توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه نتایج زودرس عمل جراحی ترمیم نقص دیواره بین دهلیزی به دو روش توراکوتومی محدود و استرنوتومی میانی (در مدت پنج سال)
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۲ (پياپي ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: جهت بستن نقص دیواره بین دهلیزی (Atrial Septal Defect: ASD) به طریق جراحی، روشهای مختلفی وجود دارد که هر یک معایب و مزایایی دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج زودرس عمل جراحی ترمیم نقص دیواره بین دهلیزی به دو روش توراکوتومی محدود و استرنوتومی میانی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی، پرونده 73 بیمار مبتلا به نقص دیواره بین دهلیزی که از اوایل سال 1377 تا اواخر سال 1382، به دو روش دو روش توراکوتومی محدود و استرنوتومی میانی در بیمارستان شهید مدنی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز جراحی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات فردی بیماران، مدت عمل، مدت بستری، مدت زمان بسته بودن آئورت و میزان درناژ خون، قبل، حین و پس از عمل جراحی در دو گروه در پرسشنامه محقق ساخته، ثبت گردید؛ سپس داده ها کدبندی شدند و با استفاده از آزمونهای دقیق Fisher و Mann–Whitney در سطح معنی داری P£0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از 73 بیمار، 38 مورد به روش توراکوتومی (گروه اول) و 35 بیمار به روش استرنوتومی میانی (گروه دوم) تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند. بین میانگین مدت زمان عمل جراحی در گروه اول (4.33 ساعت) و دوم (3.43 ساعت) (P<0.001) و نیز بین میانگین زمان بستری بیماران گروه اول (10.08 روز) و دوم (12.79 روز) اختلاف معنی داری وجود داشت (P=0.01). بین میانگین مدت زمان کلمپ عرضی آئورت در گروه اول (32.35 دقیقه) و دوم (35.88 دقیقه) (P=0.41) و نیز بین میانگین مدت زمان جریان خون خارج بدنی در گروه اول (65.68 دقیقه) و دوم (69.48 دقیقه) (P=0.27) اختلاف معنی داری حاصل نشد؛ همچنین بین میزان درناژ در دو روش عمل جراحی، تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. نتیجه گیری: ترمیم نقص دیواره بین دهلیزی با انجام توراکوتومی محدود، با توجه به صدمه کمتر جراحی و مدت کمتر بستری در بیمارستان، می تواند روش مناسبی باشد.

۲گزارش موردی از یک عارضه نادر و تهدید کننده حیات در عمل جراحی قلب کودک شش ساله
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، , دوره  ۱۱ , شماره  ۳ (پیاپی ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۶
اقدامات و حوادث اتاق عمل از عوامل اصلی موفقیت های عمل های جراحی از جمله جراحی قلب می باشند. با وجود این بیمارانی که با حال عمومی بد و بحرانی اتاق عمل را ترک می کنند، چنانچه در بخشهای ریکاوری و مراقبتهای ویژه، اقدامات درمانی به موقع، جدی و مناسبی را دریافت نمایند، امکان نجات آنها وجود دارد؛ در غیر این صورت ممکن است حتی بیمارانی که مشکلات زمینه ای چندان خطرناکی هم ندارند، با اقدامات نامناسب درمانی دچار مخاطرات جدی شوند؛ در این مقاله گزارشی از یک عارضه نادر ناشی از تعبیه نابه جای کاتتر ورید مرکزی و نحوه اداره مشکلات آن ارایه می گردد. 

۳روشهای استدلال فازی در بهینه سازی فازی
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین مقاله مروری بر مسائل برنامه ریزی خطیFLP) با ضرایب فازی و وروابط نامساوی فازی با نمونههایی از استدلال فازی چندتاییMFP) و روشی برای حل این مسائل میپردازیم. نشان میدهیم مسائل معمولی برنامهریزی خطیLP) را نیز با این روش میتوان حل نمود. در ادامه با استفاده از روابط مختلف فازی برای حل یک مسئلهFLP نمونههای آورده و نتایج را با هم مقایسه میکنیم

۴بررسی کیفی تالاب میانگران در شهرستان ایذه، خوزستان
اطلاعات انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تالاب میانگران پیکره آب شیرین با مساحت 40 کیلومتر مربع در استان خوزستان، شال شهرستان ایذه واقع شده است. این تالاب یک منبع آب ضروری جهت تغذیه آب های زیرزمینی (مورد استفاده برای مصارف شرب و فعالیت های کشاورزی شهرستان ایذه)، آب آبیاری کشاورزی و محیط زیست پرندگان نادر می باشد. منابع آلاینده واقع در حوضه آبریز با گذشت زمان تاثیر منفی بر روی کیفیت آب تالاب داشته اند. بنابراین تعیین کیفیت آب تالاب برای سلامت انسان و پرندگان مهاجر منطقه اهمیت ضروری دارد. مهمترین عوامل تخریب کیفیت آب تالاب میانگران، شامل ورود فاضلاب های شهری، روستایی و فعالیت های کشاورزی است. این مطالعه به بررسی و ارزیابی تاثیر منابع آلودگی در حوضه آبریز بر روی کیفیت آب این تالاب می پردازد. به این منظور منابع آلاینده نقطه ای و غیرنقطه ای در حوضه آبریز تالاب مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین کیفیت آب تالاب 29نمونه آب، به ویژه از مکان هایی که معرف اثرات آلاینده ها می باشد، در ماه فروردین سال 1392 برداشت گردید. مقایسه داده های به دست آمده با حداکثر مقدار مجاز که توسط استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO, 2004) معرفی شده، نشان می دهد که مقدار تمام پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در جنوب تالاب میانگران نسبت به قسمت های دیگر تالاب بیشتر است. آب تالاب در نقاط ورود منابع آلاینده ها (فاضلاب شهری، روستایی و فعالیت های کشاورزی) آلوده است. همچنین مقدار pH، قلیائیت و فسفات بیشتر از حد مجاز یوتروفیک می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، تالاب میانگران به وسیله فاضلاب شهری و کشاورزی مغذی شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه