توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فن آوری انرژی زمین گرمایی در سازه های مختلف
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۲۰
همانطور که می دانیم انرژی فسیلی که تاکنون بی رویه در این کشور مصرف و یا برای بدست آوردن ارز صادر گردیده تجدید پذیر نبوده و در آینده نزدیک به اتمام خواهد رسید , لذا می بایستی برای جایگزینی آن از انرژیهای تجدید پذیر که عمر آنها محدود نبوده و استمرارهمیشگی دارند استفاده نمود انرژی ژئوترمال یکی از انواع انرژی های تجدید پذیر می باشد . درایران منابع عظیمی از انرژی ژئوترمال در مناطق مختلف علی الخصوص در شمال غرب کشور وجود دارد . مرکز توسعه انرژیهای نو در 2 منطقه اکتشافی خوی و بوشلی عملیات اکتشافی : ژئوشیمیایی ,ژئو فیزیکی ( MT) زمین شناسی و حفر چاههای گمانه به منظور شناسایی وضعیت زمین شناسی تحت الارضی انجام داده است .در این مقاله درباره طرز بوجود آمدن , نحوه استخراج , موارد استفاده بصورت گرمایشی و تولید الکتریسیته و میزان آلودگی آن در مقایسه با انرژیهای دیگر بحث شده است

۲استفاده از منابع ژئوترمال جنوب سبلان(بوشلی* برای بهینه سازی سیستم گرمایش خانه ها در شهر اردبیل شمال غرب ایران
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۶
امروزه بحث انرژی یکی از مهمترین مباحث مطرح در امر توسعه بشمار می رود. انرژی گرمایی، انرژی از نوع گرما است که در داخل زمین وجود دارد. در حقیقت زمین منبع عظیمی از انرژی حرارتی است که این حرارت به طریقه های متفاوت از جمله فورانهای آتشفشانی، آبهای موجود در سیستم های زمین گرمایی و یا بواسطه خاصیت رسانایی (Heat Flow) از بخش های درونی زمین به سطح زمین هدایت می شود. سرزمین ایران بواسطه وجو ماگمانیسم خروج مواد مذاب از ژرفای زمین و پراکندگی آتشفشان های دوران چهارم (کواترتر) از پتانسیل انرژی زمین گرمایی خوبی برخوردار است. مناطقی که در ایران دارای پتانسیل زمین گرمایی بالائی است شامل سبلان، سهند، دماوند ، تفتان و بزمان می باشد در مناطق فوق فشار حرارتی زمین بالا بوده و میزان تغییر گرادیان حرارتی ناهنجار نهان زمین هر 100 متر 12 درجه سانتیگراد در برابر 100متر 3 درجه سانتیگراد در حالت نرمال می باشد.

۳بررسی پتانسیل انرژی زمین گرمایی در منطقه خوی ( دره قطور )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
منطقه زمین گرمایی خوی در 35 کیلومتری جنوب غرب شـهر خوی قرار دارد . یک چاه به عمق 600 متر در شـمال چشـمه های دره خان و چشمه های دره خان بالا بـه منظـو ر بررسـی زمین شناسی عمقی در منطقه اکتشافی حفر شده و از منطقـه مورد مطالعه 32 نمونه آب برای تعیین میزان عناصر محلول در آن برداشت شده است . برای مرز بنـدی شـیمیایی آب چشـمه , هــــای منطقــــه از نمــــو دار هــــای مثلثــــی (SO4) HCO3,CL) و Mg,Ca,Na +2 استفاده شـده کـه کلیـه چشـمه های مربـوط بـه مخـازن زمـین گرمـایی خـوی در محـدوده شیمیایی (Mg,Ca)–HCO3 قرار میگیرد . مخزن زمـین گرمـایی این منطقه در داخل سنگهای تر شیری بخش شمالی دره قطـور در محدوده دره خان بالا قرار دارد . گسل تراستی دره خان بالا مهمترین شکستگی منطقه می باشـد کـه در ظهـور گرمتـرین چشــمه هــای منطقــه نقــش اساســی داشــته اســت . مطالعــات ژئوفیزیکی، مخزن زمین گرمایی را در اعماق 700–900 متری منطقهمشـخص مـی نمایـد . پتانسـیل مخـزن مـذکور حـدود Ea=12528(Kj \ m3) برآورد می گردد . از انـرژی ایـن مخزن می توان جهت خشک کـردن محصـولات کشـاورزی، پــرورش آبزیــان، پــرورش گیــاه بــه روش گلخانــه ای و کــار بردهــای صــنعتی مثــل تقویــت بلوکهــای ســیمانی، تبخیــر و همچنینذوب برف ویخ سطح جاده ها استفاده کرد

۴مطالعات تلفیقی زمین گرمایی وارزیابی پتانسیل مخزن آتشفشان دماوند
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۶
پژوهش پیرامون ماهیت و توان فعالیت زمین گرمایی پهنه آتشفشانی جوان –کواترنری – دماوند ، در مجاورت شمال خاوری پایتخت، از اهمیت ژئو–استراتژیک ویژه ای برخوردار است. این مقاله بازنگرینی نوینی است به کلیه داده های اکتشافی زمین گرمایی دماوند که با سری مطالعات شرکت ایتالیایی انل درسال 1353 (طبق قرارداد با وزارت نیرو) آغاز شد و با بررسیهای انجام شده توسط سازمان انرژیهای نوایران در سالهای 1382 و 1388 ادامه یافت. تلفیق لایه های اطلاعاتی زمین شناسی (چینه شناسی–تکتونیک)، ژئوفیزیکی ، حرارت سنجی(جریان حرارتی–رسانایی) و چشمه های گرم دلالت بر وجود ناحیه مستعد زمین گرمایی به وسعت تقریبی 200 کیلومتر مربع در شمال و خاور قله دماوند در نواحی بایجان ولاریجان دارد. این مخزن حرارتی پایدار طی 33 سال گذشته فاقد هرگونه تغییر محسوس از نظر جریان حرارتی بوده است.

۵بررسی آلتراسیون هیدروترمال چاه NWS– 7D درمنطقه زمین گرمایی سبلان – مشکین شهر
اطلاعات انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
چاه اکتشافی NWS–7D دومین چاه از ایستگاه D درشمال غرب سبلان (North–West Sabalan) درمنطقه زمین گرمایی مشکین شهر به عمق نهایی 2705 متر وآزیموت 167 درجه حفاری شده است. واحدهای سنگی متعلق به سازندهای زمین شناسی مختلف در افقهای متفاوت، آلتراسیون گستردهای به علت تحرک سیالات هیدروترمال متحمل شدهاند. بسته به ماهیت سنگ میزبان، شیمی سیالات متحرک و همچنین دمای اعماق متفاوت، چهار زون آلتراسیون در این چاه تشخیص داده شده است. بر اساس مطالعه نمونه های دردسترس، آلتراسیون عمدتا با سیالات با PHخنثی تا اسیدی تشخیص داده شده است که مجموعه کانیهای کلریت+ اسمکتیت\ ایلیت+ اپیدوت+ کلسیت+ کوارتز+ پیریت و انیدرید را تولید کرده است. علاوه بر مجموعه غالب بالا، کانیهای آلتره آرژیلیک و فیلیک به مقدار کمی در میان نمونههای سنگی آنالیز شده درNWS – 7D مشاهده شدهاست. به طورکلی و با استفاده از تکنیکهای مورد استفاده در تشخیص کانیهای رسی ( آنالیزXRDترکیب و شرایط سیال ژئوترمال، چهار زون قابل تشخیص است: 1– زون غیرآلتره درقسمتهای ،(سطحی، 2– سنگهای آلتره شده به مجموعه آلتراسیونی پروپیلیتیک ( کلریت اسمکتیت\ ایلیت، اپیدوت،کلسیت، کوارتز، پیریت وانیدرید)، 3– سنگهای آلتره شده به مجموعه آلتراسیونی آرژیلیک ( دیاسپور،پیروفیلیت، کوارتز)، 4– سنگهای آلتره شده به مجموعه آلتراسیونی فیلیک (سریسیت، ایلیت، کوارتز و پیریت )

۶ایجاد محیطی پویا از فعالیت های شهری در تلفیقی مستمر با محیط ایمن
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
شهر زیستگاه متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند امنیت و ایمنی در همه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی است. فضای ایمن شهری بیش از آنکه از قاعده استحکام سازه ها تبعیت نماید می باید از قاعده پیشگیری و لگام اندیشه هجوم پیروی نماید. فضای امن به فضایی اتلاق می شود که در مقابل اثرات ناشی از انفجار کمتر در معرض خطر قرار گرفته و از مقاومت بیشتری برخوردار باشد. این فضابخشی از فضای یک ساختمان با عملکردهای مختلف در زمان صلح است که با تمهیداتی، ایمنی و حفاظت جانی افراد را در مقابل تهدیدات تأمین می کند. فضاهای شهری، مکانهایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه کالبدی وفیزیکی نبوده و در حقیقت با حضور انسان وفعالیت اوست که معنا مییابند. فضاهای شهری قدمتی دیرینه درتاریخ شهرسازی داشته و در ادوار مختلف به اشکال گوناگوندرشهرها حضور یافته و سبب شکلگیری بافت شهری در پیرامون و یا برحول محور خود گردیدهاند. در این تحقیق سعی شده با رویکرد دفاعی و امنیتی به مسئله معماری در حوزه اجتماعی پرداخته شود

۷استتار معمارانه و ایجاد فضای جمعی ایمن در بطن طبیعت
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فضاهای عمومی شهری بستر رشد و تکامل جامعه شهری می باشند که به دلیل حضور انسان، نیازمند امنیت و ایمنی در همه ابعاد کالبدی ، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی هستند. فضاهای جمعی شهری، مکانهایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته منحصربه جنبه کالددی وفیزیکی نبوده و در حقیقت با حضور انسان وفعالیت اوست که معنا مییابند. فضای ایمن شهری بیش ازآنکه قاعده استحکام سازه ها تبعیت نماید می باید از قاعده پیشگیری و لگام اندیشه هجوم پیروی نماید. یکی از اقدامات اساسی و عمده در بحث پدافند غیرعامل جهت مخفی ماندن تأسیسات و مراکز مهم حیاتی، انتخاب محل مناسب برای آنها است. شکل گیری تمدن های اولیه در جهان همواره با وقوع جنگ همراه بوده است و انسان ها از طریق پناه گرفتن در طبیعت جهت حفظ جان و تامین امنیت گروهی با هدف پیشگیری ازحملات غافلگیرانه دشمن اقدام نموده اند. انسان ها از دیرباز سعی داشته اند تا در پهنه طبیعت به گونه ای استقرار یابند که حداکثراستفاده از محیط طبیعی را داشته باشند.استقرار سکونتگاه های انسانی در کنار رودخانه، کوهپایه ها، جنگل ها، راههای ارتباطی و دربستردلتاها و غیره در طول تاریخ بیانگر این مدعاست. در این مقاله سعی شده با رویکرد دفاعی و امنیتی به مسئله معماری در حوزه اجتماعی به بررسی نقش جهان طبیعت دراینگونه دفاع پرداخته شود

۸دخالت طبیعت در جهت استتار معمارانه فضای امن
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۹
شهر زیستگاه متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند امنیت و ایمنی در همه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی است. فضای ایمن شهری بیش از آنکه از قاعده استحکام سازه ها تبعیت نماید می بایاد از قاعدهپیشگیری و لگام اندیشه هجوم پیروی نماید. یکی از اقدامات اساسی و عمده در بحث پدافند غیرعامل جهت مخفی ماندن تأسیسات و مراکز مهم حیاتی، انتیاب محل مناسب برای آنها است. شکل گیری تمدن های اولیه در جهان همواره با وقوع جنگ همراه بوده است و انسان ها از طریق پناه گرفتن در طبیعت جهت حفظ جان و تامین امنیت گروهی با هدف پیشگیری از حملات غافلگیرانه دشمن اقدام نموده اند. با نگرشی تحقیقی و دقیق به جهان شگفت انگیز طبیعت می توان گ ت که انسان دانش و هنر دفاع غیرعامل را از مخلوقات جهان هستی به خصوص جانداران دیگر آموصته و بدون شک این مخلوقات بوده اند که راه ساختن ابزار دفاعی را به ما آموخته اند. در این مقاله ما به بررسی نقش جهان طبیعت در اینگونه دفاع علیه مهاجم که همان پدافند غیرعامل است مای پردازیم.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه