توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارتباط اکسی توسین و پرومتازین تزریقی هنگام زایمان با هیپربیلی روبینمی روز سوم بعد از تولد
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، پاييز, دوره  ۱۳ , شماره  ۳ (پياپي ۲۸)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: اکسی توسین با خاصیت هیپواسموتیک خود، منجر به احتباس آب در گلبول های قرمز نوزاد و کاهش قدرت تغییر شکل آنها می شود و لیز این سلول ها را هنگام عبور از داخل عروق و سیستم رتیکولواندوتلیال افزایش می دهد و هیپربیلی روبینمی نوزاد را به دنبال خواهد داشت. پرومتازین نیز با تاثیر بر کبد و مجاری صفراوی نوزاد، منجر به یرقان انسدادی برگشت پذیری در اولین روزهای بعد از تولد می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط اکسی توسین و پرومتازین تزریقی هنگام زایمان با هیپربیلی روبینمی روز سوم بعد از تولد انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی که در سال 1381 انجام شد، طی یک ماه تمام نوزادان ترم و واجد شرایط متولد شده در بیمارستان قدس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک، به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و مورد بررسی قرارگرفتند. مشخصات فردی مادر، دوز اکسی توسین و پرومتازین تزریقی در هنگام زایمان، زمان تولد، جنس نوزاد و وزن هنگام تولد، ضریب آپگار دقیقه اول و پنجم، مقدار هموگلوبین و بیلی روبین غیر مستقیم خون بند ناف، زمان شروع اولین تغذیه نوزاد، نوع تغذیه (شیر مادر، شیر خشک و یا آب قند) و تعداد دفعات آن در 72 ساعت اول تولد و زمان اولین دفع مکونیوم و مقدار بیلی روبین غیر مستقیم سرم نوزادان در 48 تا 72 ساعت بعد از تولد در فرم بازنگری ثبت شد؛ داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری Z و Chi–Square در سطح معنی داری P≤0.05 مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: در مجموع 85 نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند؛ هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم روز سوم بعد از تولد، با تزریق اکسی توسین و پرومتازین در هنگام زایمان، ارتباط معنی داری نشان نداد (P>0.05)؛ در حالی که با دفعات تغذیه با شیر مادر در 24 ساعت ارتباط معکوس (P<0.01) و با دفعات تغذیه با آب قند در 24 ساعت، ارتباط مستقیم نشان داد (P<0.05)؛ معادله خط همبستگی نشان داد که به ازای هر بار شیردهی با شیر مادر در 24 ساعت، مقدار بیلی روبین غیر مستقیم سرم روز سوم، 0.98 mg\dL کاهش می یابد و هر بار تغذیه نوزاد با آب قند در 24 ساعت، این میزان را به اندازه 1.16 mg\dL افزایش می دهد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق، چنانچه نوزادان ترم، در روزهای اول بعد از تولد، فقط با شیر مادر تغذیه شوند، با وجود تزریق اکسی توسین و پرومتازین هنگام زایمان، خطر هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم روز سوم بعد از تولدشان کاهش خواهد یافت.

۲تاثیر روش مراقبت کانگرویی بلافاصله پس از تولد بر رفتارهای دلبستگی مادر قبل از ترخیص از بیمارستان
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي هرمزگان، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: مراقبت کانگرویی مادر (KMC) اولین بار توسط دکتر ادگار ری در سال 1978 در یوگوتای کلمبیا برای مراقبت نوازدان با وزن کم تولد استفاده شد. مطالعات کمی در زمینه تاثیر آن بر روی رفتارهای دلبستگی مادران انجام شده است به خصوص اینکه رفتارهای مادری می تواند در فرهنگ های مختلف با هم متفاوت باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر این روش بر روی رفتارهای دلبستگی مراقبتی، مجاورتی) مادران نخست زای ایرانی با نوازد رسیده، بلافاصله پس از تولد انجام شده است.روش کار: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی در یکی از بیمارستانهای شهر تهران انجام شده است. تعداد 90 نفر نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه مورد و شاهد دسته بندی شدند. در گروه مورد نوزاد بلافاصله پس از تولد در تماس با بدن برهنه مادر قرار گرفت و بدن نوزاد نیز بدون اینکه در پتو و یا شان پیچیده شود، به مدت 20–15 دقیقه در تماس با پوست مادر قرار گرفت. از مادر خواسته شد بلافاصله پس از تولد نوزاد خود را لمس و تغذیه کند. اما در گروه شاهد روش معمول بیمارستان انجام شد. از آزمونهای t و کای اسکوئر با سطح معنی داری 5% برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد که تفاومت معنی داری در رفتارهای احساسی دو گروه (نگاه کردن به نوزاد (P<0.01 و صحبت کردن (P<0.02) و همچنین در رفتارهای مجاورتی (تماس نزدیک با بدن مادر (P<0.001 و حلقه زدن بازوها دور نوزاد (P=0.04) وجود داشت. همچنین در رفتارهای دلبستگی این دو گروه نیز تفاوت معنی داری وجود داشت، اما رفتارهای مراقبتی بین 2 گروه سنی معنی دار نبود.نتیجه گیری: بنظر می رسد روش کانگرویی به علت اثرات مثبت آن در رفتارهای دلبستگی مادر بهتر است. در نوزادان رسیده در ساعات اولیه پس از زایمان انجام شود و مامایی ها که اولین سطح تماس بین مادر و نوزاد محسوب می شوند، باید به برقراری این نوع تماس (پوست به پوست) حساس بوده و مدت این تماس را افزایش دهند.

۳بررسی تاثیر تزریق موضعی آب مقطر در ناحیه ساکرال بر درد زایمان ناحیه تحتانی کمر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، پاییز, دوره  ۷ , شماره  ۳ (پیاپی ۲۸)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: بسیاری از زنان در مرحله اول زایمان از درد قسمت تحتانی کمر رنج می برند. با توجه به اینکه روش‌های دارویی موجود با عوارض تنفسی برای نوزاد و مرگ و میر مادر همراه بوده است، لذا امروزه بر استفاده از روش‌های جایگزین تسکین درد تاکید می‌شود. یکی از روش های کاهش درد استفاده از تزریق محلول های مختلف زیر جلدی یا داخل جلدی در ناحیه دردناک است که روشی ساده، بدون خطر برای مادر و جنین و ارزان می‌باشد. با توجه به نتایج ضد و نقیضی که در کشورهای مختلف بیان شده بررسی تاثیر این روش به نظر ضروری می‌رسد.روش کار: این تحقیق یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور بود که تعداد 140 داوطلب به روش نمونه‌گیری تصادفی آسان وارد مطالعه شدند. 70 نفر به طور تصادفی در گروه مورد و 70 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. قبل از شرکت در تحقیق فرم رضایت نامه کتبی توسط داوطلبان امضا شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه، خط کش درد، سرنگ انسولین، آب مقطر و چک لیست درد بود. پس از تعیین محل تزریق در چهار ناحیه ساکروم در گروه مورد در هر ناحیه تزریق آب مقطر و در گروه شاهد تزریق خشک انجام شد. سپس شدت درد در دقیقه 10، 30، 45 و 90 پس از تزریق در هر دو گروه با استفاده از مقیاس عددی دیداری درد، ارزیابی شد. برای تحلیل داده از آزمون تی، تی زوج و کای دو  با استفاده از نرم افزارSPSS  انجام شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد میانگین شدت درد در دقیقه 10 پس از تزریق در گروه آب مقطر با همین دقیقه در گروه شاهد به طور معنی‌داری افزایش یافته بود (p=0.001). در دقیقه 30 نیز افزایش درد گروه آب مقطر در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود (p=0.004). هم‌چنین آزمون تی زوج نشان می دهد که میانگین درد قبل از تزریق گروه آب مقطر با پس از تزریق در همین گروه در دقایق 45 و 90 معنی دار بود (p=0.005).نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که تزریق زیر جلدی آب مقطر، درد ناحیه ساکروم را کاهش نداده و فقط سیر افزایش درد را کندتر کرده بود. با توجه به اینکه فاکتورهای زیادی مثل محیط زایمان، فرهنگ ، آموزش دوران بارداری و اضطراب مادر بر درک درد تاثیر دارند، لذا بهره‌گیری از یک روش خاص برای کاهش درد ممکن است موثر واقع نشود و شاید بتوان گفت ترکیبی از روش‌های جایگزین کاهش درد با توجه به عوامل زمینه‌ای مختلف باید در نظر گرفته شود.

۴مقایسه استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به پره اکلامپسی، باردار سالم و غیرباردار
اطلاعات انتشار: كومش، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۱ (پياپي ۲۱)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: پره اکلامپسی حالت ویژه ای از بارداری است که با فشارخون و پروتئینوری مشخص می شود. پره اکلامپسی به صورت بیماری فرضیه ها باقی مانده است و اتیولوژی حقیقی آن در پرده ای از ابهام است. اختلال در سلول های اندوتلیال ممکن است نقشی در پاتوبیولوژی پره اکلامپسی ایفا کند. برخی از مدارک حاکی از آن است که تخریب سلول های اندوتلیال ناشی از استرس اکسیداتیو می باشد. هدف این مطالعه سنجش شاخص های استرس اکسیداتیو در پره اکلامپسی بود.مواد و روش ها: ما ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)، پراکسیداسیون لیپیدی (LPO) و گروه های تیول را در 20 خانم مبتلا به پره اکلامپسی، 20 خانم باردار طبیعی و 20 خانم غیرباردار که از نظر سن، نمایه توده بدن، تعداد زایمان و سن بارداری مطابقت داده شده بودند، اندازه گیری نمودیم. شاخص های استرس اکسیداتیو با روش های اسپکتروفتومتری سنجیده شد.یافته ها: غلظت LPO سرمی در خانم های مبتلا به پره اکلامپسی (17.7±3.8 nmol\ml) در مقایسه با خانم های غیرباردار (10.4±0.48 nmol\ml) به طور معنی داری افزایش یافته بود (p<0.0001). میزان TAC در خانم های مبتلا به پره اکلامپسی کم تر از دو گروه دیگر بود ولی این کاهش معنی دار نبود. تفاوت معنی داری در بین میانگین غلظت گروه های تیول بین گروه ها مشاهده نشد.نتیجه گیری: سطوح افزایش یافته محصولات LPO ممکن است دلیلی بر تخریب پراکسیداتیو اندوتلیوم عروق و در نتیجه ظهور علایم بالینی پره اکلامپسی باشد. به هر حال مطالعات تجربی و بالینی آتی جهت پی بردن به پاتوژنز پره اکلامپسی ضروری است.

۵بررسی تاثیر تزریق زیرجلدی نرمال سالین بر درد زایمان ناحیه تحتانی کمر
اطلاعات انتشار: كومش، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۱ (پياپي ۲۱)، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: اغلب زنان، تجربه لیبر را دردناک توصیف کرده اند. با سیری در تاریخچه کاهش درد در می یابیم که تاکنون روش های زیادی برای مقابله با آن پیشنهاد شده است؛ ولی کاهش درد با استفاده از دارو با اثرات نامطلوب روی سیستم تنفسی نوزادان و در بعضی دیگر با اثرات نامطلوب در مادر هم راه بوده است. لذا امروزه توجه محققان بر استفاده از روش های کاهش درد غیردارویی متمرکز شده است، زیرا این روش ها ساده و بی خطر برای مادر و جنین محسوب می شوند. این روش ها متنوع بوده و تنوع آن ها گویای این واقعیت است که درد در همه افراد یکسان درک نمی شود، زیرا عوامل مختلف از جمله سن، جنس، اضطراب، تجربه درد و غیره روی درک درد موثر است. لذا شناخت تنوع و روش های کاهش درد ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت این مساله محققین پژوهش حاضر را با هدف بررسی اثر تحریک ناحیه دردناک ساکروم با نرمال سالین بر روی درد این ناحیه با استفاده از تئوری دروازه درد، انجام دادند.مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور بود که تعداد 146 داوطلب به روش غیرتصادفی آسان نمونه گیری شدند، که 73 نفر به طور تصادفی در گروه مورد و 73 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. قبل از شرکت در تحقیق، فرم رضایت نامه کتبی توسط داوطلبان امضا شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه، خط کش درد، سرنگ انسولین، نرمال سالین و چک لیست درد بود. پس از تعیین محل تزریق در چهار ناحیه ساکروم (0.1cc) نرمال سالین در هر ناحیه، تزریق و در گروه شاهد تزریق خشک انجام شد. سپس شدت درد در دقایق 10، 30، 45 و 90 پس از تزریق در هر دو گروه با استفاده از مقیاس عددی دیداری درد مقایسه شد. برای تحلیل داده از آزمون مدل های خطی (Generalized estimation equation) و À2 با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Stata انجام شد.یافته ها: مقایسه میانگین شدت درد دقیقه 10 نرمال سالین با دقیقه 10 گروه شاهد اختلاف معنی داری را در جهت کاهش درد گروه نرمال سالین نشان نداد. در این مقایسه، شدت درد در دقایق 30، 45 و 90 پس از تزریق نیز معنی دار نبود.نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که تزریق زیرجلدی نرمال سالین در کاهش درد موثر نمی باشد. بهره گیری از یک روش خاص برای کاهش درد ممکن است موثر واقع نشود و شاید بتوان گفت ترکیبی از روش های جایگزین کاهش درد باید در نظر گرفته شود.

۶مقایسه تاثیر تزریق زیرجلدی آب مقطر و نرمال سالین در ناحیه دردناک ساکروم بر درد کمری مرحله اول زایمان
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، مرداد و شهريور, دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (پي در پي ۴۴)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: امروزه روش های کاهش درد غیر دارویی و روش های جایگزین برای تخفیف درد زایمان توجه ویژه ای را در علم مامایی به خود جلب کرده است. یکی از این روش ها تحریک ناحیه دردناک توسط یک محرک دردناک می باشد که از طریق مکانیسم های افزایش سریع اندورفین موضعی و تئوری کنترل دروازه درد سبب کاهش درد می شود. لذا این مطالعه با هدف تاثیر تزریق زیرجلدی آب مقطر و نرمال سالین در ناحیه دردناک ساکروم بر درد کمری مرحله اول زایمان انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی خود شاهد بر روی 140 داوطلب که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند، انجام شد. بر اساس روش تصادفی 70 نفر در گروه تزریق آب مقطر و 70 نفر در گروه تزریق نرمال سالین قرار گرفتند. در فاز فعال زایمان پس از تعیین محل تزریق در چهار ناحیه ساکروم 0.1 cc آب مقطر در گروه اول و 0.1 cc نرمال سالین در گروه دوم به صورت زیرجلدی تزریق شدند. سپس شدت درد 10، 30، 45 و 90 دقیقه پس از تزریق در هر گروه جداگانه و نیز با هم مقایسه شدند. برای اندازه گیری درد از مقیاس دیداری درد بعنوان یک مقیاس استاندارد، استفاده شد. داده ها توسط آزمون های t و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین درد 2 گروه قبل از تزریق یا دقیقه 10 و 30 معنی دار نبود. میانگین درد قبل از تزریق نرمال سالین 54.5±34.1 بود که با میانگین درد پس از تزریق همین گروه در دقایق 45 (61.1±29.5) (p= 0.02) و (65.3±32.1) 90 (p= 0.01) اختلاف معنی دار داشت. یافته ها در گروه آب مقطر نیز حاکی از اختلاف معنی دار درد قبل از تزریق (54.5±33.2) با دقیقه (p= 0.02) (58.2±29.5) 45 و دقیقه (p= 0.006) (64.1±30.9) 90 بودند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تزریق آب مقطر و نرمال سالین تا 30 دقیقه پس از تزریق، درد را افزایش و یا کاهش نداد ولی پس از 30 دقیقه درد در هر 2 گروه افزایش یافت که شاید تکرار تزریق سبب نتایج بهتری گردد.

۷تاثیر اسانس لاوندر (اسطوخودوس) در مراقبت از زخم اپی زیاتومی پس از زایمان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اپی زیاتومی برش ناحیه فرج است که شایع ترین برش جراحی در مامایی است و مانند هر عمل دیگری نیاز به مراقبت دارد. امروزه استفاده از روش های جایگزینی و مکمل در درمان و مراقبت از زخم ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اسانس های روغنی از جمله اسطوخودوس به دلیل وجود موادی از جمله ترپونن ها، منوترپونن ها، و لینالول، خاصیت ضد میکروبی و ضد دردی داشته و به نظر می رسد جایگزینی مناسبی جهت شستشوی زخم ها، به جای استفاده از موادی مثل بتادین باشند. لذا این تحقیق به منظور تعیین تاثیر اسانس روغنی اسطوخودوس در پایه روغن زیتون در مقایسه با بتادین در بهبود زخم اپی زیاتومی طراحی و اجرا شده است.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه شستشوی زخم اپی زیاتومی با اسطوخودوس و شستشوی زخم اپی زیاتومی با محلول بتادین (هر گروه 60 نفر) تقسیم شدند. اسانس روغنی اسطوخودوس (Lavendula officinalis) به روش تقطیر و با روغن حامل زیتون تهیه شد. پس از زایمان با دادن آموزش به مادران در مورد مراقبت زخم٬ در یک گروه از بتادین و در گروه دیگر اسانس روغنی اسطوخودوس (10–5 قطره در پنج لیتر) با استفاده از حمام نشسته 2 بار در روز استفاده شد. در روز پنجم پس از زایمان 2 گروه از نظر بهبود زخم بررسی شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t و کای دو انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین قرمزی روز پنجم در گروه لاوندر (1.88±2.6) کمتر از گروه بتادین (3±3.12) بود (p<0.05) ولی ادم به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.01). میزان درد، عفونت و باز شدگی زخم بین دو گروه تفاوت معنی دار نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که می توان به جای بتادین برای مراقبت از زخم اپی زیاتومی از ترکیب اسانس روغنی لاوندر با پایه روغن زیتون استفاده کرد. زیرا این ترکیب میزان بروز درد و عفونت را افزایش نداد و میزان قرمزی زخم که می تواند نشانه التهاب زخم باشد را کاهش داد.

۸تاثیر ماساژ پرینه طی مرحله دوم زایمان بر میزان اپی زیاتومی و پارگی پرینه
اطلاعات انتشار: حيات، تابستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: طبق تحقیقات جدید مفید بودن کاربرد اپی زیاتومی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. اپی زیاتومی در کوتاه مدت عوارضی مثل خون ریزی، نیاز به سوچور زدن، عفونت و در بلند مدت کاهش اعتماد به نفس، بی اختیاری ادرار و مدفوع، اختلال در روابط جنسی و روابط عاطفی مادر و نوزاد را به دنبال دارد. محققان به دنبال راه کارهایی جهت کاهش استفاده از آن می باشند، به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ پرینه در طی مرحله دوم زایمان بر تعداد موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه در زنان نخست زا صورت گرفته است.روش بررسی: مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی شاهددار است که جامعه هدف آن را کلیه زنان نخست زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک جهت زایمان طبیعی از اردیبهشت 86 تا تیر 87 تشکیل می دهند. 190 نفز از زنان نخست زا به طور تصادفی در یکی از دو گروه ماساژ و شاهد قرار گرفتند. در گروه مداخله، ماساژ آرام، آهسته با دو انگشت سبابه و میانی از یک دیواره به دیواره دیگر واژن (حرکت رفت و برگشت U شکل) حین و بین پوش های (Push) مادر بدون توجه به حالت وی در مرحله دوم لیبر ادامه می یافت. در پایان پس از تکمیل نمونه ها، فراوانی پرینه سالم، اپی زیاتومی، پارگی پرینه، طول مرحله دوم لیبر و نمره آپگار دقیقه اول و پنجم در دو گروه تعیین و با یکدیگر مقایسه شد.یافته ها: در گروه ماساژ پرینه، فراوانی پرینه سالم 5\43% ، اپی زیاتومی 5\16% و پارگی پرینه 40% و در گروه شاهد این مقادیر به ترتیب 4\2%، 80% و 6\17% و تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار است (001\0>p). در گروه ماساژ 2\28% افراد پارگی درجه یک و 8\11% پارگی درجه دو داشتند و هیچ موردی از پارگی درجه سه و چهار مشاهده نشد. در گروه شاهد پارگی درجه یک 7\4% ، پارگی درجه دو 1\7% و پارگی درجه سه 9\5% بوده و پارگی درجه 4 رخ نداد. این اختلاف طبق آزمون c2 معنادار است (001\0>p). میانگین طول مرحله دوم لیبر بر اساس آزمون t–test بین دو گروه ماساژ و شاهد معنادار است (003\0=p). میانگین نمره آپگار دقیقه اول در گروه ماساژ و شاهد به ترتیب 6\8\73± ۰، 8\51±0\76 و میانگین نمره آپگار دقیقه 5 نیز به ترتیب 47\9\78± ۰، 9\58±0\62 بود. این تفاوت ها طبق آزمون t–test از نظر آماری معنادار نیست.نتیجه گیری: با توجه به داده های این پژوهش به نظر می رسد ماساژ پرینه طی مرحله دوم لیبر راه کار مناسبی جهت کاهش تعداد موارد اپی زیاتومی و شدت پارگی پرینه است که احتمالا به دلیل افزایش جریان خون، الاستیسیتی و نرمی پرینه در اثر ماساژ می باشد.

۹تاثیر روش مراقبت کانگرویی بلافاصله پس از تولد بر رفتارهای دلبستگی مادر یک و 3 ماه پس از تولد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: مراقبت کانگرویی مادر اولین بار سال 1978 برای مراقبت نوزادان با وزن کم تولد استفاده شد. مطالعات کمی درباره استفاده از این روش در مورد نوزادان رسیده و رفتارهای مادری پس از تولد انجام شده است. این تحقیق با هدف تاثیر مراقبت کانگرویی بر روی رفتارهای دلبستگی (احساسی، مراقبتی، مجاورتی) مادران نخست زای ایرانی با نوزاد رسیده بلافاصله پس از تولد طراحی شده است. روش: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که در یکی از بیمارستان های شهر تهران انجام شده است. 90 زن باردار به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مورد و شاهد وارد شدند. در گروه مورد نوزاد برهنه بلافاصله پس از تولد در تماس با بدن برهنه مادر به مدت 15–20 دقیقه قرار گرفت و از مادر خواسته شد بلافاصله پس از تولد نوزاد خود را لمس و تغذیه کند. سپس طی 15 دقیقه مشاهده پژوهشگر با استفاده از چک لیستی مشتمل بر سه نوع رفتار احساسی، رفتار مجاورتی و رفتار مراقبتی رفتار مادر را ثبت می کرد. در گروه شاهد روتین بیمارستان انجام شد. نمونه ها یک و 3 ماه پس از زایمان پیگیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو و تی و نرم افزار SPSS v.14 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین کل رفتار دلبستگی در بعد رفتار احساسی بعد از یک و سه ماه بعد از تولید در گروه مداخله (به ترتیب 24 و 29) و در گروه شاهد (به ترتیب 18 و 18) بوده که آزمون تی مستقل تفاوت را در هر دو مرحله معنادار نشان داد (p=0.001). اما در بعد رفتار مجاورتی بعد از یک و سه ماه بعد از تولد در گروه مداخله (به ترتیب 18 و 18) و در گروه شاهد (به ترتیب 13 و 18) بوده که آزمون تی مستقل تفاوت را در هر دو مرحله معنادار نشان داد (p=0.001). همچنین در بعد رفتار مراقبتی بعد از یک و سه ماه بعد از تولد در گروه مداخله (به ترتیب 5.9 و 5.7) و در گروه شاهد (به ترتیب 5.6 و 6) بوده که آزمون تی مستقل تقاوت را در هر دو مرحله معنادار نشان نداد (p=0.2). نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که روش کانگرویی به علت اثرات مثبت آن در دراز مدت بر رفتارهای دلبستگی مادر اثربخش بوده و پرسنل بخش مامایی، که اولین سطح تماس بین مادر و نوزاد محسوب می شوند، باید به برقراری این نوع تماس (پوست به پوست) حساس بوده و مدت این تماس را افزایش دهند.

۱۰تاثیر کلاس های مشاوره قبل از ازدواج بر نگرش مردان در شرف ازدواج نسبت به بهداشت باروری
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences، , دوره  ۱۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: برنامه های مشاوره قبل از ازدواج نقش مهمی در ارتقا کیفیت زندگی زوجین دارد.مواد و روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی– تحلیلی بر روی 205 نمونه از مردان در شرف ازدواج انجام گرفت.روش جمع آوری داده ها پرسشنامه نگرش مردان به مسوولیت پذیری نسبت به بهداشت باروری در 6 حیطه آن بود.یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نگرش مردان قبل از شرکت در کلاس 68.03±8.9 و بعد از شرکت 71.60±9.45 بود که تفاوت معنی داری نداشت (p>0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد باید به نگرش مردان نسبت به مسوولیت پذیری زوجین در امور بهداشت باروری در این کلاس ها تاکید شود.

۱۱بررسی عوامل خطر مرگ و میر پریناتال در بیمارستان طالقانی اراک
اطلاعات انتشار: مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران، بهار, دوره  ۲۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه: هر ساله قریب به 6 میلیون کودک در دوره پریناتال از بین می روند که 98% از این موارد در کشورهای در حال توسعه به وقوع می پیوندد [2 و 1]. 1.3 از این مرگ ومیرها در طی زایمان صورت می گیرد در حالی که می توان به طور موثری از این مرگ ها پیشگیری نمود [4 و 3].روش کار: این پژوهش به صورت مورد– شاهدی انجام شد، طی آن 1800 مادر بارداربا سن بارداری بالای 28 هفته، که جهت زایمان به بیمارستان مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند، اطلاعات لازم توسط پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شد و نمونه ها تا یک هفته پس از زایمان مورد پیگیری قرار گرفته و موارد مرگ نوزادان در بین آنان ثبت و سپس عوامل خطر مرگ ومیر پریناتال در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: سن مادر (P<0001)، مراقبت های دوران بارداری (P<0001)، سوابق طبی در بارداری (P<0.03)، کم خونی (P<0001)، سابقه سقط (P<0.05)، عوارض حاملگی فعلی و عوارض زایمانی (P<0001)، و عوامل خطر نوزادی (وزن، سن هنگام تولد، و جنس نوزاد)، موثرترین عوامل خطر مرگ و میر پریناتال در جمعیت مورد بررسی می باشند.نتیجه گیری: بنابر نتایج به دست آمده مشاهده می شود برای کاهش مرگ و میر پریناتال می بایست اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی را از پیش از تولد و حتی پیش از لقاح آغاز نمود و به این منظور: حمایت از برنامه ریزی جهت توسعه مراکز زایمانی و دسترسی به نیروهای ورزیده جهت به حداقل رساندن مخاطرات حین زایمان، توسعه مراکز مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)، ارتقا و گسترش مراقبت های دوران بارداری جهت ارتقای سلامتی جنین، و توسعه برنامه های فاصله گذاری پیشنهاد می شود.

۱۲بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس به روش استنشاقی بر درد زایمان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اکثر زنان از درد شدید و غیر قابل تحمل زایمان رنج می برند. امروزه استفاده از داروهای ضد درد برای کاهش درد زایمان به دلیل عوارض مادری و نوزادی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به روش های غیر دارویی و طب مکمل رو به افزایش است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس به روش استنشاقی بر درد زایمان انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 120 مادر کاندید زایمان طبیعی به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه مورد تنفس بخور سرد هدایت شده اسطوخودوس و در گروه کنترل از بخور سرد هدایت شده آب معمولی استفاده شد. درد بر اساس مقیاس دیداری درد (VAS) قبل از مداخله و بعد از مداخله در دیلاتاسیون های 6–4، 8–6 و 10–8 سانتی متر (در مجموع 3 بار) اندازه گیری شد. داده ها به کمک آزمون های t و کای دو تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین درد قبل از مداخله در گروه اسطوخودوس و کنترل به ترتیب 7.61±1.88 و 7.01±1.78 (P=0.09) و میانگین اختلاف درد قبل و بعد از مداخله در گروه اسطوخودوس 0.81±2.84 و در گروه کنترل 0.9±1.9 بود .(P=0.03)نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که آروماتراپی با اسطوخودوس می تواند یکی از جایگزین های مناسب دیگر طب های مکمل باشد.

۱۳بررسی تاثیر مکمل روغن ماهی بر فشار متوسط شریانی در حاملگی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، مهر, دوره  ۱۵ , شماره  ۵ (پياپي ۶۴)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: اندازه گیری فشار متوسط شریانی نسبت به فشار خون سیستولیک یا فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، فاکتور پیش بینی کننده بهتری برای افزایش فشارخون بارداری است. با توجه به فرضیه "اثر محافظتی مکمل روغن ماهی بر فشارخون بارداری" و اهمیت کنترل فشارخون در بارداری، مطالعه حاضر برای بررسی اثر مصرف مکمل روغن ماهی بر فشار متوسط شریانی در حاملگی انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمای بالینی، 120 مادر باردار سالم به طور تصادفی به دو گروه 60 نفره تقسیم شدند. در حالی که مراقبت بارداری برای هر دو گروه یکسان انجام می شد، فقط به گروه مداخله، از هفته 16 تا انتهای بارداری، روزانه یک کپسول 1000 میلی گرمی روغن ماهی سالمون داده شد. فشارخون سیستول و دیاستول در هر دو گروه، هر 4 هفته یک بار تا 28 هفتگی، هر 2 هفته یک بار از 28 تا 36 هفتگی و هفته ای 1 بار از 36 هفتگی تا پایان بارداری اندازه گیری و متوسط فشارخون شریانی نیز محاسبه شد. با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها با آزمون تحلیلی تی تست و من ویتنی آنالیز شد.یافته ها: میانگین فشار متوسط شریانی در گروه کنترل و مداخله به ترتیب 4.50±78.46 و 5.50±80.76 میلی متر جیوه بود. آزمون تی، اختلاف معنی داری بین دو گروه را نشان نداد (p>0.05).نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن مکمل روغن ماهی به رژیم غذایی مادران باردار تاثیری در کاهش فشار متوسط شریانی آنها ندارد.

۱۴دیدگاه های مادران باردار، ماماها، متخصصان زنان و مامایی و متخصصان بیهوشی نسبت به روش زایمان: یک مطالعه کیفی
اطلاعات انتشار: پايش، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از این پژوهش بررسی چندجانبه علل افزایش میزان زایمان سزارین در شهر شاهرود است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که جمع آوری اطلاعات از مادران باردار به روش بحث های گروهی، مصاحبه های فردی نیمه ساختار یافته توسط ماماها، متخصصان زنان ومامایی و متخصصان بیهوشی با استفاده از روش دلفی صورت گرفت. در تمامی مصاحبه ها و بحث های گروهی، صحبت های افراد با اجازه آنان ضبط و سپس روی کاغذ پیاده سازی شده و در نهایت از اطلاعات به دست آمده، موضوعات اصلی استخراج شده و کد گذاری شدند. در نهایت یافته های پژوهش تحت دو گروه اصلی «علل تمایل به زایمان به روش سزارین» و «علل تمایل به زایمان به روش طبیعی» از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه دسته بندی شدند. یافته های اصلی در این مطالعه نشان دادند مهم ترین دلایل تمایل افراد به سزارین از دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش «ترس از درد زایمان» بود. سایر دلایل عبارت بودند از ترس پزشکان و ماماها از شکایات بیماران و مسایل قانونی متعاقب آن، توصیه اطرافیان، اطلاعات کم و باورهای نادرست زنان باردار در مورد روش های زایمانی، کاستی های مرتبط با ارایه خدمات به زنان باردار مانند فضای اتاق زایمان، تردد دانشجویان و مداخلات مختلف گروه های درگیر در امر زایمان و عدم تعامل مناسب افراد دست اندر کار درعمل زایمان با یکدیگر و در نهایت مواردی که تا حدودی بروز این مساله را «توجیه» می کرد مانند چاقی و عدم تناسب فیزیکی اندام زنان در دوران بارداری، افزایش سن اغلب زنان در شرایط کنونی به علت بالا رفتن سن ازدواج و پیشگیری های طولانی مدت از بارداری و بیشتر شدن بیماری های داخلی طی حاملگی، عدم تحرک و ورزش زنان طی بارداری. به هر حال، آنچه که در نتیجه گیری از این مطالعه می توان اظهار کرد وجود چرخه معیوبی از علل و عوامل است که اگرچه درخواست مادران به عنوان عامل اصلی شیوع این مشکل خود را نشان می دهد، اما در در واقع خواست و تمایل مادران به عنوان معلول این علل محسوب می شود؛ در حالی که باید ترویج زایمان طبیعی را از طرق دیگر مانند بهبود ارایه آموزش های موثر به مادران و همسران آنها، دردسترس قرار دادن گزینه های لازم برای انجام یک زایمان طبیعی بدون درد و عارضه، ارتقای سطح کیفیت خدمات مامایی طی درد زایمان و زایمان به همراه شفاف سازی وظایف ماما و متخصص زنان و زایمان در امر زایمان طبیعی و افزایش انگیزه گروه دخیل در امر زایمان طبیعی به وسیله رعایت شئون حرفه ای آنها گسترش داد.

۱۵آسیب شناسی ارتباطات قبل ازدواج از دیدگاه پسران دانشجو
اطلاعات انتشار: پايش، خرداد و تير, دوره  ۱۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ارتباط و دوستی های قبل از ازدواج بین دختر و پسر یکی از موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی در جامعه ما محسوب می شود که تا حدد زیادی می تواند سلامت جوانان ما را متاثر سازد. امروزه این مساله در دانشگاه ها در حال رشد بوده، و به دلیل عواقب نامطلوب، تبیین علل آن یکی از قدم های اول در برنامه ریزی برای مسائل جوانان و سلامت آنان است. مطالعه حاضر از نوع کیفی بوده که بر اساس تحلیل محتوی انجام شد. 20 دانشجو به روش گروه متمرکز با سوالات نیمه ساختار یافته و نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد نمونه گیری شدند. هر جلسه به مدت 90 دقیقه به طول انجامید. قبل از ورود، اهداف مطالعه با آنان در میان گذاشته شده و رضایت نامه کتبی از آنها اخذ شد. 3 درونمایه از این مطالعه استخراج شد. درونمایه اول انگیزه رفتار جنسی پسران قبل از ازدواج شامل انگیزه های جنسی، عاطفی، و آشنائی با روحیات جنس مخالف بود. دومین درونمایه عوامل تسهیل کننده و پیشگیری کننده از رفتارهای جنسی شامل زیر گروه های خانواده، جو جوامع، چارچوب فکری افراد، ناتوانی فرهنگ سازی مناسب در برابر تهاجم فرهنگ غرب و افزایش سن ازدواج بود و درونمایه سوم نیز عبارت بود از نیازهای بهداشت باروری پسران شامل نیازهای آموزشی، کمبود مهارت نوجوان و افرادی که در ارتباط با آموزش نوجوان هستند و عدم اطلاع رسانی و ارائه نامناسب خدمات بهداشت باروری برای جوانان. از آنجا که کشور ما جامعه جوان محسوب شده و رفته رفته با نفوذ فرهنگ غرب از طریق رسانه ها مواجه است باید برنامه های مدون بهداشت باروری متناسب با نیازهای روز، و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی را در راس برنامه های جوانان قرار دهیم. این برنامه ها باید بر اساس مطالعات و تحقیقات جامع در این زمینه انجام شود و بر مولفه های شکل گیری رفتارهای جنسی بین دختران و پسرا ن تاکید شده و راهکارهای مناسب برای کنترل آنها اتخاذ شود.

۱۶مقایسه تاثیر دم کرده چای سیاه و آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران
اطلاعات انتشار: نسيم دانش (مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان)، زمستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۳ (مسلسل ۳۹)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه و هدف: شایع ترین علت ورم ملتحمه چشم عفونت باکتریال و ویرال می باشد از طرفی با توجه به خاصیت ضد میکروبی چای سیاه پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک در مقایسه با آب جوشیده به علاوه آنتی بیوتیک بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران صورت پذیرفته است.روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعه کارآزمائی بالینی دو گروهی و جامعه پژوهش شامل 110 نفر از شیرخواران مراجعه کننده به کلینیک اطفال بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1389 بوده است که به طور تصادفی در یکی از دو گروه دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک (گروه مداخله) و یا آب جوشیده به علاوه آنتی بیوتیک (گروه کنترل) قرار گرفتند. طول دوره درمان و شدت کنژونکتیویت (3–0) در روزهای اول (ویزیت)، سوم و هفتم درمان در هر گروه تعیین و سپس با یکدیگر مقایسه گردید.نتایج :در روز اول (روز ویزیت) از نظر شدت کنژونکتیویت بین گروه ها اختلاف معنی دار مشاهده نشد. در روز سوم درمان %74.5 شیرخواران گروه چای بهبود یافته بودند. در گروه کنترل میزان بهبودی %18.2 بود که این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.001). روز هفتم، 100% شیرخواران گروه چای و %32.7 گروه آب جوشیده درمان شده بودند (p<0.001).نتیجه نهایی: دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک شدت کنژونکتیویت و طول دوره درمان شیرخواران را کاهش داد، با توجه به خواص مفید چای می توان از آن به عنوان درمان کمکی کنژونکتیویت شیرخواران استفاده کرد.

۱۷تاثیر کلاس های آمادگی برای زایمان بر مدت بستری و میزان رضایتمندی مادران در شهر اراک در طی سال های 1387 – 89
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام، ارديبهشت, دوره  ۲۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۸تاثیر آماده سازی زایمانی با استفاده از مهارت های رفتاری – شناختی بر پیامدهای زایمان زنان نخست زا
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، تير, دوره  ۱۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: حاملگی به سبب ایجاد وظایف تکاملی جدید مثل مادر شدن به عنوان یک دوره بحرانی برای یک زن به شمار می رود که به دلیل استرس زمان تولد امروزه تمایل زنان به سزارین افزایش یافته است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات آموزش مهارت های سازش با استرس بر پیامد های زایمانی انجام شده است.مواد و روشها: این مطالعه مداخله ای بر روی 64 مادر باردار نخست زا که به طریق نمونه گیری خوشه ای وارد مطالعه شده و به طور تصادفی به 2 گروه 32 نفره مورد و شاهد تقسیم شدند، انجام گردید. گروه آزمون در 8 جلسه آموزشی که بین 22–18 هفته حاملگی بودند مهارت های سازش با استرس را فرا گرفتند و در گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگرفت. سپس پیامد زایمان در دو گروه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.یافته ها: میانگین سن گروه آموزش 1.40±20.25 سال و در گروه کنترل 1.86±20.43 سال بود. میزان تقاضای زایمان سزارین در 2 گروه تفاوت معنی داری داشت 3 نفر (10%) در گروه مورد در مقابل 12 نفر (48%) در گروه شاهد (p=0.002). اگرچه زایمان زودرس و سزارین و وزن کم زمان تولد در گروه آموزش کمتر از گروه کنترل بود اما تفاوت معنی دار نبود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه به نظر می رسد آماده سازی زایمانی با استفاده از مهارت های شناختی رفتاری روشی مناسب در کاهش پیامدهای زایمانی از جمله درخواست برای زایمان سزارین باشد.

۱۹مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آنها در نوزاد
اطلاعات انتشار: نسيم دانش (مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان)، زمستان, دوره  ۲۲ , شماره  ۴ (مسلسل ۴۷)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: مطالعات نشان می دهد زایمان به دلیل استرس تقاضای اکسیژن را افزایش داده و ممکن است در ایجاد استرس اکسیداتیو نقش داشته باشد، این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آن ها در نوزاد انجام گرفت.روش کار: در این مطالعه موردی شاهدی از نوع خود شاهد که در سال 1386 انجام گرفت 60 زن بارداری که در هفته 38–40 بارداری بودند و تمایل به زایمان بی درد با روش انتونکس داشتند وارد نمونه گیری شدند. پس از رضایت کتبی 5 سی سی خون گرفته شد. سایر نمونه های خون از زمانی که همان مادران وارد مرحله دوم زایمان شدند گرفته شد که شامل نمونه های خون مرحله دوم زایمان و خون بند ناف نوزاد بودند. آزمایشات شامل لیپید پراکسیداسیون، گروه های تیول و ظرفیت تام انتی اکسیدانی بودند.یافته ها: لیپید پراکسید زایمان و حاملگی به ترتیب 4.61±2.712 و 4.606±3.32 بود (p=0.994). شاخص تیول زایمان و حاملگی به ترتیب 0.265±0.243 و 0.284±0.388 بود (p=0.694).ظرفیت تام آنتی اکسیدان زایمان و بارداری 1.26±1.015 و 1.370±1.1126 بود (p=0.56). ارتباط مثبت و معنی داری بین شاخص تیول (P=0.002) و لیپید پراکسیداسیون مادر و نوزاد دیده شد (p=0.001).نتیجه نهایی: نتایج نشان داد که شاخص های استرس اکسیداتیو در زایمان بی درد نسبت به حاملگی تفاوت نمی کند و می توان از این روش بی دردی استفاده کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۹ از میان ۱۹ نتیجه