ها که در مقاله Thapatsuwan و همکاران [1] مطرح شدند، طول جعبه ها به صورت تصادفی در بازه 70 تا 100 سانتی متر، عرض جعبه ها به صورت تصادفی در بازه 50 تا 80 سانتی متر و ارتفاع جعبه ها نیز به صورت تصادفی در بازه 30 تا 60 سـانتی متـر انتخـاب مـی شـوند. در ایـن مثالها از کانتینر هاي استاندارد استفاده شد. هر کانتینر استاندارد در کشتی داراي 20 فوت 6) متر و 10 سانتی متر) طول، 8 فـوت 2) متـر و 44سانتی متر) عرض و 8 فوت ارتفاع است. بعد از اینکه در هر مثال از 9 مثال مذکور با B جعبه، طول، عرض و ارتفاع جعبه ها مشخص گردیـد، ایـنمثال ها با الگوریتم ژنتیک ابتکاري حل شد و نتایج آنها بـا روش هـاي بهینـه سـازي ازدحـام ذرات (PSO)، سیسـتم ایمنـی مصـنوعی (AIS) و الگوریتم ژنتیک ساده در مقاله Thapatsuwan و همکاران [1] مقایسه گردید. ذکر این نکته ضروري است که الگوریتم پیشنهادي بـه ایـن اعـداد محدود نمی شود و این روش قادر است مسئله MCP را با هر اندازه اي از جعبه ها و هر اندازه اي از کانتینر ها حل نماید.
-4 الگوریتم ژنتیک ابتکاري براي حل مسئله MCP

شکل 2 فلوچارت الگوریتم پیشنهادي را نشان می دهد. مراحل این الگوریتم در زیر آمده است.

مثال هاي عددي

در این مقاله 9 مثال عددي با تعداد 100، 250، 500، 750، 1000، 1250، 1500، 1750 و 2000 جعبه در نظر گرفته شده است. در تمامی ایـن مثال ها که در مقاله Thapatsuwan و همکاران [1] مطرح شدند، طول جعبه ها به صورت تصادفی در بازه 70 تا 100 سانتی متر، عرض جعبهها به صورت تصادفی در بازه 50 تا 80 سانتی متر و ارتفاع جعبه ها نیز به صورت تصادفی در بازه 30 تا 60 سـانتی متـر انتخـاب مـی شـوند. در ایـن مثالها از کانتینر هاي استاندارد استفاده شد.

هر کانتینر استاندارد در کشتی داراي 20 فوت 6) متر و 10 سانتی متر) طول، 8 فـوت 2) متـر و 44 سانتی متر) عرض و 8 فوت ارتفاع است. بعد از اینکه در هر مثال از 9 مثال مذکور با B جعبه، طول، عرض و ارتفاع جعبه ها مشخص گردیـد، ایـن مثال ها با الگوریتم ژنتیک ابتکاري حل شد و نتایج آنها بـا روش هـاي بهینـه سـازي ازدحـام ذرات (PSO)، سیسـتم ایمنـی مصـنوعی (AIS) و الگوریتم ژنتیک ساده در مقاله Thapatsuwan و همکاران [1] مقایسه گردید. ذکر این نکته ضروري است که الگوریتم پیشنهادي بـه ایـن اعـدادمحدود نمی شود و این روش قادر است مسئله MCP را با هر اندازه اي از جعبه ها و هر اندازه اي از کانتینر ها حل نماید.

-4 الگوریتم ژنتیک ابتکاري براي حل مسئله MCP

شکل 2 فلوچارت الگوریتم پیشنهادي را نشان می دهد. مراحل این الگوریتم در زیر آمده است.
کدگذاري کروموزوم ها هر جواب مسئله MCP شامل C کانتینر است که در هر کدام از آنها تعدادي جعبه قرار گرفته اند. مجموع تمامی جعبه ها برابر با B می باشـد. در الگوریتم ژنتیک هر جواب با یک کروموزوم1 متناظر با خودش نشان داده می شود و هر کروموزوم نیز یک جواب را القا می کنـد. عـلاوه بـر آن هـر کروموزوم نیز مجموعه اي از تعدادي ژن2 است.

در الگوریتم پیشنهادي تعداد ژن ها برابر با تعداد جعبه ها می باشد و هـر ژن نیـز شـامل دو عـدد است. عدد اول شماره جعبه و عدد دوم وضعیت چیدمان آن (بر طبق شکل (1 را نشان می دهد. یک مثال از این کرومـوزم در شـکل 3 نشـان داده شده است. اولین ژن در سمت چپ نشان دهنده این است که جعبه 5 در وضعیت 3 قرار دارد. شماره ژن ها از سمت چپ به راست ترتیـب چیـدن جعبه ها را نشان می دهند یعنی همان طور که در شکل 3 می بینید ابتدا جعبه شماره 5 (در وضعیت (3 و سپس جعبه شماره 3 (در وضعیت (1 و... قرار می گیرند.


۲۲اهداف انجام مدلسازی ریاضیاتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

روند پژوهش دراین مقاله درموردمدلسازی ریاضیاتی چگونگی جذب انرژی تابشی خورشیدی درلایه های کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت وانتقال آن به سیال مرتبط انجام میپذیرد .این مدلسازی طی انجام یکسری مرحل اولیه وتکرارچندین مرحله باداده های بسیاربسیاردقیقتری وکاهش خطادرهرمرحله انجام ودرنتیجه به اعدادی مشابه باآزمایشات تجربی انجام شده که ازقبل میدانیم دست پیدامیکنیم.

اهداف انجام مدلسازی ریاضیاتی:

الف)هدف ازانجام این کاردست یابی به یک مدلسازی ریاضیاتی برای تخمین بسیاردقیق وکم خطای عملکردکلکتورهای خورشیدی صفحه تخت است،که بایک لایه شیشه پوشیده شده وجذب انرژی درکانالهای تعبیه شده موازی درحال انجام میباشد.

ب)مدلسازی مناسب میزان توزیع دماگذرادرهرمقطع درزمانهای خاص

پ)استفاده ازنرمافزارمناسب محاسباتی ریاضیاتی همچون matlabبرای تولیدکدعددی مناسب

بیان نظری وتئوری :

دانلود مقاله عملکردکلکتورهای خورشیدی صفحه تخت چه زاویه قرارگیری مناسب وچه جذب پرتوهای تابیده شده ومیزان انتقال انرژی تابشی به سیال مرتبط فرمولهایی موجودمیباشدکه این روندطی شده راصرفابه زبان ریاضیاتی ودرشرایط ایده آل وکاملا تئوری بیان مینماید.دربعضی ازپژوهش ها ومقالات کارهای تحقیقاتی نیزدراین رابطه انجام شده است که سعی شده درآن مقالات

نتایج تجربی وعملیاتی کاررابااندازه گیریهای دقیق توسط پیشرفته ترین دستگاهها،بانتایج حاصل ازمحاسبه فرمولی ونظری مقایسه نموده وبه میزان بازدهی ودرصدخطای بین این دوروش دقیق شویم.
درروش حل همانطورکه مشاهده کردیم برای هرمقطع درزمانهای خاص توسط نرم افزارمحاسباتی matlabکدنویسی ومحاسبه انجام شد..بنابراین میتوان بادرنظرگرفتن ورودی دماهای متفاوت ودرنظرگرفتن توزیع دمادرمقاطع مختلف سطح کلکتور،میزان عملکردوکارایی کلکتورهای صفحه تخت رادرانتقال گرمای جذب شده به سیال مرتبط ازطریق حل نرم افزاری به نتایجی بسیاردقیق وکم خطادست یافت.

باتوجه به رایگان بودن ودردسترس بودن انرژی های پاک به ویژه انرژی خورشیدی ،بادرنظرداشتن میزان توانایی هاواستعدادهای موجوددراین انرژی هاوساخت وتولیدودراختیارقراردادن دستگاههای باکیفیت ومناسب وپربازده دراختیارصنایع ومنازل به راحتی میتوانیم جهانی پاک وبه دورازجنگهای احتمالی برسرمنابع کم سوختهای فسیلی پرآلاینده وتجدیدناپذیرداشته باشیم.


۲۳بررسی مهم ترین موضوعات در تجارت بین المللی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

برای موفقیت بازاریابی خاکستری، دسترسی آسان به کانالهای توزیع غیرمجاز ضروری است. بازار خاکستری دسترسی به منابع خارجی محصول را فراهم میکند و مشتریان نیز باید به خرده فروشان بازار خاکستری که محصولات را با قیمت کمتر میفروشند، دسترسی داشته باشند.

اینترنت فرصت مناسبی برای بازاریابان خاکستری به منظور یافتن محصولات در بازارهای خارجی با قیمت کمتر از بازار داخلی فراهم میکند. همچنین دسترسی تعداد زیادی از مشتریان به محصولات با قیمت کمتر نسبت خرید این محصولات از کانالهای توزیع قانونی با قیمت بالاتر را افزایش میدهد(.(Berman, 2004 اینترنت رسانهای جهانی است که محدودیت فاصله مکانی و زمانی را برای خریداران و فروشندگان محصولات از بین میبرد. دانلود مقاله بازاریابی خاکستری، با استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال توزیع، افزایش یافته است. تلاشهای تولیدکنندگان برای تغییر بازارهای خاکستری بر روی اینترنت با شکست مواجه شده است، بدین دلیل که نظارت و کنترل بر روی ارتباطات در فضای مجازی بسیار مشکل می باشد(.(Collard & Roquilly, 2002

بنابراین این مقاله به مفهوم دوم بازاریابی خاکستری یعنی واردات موازی اشاره دارد و با بیان مزایا و معایب این بازاریابی برای شرکتها، اهمیت فزاینده آن را در مبادلات تجاری بینالمللی مطرح میسازد و همچنین این مقاله به معرفی بازارهای خاکستری پرداخته و بر نقش اینترنت در توسعه بازارهای خاکستری مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت به منظور مقابله هرچه بهتر با آنها، استراتژی هایی برای کنترل این بازارها ارائه می دهد.

پیشینه پژوهش
بازاریابی خاکستری یا واردات موازی به فروش علامت تجاری محصولات از طریق کانالهای غیرمجاز، بدون رضایت تولیدکننده اشاره دارد. بازارهای خاکستری عموما قانونی نیستند البته با بازارهای سیاه که شامل محصولات سرقتشده یا جعلی هستند، تفاوت دارند. کالاهای خاکستری دزدیده نشدهاند، بلکه آنها به طور فیزیکی اصلی هستند اما توزیعکنندگان محصولات و بازاریابی آنها غیرمجاز است. محصولات بازارهای خاکستری تنها زمانی قانونی میباشند که از اصول و قوانین مربوط به محصولات یا قراردادهای مجاز برای استفاده از علامت تجاری و قوانین مربوط به واردات در کشور خاص یا مکانی که مالکان علامت تجاری مستقر هستند، تخطی نکنند(.(Eagle et al., 2003


۲۴بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و انگیزه های مدیران برای کسب سود
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

این پژوهش در جستجوي بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و انگیزه هاي مدیران براي سودهاي گزارش شده به وسیله آنها است. به نظر می رسد که رقابت در بازار محصولات داراي اثرهاي متقاضی بر انگیزه هاي مدیریت در خصوص گزارش سود و به نوعی مدیریت سودهاي گزارش شده است. با روشن شدن نتایج این پژوهش می توان داراي دیدگاه گسترده تري نسبت به دانلود مقاله ساختار رقابتی بازار در ایران و اثرهاي آن بر مدیریت سود شرکتها گردید .[2]
هموارسازي سود و انگیزه هاي آن یکی از اهداف اولیه مدیریت سود و حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب آید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتري داشته باشند و شرکت از صرف هزینه هاي بیشتر در رقابت با سایر شرکت هاي مشابه بی نیاز شود و با هزینه ي کمتر اعتبار و وام دریافت کند. مهم ترین انگیزه ي هموارسازي سود این باور است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت هاي مشابه ارزش بیشتري دارند. به طور کلی هموارسازي سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداري هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال هاي بعد به طوري که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد .[3]
پایداري سود به معناي استمرار سود جاري است. در جهت رسیدن به سودهاي پایدار، مدیریت سعی می کند نوسانات دوره اي سود را حذف نماید و سود گزارش شده سالانه را با یک نرخ رشد ثابت مدیریت نماید تا دور نماي آتی شرکت مطلوب به نظر برسد. هرچه پایداري سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتري براي حفظ سودهاي جاري دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است. بنابراین انتظار می رود مدیریت سود باعث تداوم بیشتر این رقم در گزارش هاي مالی گردد. این اثرات، ممکن است در سودهاي گذشته و آینده نمایان شود که در واقع ثبات سود یک شرکت می تواند نشانه اي از عملکرد مطلوب آن باشد .[4]
ما می خواهیم تجزیه و تحلیل داده ها را در سطح سال شرکتها بکار ببریم و بررسی کنیم که چطور صنعت از عوامل رقابت بازار و مدیریت سود در پایداري بازده حسابداري تأثیر می گیرد. به طور خلاصه یافته هاي ما مکمل تحقیقات روي پایداري در سود آوري متمرکز در شرکتهاي بورس اوراق بهادار است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که:
رقابت بازار در محصول، مدیریت سود می توانند بر پایداري در سودآوري تاثیر گذار باشند؟


۲۵آموزش کشت و پرورش قارچ
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

مقدمه
کاج مطبق A. excelsa( Araucariaheterophylla) از خانواده اشکوبيان (Araucariaceae)، هميشه سبزي از راسته کاجيان (Pinales)، رده ناژويان (Pinopsida)، گروه مَخروطيان (Coniferae يا Pinophyta)هستند. زيستگاه اصلي کاج مطبق جزيره نورفولک استراليا است . رشد آن در محيط طبيعي زياد ولي در آپارتمان به کندي رشد ميکند،

احتياج به اکسيژن فراوان دارد و درجه حرارت بالا را تحمل نميکند ( ١ .در تابستان گرما را تا ٤٠ درجه تقريباً تحمل ميکند ولي در زمستان تحمل يخبندان را ندارد. درختان با تنه عمودي و شاخه هاي متقارن و حد اکثر تا ٥٠ تا ٦٥ متر رشد مي کنند. اين کاج به خاطر شکل زينتي زيبايش بسيار مورد پسند دوستداران گل و گياه قرار دارد. اين ارقسام را تا جوان و کوتاه هستند ميتوان درگلدان کاشته براي زينت سرسراي عمارات و سالنها از آن استفاده کرد (٢).

در طول تابستان و پاييز ٩١-١٣٩٠ نشانه هايي از يک بيماري جديد در نواحي مختلفي از استان مازندران مشاهده شد. علائم بيماري ابتدا به صورت لکه هاي ريز قهوه اي روشن تا تيرهنامنظم بر روي برگهاي سوزني و از طريق آن به ساقه نيز سرايت مي کند. پس از مدتي با پيشرفت بيماري نواحي آلوده خشک شد.نتيجه اين بررسي منجر به شناسايي قارچ Colletotrichum gloeosporioides به عنوان عامل بيماري سوختگي شاخ و برگ کاج مطبق گرديد . نتايج اين بررسي از سويي ميتواند به حفظ اين گياه زينتي در مقابل اين بيماري مخرب کمک نمايد .
مواد وروش ها:
- دانلود مقاله جداسازي وکشت قارچ :
نمونهه اي آلوده از نقاط مختلف استان مازندران جمعآوري و به آزمايشگاه منتقل شدند. براي جداسازي قارچ قطعات آلوده به اندازه ٠.٥-١ سانتيمتر برش داده شدند و پس از ضدعفوني سطحي در پتري حاوي محيط کشت WA ( واتر-آگار )در دمايCْ◦٢٥-٢٠ کشت داده شد ند،پس از رشد قارچ خالص سازي در محيط PDA (سيب زميني ـ دکستروزـ آگار) انجام گرديد. قطعه اي از ميسليوم جدايه خالص شده را به محيط مايع PDB (سيب زميني ـ دکستروز) منتقل وبر روي دستگاه لرزاننده با rpm١٢٠ قرار داده شد.

نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۷۲ نتیجه