توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارتباط تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی در دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، دي, دوره  ۲۴ , شماره  ۷۳، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: تفکر انتقادی معرف توانایی شناختی است و توانایی های شناختی پرستار، به خصوص توانایی وی برای پردازش اطلاعات و تصمیم گیری از اجزای کلیدی عملکرد پرستار می باشد. هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری بوده است.روش بررسی: مطالعه انجام شده یک طرح توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن 50 نفر از دانشجویان پرستاری ترم آخر دانشکده های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان– با استفاده از شیوه سرشماری – شرکت کردند. با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات دموگرافیک و سوالات آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا و هم چنین با استفاده از شیوه کیوسورت و با استفاده از کارت های تصمیم گیری بالینی، اطلاعات جمع آوری گردید و با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون های مجذور کای و فیشر تحت نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها ارتباط معنی دار آماری بین تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی را نشان نداد. آزمون آماری کای دو ارتباط معنی دار آماری (P=0.001) بین نمره تفکر انتقادی و میانگین معدل ترم های گذشته و هم چنین بین تصمیم گیری بالینی و سابقه برخورد با بیمار تحت عمل جراحی بیلروت 2 را نشان داد (P=0.008).نتیجه گیری کلی: با توجه به عدم ارتباط تفکر انتقادی با تصمیم گیری بالینی، انجام این پژوهش با حجم نمونه بالاتر و استفاده از ابزارهای متنوع توصیه می شود. از یافته های این مطالعه می توان در برنامه ریزی آموزشی پرستاری استفاده نمود.

۲ضرورت کاربرد نقشه های مفهومی در آموزش بالینی دانشجویان
اطلاعات انتشار: پژوهش در آموزش علوم پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: آموزش بالینی، بخش عظیمی از آموزش عملی دانشجویان محسوب می شود . برای ارتقا آموزش بالینی ، باید سعی نمود که دانشجویان را از یادگیری طوطی وار دور کرده و به سوی ایجاد تفکر انتقادی ، حل مسیله و ساخت مفهوم سوق داد. با توجه به اینکه یکی از استراتژی هایی که سبب ارتقا تفکر انتقادی و حل مسیله می شود ، استفاده از نقشه های مفهومی است . لذا پژوهشگران بر آن شدند که به بررسی کاربرد نقشه های مفهومی در آموزش بالینی دانشجویان بپردازند . محتوا: مفاهیم ، ارتباطات بین مفاهیم ، سلسله مراتب ، ارتباطات فرعی و مثالها ترکیبات یک نقشه مفهومی هستند . نقشه مفهومی ابزار مفیدی است که سببب یادگیری معنی دار می گردد. هدف از یادگیری به روش نقشه کشی مفاهیم ، توانا کردن فراگیران به تکمیل دانش فراموش شده ، روشن ساختن دانش موجود ، درک ارتباطات و ارتقا تفکر انتقادی است . نتیجه گیری : مدرسین حرف پزشکی با چالش های متعددی در راستای ارتقا و ارزشیابی تفکر انتقادی در دانشجویان مواجه هستند ، لذا به ناچار نیازمند استراتژی های مختلف آموزشی نظیر نقشه کشی مفهومی می باشند که به منظور اجرای آن در بالین و تسهیل یادگیری تحقیق وتفحص بیشتر در این خصوص ضروری است .
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه