توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تفکر دوفضایی و مبتنی بر واقعیت و مجاز، چالش اصلی مدیریت در سازمانهای امروزی
اطلاعات انتشار: همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سازمان مجازی عنوانی که در این روزها زیاد شنیده میشود از جمله پیامدهای دنیای جدید مجازی است دنیایی که با شکل گیری و گسترش وسایل جدید ارتباط جمعی و فناوریهای نوین ارتباطی به وجود آمده و تحولی در عرصه های مختلف زندگی ایجاد کرده است.

۲نقش شبکه های اجتماعی مجازی – بهداشتی در ارتقای آموزه های بهداشتی بیماران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، سال
تعداد صفحات: ۱۱
این پژوهش درصدد آن است تا اثر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در را در بالابردن سطح سواد بهداشتی مورد بررسی قرار دهد. این مقاله با استفاده از روش آزمایشی این اثر را در یک نمونه 400 نفره از اعضای انجمن حمایت از بیماران کلیوی بررسی کرده است و علاوه بر آن که تفاوت معناداری در بین افراد استفاده کننده از این شبکه اجتماعی مورد شناسایی قرار داد، اثر متغیرهای جنسیت و گروه تحصیلی آزمودنی ها را نیز سنجید. در این پژوهش شبکه اجتماعی Dailystrength به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد از اعضای نمونه یک سنجش آگاهی عمومی پزشکی به عمل آمد. سپس نیمی از آزمودنی های به طور آزمایشی 6 هفته از آن بهره بردند. در پس آزمون به عمل آمده مشخص شد آزمودنی هایی که از شبکه اجتماعی مورد نظر بهره بردند، به طرز معنی داری توانستند سوالات بیش تر و سخت تری در رابطه با دانش عمومی پزشکی پاسخ دهند. هم چنین این اثر در زنان بیش از مردان و در گروه تحصیلی پزشکی بیش از سایر گروه ها قابل مشاهده بود.

۳بازنمایی هویت مجاری دانشجویان شهرتهران درشبکه های اجتماعی مجازی مطالعه موردی: کاربران فیس بوک
اطلاعات انتشار: همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
درنظام نوین جهانی درعصررسانه ها زندگی میکنیمعصری که درآن رسانه های گروهی جز جدایی ناپذیرزندگی هستنددراین میان رسانههای نوینشبکه های اجتماعی مجازی توانسته اندباتغییر فرهنگ وظهور فرهنگی مدرنهویت افراد را تحت تاثیر ودگرگونی قراردهند درتحقیق حاضرتلاش شده است تا چگونگی بازنمایی هویت مجازی کاربران فیس بوک مورد بررسی قرارگیرد این تحقیق بااستفاده ازروش تحلیل محتوا و بایک دستورالعمل کدگذاری شده متشکل از20متغیرتنظیم شده است طی این پژوهش 384 پروفایل دانشجویانشهرتهران کاربرفیس بوکبا استفاده ازفرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای انتخابشدند براساس نتایج میان متغیرهای جنس ووضعیتتاهل وتعدادمحتوای عکسهای بارگذاری شده ورعایت حجاب اسلامی درعکسهای بارگذاری شده رابطه وجود دارد نتایج نشان میدهد که بازنمایی هویت مجازی به تفکیک دومتغیرجنس و وضعیت تاهل متفاوت است

۴ارزیابی وضعیت پدافند غیر عامل در استان ایلام
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل، سال
تعداد صفحات: ۲۰
پدافندغیرعامل به عنوان یکی ازموثرترین وپایدارترین روشهای دفاع درمقابل تهدیدات ازقدمتی به بلندی تاریخ بشروبه قدمت مبارزه و دفاع برخوردار میباشد پدافندغیرعامل به عنوان بخشی ازدفاع همه جانبه سابقه ای طولانی درتاریخ بشردارد باگسترش ونفوذسلاح ها درسده های اخیر تنوع ودامنه جنگها نیز گسترش یافته است با پیشرفت فناوری حضور آن درحوزه های نظامی تهدیدات ازاین حوزه به سایرحوزه ها توسعه یافت به این مفهوم که دیگر نمی توان تهدید را صرفا درحوزه نظامی درنظر گرفت و به نوعی به یک عنصر چندوجهی مبدل شدها ست دراین راستا گام اول برای استقرار پدافندغیرعامل دراستان ایلام بررسی وضعیت فعلی موضوع دراین استان می باشد مدیران ارشداستان به عنوان مهمترین متولیان اداره آن نقش بسیارمهمی درمدریت بحران و استقرار پدافندغیرعامل ایفا می نمایند که میزان اگاهی مدیران مربوطه بینش سیاست اجرایی وخواست آنان ازپدافندغیرعامل تسهیل کننده اجرا و استقرار طرح های پدافندغیرعامل دراستان می باشد ازاین رو میتوان این مساله را به عنوان یکی ازمسائل مدیریتی استان مطرح نمود این تحقیق باهدف بررسی و ارزیابی وضعیت پدافندغیرعامل دراستان ایلام انجام گردیده است

۵ارایه الگوی مشارکت اجتماعی رسمی شهروندان دراداره امورشهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مشارکت شهروندی و جامعه مدنی سابقه غنی و طولانی دارد و از دوران یونان باستان تا به امروز همواره به اشکال گوناگون در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ها بروز کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارایه الگویی مناسب، جهت نظام مشارکت اجتماعی رسمی شهروندان در اداره امور کلانشهر تهران می باشد. در این پژوهش بر اساس مطالعه ای پیمایشی، میزان مشارکت اجتماعی شهروندان و اثر موانع مشارکت بر آن با ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. طی این پژوهش ٣٨٤ نفر از شهروندان ١٨ سال به بالای مناطق ٢٢ گانه کلانشهر تهران با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که بین میزان آگاهی شهروندان از زمینه های مشارکت اجتماعی در سیاست های شهری، میزان رضایت جامعه مورد بررسی از سیاست های شهری و نابسامانی فردی شهروندان مورد مطالعه با میزان مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. اما این رابطه معنادار بین احساس بی قدرتی و میزان اعتماد شهروندان به مقامات منتخب شهری با میزان مشارکت اجتماعی شهروندان مشاهده نگردید. در نهایت با توجه به میزان متغیرهای مورد بررسی و نوع رابطه ها، الگویی جهت نظام مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور کلانشهر تهران ارایه می گردد

۶نقش سرمایه اجتماعی محلات در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در دهه های اخیر، کشورهای توسعه یافته، جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری، توسعه شهری را در قالب فرآیندی مشارکتی، و مردم محور، در متن برنامه های خود قرار داده اند. بسیاری از پژوهشگران امور شهری بر این باورند که سرمایه اجتماعی یکی از مؤلفه های دستیابی به توسعه پایدار شهری می باشد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با استناد به نظریه های علمی معتبر به نقشی که سرمایه اجتماعی می تواند در توسعه پایدار شهری ایفا نماید، بپردازد. این طرح به روش پیمایشی در منطقه 5 شهر تهران انجام شده و به کمک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز پژوهش از بین کلیه اعضای شورایاری محلات 29 گانه این منطقه گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 21.4 درصد از پاسخگویان میزان سرمایه اجتماعی را در حد کم، 28.9 درصد متوسط و 48.7 درصد نیز زیاد توصیف نموده اند. همچنین 24.6 درصد از پاسخگویان میزان توسعه پایدار را در حد کم، 32.1 درصد متوسط و 43.3 درصد نیز زیاد بیان نموده اند. نتایج تجزیه و تحلیل نیز نشان می دهد که از دیدگاه جامعه پژوهش، سرمایه اجتماعی موجود در محلات منطقه 5 تهران، رابطه مستقیمی با توسعه پایدار شهری دارد.

۷بررسی نقش اپلیکیشن های تلفن همراه درتوسعه گردشگری منطقه آزادکیش
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
توسعه صنعت گردشگری فرایندی است که باکیفیت زندگی میزبان و تامین تقاضای بازدید کنندگان درارتباط است دررویکردتوسعه صنعت گردشگری باتاکید برنقش کلیدی نگرش گردشگران میزان رضایت مندی گردشگران و تغییرات زیربنایی و رادیکالی گردشگری عمدتا ازرسانه های نوین استفاده شده است هدف پژوهش حاضربررسی نقش اپلیکیشن های تلفن همراه درتوسعه صنعت گردشگری منطقه ازاد کیش است این پژوهش درقالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است پرسشهای اصلی موردنظر دراین پژوهش اختصاص به چیستی و چگونگی تاثیر اپلیکیشن های تلفن همراه درتوسعه صنعت گردشگری دارد این مطالعه موردی بااستفاده ازمدل AHP و تکمیل پرسشنامه درنوروز 94 درمیان 133 نفر ازمدیران مراکز ارایه دهنده خدمات گردشگری و 10نفر ازمدیران سازمان منطقه ازاد کیش انجام شده است نتایج نشان داد که دربهره مندی ازاپلیکیشن های تلفن همراه گسترش بازارهای هدف حذف واسطه های گردشگری ارتقای رضایت مشتریان فعلی و کاهش هزینه هابه ترتیب بالاترین درجه اهمیت را درتوسعه صنعت گردشگری دارند
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه