توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی مشخصه های کیفی فاضلاب مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان
اطلاعات انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۲
فاضلاب تصفیه نشده معمولا حاوی میکروارگانیسم های بیماریزای فراوانی است . همچنین فاضلاب دارای مواد سمی می باشد . بنا به ای ن دلایل انتقال سریع و بدون درد سر فاضلاب از منابع تولید و تصفیه و سپس دفع آنها ضروری است . برای طراحی ،بهره برداری و نگهداری تاسیسات جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی و همچنین به منظور مدیریت محیط زیست ،آگاهی از ماهیت و مشخصه های فاضلابها ضروری است . امروزه یکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک ، سمی و بیماریزا از جمله زائدات پاتولوژیک ، عفونی دارویی ، شیمیایی ، رادیواکتیو و .... از حساسیت خاصی برخوردار است . لذا این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی فاضلاب بیمارستانهای گرگان و موارد فوق الذکر جهت برنامه ریزی صحیح و تصفیه لازم می باشد. مواد و روشها :این مطالعهیک مطالع ه مقطعی با رویکرد توصیفی – تحلیلی بوده و جمعیت مورد مطالعه فاضلاب بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان در شهرستان گرگان می باشد . تعداد 70 نمونه تحت شرایط استاندارد گرفته شده و به آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت منتقل شده و در آزمایشگاه پارامترهای مواد جامد معلق، محلول، معدنی، فرار و قابل ته نشینی BOD,COD کدورت ، هدایت الکتریکی ، pH ، قلیاییت فسفر ، سولفات، نیروژن کل، کل کلی فرمها و کلی فرمهای مدفوعی به روش استاندارد متداندازه گیری شد. میانگین مقدار BOD در بیمارستان پنج آذر ، طالقانی و دزیانی به ترتیب برابر 398\8mg\l و396\2 mg\l و 351mg\l بوده است میانگین COD در فاضلاب بیمارستانها به ترتیب برابر 807\4mg\l و 1085\3mg\l و 739\6mg\l می باشد. میانگین کل جامدات TS در فاضلاب بیمارستانها به ترتیب برابر 1243\4mg\l و mg\1264 , 1212mg\l می باشد. در کل وجود فاضلاب این سه بیمارستان با شدت قوی نیاز به برنامه ریزی و مدیریت دقیق جهت جلوگیری از دفع نامناسب آن ، جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و در نتیجه پیشگیری از انتشار و اشاعه بیماریها لازم و ضروری می باشد .تخلیه و دفع قسمتی از فاضلاب بیمارستان در محیط زیست (در بیمارستان پنج آذر و دزیانی) ممکن است در فصول پرباران به دلیل رقیق شدن فاضلاب با حجم بیشتری از آب و کاهش غلظت عوامل آلوده کننده شود ولی در فصول خشک و کم باران باعث ایجاد مشکل جدی در محیط خواهد شد.

۲سرواپیدمیولوژی بیماری سلیاک در اهدا کنندگان خون استان گلستان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳ (پی در پی ۱۹)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: بیماری سلیاک یک بیماری گوارشی است. در این بیماری روده کوچک آسیب می بیند و در جذب عناصر مغذی اختلال ایجاد می شود. با توجه به احتمال ارتباط بین بروز سرطان مری و شیوع بیماری سلیاک، هدف این مطالعه بررسی سرواپیدمیولوژی سلیاک در یکی از نواحی با شیوع بالای سرطان مری بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی طی سال 1384 در مراجعه کنندگان به سه مرکز انتقال خون در شرق، غرب، و مرکز استان گلستان انجام پذیرفت . از 2547 نفر نمونه گیری به عمل آمد. کلیه نمونه ها توسط کیت آنتی بادی ضدترانس گلوتامیناز بافتی(tTG –IgA)  به روش ELISA مورد آزمایش قرار گرفتند. بر اساس سطح طبیعی کیت مقادیر کمتر از 4U\ml منفی، بین 4 تا 10 U\ml مثبت ضعیف و بیش از 10 U\ml مثبت در نظر گرفته شدند. برای کلیه نمونه هایی که سطح tTG آنها بیش از 4U\ml شد. آزمایش اندومزیلیال آنتی بادی(EMA)  به روش IFA انجام پذیرفت.یافته ها: آزمایشtTG  28 نفر (1.1درصد) مثبت بود که از این تعداد 18 نفر ( 0.7درصد) مثبت ضعیف و 10 نفر (0.4 درصد) مثبت بودند. آزمایش EMA در 8 نفر ( 0.3درصد) مثبت شد. در 70 درصد tTG آنها مثبت شده بود، آزمایش EMA نیز مثبت گردید. ارتباط معنی داری بین قومیت و مثبت شدن نتایج آزمایش tTG مشاهده نشد. از بین مواردی که آزمایش tTG آنها مثبت ضعیف بود، 15 نفر مذکر (83.3 درصد) و 3 نفر مونث ( 16.7درصد) بودند. همه افراد tTG مثبت مذکر بودند.نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان شیوع سرطان مری در این استان و ارتباط بیماری سلیاک با سرطان مری به نظر می رسد به بیماری سلیاک باید به طور جدی تری در این منطقه پرداخته شود.

۳بررسی یافته های اوتولوژیک در جانبازان جنگ تحمیلی، استان گلستان
اطلاعات انتشار: مجله طب نظامي، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱ (مسلسل ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: گوش عضو شنوایی– تعادلی است که می تواند به دلایل مختلف آسیب ببیند. در مورد رزمندگان که در معرض انواع تروماها قرار دارند، گوش نیز درمعرض آسیب قرار دارد. بسیاری از آسیب های وارده به گوش غیرقابل برگشت هستند. از آنجا که کشور ایران هشت سال درگیر بوده است و تا کنون مطالعه ای در این زمینه در استان گلستان انجام نشده است. این تحقیق به منظور بررسی یافته های شایع گوش در جانبازان جنگ در استان گلستان انجام شده است.مواد و روش کار: این مطالعه که از نوع مشاهده ای است، به صورت مقطعی و با رویکرد تحلیلی بر روی جانبازان استان گلستان انجام شد. حجم نمونه 256 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی و از بین جانبازانی که دارای پرونده در بنیاد جانبازان بودند، انتخاب شدند. موارد مورد مطالعه شامل کاهش شنوایی، تتی توس، اتوره، سرگیجه، پارگی پرده تمپان، یافته های شنوایی سنجی، و نوع تروما بود که توسط متخصصین گوش و حلق وبینی معاینه شدند. آستانه انتقال استخوانی بالای 15db به عنوان معیار کاهش شنوایی تلقی و شدت کاهش شنوایی نیز به چند گروه تقسیم شد. بعد از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات وارد رایانه شد و با نرم افزار SPSS و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: در این مطالعه، کلیه ی نمونه های مورد مطالعه مرد بودند. 21.5 درصد موارد از مشکل گوش شکایت داشتند که در 94.6 درصد کاهش شنوایی، در 83.6 درصد تنی توس، و در 5.4 درصد تنی توس بدون کاهش شنوایی داشتند ولی در اودیوگرام این افراد هم کاهش شنوایی موجود بود. 80 درصد موارد کاهش شنوایی دو طرفه، 10.9 درصد موارد سمت راست، و 9.1 درصد موارد سمت چپ بوده است. نوع کاهش شنوایی در 89 درصد موارد حسی عصبی و در 88 درصد موارد در فرکانس های بالا و شدت آن در 48.5 درصد موارد 15–30 db بود. در 6.4 درصد موارد، پارگی تمپان وجود داشت که تنها در 3.6 درصد موارد اتوره داشتند. هیچکدام از افراد تحت مطالعه از سرگیجه شکایت نداشتند.بحث: با توجه به شیوع مشکلات شنوایی، با گذشت چندین سال از پایان جنگ، و استمرار آنها و عدم وجود درمان قطعی برای آنها، باید ضمن اهتمام جدی به ساخت محافظت کننده های صوتی، آموزش کافی نیز برای استفاده از آنها در صحنه های نبرد به رزمندگان داده شده، در مواردی که آسیب صوتی به گوش درمرحله برگشت پذیر است، تمهیدات لازم را اتخاذ کرد و نسبت به حذف ریسک فاکتورها و همچنین حفظ باقی مانده شنوایی جانبازان اقدامات لازم را به عمل آورد.

۴همه گیری شناسی خودکشی در استان گلستان (سال1382)
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، آذر و دي, دوره  ۱۶ , شماره  ۵۵، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: خودکشی از علل مهم مرگ و میر در جهان است. فراوانی خودکشی در مناطق مختلف ایران و جهان متفاوت است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی خودکشی و ارتباط آن با جنس، سن، سطح تحصیلات، نوع خودکشی و ابزار خودکشی در استان گلستان در سال 1382 انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی– مقطعی بر روی 1857 بیمار اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان  های استان گلستان در طی سال 1382 انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه های طراحی شده و انجام مصاحبه با بیمار و بستگان، گردآوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: فراوانی خودکشی در کل جمعیت ، مرد و زن به ترتیب 117.8 و 88.5 و 147.4 در صد هزار نفر تعیین گردید. میزان خودکشی در گروه سنی 24–20 سال 285.5 در صد هزار نفر بود. بیش ترین میزان خودکشی در فصل بهار بود و 31 درصد از جمعیت مورد مطالعه، سطح تحصیلات متوسطه داشتند و 48 درصد از موارد اقدام به خودکشی با استفاده از داروهای شیمیایی و مواد مخدر انجام گرفت. براساس قومیت، میزان خودکشی در قومیت فارس بومی، ترکمن و سیستانی به ترتیب 177 و 79.6 و 270 در صدهزار نفر تعیین شد.استنتاج: این مطالعه نشان داد که میزان خودکشی در این منطقه در مقایسه با سایر مناطق ایران و کشورهای دیگر بالا می باشد و مطالعات تکمیلی به منظور سبب شناسی آن ضروری می باشد.

۵اپیدمیولوژی پرفشاری خون در جامعه شهری استان گلستان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (پی در پی ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: امروزه فشارخون یکی از مهم ترین مشکلات سلامتی در کشورهای جهان و یکی از عوامل خطرساز بیماری های قلبی– عروقی به شمار می رود. با توجه به فقدان مطالعات انجام شده، مطالعه حاضر به عنوان تعیین اپیدمیولوژی و پرفشاری خون در جامعه شهری استان گلستان انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه توصیفی، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای روی 5000 نفر از جمعیت جامعه شهری استان گلستان که در محدوده سنی 17 تا 70 سال بودند، بر اساس میزان شیوع، مطالعات قبلی و فرمول های آماری، در نیمه دوم سال 1383 و نیمه اول سال 1384 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و استفاده از دستگاه فشارسنج الکترونی بود. فشارخون به وسیله افراد آموزش دیده به طور تصادفی در زمان صبح و عصر اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS–11.5 و آمار توصیفی گزارش گردید.یافته ها: نمونه ها 2500 نفر (50 درصد) مرد و 2500 نفر (50 درصد) زن با قومیت های ترکمن (4.6 درصد)، سیستانی (18.9 درصد) و فارس (76.4 درصد) در محدوده سنی 17 تا 70 سال بودند. این مطالعه با توجه به معیار JNC–5 نشان داد که از کل افراد جامعه 46.4 درصد از نمونه ها فشارخون طبیعی، 22.6 درصد فشارخون بالای طبیعی، 21.4 درصد فشارخون خفیف، 7.4 درصد فشارخون متوسط و 2.2 درصد فشارخون شدید داشتند.نتیجه گیری: میزان شیوع پرفشاری خون در مجموع در جامعه شهری استان گلستان 31 درصد می باشد که این میزان از گزارش های سایر شهرهای ایران و جهان کمی بیشتر است که توصیه می شود در برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی مد نظر قرار گیرد.

۶کاهش سطح کولین استراز گلبول های قرمز در کارکنان کارخانه تولید سموم گیاهی
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (پی در پی ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: برخی از ترکیبات شیمیایی از گروه آفت کش ها مانند ارگانوفسفره ها و کربامات ها با فعالیت کولین استراز تداخل کرده و یا آن را مهار می سازند. اندازه گیری فعالیت کولین استراز کاربرد زیادی در تشخیص آسیب کبد به وسیله حشره کش ها دارد. یکی از گروه هایی که در معرض خطر مسمومیت با آفت کش ها قرار دارند، کارکنان شاغل در کارخانجات تولید سموم هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر کار در مجاورت سموم روی سطح کولین استراز گلبول های قرمز بود.روش بررسی: این تحقیق در سال 1384 روی کارکنان یک کارخانه تولید سموم گیاهی انجام پذیرفت. در این مطالعه از 58 نفر طی دو مرحله قبل از شروع کار و پس از سه ماه نمونه گیری به عمل آمد. آزمایش کولین استراز به روش اصلاح شده المن و آزمایش های آنزیمی به روش کینتیک انجام شدند.یافته ها : میانگین سطح کولین استراز گلبول های قرمز در مرحله اول 48.5±11.2 IU\gHb و در مرحله دوم 37.9±17.3IU\gHb بود 95 CI=–43.30–14.77, P<0.05) درصد، (paired t test, mean=–29.03. سطح AST در مرحله دوم نسبت به مرحله اول افزایش داشت، اما از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد. افزایش معنی داری در سطح ALT دیده شد (P<0.05). همچنین در غلظت آلبومین سرم کاهش معنی داری مشاهده شد (P<0.05). در مجموع 15 نفر (25.9 درصد) کاهش بیش از 35 درصد در سطح کولین استراز گلبول های قرمز داشتند.نتیجه گیری: با توجه به کاهش شدید سطح کولین استراز گلبول های قرمز در 26 درصد کارکنان کارخانه، سنجش روتین کولین استراز در کارکنان شاغل در این گونه مشاغل و افرادی که با سموم گیاهی در ارتباط هستند، الزامی به نظر می رسد.

۷تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد (Kap) پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد کنترل عفونت بیمارستانی
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار و تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۷

۸شیوع استافیلوکوکوس اوریوس در بینی دانش آموزان سالم دبستانی شهرستان گرگان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز و زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۶
استافیلوکوک طلایی یکی ازشایع ترین عوامل مؤثر در عفونت های پوستی و سیستمیک می باشد. به طور طبیعی بیش از 30 درصد افراد، ناقل این باکتری در پوست و بینی خویش می باشند. افزایش روز افزون مقاومت داروئی در این باکتری ها و به تبع آن، گسترش عفونت های ناشی از آن، توجه مجامع علمی را معطوف به خود نموده است. به همین دلیل، بر آن شدیم میزان شیوع ناقلین طبیعی استافیلوکوک طلایی را در بینی کودکان سالم دبستانی شهرستان گرگان مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور، از بینی 1193 دانش آموز دبستانی طی زمستان 77 فروردین 78 به وسیله سواپ استریل نمونه برداری شد و پس از آزمایش های تشخیصی تعداد 194 مورد (16.3 درصد) استافیلکوکوک طلائی جدا شدند، که این میزان در جمعیت دختران 114 مورد (16.1 درصد) و در پسران 80 مورد (16.4 درصد) بود. از نظر آماری، تفاوت مشاهده شده معنی دار نبود. تعداد باکتری جدا شده در نقاط روستایی 109 مورد (17.6 درصد) و بیش از موارد جداسازی از نقاط شهری به تعداد 85 مورد (14.8 درصد) بوده است.این اختلاف به دست آمده معنی دار نبود. لیکن میزان شیوع ناقلین در گروه های سنی 6 تا 12 سال 25.3–12 درصد بود که اختلاف مشاهده شده کاملا معنی دار بوده است .(P<0.001) نمونه های جدا شده از حیث مقاومت به متی سیلین و سایر آنتی بیوتیک ها نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر مقاومت 34.8 درصد سویه ها به متی سیلین و 1.7 درصد سویه ها به ونکومایسین بود. مشاهدات ما نشان دادند، تنها 4 درصد سویه ها نسبت به پنی سیلین حساس بوده اند. بنابراین با عنایت به نتایج حاصله، انجام پژوهش های دیگر در خصوص ارتباط سویه های جدا شده با بیماری های شایع استافیلوکوکی منطقه و تعیین مقاومت دارویی آنها ضروری به نظر می رسد.

۹تعیین سطح شنوایی در بیماران تالاسمی ماژور
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار و تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۰ارتباط بین کیفیت زندگی و روشهای مقابله ای به کار گرفته توسط بیماران تحت درمان با همودیالیز
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۱مقایسه میزان فریتین سرم در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور دریافت کننده دسفرال زیرجلدی و دریافت کننده توام دسفرال زیرجلدی و دسفرال وریدی در هنگام تزریق خون
اطلاعات انتشار: مجله بيماريهاي كودكان ايران، پاييز, دوره  ۱۷ , شماره  ۲ (ويژه نامه پاييز)، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف: تالاسمی b دارای انتشار متفاوتی در مناطق مختلف جهان می باشد. تزریق خون، مهمترین راه کنترل تالاسمی ماژور است اما تعیین پروتکل درمانی مناسب هنوز جای بحث دارد. در مطالعه حاضر دو گروه از بیماران مبتلا به تالاسمی که به روش های متفاوتی درمان شلات کننده آهن دریافت می کردند، از نظر بار آهن با توجه به سطح فریتین سرم با یکدیگر مقایسه شدند تا تاثیر این روش ها در کاهش اضافه بار آهن مشخص گردد.روش مطالعه: در این مطالعه شبه تجربی کلینیکال تریال شاهددار، دو گروه از بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور تحت درمان در بیمارستان طالقانی که از نظر متوسط شب های دریافت دسفرال زیر جلدی، متوسط دفعات تزریق خون و محدوده سنی با هم یکسان بودند برای این مطالعه انتخاب شدند. مطالعه طی یکسال از فروردین 1383 تا 1384 انجام شد. طی این مدت سطح فریتین سرم بیماران ارزیابی شد. اطلاعات فردی و آزمایشگاهی افراد پس از جمع آوری وارد نرم افزار آماری SPSS–13 شد و با آزمون آماری t–test مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: میزان افزایش نسبی سطح فریتین در گروه مورد 7\1 برابر و در گروه شاهد 2\2 برابر بود. به عبارت دیگر استفاده نکردن از روش توام پس از یک سال سبب افزایش معنی داری در سطح فریتین سرم شد (p=0.04).نتیجه گیری: نسبت افزایش فریتین سرمی در گروه شاهد بیشتر از گروه مورد (7\1 برابر) بود و می توان گفت که در گروه مورد، مصرف دسفرال وریدی همراه با دسفرال زیر جلدی به بهبود وضعیت بار آهن در بدن بیماران مبتلا به تالاسمی کمک بیشتری می کند.

۱۲بررسی ارتباط بین تغییرات آنزیم کولین استراز سرم با سطح آنزیم های کبدی در کارگران شاغل در کارخانه تولید آفت کش های گیاهی
اطلاعات انتشار: فيض، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴ (پي در پي ۴۴)، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: برخی از ترکیبات شیمیایی از گروه آفت کش ها با فعالیت کولین استراز تداخل کرده و یا آن را مهار می سازند. اندازه گیری فعالیت کولین استراز کاربرد زیادی در تشخیص آسیب کبد توسط حشره کش ها دارد. یکی از گروه هایی که در معرض خطر مسمومیت با آفت کش ها قرار دارند، کارگران شاغل در کارخانجات تولید سموم هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر کار در مجاورت سموم بر روی سطح آنزیم کولین استراز و برخی از آنزیم های کبدی می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه کوهورت بود که در سال 1384 بر روی کارگران یک کارخانه تولید سموم گیاهی انجام پذیرفت. در این مطالعه از 63 نفر طی دو مرحله نمونه خون تهیه گردید. مرحله اول پیش از شروع به کار کارگران فصلی و مرحله دوم سه ماه بعد انجام پذیرفت. آزمایش کولین استراز با استفاده از ماده اولیه بوتیریل تیوکولین و آزمایش های آلانین ترانس آمیناز و آسپارتات ترانس آمیناز به روش کینتیک انجام شدند.نتایج: میانگین سطح کولین استراز سرم در مرحله اول 9569±2496 IU\L و در مرحله دوم 7970±2067 IU\L بود. از نظر آماری کاهش کولین استراز سرم معنی دار بود = 1599,95% CI=1140–2058, p<0.001) آزمون t جفت و میانگین). افزایش آلانین ترانس آمیناز در مرحله دوم نسبت به مرحله اول از نظر آماری معنی دار است = –7.9,95% CI=–10.9–4.9, p<0.001) آزمون t جفت و میانگین). آسپارتات ترانس آمیناز مرحله اول و مرحله دوم دارای اختلاف معنی دار آماری نبودند. در مجموع هشت نفر (12.7 درصد) کاهش بیش از 35 درصد در سطح کولین استراز سرم و نه نفر (14.3 درصد) کاهشی بین 26 تا 35 درصد داشتند.نتیجه گیری: علی رغم عدم ارتباط کاهش کولین استراز با افزایش سطح آنزیم های کبدی و با توجه به کاهش بیش از 25 درصدی سطح کولین استراز سرم در 17 نفر (27 درصد) از کارگران کارخانه سنجش رایج کولین استراز سرم و کنترل آنزیم های کبدی در کارگران شاغل در این گونه مشاغل الزامی به نظر می رسد.

۱۳تعیین سطح آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی در خصوص کاربردهای سیستم های اطلاعات بیمارستانی
اطلاعات انتشار: مديريت سلامت، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۰، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: تحقیقات نقش موثر بکارگیری سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) را در ارتقا کیفیت خدمات سلامت، افزایش رضایتمندی و بهبود اقتصاد درمان نشان داده است. با توجه به ضرورت ایجاد HIS و نقش مهم آگاهی و نگرش مدیران، این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی گلستان در سال 1385 انجام گردید. روش بررسی: این مطالعه توصیفی به روش مقطعی بر روی 73 نفر از مدیران مراکز درمانی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان که حاضر به همکاری در این مطالعه شدند در سال 1385 انجام شد. برای هر یک از مدیران پرسشنامه ای دارای پایایی و روا ارسال شد. پس از تکمیل پرسشنامه، داده ها از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که 59.3 درصد مدیران مراکز درمانی دارای آگاهی متوسط و  95.1درصد آنها دارای نگرش مثبت در خصوص کاربردهای HIS می باشند. بیشترین نمره آگاهی مربوط به مسوولین مدارک پزشکی و کمترین مربوط به مسوولین اتاق عمل و مدیران داخلی بود. بیشترین سطح نگرش مثبت مربوط به مسوولین آزمایشگاه و کمترین مربوط به مسوولین واحد مالی و اتاق عمل بود. نتیجه گیری: از آنجایی که مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان دارای آگاهی متوسط در خصوص کاربردهای HIS می باشند، لذا جهت استفاده بهتر و کاربردی از HIS در تمام قسمت های بیمارستان برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی علمی برای بالا بردن میزان آگاهی ضرورت دارد.

۱۴میزان بروز عود آبسه دور لوزه و ارتباط آن با نوع درمان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاییز و زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه و هدف: عفونت فضای دور لوزه یکی از بیماری هایی است که می تواند به صورت سلولیت و یا آبسه ایجاد شود. درمان آنتی بیوتیکی، آسپیراسیون با سوزن، برش جراحی و درناژ و تونسیلکتومی از درمان های آن محسوب می شوند و در مواردی که عمل جراحی حذف لوزه صورت نگرفته باشد، ممکن است عود کند. لذا بر آن شدیم که طی یک مطالعه میزان عود آبسه دوره لوزه و ارتباط آن را با نوع درمان بررسی کنیم.مواد و روش ها: این مطالعه روی 52 بیمار مبتلا به عفونت دوره لوزه انجام شد. 45 مورد آبسه دور لوزه داشتند. بعد از استخراج مشخصات بیماری و اقدامات انجام شده با مراجعه به منازل آنها میزان موارد عود، بستری شدن مجدد در بیمارستان، فاصله عود احتمالی و همچنین عمل جراحی تونسیلکتومی انتخابی مورد پرسش قرار گرفت و مورد معاینه نیز قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از 45 مورد آبسه دوره لوزه 8 مورد (17.7 درصد) عود داشتند که از این تعداد 6 مورد (13.3 درصد) یک بار و 2 مورد (4.4 درصد) دوبار عود داشتند. بیشترین میزان عود در بیمارانی که فقط تحت درمان طبی قرار گرفته بودند، مشاهده شد. بین روش درمان و بروز عود آبسه ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد (P<0.05). همچنین بیشترین میزان بروز عود در سنین 29–20 سال بود. فراوانی نسبی آبسه دور لوزه در زنان 28.9 درصد و در مردان 71.1 درصد بود. بیشترین میزان بروز آبسه در زمستان و بهار بود. میزان بروز عود آبسه در مردان 15.6 درصد و در زنان 23 درصد تعیین گردید.نتیجه گیری: با توجه به شیوع قابل توجه عود در موارد آبسه دور لوزه انجام تونسیلکتومی به خصوص در سنین بالای بلوغ که احتمال عود زیادتر می شود، توصیه می گردد و در مواردی که تنها با درمان طبی، بیماری فروکش کرده است بایستی نسبت به انجام عمل تونسیلکتومی اهتمام بیشتری داشت.

۱۵میزان اضطراب و رابطه آن با برخی متغیرها در مراقبین پرواز برج مراقبت فرودگاه مهرآباد
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاییز و زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه و هدف: از جمله شایع ترین اختلالات روانپزشکی، بیماری های اضطرابی می باشد که در تمام سنین به ویژه سنین جوانی و میان سالی خود را نشان می دهد. بعضی از اقشار جامعه از جمله مراقبین پرواز برج های مراقبت فرودگاه به علل متعدد نسبت به این بیماری ها آسیب پذیر می باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی سطح اضطراب پرسنل برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و تعیین رابطه بین متغیرهای مختلف مثل سن، سابقه کار، جنس و میزان تحصیلات، تاهل، مصرف سیگار، ورزش کردن، رضایت شغلی با سطح اضطراب می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی در بهار سال 1382 انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه تمامی پرسنل (101 نفر) برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد تهران بودند که با استفاده از پرسشنامه استاندارد 33 سوالی اضطراب مورد مطالعه قرار گرفتند و رابطه اضطراب به عنوان یک متغیر وابسته با 8 متغیر مستقل ذکر شده، سنجیده شد.یافته ها: در این جامعه آماری 22.8 درصد اضطراب ناچیز تا مرزی، 52.5 درصد اضطراب خفیف تا متوسط و 24.8 درصد اضطراب شدید تا بسیار شدید داشتند. ارتباط رضایت شغلی و سطح اضطراب از آماری معنی داری بوده است در صورتی که رابطه سابقه کار، سطح تحصیلات، سن، تاهل، سیگار، ورزش و سطح اضطراب از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: افزایش رضایت شغلی نقش مهمی در پیشگیری از اضطراب دارد و با توجه به این که عدم تمرکز ناشی از اضطراب در این شغل حساس، می تواند منشا حوادث ناگوار باشد، لذا پیشنهاد می شود که مسوولین مربوطه با انتخاب مناسب افراد و همچنین برقراری شرایط مناسب جهت ایجاد رضایت شغلی، گامی مهم در ارتقا سطح ایمنی پروازهای هوایی بردارند.

۱۶سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما در زنان مراجعه کننده برای مشاوره ازدواج
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۷تاثیر اریترومایسین در درمان بیماری پیتریازیس روزه آ (یک کار آزمایی بالینی پلاسبو – کنترل دوسوکور)
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۱ (پي در پي ۲۵)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: پیتریازیس روزه آ یک درماتوز التهابی حاد با علت ناشناخته می باشد که علی رغم خود محدود بودن و عدم به جاگذاشتن عوارض ممکن است تا دو ماه نیز ادامه یابد. این مطالعه به منظور تعیین میزان تاثیر اریترومایسین در مقایسه با دارونما در بهبود سیر بیماری پیتریازیس روزه آ انجام شد.روش بررسی: این کارآزمایی بالینی، روی بیماران مبتلا به پیتریازیس روزه آی تیپیک که طی دی ماه 1380 لغایت اردیبهشت 1384 به درمانگاه بیمارستان 5 آذر گرگان مراجعه کرده بودند، انجام شد. تعداد کل بیماران 46 نفر بود که به صورت تصادفی در دو گروه 23 نفری قرار گرفتند. با توجه به دوسوکور بودن مطالعه، درمان به مدت دو هفته برای آنها تجویز و سپس در فواصل 6–2 هفته میزان بهبودی اندازه گیری شد. در گروه مورد داروی اریترومایسین با دوز یک گرم در روز به مدت 14 روز تجویز شد و در گروه کنترل دارونما تجویز شد. داده ها پس از جمع آوری و کدبندی و با استفاده از آزمون Pearson chi–square وارد نرم افزار SPSS 11.5 شد. با توجه به کیفی بودن صفت مورد بررسی و نوع مطالعه از مقایسه نسبت ها برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.یافته ها: طی 2 ، 4 و 6 هفته پس از شروع درمان هر چند در گروه تحت درمان با اریترومایسین نسبت به گروه دارونما نتایج بهتری اخذ شد، ولی تفاوت در پاسخ دهی بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر ناچیز داروی اریترومایسین در سیر درمانی بیماران مبتلا به پیتریازیس روزه آ می باشد. 

۱۸تعیین همبستگی هایپرتروفی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با یافته های کلیوی در بیماران مبتلا به فشار خون اولیه
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲ (پي در پي ۲۶)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: هایپرتروفی بطن چپ (LVH) عامل خطر مستقل برای مرگ و حوادث قلبی و عروقی می باشد. LVH و اختلال عملکرد کلیوی هر دو علایم آسیب به اندام های انتهایی می باشند. این مطالعه به منظور تعیین همبستگی هایپرتروفی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با یافته های کلیوی در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 102 بیمار مبتلا به پرفشاری خون اولیه بدون بیماری زمینه دیگر که در اکوکاردیوگرافی نیز هایپرتروفی مرکز بطن چپ اثبات شده بود، در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان طی سال های 85–1384 بررسی شدند. آزمایش تجزیه ادرار،BUN  و کراتی نین سرم، سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادرار برای بیماران انجام شد. LVH بر اساس LVMI>135g\m² در مردان و  LVMI>110g\m² در زنان تعریف شد. اختلال عملکرد کلیوی از طریق اندازه گیری سطح کراتی نین سرم و ارزیابی پروتئینوری و یافته های سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری بررسی شد.یافته ها: میانگین سنی افراد 60±8.8 تعیین شد. 59 نفر نوع خفیف، 36 نفر نوع متوسط و 7 نفر به نوع شدید LVH مبتلا بودند. انحراف معیار و میانگین کراتی نین و BUN به ترتیب 1.09±1.12 و 20.6±10.76 میلی گرم در دسی لیتر تعیین شد. این مطالعه نشان داد که با افزایش شدت LVH مقدار آسیب کلیوی افزایش یافته است. بین وجود اسکار در سونوگرافی و شدت LVH در اکوکاردیوگرافی رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.05).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که درصد بالایی از بیماران مبتلا به فشارخون اولیه به آسیب کلیوی مبتلا هستند وBUN ، کراتی نین و وجود اسکار در سونوگرافی می تواند مارکرهای مناسبی برای شناسایی آسیب اندام های انتهایی ناشی از فشارخون و میزان کنترل آن باشد.

۱۹برآورد میزان مرگ و میر خام کشور با استفاده از روش های گیر و بازگیر بر اساس اطلاعات شهر گرگان
اطلاعات انتشار: پايش، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶
اطلاعات مربوط به تعداد موارد فوت و علل مربوط به آنها، از پایه ای ترین اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص وضعیت سلامت جامعه و مقابله با عوامل مخاطره به شمار می آید. از آنجا که این نوع اطلاع همیشه با مشکل کم شماری (Undercount) مواجه است، انجام مطالعات مختلف برای برآورد کم شماری مرگ و میر ضروری است. هدف از این مطالعه استفاده از روش های مختلف گیر و بازگیر برای برآورد میزان کم شماری در داده های مرگ و میر شهر گرگان و به دست آوردن ضرایب تصحیحی برای برآورد کم شماری مرگ و میر کشور است.برای برآورد کم شماری مرگ و میر در جامعه، از چند روش می توان استفاده کرد که برآوردگرهای پترسن، چپمن، مدل های مختلف لگ خطی و روش پوشش نمونه ای از جمله آنها هستند. در این مقاله، با به کار گیری این روش ها، از اطلاعات مرگ و میر اداره آمار و معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی و سازمان ثبت احوال کشور برای برآورد کم شماری مرگ و میر شهر گرگان استفاده شد.برای داده های مرگ و میر شهر گرگان نسبت به سه فهرست ادغام شده میزان کم شماری مرگ و میر، بر مبنای روش های پترسن، چپمن و لگاریتم خطی، میزان 16.3 درصد و بر پایه روش پوشش نمونه ای، 18.3 درصد برآورد گردید.با تعمیم نتایج حاصله به کل کشور و برآورد میزان کم شماری مرگ و میر نسبت به اطلاعات اداره آمار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، میزان مرگ و میر خام با روش لگ خطی، 5.57 در هزار و با روش پوشش نمونه ای 5.7 در هزار برآورد می شود.نتایج حاصل از برآورد میزان خام مرگ و میر کشور با برآوردهایی که مراجع رسمی آماری کشور و سازمان های بین المللی از میزان مرگ و میر خام ایران ارایه داده اند، همخوانی دارند.

۲۰بررسی اثر طحال برداری بر روی نیاز به تزریق خون در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیت
اطلاعات انتشار: مجله علمي پزشكي جندي شاپور، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۴ (مسلسل ۵۹)، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف: تالاسمی یک گروه از کم خونی های ارثی است که توسط جهش های ژنی که ساخت هموگلوبین را تحت تاثیر قرار می دهند، ایجاد می شود. درمان نگهدارنده، در این بیماری شامل تزریقات خون منظم است به نحوی که سطح هموگلوبین پیش از تزریق بین 10.5–9 گرم بردسی لیتر حفظ گردد. در موارد خاص طحال برداری به باقیماندن هموگلوبین در این سطح کمک می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثرات طحال برداری روی نیاز به تزریق خون در بیماران بتا تالاسمی طحال برداری شده در بخش تحقیقات و مطالعات تالاسمی مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان انجام شد.روش بررسی: در این پژوهش شبه تجربی 25 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور و اینتر مدیا (21 مورد ماژور و 4 مورد بینابینی) تحت عمل کامل طحال برداری قرار گرفتند و مطالعه یکسال قبل از طحال برداری تا چهار سال پس از طحال برداری از نظر میزان نیاز به تزریق خون و فواصل تزریقات خون در این بیماران ادامه یافت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای توصیف اطلاعات از محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی و برای تحلیل اطلاعات از آماری آزمون تی استفاده شد.یافته ها: در این بیماران مصرف خون سالیانه از 77.06±246.12 میلی لیتر در کیلوگرم به 96.53± ۱۳۲ میلی لیتر در کیلوگرم کاهش داشت .(P<0\0001) متوسط هموگلوبین قبل از تزریق خون از 16±5.9 گرم در دسی لیتر قبل از طحال برداری به 0.87±10.4 گرم در دسی لیتر پس از طحال برداری افزایش یافت و متوسط دفعات تزریق خون 18.1 و 12.86 نوبت در سال به ترتیب قبل و پس از طحال برداری بودند. عوارض طحال برداری فقط در 2 مورد مشاهده شد.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که طحال برداری در بیماران بتاتالاسمی ماژور و بینابینی، نیاز به تزریق خون و عوارض ناشی از تزریق خون را کاهش می دهد؛ بنابراین در موارد اندیکاسیون علمی در این بیماران عمل طحال برداری توصیه می گردد

۲۱ارزیابی قدرت پیش بینی ابزار نمره دهی CRIB در پیش بینی پیامد نوزادان نارس با وزن بسیار پایین
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴ (پي در پي ۲۸)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف : برای ارزیابی میزان موفقیت مراقبت های ویژه نوزادان در دنیا بانک های اطلاعاتی شامل وزن زمان تولد، سن حاملگی و نتایج تست های آزمایشگاهی مختلفی به وجود آمده است. به علاوه برای بررسی تفاوت بیماران مختلف بستری شده در NICU ها و مقایسه پیامد آنها سیستم های امتیازبندی مختلفی از جمله SNAP وCRIB  تعیین و ارزش گذاری شده است. این مطالعه به منظور ارزیابی خدمات پیش بینی ابزار نمره دهی CRIB در پیش بینی پیامد نوزادان نارس با وزن بسیار پایین بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی برای 46 نوزاد با سن حاملگی زیر 37 هفته و وزن کمتر از 1500 گرم پرسشنامه ای شامل جنس، وزن زمان تولد، سن حاملگی، مدت بستری، سن در هنگام ترخیص یا مرگ، عوارض و سایر اطلاعات مربوط به CRIB تکمیل شد.یافته ها: میزان مرگ در این مطالعه 17 نفر (37 درصد) بود. شایع ترین علت مرگ نارسایی تنفسی بود. ابتلای به سندرم زجر تنفسی با افزایش 101 برابری احتمال مرگ همراه بود (OR=101, CI=12.9–793.6) این احتمال در مورد ابتلای به آسفیکسی زایمانی 7\4 برابر به دست آمد. متوسط وزن زمان تولد، سن حاملگی و میانگین CRIB در گروه نوزادان زنده و نوزادان مرده به ترتیب 1201 و 934 گرم، 30 و 28 هفته و 76\3 و 47\11 بود. با استفاده از منحنی ROC عدد 7 به عنوان cut off در نمره دهی CRIB برای پیش بینی وقوع پیامد نامطلوب در نوزادان به دست آمد.نتیجه گیری: میزان مرگ و میر در این مطالعه از میزان های به دست آمده در اکثر نقاط دنیا بیشتر بود. میزان مرگ با افزایش میزان نمره CRIB ارتباط مستقیم داشت و به خصوص در نمرات بالای 11 برقرار بود.

۲۲اپیدمیولوژی ترومای غیر نافذ شکمی در گرگان (84–1380)
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴ (پي در پي ۲۸)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: در ایران تروما دومین علت مرگ و میر در تمام سنین بوده و سالیانه هزینه زیادی را بر سیستم بهداشت و درمان تحمیل می کند. ترومای شکم بخش عمده ای از تروماها را تشکیل می دهد. این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های شخصی و آسیب شناسی بیماران مبتلا به ترومای غیر نافذ شکمی در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی گذشته نگر ویژگی های شخصی و آسیب شناسی 239 بیمار با ترومای غیر نافذ شکمی بستری در بخش جراحی مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان طی سال های 84–1380 ثبت شد.یافته ها: از 239 نفر 197 نفر مرد (4\82 درصد) و 42 نفر زن (6\17 درصد) بودند که میانگین سنی 4\23 و میانگین مدت بستری 8\8 روز داشتند. شایع ترین علت ترومای غیرنافذ شکم حوادث ترافیکی بود. شایع ترین اندام آسیب دیده طحال (118 نفر با 4\49 درصد) و کبد (51 نفر با 3\21 درصد) بود. 166 نفر (5\69 درصد) هم زمان دارای تروما در سایر نقاط بدن بودند. مرگ و میر 3\16 درصد و علت اصلی آن شوک هیپوولمیک بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه با نتایج سایر مطالعات انجام شده در سایر نقاط ایران مشابهت دارد و لازم است در زمینه پیشگیری و کاهش حوادث ترافیکی در شهر گرگان برنامه کاملی طراحی گردد.

۲۳آگاهی و نگرش دانشجویان درباره اکستازی در گرگان (گزارش کوتاه)
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴ (پي در پي ۲۸)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف : ترکیب MDMA یا 3 و 4 متیل دی اکسی مت آمفتامین که به نام اکستازی هم معروف هستند، از ترکیبات مخدر جدید محسوب می شوند. قرص های اکستازی دارای اثرات زودگذر مثبت و اثرات منفی و مخرب هستند. این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد قرص های اکستازی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی–تحلیلی روی 300 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1385 انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه طراحی شده توسط محقق بود که شامل سوالات دموگرافیک، سنجش آگاهی و نگرش می شد. با مراجعه به خوابگاه دانشجویان و محیط دانشگاه پرسشنامه توزیع و توسط آنان تکمیل گردید. پس از جمع آوری و دسته بندی داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS–15 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها : بر اساس نتایج این مطالعه، 3 درصد از شرکت کنندگان دارای حداقل یک بار تجربه مصرف اکستازی بودند. 3\27 درصد از دانشجویان در باره اکستازی آگاهی کم داشتند. همچنین 3\52 درصد از آنها آگاهی متوسط و فقط 7\12 درصد از آگاهی زیاد برخوردار بودند. ارتباط معنی داری بین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان درباره اکستازی و میزان درآمد خانواده وجود داشت (05\P<0) بین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان درباره اکستازی و سن، جنس، رشته تحصیلی و منابع کسب اطلاعات اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت. بین آگاهی و نگرش دانشجویان همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت (r=0.243, P<0.05).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی و نگرش دانشجویان درباره اکستازی در سطح مناسب قرار ندارد و اجرای برنامه های آموزشی برای آنها می تواند، سبب ارتقا آگاهی و تغییر در نگرش آنها شود.

۲۴افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پی در پی ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: میزان افسردگی و هزینه های مراقبت در بیماری های جسمی به خصوص نارسایی مزمن کلیه از افزایش چشمگیری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف کلی تعیین میزان افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با عوامل مرتبط تدوین و اجرا گردید.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود. نمونه های پژوهش شامل کلیه بیماران تحت درمان با همودیالیز در استان گلستان (129 نفر با دامنه سنی 11 تا 77 سال) بود که به صورت سرشماری وارد مطالعه گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی آزمودنی ها و مقیاس سنجش افسردگی بک انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS–11 و نیز از آمار توصیفی و استنباطی (کای دو) استفاده شد.یافته ها: 37.2 درصد بیماران همودیالیزی از افسردگی خفیف و متوسط و 31 درصد از افسردگی شدید و بیش از حد رنج می برند. همچنین از بین متغیرهای مورد بررسی، افسردگی تنها با اتیولوژی نارسایی مزمن کلیه و قومیت ارتباط معنی داری وجود داشت(0.05 P<).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که افسردگی در بیماران همودیالیزی خطری جدی محسوب می شود و می تواند سلامت بیماران را به مخاطره اندازد. بنابراین پیشنهاد می شود برای تشخیص به موقع و در نهایت درمان افسردگی در بیماران همودیالیزی معاینات دوره ای روانپزشکی صورت گیرد.

۲۵شیوع انگل‌ های روده ‌ای در کودکان دبستانی شهرستان علی ‌آباد کتول در سال1381
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، پاییز, دوره  ۹ , شماره  ۱ (مسلسل ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: آلودگی با انگل‌های روده ‌ای یکی از مشکلات مهم بهداشتی و اقتصادی ممالک مختلف جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه است که می‌تواند عوارض مختلفی مانند بیماریهای اسهالی و یا مرگ را به همراه داشته باشد. تعیین فراوانی آلودگی و نیز عوامل شایع  این آلودگی در گروههای مختلف اجتماعی به خصوص کودکان دارای اهمیت ویژه‌ ای است. هدف این مطالعه بررسی عوامل فوق در کودکان دبستانی شهرستان علی ‌آباد کتول می‌باشد.مواد و روشها: این مطالعه روی 252 کودک در مقطع ابتدایی انجام شد. ابتدا پرسشنامه‌ای حاوی اطلاعات فردی تنظیم گردید. سپس نمونه مدفوع از دانش‌آموزان ابتدایی جمع‌ آوری شده و سریعا به آزمایشگاه منتقل و پس از بررسی ماکروسکوپی، مطالعه میکروسکوپی روی نمونه‌ها انجام شد.یافته‌ها:نتایج نشان داد که2\41 درصد کودکان آلودگی انگلی داشتند که 34 درصد آنها مربوط به تک یاخته‌های روده‌ای و 3\8 درصد مربوط به کرمهای روده‌ای بود. ژیاردیا شایع‌ترین تک‌یاخته با 6\20 درصد و هیمنولپیس نانا با 8 درصد شایع‌ ترین کرم جدا شده بودندنتیجه‌گیری:بین میزان آلودگی با سن، شغل والدین، محل سکونت و قومیت تفاوت معنی‌داری وجود نداشت ولی تفاوت معنی‌ داری بین سواد مادر و آلودگی دانش‌آموزان مشاهده گردید (p≤0.05) با توجه به آلودگی حدود 50%در کودکان دبستانی به نظر می‌رسد آزمایشات دوره ‌ایی جهت کودکان دبستانی این منطقه در تشخیص و درمان به موقع می‌تواند مفید باشد. 
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۷ نتیجه