توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تطابق نتایج حاصل از ردیابی منشاء رسها و سیلتها توسط لانتانیدها بامشاهدات صحرایی در ایستگاه پخش سیلاب تاسران
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
لانتانیدها باعدد اتمی 57 تا 71 شامل پانزده عنصر با حالت کوانتومی مشابه بوده که با افزایش عدد اتمی اندازه یون های سه ظرفیتی آنها کاهش یافته و تغییرات رفتار شیمیایی اندکی درآنها بوجودمی آید . بر اساس مطالعات انجام شده مقدار این عناصر درآب های طبیعی حرارت پایین ( رودخانه ها ،آب های زیر زمینی و بخصوص دریاها ) بی نهایت کم و تقریبا حدود 10 –7 تا 10 –6 برابر مقادیر متوسط شیلهاپست آرکئن استرالیا (P.A.A.S) می باشند 3) ، 4 و ).5 به همین دلیل تصور می رود که این عناصر در طی فرآیند فرسایش و رسوبگذاری از اجزاء دانه ای و کانیها جدا نشده و توسط بار جامد در اجزاء آورای حمل شده و همانند شناسنامه ای معرف و شناساگر بار جامد بوده و ازآنها برای ردیابی و شناسایی منشا ء رسوبات می توان بهره مند شد (1) فرسایش ذرات ریز و سیلتی و حمل آنها علاوه بر اینکه موجب گل آلودگی آب سدها و افزایش هزینه تصفیه آنها می شود در برخی مناطق در اثر پخش طبیعی یا مصنوعی ( ایستگاههای پخش سیلاب ) بر روی زمین ته نشین شده و سبب سله بستن سطح زمین و خفگی ریشه گیاهان و کاهش نفوذ پذیری می گردد در ایستگاه پخش سیلاب تاسران ( شمال استان همدان ) در اثر دو سیلاب بیش از پانزده هزار تن رس و سیلت در حوضچه رسوبگیر و عرصه پخش سیلاب نهشته شده (1)و میزان نفوذ پذیری عرصه پخش سیلاب حدود 0\35 cm\h کاهش یافته است (2) لذا منشاء یابی و تشخیص لیتولوژی سر چشمه و مولد این رسوبات جهت کنترل آنها قبل از حمل هدف این تحقیق بوده است .

۲بررسی پراکنش فرسایش آبکندی دراقالیم مختلف استان همدان
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
فرسایش آبکندی از فرایندهای مهم تخریب خاک است که در اقالیم مختلف سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و تولید مقادیر فراوان رسوب می شود . بر اساس تحقیقات انجام شده، سهم تولید رسوب آن چندصد برابر فرسایش پاشمانی و سطحی است ( مورگان ).1986 ازآنجا که آبکندها حلقه ارتباطی بین بالا دست آبخیز به کانالهای انتقال آب در پایین دست آبخیز هستند، لذا از طریق افزایش پیوستگی و ارتباط بخشهای مختلف آبخیز، اثرات زیست محیطی این پدیده بسیار بیشتر خواهد بود . گرچه در سالهای اخیر تحقیقات وسیعی بر روی تاثیرات تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر نرخ فرسایش آبی صورت گرفته است، اکثر این تحقیقات به فرسایش سطحی ( شیاری و بین شیاری ) در اراضی زراعی پرداخته و بیشتر در سطح پلاتها انجام شده است ( پواسون و همکاران، ).2003 در همین مدت تحقیقات ناچیزی در زمینه فرسایش آبکندی در مقیاسهای مختلف زمانی و مکانی صورت پذیرفته است . در ایران نیز تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است . بر این اساس نیاز بسیار شدیدی به پایش و مطالعات تجربی در زمینه ایجاد و گسترش انواع آبکندها و مدلسازی درباره فرسایش آبکندی وجود دارد تا بتوان بستر مناسبی برای پیشگویی اثرات تغییر اقلیم و کاربری اراضی برنرخ فرسایش آبکندی فراهم نمود .

۳مشکلات و نحوه تعیین واحدهای کاری در مارنهای همدان جهت بررسی وضعیت فرسایشی آنها
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
تهیه و تعیین واحدهای کاری همگن جهت مطالعه رخساره های حساس به فرسایش اهمیت ویژه ای دارد و امروزه این عمل با استفاده از تلفیق اطلاعات لایه های پایه بکمک نرم افزارهای مدرن سیستم GIS صورت می گیرد. در تهیه نقشه ها، لایه ها و اطلاعات پایه و تلفیق آنها ممکن است مشکلات متعددی بوجود آید که دقت نتایج بدست آمده را شدیدا کاهش دهد. در این پروژه سعی گردیده تا ضمن بیان روش تهیه واحدهای کاری در مارنهای همدان، به مشکلات مشاهده شده بعنوان یک تجربه اشاره شود. به همین منظور نقشه های لیتولوژی، شیب و اقلیم برای مناطق مارنی استان همدان تهیه و سپس این نقشه ها با هم تلفیق و شش واحد کاری همگن تعیین گردید، نتایج نشان داد که در این گونه مطالعات، ممکن است که مرزهای تعیین شده برای نقشه های پایه بر مرزهای واقعی در طبیعت منطبق نشود و بدنبال آن واحدهای همگن بدست آمده با واقعیت های موجود در روی زمین بشدت متفاوت گردد.

۴ارتباط بین نوع فرسایش و ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی در خاکهای مارنی همدان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
از آنجایی که مارنها نسبت به فرسایش بسیار حساس بوده و سالیانه هزارن تن رسوب ریز دانه و رس را راهی مخازن سدها و محل پخش سیلاب در ایستگاههای تغذیه مصنوعی می نمایند و هزینه های پالایش آب شرب و پیش پالایی آب تغذیه مصنوعی را بشدت افزایش می دهد . لذا بررسی مارنها از ابعاد مختلف برای کارشناسان و محققان حائز اهمیت می باشد . در این تحقیق سعی گردیده تا متغیرهای موثر در تشکیل نوع فرسایش برای مارنهای استان همدان شناسایی و معرفی گردد . به همین منظور از محل انواع فرسایش در 41 نقطه تعداد 41 نمونه از خاک مارنی منطقه اخذ و جهت تعیین مقدار متغیرهای فیزیکو – شیمیایی به آزمایشگاه ارسال گردید . همچنین مشخصات محل نمونه برداریها همچون شیب و ... برداشت گردید . در 41 نقطه ذکر شده، آزمایش باران مصنوعی توسط دستگاه بارانساز کامفورست انجام و 41 نمونه رسوب – رواناب اخذ و در آزمایشگاه با استفاده از روشهای ساده مقدار رواناب و رسوب آنها اندازه گیری گردید . علاوه بر این، جهت شناسایی نوع کانیهای موجود در مارنهای منطقه و تشخیص سن آنها، تعداد هفت نمونه از مارنها توسط اشعه ایکس آنالیز و تعداد هشت مقطع نازک از مارنها و سنگهای همراه تهیه و توسط میکروسکوپ پلاریزان مطالعه گردید . سپس داده های غیر نرمال توسط لگاریتم گیری نرمال گردید و آنگاه کلیه داده ها توسط آنالیز واریانس و آنالیز تمیزی مورد بررسی قرار گرفت . بررسی ارتباط متغیرهای اندازه گیری شده و اشکال فرسایش نشان می دهد که اسیدیته (PH) تنها متغیر معنی دار و موثر در شناسایی نوع فرسایش می باشد که البته درجه حساسیت آن کم و معادل 53\7 درصد و با دقت 0\25 است . حساسیت توابع فیشر در پیش بینی نوع فرسایش بکمک دخالت همگانی متغیرهای شیمیایی، فیزیکی و فیزیکو – شیمیایی به ترتیب معادل با 75\6 ، 82\9 و 78 درصد بوده و نشان می دهد که متغیرهای فیزیکی بهتر از متغیرهای شیمیایی و فیزیکو – شیمیایی نوع فرسایش را پیش بینی می نماید . همچنین در این پژوهش برای پیش بینی نوع فرسایش توابع فیشر ارائه شده است .

۵بررسی تاثیر عوامل طبیعی در تعیین محدوده های بیابانی مطالعه موردی ( استان همدان )
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بیایان عارضه ای است طبیعی که عموماً در یک منطقه تحت تأثیر شرایط مختلفی از قبیل، اقلیم، خاک ، پوشش گیاهی و زمین شناسی بوجود می آید . تعیین قلمرو بیابانها نیازمند دستیابی به اطلاعاتی از پارامترهای محیط طبیعی است که اثر متقابل آنها به صورت مشترک در پیدایش ویژگیهای محیط طبیعی و از جمله بیابانها دخالت کامل دارند . به همین دلیل آن دسته از علوم زمین که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مطالعه شرایط بیابانی سهمی دارند باید در اینگونه بررسی ها مورد توجه باشند . مهمترین زمینه ها با رعایت روابط علت و معلولی به ترتیب شامل : زمین شناسی، اقلیم شناسی، آب شناسی، ژئومرفولوژی خاک شناسی وپوشش گیاهی می باشند . بخش وسیعی از سرزمین ایران به دلیل ویژگیهای خاص جغرافیایی در قلمرو مناطق بیابانی قرار دارند و بر اساس مستندات موجود این مناطق در حال گسترش نیز می باشند، اطلاع از چگونگی میزان کمی و موقعیت مکانی عوارض بیابان و بطور کلی قابلیت ها و توانایی های محیط و انعکاس تلاشهای متنوع انسان در آن اهمیت فراوانی دارد . در این راستا به منظور تعیین قلمرو بیابان در استان همدان وضعیت بارندگی، درجه حرارت، تبخیر، ضریب تغییرات بارندگی، وسایر عوامل به صورت لایه های اولیه درسیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد و به عنوان مهمترین معیارهای بررسی و تعیین مناطق بیابانی در استان همدان مورد بررسی قرار گرفته اند . سپس کلیه لایه های بدست آمده تلفیق گردید ونقشه نهایی محدوده بیابانی دراستان ترسیم شد . سپس نقشه مربوط نیز با نقشه های کاربری اراضی زمین شناسی وتصاویر ماهواره ای منطقه در نرم افزار Ilwis تلفیق شد که درنهایت طبق نتایج نها یی مشخص شد اولا از لحاظ اقلیمی دراستان همدان شرایط بیابانی به گونه ای که در سایر بیابانها حاکم است وجود ندارد وتنها در بخش کوچکی در غرب استان به علت حاکم بودن برخی عوامل زمین شناسی وضعیت تقریبا بیابانی در منطقه وجود دارد .

۶شناسایی نقاط فرسایش پذیر جهت اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوره های آبخیز
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۹
در برنامه ریزی کنترل فرسایش ابتدا لازم است که یک بررسی جامع از چندین عامل موثر در فرسایش خاک به عمل آید . این بررسیها خصوصاً در اراضی بحرانی حوزه های آبخیز بسیار لازم و ضروری است و اگر در یک حوزه آبخیز مناطقی از نظر فرسایش خاک حالت بحرانی داشته باشند ، با شناسایی دقیق آنها بدون تجزیه و تحلیل جامع آبخیزو تهیه طرح کامل آبخیزداری عملیات کنترل و مبارزه با فرسایش مقدور و معقول خواهد بود . لذا نخستین گام در جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و احیاء اراضی وتوسعه منابع طبیعی تجدید شونده ، شناسایی نقاط فرسایش پذیر و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه ها و عملیات حفاظت خاک و آبخیزداری می باشد . فرسایش خاک یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی شناخته شده و در اغلب کشورهای جهان برای مبارزه و کنترل آن کوشش فراوان و هزینه های هنگفت در نظر گرفته شده است . فرسایش خاک یا سائیدگی تدریجی خاک شدیداً بستگی به حجم آب جاری در سطوح، شدت ضربات باران و خصوصیات فیزیکی خاک دارد . برای اولین بارماسگرو (1947) بین میزان فرسایش وعوامل مؤثر آن یک رابطه ریاضی ارایه نمود ).8) الیزابت (1985) توانایی فرسایش مناطق را بااستفاده از وضع رسوبات مورد بررسی قرارداد . جورج ویک وبراک (1989) به منظورمطالعه وکنترل فرسایش ازیک روش سیستمی استفاده نمودندوکلیه عوامل مؤثر درفرسایش رامدنظرقراردادند ).7) چیانگ و تی سای (1996) به منظور ارزیابی فرسایش وبرآورد مقدار کمی آن در مناطق کوهستانی تایوان اقدام به برداشت اطلاعات صحرایی بطور گسترده از حوزه آبخیز نمودند ).6) درایران نیزباتوجه به عدم دسترسی به آمار و اطلاات فرسایش در اغلب طرح های آبخیزداری بااستفاده ازعوامل مؤثردرفرسایش؛ میزان فرسایش پذیری برآورد و مناطق حوزه آبخیزاز نظر فرسایش طبقه بندی گردیده است . اردشیری (1368) ازطریق ارزیابی عوامل مؤثردرفرسایش خاک ورسوبزایی میزان تولید رسوب در حوزه آبخیزرا برآوردکرده است . اوتعدادی ازروشهای تجربی موجود به منظور
ارزیابی فرسایش خاک و برآوردتولید رسوب در حوزه آبخیز را موردبررسی قرارداده است ).1) بیرودیان (1990) مدل اسکالوگرام را درارزیابی و برنامه ریزی کنترل فرسایش خاک بکار برد و متغیرهاییکه درفرسایش تاثیر دارند را شیب زمین؛ سنگ مادری؛بافت وساختمان خاک؛پوشش محافظ زمین؛کاربری اراضی وبالاخره فرسایش جاری درنظر گرفت ).3) هدف اصلی این بررسی تهیه یک برنامه مناسب برای عملیات کنترل فرسایش در مناطقی که حالت بحرانی دارد بوده و این برنامه با توجه به آسیب پذیری اراضی نسبت به فرسایش خواهد بود . دیگر اهداف این مطالعه شناسایی مناطقی است که بیشترین فرسایش پذیری راداشته و همچنین تشخیص عامل اصلی فرسایش خاک می باشد

۷ارزیابی مرفولوژی رودخانه ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مطالعات میدانی
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
غالبا مرفولوژی رودخانه ها بطور مستقیم تحت تاثیر ویژگیهای بالا دست حوزه های آبخیز است آنچه که حائز اهمیت است اینکه خصوصیات فیزیوگرافیک حوضه جزء لاینفک حوزه های آبخیز بالا دست بوده و در برنامه ریزی های مربوط به مدیریت حوزه های آبخیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. بررسی و شناخت روابط بین ویژگیهای مقطع رودخانه ها و خصوصیات هندسی حوضه می تواند معیارهای مناسبی از خصوصیات فوقانی حوزه و روابط آنها ارائه نماید.

۸بررسی روند تغییرات خشکسالی در منطقه نهاوند ووضعیت آن در استان همدان
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، سال
تعداد صفحات: ۱۰
خشکسالی پدید های است بسیار پیچیده که اغلب از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است .عموماْ مبنای بررسی وتعییین خشکسالی رامی توان همان تعبیر عمومی کمبود آب درنظر گرفت . طبق بررسی هایی که از دیدگاههای مختلف صورت گرفته است تعابیر متفاوتی از این پدیده شده است . با این وجود تعریف خشکسالی بسیار مشکل و در عین حال پیچیده می باشد ، چرا که در تعیین و بررسی آن نیاز به مطالعه وتحقیق همه جانبه بسیاری از اجزاء چرخه هیدرولوژی است که عموماً توسط کمبود یا فقدان آب تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین در تعریف وبیان خشکسالی می توان گفت : کمبود آب به صورت طولانی مدت ، به گونه ای که این کمبود بطور همزمان در آب زیر زمینی ، مخازن آب و همچنین آب موجود در خاک و نهایتاً در ریشه گیاه رخ دهد.زمان وقوع خشکسالی میزان آب مورد نیاز کمیاب شده و با مختل کردن چرخه آبی ابتدا خشکسالی آبی و سپس با تشدید نیاز آبی خشکسالی زراعی و در نتیجه بدنبال آن تمام ابعاد زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد ودرنهایت برنامه ریز یهای اقتصادی– اجتماعی انسان را در شرایط بحرانی قرار می دهد. در این بررسی خشکسالی از دیدگاه هواشناسی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است . یکی از عوامل عمده درتعیین خشکسالی بارندگی است که این عامل درقالب شاخص استاندارد بارندگیSPI) مورد بررسی قرر گرفته است. طبق نتایج بدست آمده و با بررسی 30 ایستگاه هواشناسی استان طی دوره آماری 20 ساله 1359 الی 1379 ) بطو کلی روند تغییرات خشکسالی در استان نسبت به منطقه نهاوند(بخش جنوبی استان) یکسان ) نبوده ، به گونه ای که این روند حتی از نظر شدتهای وقوع خشکسالی در اغلب قسمتهای استان بیشتر بوده و حتی روند خشکسالی طی دوره آماری موردمطالعه افزایش می یابد.بابررسی ماهیانه خشکسالی ملاحظه می شود که در ماههای بهمن و اسفد مقدار خشکسالی دراستان ومنطقه نهاوند به سمت کاهشی بوده و به عبارتی روند منحنی به سمت ترسالی بوده . از طرفی در ماههای مهر، آبان و آذر روند خشکسالی در استان و منطقه نهاوند در حال افزایش بوده که مقدار آن درمنطقه نهاوند نسبتأ کمتر از استان بوده است .در سایر ماهها شامل اردیبهشت، خرداد و دی وضعیت خشکسالی روندی ثابت داشته است . با بررسی و مقایسه مقادیر تغییرات شیب خشکسالی در دوره موردبررسی در استان و منطقه نهاوند نشان می دهدکه وقوع خشکسالی بطور سالانه در منطقه نهاوند اولاً از لحاظ شدت وقوع این پدیده کمتر بوده بعبارتی خشکسالی با شدت کمتری رخ داده است. ثانیاً روند خشکسالی کاهش یافته است،بر عکس در سایر نقاط استان خشکسالی افزایش داشته و شدت آن نیز بیشتر بوده است

۹بررسی سیمای حوزه های آبخیز محیط بر شهرستان نهاوند با تأکید بر منابع آبی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، سال
تعداد صفحات: ۹
انتخاب عرصه های مناسب به منظور تحقیقات حفاظت خاک, آب و آبخیزداری , نیازمند مطالعاتی است که بتواندپاسخگوی نیاز در این زمینه باشد. بدیهی است ایجاد ایستگاههای تحقیقاتی آبخیزداری به صورت دائمی درقالب آبخیزهای نمونه می تواند به صورت چند منظوره در خدمت تحقیقات کاربردی آبخیزداری باشد و دستیابی به این امر نیازمند آگاهی از خصوصیات وویژگیهای حوزه های آبخیز است. این مقاله به منظور گرد آوری و سازمان دهی اطلاعات موجود و بررسی و کنترل صحرایی آنها جهت آگاهی از دامنه اطلاعات انجام شده , حدود اعتماد به آنها , امکان انتخاب آبخیزهای تحقیقاتی که می توان با کمترین هزینه اقدام به ایجاد آنها نمود, افزون بر تعیین اولویتها وزمینه های تحقیقاتی که نتایج آنها قابل تعمیم در آبخیزهای مشابه باشد تدوین شده است.برای انجام این مقاله پس از جمع آوری اطلاعات, سازمان دهی , بررسی و کنترل دقت مطالعات انجام شده و همچنین آمار و اطلاعات موجود که نشان دهنده خصوصیات و ویژگیهای آبخیزها شده و افزون برمشخص شدن تعداد حوزه های آبخیز و امکان ایجاد ایستگاه تحقیقاتی, شناسنامه آبخیزها که حاوی کلیه اطلاعات کمی آنهاست تهیه و تدوین گردیده است . حوزه های 8درصد مساحت استان را شامل می شود.به \ آبخیز محیط برشهرستان نهاوند با وسعت 1655 کیلومترمربع تنها حدود 48 موجب این بررسی, دریافتی حوزه های آبخیز محیط بر شهرستان نهاوند از نزولات جوی بالغ بر 553 میلیون مترمکعب در سال است. بخشی از این منابع ارزشمند به میزان قریب 327 میلیون متر مکعب, که معادل 59 درصد نزولات دریافتی است, هر سال به صورت جریان سطحی از منطقه خارج و نهایتا در آبریز خلیج فارس تخلیه می گردد. از این رو, شهرستان نهاوند به دلیل موقعیت کوهستانی و پرشیب خود ظاهرا سهم بالایی از این اتلاف را به عهده دارد

۱۰علل و مکانیسم وقوع فروچاله ها در دشت فامنین– کبودر آهنگ
اطلاعات انتشار: تحقيقات جغرافيايي، تابستان, دوره  ۱۹ , شماره  ۲ (پياپي ۷۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
دشت فامنین کبودر آهنگ در شمال استان همدان واقع شده و ضخامت رسوبات سفره آبدار آن به 100–70 متر می رسد که بهره برداری از آن بیش از ظرفیت سفره بوده و سالیانه حدود 3–2.5 متر افت در سطح آب سفره وجود دارد. در طی ده سال اخیر حداقل حدود 19 فروچاله کوچک و بزرگ در سطح دشت به وجود آمده که سبب نگرانی ساکنین دشت شده است. بر اساس پیمایشها، بررسی ها و اندازه گیری های صحرایی مشخصات و مختصات این فروچاله ها شناسایی، ثبت و از نتایج حاصله مشخص گردید که وجود حفره های انحلالی، مجاری آب، سیستم درز و شکاف در سنگ بستر آهکی و پمپاژ آب موجود در آنها عامل اصلی تولید فروچاله های منطقه بوده است. عواملی چون ماسه شویی لایه ها، خروج گاز از چاه ها و افت سریع سطح آب زیرزمینی نیز در تسریع وقوع فروچاله ها دخیل هستند. لذا جهت جلوگیری از پدیده فوق بایستی 1– از کف کنی و حفاری در سنگ بستر خودداری شود، 2– جهت جلوگیری از ماسه شویی چاه های آب بایستی از گراول پک مناسب استفاده شود و 3– تمامی چاه هایی که در سنگ بستر حفاری شده و آبدهی بالایی دارند تعطیل شوند.

۱۱بررسی و تهیه منحنی های عمق – سطح – تداوم بارندگی دراستان های همدان، قزوین و زنجان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)، تابستان, دوره  ۲۴ , شماره  ۲ (پياپي ۹۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از گام های اولیه واساسی در طراحی سازه های هیدرولیکی و پروژه های کنترل سیلاب، محاسبه و برآورد مقدار دقیق سیلاب طراحی می باشد. تخمین دقیق میزان رواناب و سیلاب ، خود مستلزم داشتن اطلاعات جامع و دقیق از وضعیت و میزان بارندگی و بارش طراحی می باشد. با توجه به تغییرات مکانی بارندگی، تهیه روابط عمق سطح تداوم بارندگی این امکان را فراهم می آورد تا با استفاده از آن بتوان الگوی مناسبی برای برآورد میزان باران طراحی در هر منطقه جهت اجرای پروژه های مختلف آبی ارائه نمود. در این بررسی تعداد 9 رگبار فراگیر و حداکثر نهایی بارندگی، از میان 50 رگبار در سطح 3 استان همدان، قزوین وزنجان انتخاب گردید. تعداد ایستگاه ها از 169 ایستگاه هواشناسی مورد بررسی، در رگبارهای مختلف از 116 تا 125 ایستگاه طی دوره آماری 30 سال (1345 الی 1376) متغیر است. بطورکلی بارندگی ایستگاه های غیرثبات به کمک آمار بارش ساعتی ایستگاه ثبات استخراج شد. نقشه های همباران برای هریک از 9 رگبار در تداوم های مختلف ترسیم گردید. طبق بررسی های انجام شده منحنی های عمق – سطح – تداوم بارندگی برای کل منطقه تهیه و ترسیم گردید، که بر اساس آن می توان مقدار بارندگی را باتوجه به تداوم مورد نیاز در هریک از نقاط فاقد ایستگاه هواشناسی در مساحت های مورد نظر تعیین نمود.

۱۲نشانه های درون کارست در سنگ بستر منطقه فروچاله های همدان
اطلاعات انتشار: زمين شناسي مهندسي- دانشگاه خوارزمي، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۳بررسی و تعیین مناسبترین شاخص خشکسالی هواشناسی به منظور ارزیابی خشکسالی در استان همدان
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، زمستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۴ (پياپي ۵۳)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمانی یک منطقه تحت سیطره خشکسالی قرار گرفته است که در آن وقوع برخی از عناصر آب و هوایی به ویژه بارندگی در زمان معینی کمتر از حالت طبیعی و درازمدت باشد. ارزیابی وضعیت خشکسالی در هر منطقه نیازمند کمی سازی خشکسالی می باشد. اگرچه هیچ یک از شاخصها از نظر کم و کیف بالاتر از بقیه شاخصها نیست اما بعضی از شاخصها ممکن است برای برخی از کاربران مناسب تر باشد، به همین دلیل ممکن است نتایج همه آنها یک سان نباشد. شاخصهای عمده ای که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته اند شامل: انحراف از بارندگی سالانه (SIAP)، دهک های بارندگی(DPI) ، عدد استاندارد Z، درصد نرمال بارش (PNPI) و شاخص استاندارد بارش(SPI) . شاخصهای یادشده با استفاده از آمار و اطلاعات 15 ایستگاه هواشناسی استان طی دوره آماری 20 ساله ارزیابی و مناسبترین روشها تعیین شدند. سپس بر مبنای آن نقشه وضعیت خشکسالی و ترسالی استان تهیه و ترسیم شد. نتایج نشان می دهد که دو روش (SIAP) و عدد استاندارد (Z SCORE) z برای بررسی خشکسالی سالانه استان همدان مناسب تر از سایر روشهاست و می تواند به عنوان شاخصهای عمده در ارزیابی خشکسالی استان مورد استفاده قرار گیرد.

۱۴ارزیابی عوامل موثر بر فرسایش پذیری مارن های استان همدان با استفاده از دستگاه باران ساز
اطلاعات انتشار: مجله مهندسي و مديريت آبخيز، اول،شماره۳، ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مارن ها نسبت به فرسایش بسیار حساس بوده و سالیانه هزاران تن رسوب را راهی مخازن سدها و محل پخش سیلاب در ایستگاه های تغذیه مصنوعی می نماید که در نتیجه، هزینه های پالایش آب شرب و پیش پالایی آب تغذیه مصنوعی به شدت افزایش می یابد. لذا بررسی مارن ها از ابعاد مختلف برای کارشناسان و محققان حائز اهمیت است. در این پژوهش سعی شده است تا متغیرهای موثر بر میزان فرسایش پذیری مارن های استان همدان شناسایی شود. به همین منظور از 41 نقطه در سه منطقه مارن دار، 49 نمونه اخذ و برای تعیین مقادیر متغیرهای فیزیکی و شیمیایی مورد نظر به آزمایشگاه ارسال و هم زمان مشخصات محل نمونه برداری ها، چون شیب، موقعیت جغرافیایی و امتیازات هفت پارامتر برای عامل سطحی خاک یادداشت شد؛ همچنین با استفاده از دستگاه باران ساز کامفورست در 41 نقطه فوق الذکر، آزمایش باران مصنوعی انجام و 41 نمونه روان­آب تهیه و در آزمایشگاه با روش های ساده مقدار تلفات خاک اندازه گیری و محاسبه شد؛ سپس مقادیر 23 متغیر فیزیکی و 15 متغیر شیمیایی تعیین شده؛ در نهایت، همه داده ها به­ وسیله آزمون کولموگروف– اسمیرنوف بررسی و متغیرهای غیرنرمال با لگاریتم گیری نرمال شد و آن­گاه به وسیله­ آزمون های همبستگی، رگرسیون دو متغیره و چند متغیره بررسی شدند. نتایج نشان داد که تنها نُه متغیر فیزیکو– شیمیایی با میزان تلفات خاک رابطه معنی دار و خطی نشان می دهد. از این میان، شاخص خمیری، درصد رس و نسبت رس، به ترتیب مهم ترین متغیرها برای ارزیابی میزان تلفات خاک از مارن های منطقه به شمار می روند.

۱۵بررسی مدل های نفوذ در پوشش خاک اراضی مرتعی، مطاله موردی: حوضه گنبد در استان همدان
اطلاعات انتشار: مجله مهندسي و مديريت آبخيز، هفتم،شماره۴، ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نفوذ یکی از مولفه ­های اصلی چرخه هیدرولوژی و مورد نیاز در مدیریت و بهره ­برداری منابع آب است. این پدیده در طبیعت به عوامل متعددی وابسته و اندازه ­گیری آن مشکل است. بنابراین، مدل­ های مختلفی برای شبیه­ سازی آن ارائه شده است. ارزیابی مدل­ های نفوذ با داده­ های مشاهده­ ای حلقه مضاعف نشان می­ دهد که هر کدام از این مدل­ ها در شرایطی بر بقیه برتری داشته­ اند. براین اساس، در پژوهش حاضر مدل ­های فیلیپ، هورتن، گرین–آمپ، SCS، کاستیاکف و لوئیس–کاستیاکف به همراه پارامترهای آن ­ها، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، حوضه گنبد در استان همدان انتخاب و به چهار واحد هیدرولوژیکی همگن تقسیم شد. سپس، میزان نفوذ در فصل خشک برای ارزیابی این مدل­ ها، در هر واحد با حلقه مضاعف اندازه­ گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد مدل فیلیپ نفوذ را با دقت بیشتری برآورد نموده و در مرتبه بعد مدل کاستیاکف قرار دارد. برای روابط مدل فیلیپ ضریب همبستگی بین 0.975 تا یک، خطای میانگین بین 0.017– تا 0.017+ و میانگین جذر مربعات خطا حداکثر 0.22 به دست آمده است. برای مدل کاستیاکف ضریب همبستگی بین 0.956 تا 0.998، خطای میانگین بین 9.3– تا 0.003+ و میانگین جذر مربعات خطا حداکثر 14.25 است. علاوه بر این، رابطه همبستگی بین پارامترهای این مدل ­ها با دو شاخص بافت خاک شامل درصدهای رس و شن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد به استثناء مدل SCS کلیه پارامترهای سایر مدل­ ها در سطح معنی ­دار پنج درصد به این دو شاخص وابسته بوده و نیز حداقل یک پارامتر هر مدل­ دارای همبستگی بالا و معنی ­دار است. مقدار ضریب همبستگی به ترتیب برای پارامتر تابع هدایت هیدرولیکی خاک (A) در مدل فیلیپ 0.99، برای پارامتر ثابت مدل گرین–آمپ B) 0.95)، برای تابع کاهنده نفوذ در مدل هورتن k) 0.99)، برای ضریب تابع نمایی مدل کاستیاکف b) 0.999) و برای ضریب تابع نمایی مدل لوئیس–کاستیاکف (b) در 0.96 به دست آمد. رابطه همبستگی سایر پارامترها با درصد رس و شن کمتر از 0.5 به ­دست آمده و در سطح پایینی معنی­ دار می­ باشند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه