توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بهینه سازی باززایی گیاه پنبه از طریق مریستم انتهایی
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
بهینه سازی باززایی گیاه پنبه برای دو رقم ساحل  و ورامین با استفاده از مریستم انتهایی با هدف انتقال ژن از طریق آگروباکتریوم صورت گرفت. در این بررسی مریستم انتهایی از گیاهچه های 4 تا 5 روزه دو رقم جدا گردید و در محیط ویژه ساقه زایی (Murashige & Skoog, MS) تغییر یافته بدون تنظیم کننده رشد) قرار داده شدند. پس از 1.5–2 ماه مریستم هایی که تولید ساقه و برگ نمودند به منظور ریشه زایی در یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار ریشه زایی: MS–1 تغییر یافته بدون تنظیم کننده رشد0.2 MS–2 به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید (IBA) (Indole–3–butyric Acid)، 1.2 MS–3 به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) (a–Naphtaleneacetic Acid) و 1.2 MS–4 به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر ایندول استیک اسید (IAA) (Indoleacetic Acid) در چهار تکرار ارزیابی شدند.پس از 1.5–2 ماه تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که بهترین محیط ریشه زایی برای دو رقم ساحل و ورامین محیط حاوی تنظیم کننده رشد IBA است. هم چنین نتایج بیانگر آن بود که ریشه زایی رقم ورامین بهتر از رقم ساحل می باشد.

۲مقاومت آفات به سموم و تاثیر آن در محیط زیست و پدافند زیستی
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۵
مقاومت آفات به سموم یکی از مهم ترین مسایل مدیریت محصولات کشاورزی می باشد. مقاومت به معنای تحمل در برابر میزان مشخصی از دوز سم که قبلاً برای حشره کشنده بود می باشد. حشرات با توجه به توانایی خاص خود قادرند به تدریج و طی مکانیسم های متفاوتی مقاومت را به سموم مختلف در خود گسترش دهند. این مساله نه تنها در بحث کنترل جمعیت آفات حائز اهمیت است بلکه می تواند عواقب زیست محیطی متعددی به دنبال داشته باشد و حتی بر روی کل سیستم کشاورزی اثر سوء داشته باشد. در این مطالعه مسایل و مشکلات ناشی از این پدیده، عوامل موتر در توسعه آن و همچنین راه های پیشگیری از آن بررسی شده است.

۳بررسی روند تغییرات محتوی α– توکوفرول ساقه گندم در فرایند انتقال مجدد ذخایرساقه تحت تنش خشکی
اطلاعات انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
مکانیسم انتقال مجدد ذخایر ساقه یکی از مکانیسم های مهم تحمل به خشکی آخر فصل می باشد که شروع آن نیازمند به شکل گیری و آغاز پدیده پیری در کل گیاه می باشد. پدیده پیری گیاه با افزایش انواع گونه های اکسیژن فعال (ROS) پراکسیداسیون لیپیدها و تخریب غشای سلولی همراه می باشد که در نهایت باعث زوال و مرگ زودتر از موعد گیاه تحت تنش می شود.افزایش فعالیت مکانیسم های دفاعی تنش اکسیداتیو یکی از راهکارهای جلوگیری از زوال گیاه جهت انجام انتقال مجدد ذخایر ساقه مفید و پویا تحت تنش خشکی می باشد. در گیاهان برای غلبه بر تنش اکسیداتیو دو مکانیسم: سم زدایی آنزیمی و غیر آنزیمی وجود دارد. مکانیسم سم زدایی غیر آنزیمی شامل ویتامین E می باشد α– توکوفرول یکی از ترکیبات و اجزای اصلی ویتامین E می باشد. بدین منظور روند تغییرات محتوی α– توکوفرول در پدانکل ساقه گندم در طول مدت زمان فرایند انتقال مجدد ذخایرساقه تحت تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بر روی دو ژنوتیپ گندم NO.49 و NO.14 (متفاوت در پتانسیل انتقال مجدد در یک دوره 30 روزه پس از گلدهی تحت تنش خشکی) انجام گردید. پدانکل ساقه ژنوتیپ NO.49 از راندمان انتقال مجدد ذخایر بالاتر و قابل توجهی در مقایسه با ژنوتیپ NO.14 تحت تنش خشکی برخوردار می باشد. جهت تعیین محتوی α– توکوفرول، نمونه ها ی پدانکل هر دو ژنوتیپ پس ازاستخراج با متانول 100 % و آماده سازی به دستگاه HPLC با ستون C18 تزریق شدند. نتایج نشان داد محتوی α– توکوفرول ژنوتیپ NO.49 تحت تنش خشکی از مرحله 10 روز پس از گلدهی(مرحله شروع انتقال مجدد) در مقایسه با شرایط نرمال افزایش یافته است و در مرحله 20 روز بعد گلدهی (مرحله تشدید انتقال مجدد)از حداکثر افزایش برخوردار بوده است در حالیکه برای ژنوتیپ NO.14 میزان محتوی α–توکوفرول در مرحله 20 روز تحت تأثیر تنش افزایش معنی دار و چشمگیری در مقایسه با نرمال رطوبتی نشان نداد.همزمانی شروع روند افزایشی محتوی α– توکوفرول با شروع روند افزایش انتقال مجدد ذخایر ساقه ژنوتیپ NO.49 بیانگر بالا بودن راندمان سم زدایی در پدانکل ساقه ژنوتیپ مذکور تحت شرایط تنش خشکی می باشد تا گیاه بتوانداز پدیده پیری القا شده توسط تنش به نفع افزایش انتقال مجدد کارا بهره لازم را ببرد.

۴بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس و عصاره های مختلف Ajuga chamaecistus به روش رقت مایع در میکروپلیت
اطلاعات انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
در مطالعه حاضر ، فعالیت ضد میکروبی بافت برگ Ajuga chamaecistus تحت شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . نمونه برگی خشک شده A. Chamaecistus جهت تهیه عصاره به ترتیب بوسیله حلال های هگزان، دی کلرومتان (DCM) و متانول استخراج شد و استخراج اسانس به روش تقطیر با بخار آب با استفاده از دستگاه کلونجر انجام گردید. سپس فعالیت ضد باکتریایی عصاره ها و اسانس حاصل بر روی گونه های باکتریایی گرم مثبت (Staphylococcus aureus) و گرم منفی (Escherichia coli) تحت شرایط آزمایشگاهی به روش رقت مایع در میکروپلیت و با استفاده از روش MTT بررسی گردید. فعالیت ضد میکروبی بر روی گونه های باکترییایی برای عصاره های متانولی و DCM مشاهده نگردید در حالی برای عصاره هگزان فعالیت ضدمیکروبی و بازدارندگی تنها علیه (Staphylococcus aureus) گرم مثبت با مفدار حداقل غلظت کشندگی (MIC) 4mg\mlمشاهده شد. نتایج نشان داد که تنها اسانس دارای فعالیت ضد میکروبی بر روی هر دو گونه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی با مقدار 2\5MIC% (V \ V) می باشد. نتایج ارائه شده در اینجا نشان می دهد که اسانس A. chamaecistus دارای طیف وسیع تری از فعالیت های ضد باکتری در مقایسه با سایر عصاره های حلال در برابر هر دو باکتری های گرم مثبت و گرم منفی آزمایش شده است.

۵بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی ضدباکتریایی و پتانسیل تولید عصاره بدست آمده ازحلال های مختلف درعلف بید
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۶
درمطالعه حاضرفعالیت انتی اکسیدانی فعالیت ضدمیکروبی وپتانسیل تولید عصاره بااستفاده ازحلالهای مختلف دربافت برگ علف بیدEpilobium hirsutum تحت شرایط ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت نمونه برگی خشک شده E.hirsutum تحت شرایط ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت نمونه برگی خشک شده E.hirsutum جهت تهیه عصاره به ترتیب بوسیله حلالهای هگزان دی کلرومتان DCM و متانول استخراج شد پتانسیل تولید عصاره توسط هرکدام ازحلالها محاسبه گردید سپس فعالیت ضدباکتریایی عصاره های حاصل برروی گونه های باکتریایی گرم مثبت Staphylococcus aureus و گرم منفی Escherichia coli تحت شرایط ازمایشگاهی به روش رقت مایع درمیکروپلیت و بااستفاده ازروش MTT بررسی گردید فعالیت انتی اکسیدانی کل به روش ازمون فعالیت انتی اکسیدانی احیا اهن FRAP انجام گردید فعالیت ضدمیکروبی برروی گونه های باکتریایی فقط برای عصاره متانولی بامقدارحداقل غلظت کشندگی 1mg\ml 2mg\ml (MIC) به ترتیب علیه S. aureus Ecoli مشاهده شد بیشترین فعالیت انتی اکسیدانی برای نمونه متانولی برحسب میلی مول اهن درمیلی گرم وزن خشک عصاره به میزان 154\61mmol\mg محاسبه گردید همچنین بیشترین پتانسیل تولید عصاره برای عصاره متانولی بابازده 273\3 میلی گرم به ازای 2گرم ماده خشک گیاهی مشاهده گردید
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه