توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تعیین کارایی فنی کشور های آسیایی در تولید محصول برنج بر اساس خوشبینی و بدبینی دراطلاعات و آمار(رهیافت: تحلیل پوششی داده های بازه ای)
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مدل تحلیل پوششی داده هاDEA ابزاری مناسب برای محاسبه ی کارایی یک بنگاه می باشد، اما یکی از اشکالات این مدل این است که تصمیم گیرنده قادر به دخالت دادن شرایط ریسک و عدم قطعیت در نتایج بدست آمده نیست. از سویی در پژوهش هایی که در بخش کشاورزی صورت می گیرد تصمیم گیرنده به شدت با شرایط ریسک و عدم قطعیت روبروست. روش تحلیل پوششی داده های بازه ای IDEA یک ابزار مفیددر سنجش کارایی چندین بنگاه با در نظر گرفتن شرایط ریسک و عدم قطعیت و داده های غیر دقیق می باشد

۲تحلیل و چگونگی تأثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها بر درآمدکلان شهرها (مطالعه موردی شهر اصفهان)
اطلاعات انتشار: سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۰
اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از آنجا که طرحی عظیم و بسیط است تأثیر ات معتنابهی بر بخش ها و عوامل اقتصادی خواهد گذاشت . هر بنگاه اقتصادی چه بطور مستقیم و چه غیرمستقیم و چه مثبت و یا منفی تحت تأثیر طرح مذکور قرار خواهد گرفت . شهرداری ها نیز از این امر مستثنی نیستند . اگر شهرداری را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر گیریم که در حال فعالیت تولیدی، مصرفی و سرمایه گذاری می باشد، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، و منف ی یا مثبت تحت تأثیر افزایش قیمت نهاده های انرژی قرار می کیرد

۳پایداری درآمد شهرداریها و توسعه شهری پایدار: مطالعه موردی شهر همدان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش توسعه شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۴
با کاهش درآمد های دولت پس از خوکفایی شهرداریها در سال 1362 پیش بینی درآمد توسط شهرداریها دشوارتر شد. چرا که شهرداریها مجبور بودند به درآمدهای ناپایداری مانند عوارض ساختمانها و اراضی، پروانه های ساختمانی، تراکم و ... متوسل شوند، بدون آنکه به تبعات سوء ناشی از ناپایداری این درآمدها توجه کنند. برخی از این درآمدها نیز هزینه های زیادی بر شهروندان تحمیل می نماید، در حالی که شهروندان نیز از خدمات ارائه شده و نسبت بهره مندی از آنها اطلاعی ندارند. همچنین یکی از اهداف توسعه شهری پایدار فراهم نمودن امکانات عادلانه زندگی برای مردم هر جامعه می باشد که این امر نیز در گرو عملکرد شهرداریها می باشد. بنابراین شهرداریها با داشتن درآمدهای پایدار گامهای سریع تری در جهت توسعه شهری پایدار بر می دارند. در این مقاله سعی شده است منابع درآمدی شهرداری ها و سهم هر یک در ترکیب درآمدی تعیین گردد همچنین هدف دیگر این مقاله این است که ساختار درآمد شهرداری از لحاظ اتکاء به درآمدهای پایدار و ناپایدار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکارهای مناسب جهت دستیابی به پایداری ارائه گردد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که همواره در طی سالهای مورد نظر درآمد شهرداری همدان متکی بر عوارض ساخت و ساز و مسکن بوده است. از این بین بیشترین سهم درآمدی مربوط به پروانه های ساختمانی و تراکم و تفکیک اراضی می باشد که جزء درآمدهای ناپایدار بوده و با رکود و رونق در بخش مسکن این درآمد نیز تغییر میکند. بنابراین نا پایداری درآمدها شرایط دستیابی به توسعه شهری پایدار را نامساعد تر می نماید.

۴آسیب شناسی کاربرد روش های تجربی در علوم انسانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
اولین طبقه بندی منظ م علوم را به ارسطو نسبت می دهند .در زمان ارسطومجموعه علوم را فلسفه می نامیدند و علم درسه دسته ارائه می گردید : فلسفه نظری( شامل ریاضیات ، فیزیک و ماورالطبیعه )، فلسفه عملی (شامل اخلاق ،سیاست و تدبیر منزل) فلسفه شعری (شامل خطابه و جدل). همچنین اگوست کنت پدرعلم جامعه شناسی ، علوم را بر حسب ت أثیر بر همدیگرتقسیم بندی می کند . یکی دیگر از تقسیم بندی های دیگر علوم ، تقسیم بندی علوم بر حسب علوم قیاسی و علوم استقرایی است . از جمله « روش » تقسیم بندی هایی که امروز برای علوم مطرح است ، تقسیم بندی بر حسب دانست . کانت در « کانت » است؛ تا حدودی بنیان گذار این تقسیم بندی را می توان « ملاک تمایز » یا « مس ئله کانت » این باره س ؤالی را مطرح ساخت که بعد به معروف گردید و آن اینکه یک علم تجربی از غیر تجربی در کجا متمایز م ی گردد. بر این اساس اگر علوم انسانی را به علوم انسانی تجربی و علوم انسانی غیرتجربی دسته بندی کنیم ؛ کاربرد روش های تجربی در علوم انسانی چگونه امکان پذیر است؟ و چه آسیب های ممکن است در معرفت حاصل در این روش ایجاد گردد؟

۵بررسی تأثیر نظام آموزشی متوسطه بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی (از دیدگاه شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته درکنکور 83–82
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
دراین تحقیق سعی شده ازدیدگاه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ، تأثیر عوامل وامکانات آموزشی در نظام آموزشی متوسطه بر تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی شناسایی گردد، جامعه آماری، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری 83–82 در شهر اصفهان بوده که بدین منظور 431 پرسشنامه از بین آنها تکمیل شد ه است . پرسشنامه مذکور حاوی 23 سؤ ال بوده که 4 سوال آن مربوط به نظام آموزشی است.

۶تاثیر سیاست های مالی دولت دربخش حمل و نقل شهری بر پدیده نخست شهری در ایران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
نخست شهری به عنوان یکی از شاخصهای اندازه گیری تمرکز شهری است که از طریق سهم بزرگترین شهر در جمعیت ملی اندازه گیری می شود این شاخص بطور قابل توجهی تحت تاثیر زیرساختهای حمل و نقل است فراهم کردن این زیرساخت ها یکی از وظایف دولت است بنابراین سیاستهای دولت از این مجرا اثرات اشکاری بر الگوی توسعه شهری دارد مطالعه ی حاضر به بررسی و تحلیل تاثیر دو ابزار سیاستی دولت سرمایه گذاری دولت دربخش حمل و نقل و پرداخت یارانه بنزین بر پدیده ی نخست شهری در ایران در دوره ی 85–1347 با استفاده از تکنینک حداقل مربعات معمولی پرداخته است آنچه در مجموع بررسی نتایج حاصل از براورد مدل می توان گفت این است که پرداخت یارانه ی بنزین در ایران علی رغم انچه انتظار می رودموجب افزایش نخست شهری شده و این بهدلیل کمبود شبکه حمل و نقل پیشرفته گسترده و سراسر ی در کشور است

۷مقایسه وضعیت موجود و مطلوب شهرداریهای استان همدان از نظر کارایی با استفاده از روش DEA
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تخصیص متناسب هزینه های عمران شهری ا زنشانه های برنامه ریزی توسعه شهری می باشد از انجایی که فعالیتهای عمران شهری قابل تعمیم به سازمان ها و نهادهای دیگری به جزء شهرداریها نیست بنابراین اندازه گیری کارایی فعالیتهای عمران شهری شهرداریها جهت برنامه ریزی و عملکرد بهتر آنها ضروری به نظر می رسد این تحقیق کوشیده است تا در طی سالهای 77 تا 81 جهت دستیابی به مقدار مطلوب هزینه عمران شهری، کارایی فنی بیست شهرداری استان همدان را با استفاده از روش ناپارامتریک DEA و مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس اندازه گیری و مقایسه نماید. هدف از این تحقیق مشخص کردن میزان افزایش در هزینه های عمران شهری درمقابل نهاده های درامد کل تعداد پرسنل و مساحت محدوده خدماتی می باشد نتایج تحقیق بیانگر آن است که در تمام سالها کمتر پنجاه درصد شهرداریها کاملا کارا بوده اند.

۸تحلیل و چگونگی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها برهزینه کلان شهر
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از نهادهایی که در سطح اقتصاد کشور بصورت مستقیم وغیرمستقیم از قانون هدفمندسازی یارانه ها تاثیر می پذیرد شهرداری ها بویژه کلان شهر ها هستند این طرح شهرداری ها از دو جهت درآمد و هزینه به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر خواهد ساخت دراین مقاله سعی داریم با کالبد شکافی ساختار هزینه کلان شهرها مطالعه موردی کلان شهر اصفهان به چگونگی و میزان تاثیر پذیری هزینه شهرداری از این قانون بپردازیم و با توجه به اینکه سیاست هدفمندسازی یارانه ها از طریق تغییر قیمت حاملهای انرژی بربردار قیمت نهاده های شهرداری شوک وارد می کند با استفاده از روش تابع عکس العمل تحریک اثر شوک در هر متغیر را براساس سناریوهای مختلف برهزینه های شهرداری بررسی می کنیم.

۹تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بردرآمد و هزینه کلان شهرها تشخیص فرایندها و تاثیرات بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۲
اگر شهرداری به مثابهیک بنگاه اقتصادی درنظر بگیریم کهدرحال فعالیت تولیدی مصرفی و سرمایه گذاری می باشد بطور مستقیم یا غیرمستقیم و منفی و یا مثبت تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده های انرژی قرار میگیرد چرا که شهرداری ها به طور متوسط حدود 30 درصد از مصارف بودجه ای خود را به حمل و نقل و ساخت و ساز شهری اختصاص میدهند و انتظار براین است که این بخش از هزینه های مستقیما و بطور منفی بودجه شهرداری را تحت تاثیر قرار دهند درمقابل بیش از 50 درصد از کل منابع بودجه ای شهرداری از محل درآمد عوارض ساختمانی تامین می شود دراین ردیف درآمدی بیش از 80 درصد از درآمد مربوط به عوارض فروش تراکم است و انتظار می رود با حذف یارانه های حامل این انرژی و تغییر در قیمت مصالح ساختمانی بازا رمسکن تحت تاثیر قرارگرفته و این بخش از درآمد شهرداری نیز تحت تاثیر قرارگیرد. دراین مقاله اثرات هدفمند کردن یارانه ها بردرآمد و هزینه شهرداری اصفهان به دو صورت قبل از هدفمند کردن براساس پیش بینی و برآورده ها و پس از اجرای هدفمند کردن براساس داده های واقعی اندازه گیری شدها ست همچنین دراین مقاله سعی شده است دیدگاه مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری اصفهان با توجه به نمونه غیرتصادفی درخصوص اثرات هدفمند کردن یارانه ها سنجش شود نتایج روشها نشان میدهد هدفمند کردنیارانه هم به صورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم بردرآمد و هزینه شهرداری اصفهان اثر داشته است اگرچه دربرخی از قسمت ها نتایج واقع یدارای تفاوت معنی داری با پیش بینی ها و برآوردهای انام شده قب لا ز اجرای قانون دارد اما بصورت کلی نتایج واقعی با برآوردهای اثرات همگرا و همنوا هستند.

۱۰تحلیل تاثیر هدفمندی یارانه بنزین برنخست شهری استانهای کشور
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۹
شهرها به دلیل مزیت های منطقه ای و وجود صرفه های ناشی از مقیاس شکل می گیرند و منافع ناشی ازاین عوامل مزیت های منطقه ای و صرفه جویی ناشی از مقیاس درتعامل با هزینه های تجمع و افزایش تراکم شهری عمدتا هزینه های حمل و نقل تراکم جرم و جنایت، آلودگی و نیز افزایش قیمت زمین و مسکن اندازهی تعادلی شهررا مشخص می کنند شهرها براساس نوع عملکرد خود اندازه های متفاوتی دارند امروزه همه کشورهای جهان با پدیده توسعه شهری مواجه اند توسعه شهری دو جنبه دارد یک جنبه آن توسعه شهر و شهری شدن است که درارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها دریک سیستم شهری می باشد مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل اثرات ابزار سیاستی مهم دولت پرداخت یارانه بنزین برپدیده نخست شهری درایران برای داده های استانی دردوره 1388–1379 و با استفاده از داده تابلویی و تکنیکهای اقتصادسنجی فضایی وغیرفضایی پرداخته است آنچه درمجموع بررسی نتایج حاصل از برآوردمدلها میتوان گفت این است که پرداخت یارانه بنزین درایران علیرغم آنچه انتظار می رود موجب افزایش نخست شهری شده و این بهدلیل کمبود شبکه حمل و نقل پیشرفته گسترده و سراسری درکشور است همچنین درایران وابستگی فضایی مثبت بین نخست شهری استانهای کشور وجود دارد یعنی عامل مجاورت استانها دارای تاثیر مثبت مورد انتظار برنخست شهری یکدیگر است که این مساله از نتایج آزمونهای خودهمبستگی فضایی استنباط می شود.

۱۱تحلیل تمرکز شهری و تاثیر سرمایه گذاری دولت دربخش حمل و نقل برآن
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
توسعه شهری و جنبه های مختلف آن شهری شدن و تمرکز شهری از فاکتورهای زیادی مانند تغییرات فناوری درآمد و خط مشی دولت تاثیر میپذیرد تمرکز شهری نشان میدهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ متمرکز می شوند سرمایه گذاری دولت دربخش حمل ونقل فراهم کردن زیرساخت های حمل و نقل اثرات آشکاری برالگوی توسعه شهری و رشد اقتصادی شهر دارد دراین مقاله به بررسی تاثیر سرمایه گذاری دولت دربخش حمل و نقل برسطح نخست شهری با بکارگیری مدل هندرسن دردوره زمانی 1388–1347 پرداخته شده است سرمایه گذاری دولت به دلیل تاثیر گذاری با وقفه برسیستم اقتصاد شهری با یک دوره وقفه لحاظ شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که مخارج دولت دربخش حمل و نقل درطی دوره مورد بررسی تاثیر منفی و معنی داری بر نخست شهری دارد بطوریکه افزایش سرمایه گذاری دربخش حمل و نقل موجب کاهش نخست شهری و همچنین کاهش اثرات منفی تمرکز بیش از حد درایران شده است تاثیر سرمایه گذاری دولت دربخش حمل و نقل شهری تاثیر مثبت و معنی داری بررشد تولید ناخالص و اشتغال دارد.

۱۲روش شناسی اقتصادسنجی فضایی ف تیوری و کاربرد
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۳۰

۱۳مدل سازی الگوی تامین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران
اطلاعات انتشار: تحقيقات مدل سازي اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۳۱
با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می‌توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تامین مالی دولت‌های محلی و شهرداری‌‌ها ارایه شده است که بر مبنای آن، معیار‌های عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبه‌بندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیم‌گیری چند معیاره رتبه‌بندی و الگوی تامین حداقل مخارج، مدل‌سازی شد. نتایج به دست آمده از رتبه‌بندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه ی اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد. برای تامین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبه‌بندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه‌های اخذ عوارض (رتبه‌بندی گزینه‌های معرفی شده در مطالعه)، بالا‌ترین درجه ی اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» به دست آمده است. همچنین، در بین گزینه های موجود، «عوارض ساخت‌و‌ساز» در درجه ی آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.

۱۴مکانیابی پارکینگهای عمومی منطقه 4 اصفهان با به کارگیری قضاوتهای زبانی فازی و GIS
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۴
عدم تناسب بین ظرفیت پارکینگها و نیاز کاربریهای مجاورشان، عدم تعبیه منطقی پارکینگ برای بعضی از کاربریها و مراکز خدماتی،تجاری موجب افزایش بیرویه پارکهای حاشیهای در مجاورت معابر و مراکز جاذب سفر و سبب افزایش تراکم ترافیک ساکن و در نهایتکاهش حجم جابجایی وسایل نقلیه و به عبارتی بروز اختلال در جریان ترافیک جاری میگردد. به منظور رفع این مشکلات می توان فضاییرا در خارج از خیابان به احداث پارکینگهای عمومی اختصاص داد. ازآنجایی که تعیین اصول دقیق مکان پارکینگها برای احداث، به دلیل تعدد عوامل تاثیرگذار و ماهیت پویای مسائل شهری، بسیار دشوار است، باید از سامانههای مبتنی بر GIS و تصمیمگیریهای چندمعیارهاستفاده نمود. تراکم بالای کاربریهای چندگانه شهری بهویژه کاربری اداری و گذران اوقات فراغت در بعضی از نواحی منطقه چهار شهرداریاصفهان و بارگذاری بعضی از فعالیتها بدون توجه به کاربری پارکینگ در منطقه، به تدریج سبب گردیده مسأله کمبود پارکینگ در این نواحی، بهعنوان یک معضل خود را بروز دهد. بنابراین در این پژوهش به منظور تعیین مکانهای مناسب در منطقه، ابتدا مطالعات اولیهای جهت شناسایی معیارهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر انتخاب محل پارکینگ انجام، سپس برای تهیهی لایههای مرتبط با هرمعیار از مدارک، اسنادسازمانی و نقشههای طرح تفضیلی استفاده شد. از طریق پرسشنامه و با کمک روش قضاوتهای زبانی فازی وزندهی لایهها صورت پذیرفت و آنگاه لایهها در نرمافزار ARC GIS تلفیق و در نهایت پهنههای پیشنهادی پس از بازدیدهای میدانی در خیابان جی به سمت فلکه احمدآباد و خیابان علامه امینی تعیین شدند

۱۵مروری بر مفاهیم و تعاریف مکانیابی با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای عمومی غیرحاشیه ای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به موازات افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در شهر و با توجه به ابعاد و حجم قابل ملاحظه این وسایل ، پیش بینی فضاهایی جهت پارک خودروها موضوعیت پیدا کرده است تا آن جا که پارکینگ یکی از کاربریهای ضروری شهر را تشکیل می دهد. ازطرفی به دلیل مکانیابی نامناسب پارکینگها، عدم توزیع منطقی آنها و عدم تعادل بین جمعیت و مساحت سرانه کاربری پارکینگ، در بعضی از مناطق شهر اصفهان وضعیت نابسامان و نامطلوبی ایجاد شده است. بنا به اهمیت این موضوع، در این مقاله، مروری بر مفاهیم مکانیابی و پارکینگ ، انواع آن و مزایای پارک غیرحاشیهای وتاریخچه مکانیابی خواهد شد، سپس با تمرکز بر مبحث انتخاب مکان برای پارکینگهای غیرحاشیهای، معیارهای مناسب طراحی فضای این نوع از پارکینگها مورد بررسی قرارخواهد گرفت

۱۶نقش و جایگاه اقتصاد دانش‌محور بر شکل‌گیری مناطق ویژه علم و فناوری؛ مطالعه موردی اقتصاد ایران
اطلاعات انتشار: رشد فناوري، سال
تعداد صفحات: ۹
اقتصاد دانش‌محور به‌طور مستقیم مبتنی بر تحصیل، تولید، توزیع و به کارگیری دانش در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است. در حال حاضر دست‌یابی به اقتصاد دانش محور از الزامات همه کشورها در دنیاست. در این راستا یکی از راهبردهایی که تجربه موفقی را برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر اقتصاد دانش‌محور به همراه داشته، تشکیل و گسترش مناطق ویژه یا کریدورهای علم و فناوری است. منطقه ویژه علم و فناوری مجموعه‌ای متمرکز از دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز تحقیقی و پژوهشی، شرکت‌های با فناوری برتر و ... است که در یک فضای جغرافیایی و در یک منطقه اقتصادی با مدیریت متمرکز و ساختار حقوقی خاص تشکیل و به تولید محصولات و خدمات دانش‌محور می‌پردازد. هدف این مقاله تعیین الزامات مورد نیاز برای تشکیل مناطق ویژه و یا همان کریدورهای علم و فناوری با تاکید بر اقتصاد دانش‌محور است. براساس نتایج مقاله مهمترین الزامات شکل‌گیری کریدورهای علم و فناوری عبارتند از: سیستم ابداعات ملی، پارک علمی و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، سرمایه‌های مخاطره‌پذیر و کارآفرینی، سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها، بازار، بنگاه‌های با فناوری بالا، وجود مدیریت خاص مناطق علم و فناوری، شکل‌گیری کریدور در مجاورت مناطق شهری. بنابراین تا این زیر ساخت‌ها در کشور فراهم نگردد، دستیابی به مناطق علم و فناوری و رسیدن به اقتصاد دانش‌محور با تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه غیرممکن خواهد بود.

۱۷تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي، بيست و دوم،شماره۱۰، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۳۴
شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۷ از میان ۱۷ نتیجه