توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل آماری و اقتصاد سنجی نقش مکانیزاسیون در تولید کشاورزی استان آذربایجان غربی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۶
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی نقش مکانیزاسیون در تولید کشاورزی استان آذربایجان غربی با استفاده از تابع تولید کاب – داگ لاس انجام گردید . یکی از مزایای مهم استفاده از تابع تولید کاب – داگلاس این است که کشش تولیدی هر یک از نهاده های مورد استفاده در تولید مستقیماً محاسبه می شود . محاسبات مر بوط به این تابع بر اساس داده های حاصل از آمارگیری در مورد هزینه تولید محصولات غالب کشاورزی استان از جمله گندم آبی، چغندرقند، سیب درختی و انگور صورت گرفت . نتایج تحقیق نشان داد . کشش تولیدی ماشین آلات در محصولات زراعی یکساله در بین نهاده ها رتبه اول را دارد . همچنین کشش های تولیدی ماشین آلات د رمورد دو محصول گندم آبی و چغندر قند کمتر از کشش تولیدی ماشین آلات در کل محصولات زراعی یکساله می باشند. این نتیجه حاصل می شود که کشش تولیدی ماشین آلات در سایر محصولات زراعی یکساله باید بزرگتر باشد که نشان دهنده آن است که زمینه اقتصادی مناسبی برای رشد و توسعه مکانیزاسیون در تولید سایر محصولات زراعی یکساله وجود دارد.

۲تاثیر غلظت های مختلف کلرید کادمیوم بر جوانه زنی، پارامترهای رشدی وپروتئین محلول در دانه رست های عدس
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی تاثیر کادمیوم بر جوانه زنی و برخی از پارامترهای رشدی و فیزیولوژیک دانه رست های عدس بذر های تهیه شده ضد عفونی گردیده و کشت اولیه ی بذور در درون ظروف پتری در داخل انکوباتور 25 درج ه ی سانت یگراد انجام گرفت. سپس دانه رست های دو روزه ی یکسان انتخاب و به پتریدیش های 9 سانتی متری حاوی کاغذ واتمن شماره ی یک و نه میلی لیتر از محلول با غلظت های 0 به عنوان شاهد 25 ، 50 ، 100 و 200 میکرومولار کلرید کادمیوم انتقال یافت هاند. پس از اتمام جوانه زنی شاخص های مورد نظر برای دانه رست های هر تیمار به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت . مطالعه ی موردنظر در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار طرح ریزی شد. نتایج بررسی نشان داد که ب ا افزایش غلظت کادمیوم در محلول غذایی رشد طولی ریشه کاهش یافته، در حالی که طول اندام هوایی در غلظت کم افزایش و در غلظت های بالاتر کاهش یافت. وزن خشک اندام هوایی و ریشه با افزایش غلظت کادمیوم کاهش یافتند. محتوای پروتئین های محلول دانه رست ها با افزایش غلظت کادمیوم افزایش یافت که مشاهدات اخیر می تواند آثاری از سازگاری مقاومت گیاهان در برابر استرس ناشی از کادمیوم باشد.

۳ارزیابی مقاومت به شوری در توتون در مرحله گیاهچه ای
اطلاعات انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
شوری یکی از مهمترین تنش های محیطی است که رشد و قابلیت تولید گیاهان را در سراسر دنیا به مخاطره انداخته است. به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف نمک (NaCl) بر روی طول ساقچه، طول ریشه چه، وزنتر و خشک گیاهچه توتون رقم P.D329، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمارها شامل غلظت های مختلف نمک 0\8، 1\8، 3\5، 7\5، 15\5 و 31\4 دسیزیمنس بر متر (ds\m) در 4 تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت های مختلف نمک روی طول ریشه چه، طول ساقچه، طول گیاهچه و وزنتر و خشک تأ ثیر معنی داری (P ≤0\01) دارد. بطور کلی با افزایش غلظت نمک از 0\8 تا 3\5 دسی زیمنس بر متر صفات مورد مطالعه افزایش یافتند ولی این افزایش به صورت معنی دار نبود در صورتی که غلظتهای بالاتر از 3\5 دسی زیمنس بر متر تأثیر معنی داری در کاهش صفات مورد مطالعه داشت.

۴بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی استان آذربایجان غربی
اطلاعات انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۷
این تحقیق در سال زراعی 82–1381 به منظور بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص سطح مکانیزاسیون و شاخص سرانه سطح کشت به ازای ماشی نهای خودگردان و شاخص سرانه ماشین های خودگردان به ازای هر هزار بهره برداری و همچنین بررسی نحوه توزیع ادوات در سطح استان صورت گرفت. داده ها و اطلاعات خام مورد نیاز برای برآورد سطح مکانیزاسیون و دیگر شاخص های ارزیابی مکانیزاسیون تماماً از طریق مرکز آمار ایران، دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان ومعاونت آمار اطلاعات مدیریت و برنامه ریزی استان تأمین گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بطور متوسط ضریب مکانیزاسیون در استان برابر0\44 اسب بخار بر هکتار می باشد که در این میان شه رستان ارومیه با ضریب 0\73 دارای بیشترین و شهرستان سردشت با ضریب 0\19 دارای کمترین ضریب مکانیزاسیون در بین شهرستا نهای استان است. همچنین با توجه به نتایج شهرستان ارومیه بطور متوسط با 20\52 هکتار بالاترین شاخص سرانه سطح کشت به ازای هر دستگاه تراکتور نشان داد در حالیکه شهرستان سردشت بطور متوسط با 77\01 دارای کمترین شاخص سرانه سطح کشت می باشد که این عدم توازن در بین شهرستان ها همچنین در مورد شاخص های سرانه کشت دیگر ماشی نهای خودگردان (کمباین، دروگر و تیلر) نیز به روشنی مشهود می باشد. در خصوص شاخص سرانه ماشینهای خودگردان به ازای هر هزار واحد بهره برداری بطور متوسط در کل استان شاخص سرانه تراکتور377 دستگاه، کمباین 5\2 دستگاه، دروگر 36\9 دستگاه و تیلر 13\5 دستگاه به ازای هر هزار بهره برداری می باشد.

۵نقش مقدارآنتی اکسیدان های غیرآنزیمی درمحافظت ازغشاهای سلولی لاین های گندم درشرایط تنش خشکی
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی تنش اکسیداتیو ناشی ازتنش خشکی و سازوکارتحمل به این تنش لاین های متحمل به خشکی DH نیمه متحمل HN و حساس SARA بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درشرایط دیم مورد بررسی قرارگرفتند دراین بررسی رقم دارای سه سطح تنش خشکی دارای دوسطح تنش و عدم تنش خشکی و زمان نمونه برداری درسه سطح 215و229و236 روز پس ازکاشت بود نمونه های برگی تهیه شده به منظور تعیین میزان کل انتی اکسیدانهای محلول درآب اسکوربات و گلوتاتیون شکل احیای آنها و همچنین پراکسیداسیون لیپیدی مورد استفاده قرارگرفتند نتایج حاکی ازآن بود که میزان اسکوربات کل درلاین DH افزایش یافته و میزان گلوتاتیون کل دراخرین زمان تنشی نسبت به حالت شاهد کاهش داشته است درصورتی که درلاین های HN SARA با افزایش شدت تنش دراخرین زمان نمونه برداری میزان اسکوربات کاهش یافت و میزان گلوتاتیون کل تغییری نکرد ولی شکل احیای هردوانتی اکسیدان درلاین های مورد بررسی با افزایش شدت تنش دراخرین زمان نمونه برداری روند نزولی داشت لاین DH نسبت به دولاین دیگر مقدارا سکوربات و گلوتاتیون بیشتری را به خود اختصاص داد همچنین نتایج نشان داد که میزان انتی اکسیدان های اسکوربات و گلوتاتیون با پراکسیداسیون لیپیدی رابطه منفی دارند که تمامی این نتایج میتواند گواهی مبنی برافزایش تحمل به تنش خشکی درلاین DH نسبت به دولاین دیگرباشد

۶بررسی عوامل روزنه ای و غیرروزنه ای محدودکننده فتوسنتز درشرایط تنش خشکی درژنوتیپ های گندم
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظورتعیین عوامل روزنه ای و غیرروزنه ای محدودکننده فتوسنتز درشرایط تنش خشکی ژنوتیپ های گندم بادرجات مختلفی ازتحمل به خشکی شامل اوهدی و un known11 متحمل به خشکی سبلان و رصدنیمه متحمل به خشکی و SAR1 ی SHAC حساس به خشکی طی یک مطالعه مزرعه ای درقالب ازمایش فاکتوریل دوعاملی شامل شش ژنوتیپ گندم و دوسطح خشکی با طرح پایه بلوک کامل تصادفی درمرکزتحقیقات دیم مراغه مورد بررسی قرار گرفتند درشرایط تنش خشکی محتوای آب نسبی ژنوتیپ حساس SHAC شدیدا کاهش یافت ولی کاهشی درمحتوای آب نسبی ژنوتیپ متحمل اوهدی مشاهده نشد نتایج بررسی نشان داد که بیشترین میزان سرعت فتوسنتز درتیمارشاهد و تنش خشکی مربوط به ژنوتیپ متحمل un known11 بود درحالیکه ژنوتیپ SHAC کمترین میزان سرعت فتوسنتز و بیشترین میزان کاهش سرعت فتوسنتز درشرایط تنش خشکی نشان داد افت مشاهده شد ه درمیزان فتوسنتز ژنوتیپ های حساس درشرایط تنش بیشتر مربوط به محدودیت عوامل روزنه ای بسته شدن زیاد روزنه ها و غیرروزنه ای هدایت مزوفیلی محتوی کلروفیلی و پروتئین محلول برگ کمتر بود نتایج این بررسی نشان داد که ارقام متحمل به تنش خشکی درصورت قرارگرفتن درشرایط تنش قادرند علیرغم مواجه با پسابیدگی روزنه های خودرا بازنگهداشته و به تبع آن محتوی کلروفیل و پروتئین محلول برگی بیشتری دارا باشند و درنهایت ازسرعت فتوسنتزی بالاتری برخوردار باشند.

۷بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف پژوهش رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی بین نیروی کار شاغل در کارگاه ها و کارخانه های تبریز می باشد .طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد سه نگرش عمده بیشترین توجه و تحقیق را از سوی محققان به خود جلب کرده اند. این سه نگرش عبارتند از: 1 – رضایت شغلی، 2 – وابستگی شغلی و 3 – تعهد سازمانی

۸بررسی علل موثر در بروز مقاومت فردی در برابر تغییرات سازمانی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۶
این تحقیق از نوع پژوهشهای کیفی است و تاکید بیشتر آن بر رویکرد زمینه ای میباشد تحقیق در زمره تحقیقات علمی–پژوهشی انجام شده در سطح جهان و قابل دسترس در مراجع مختلف در رابطه با موضوع استخراج شده است.کلیه یافته ها مورد مطالعه دقیق قرارگرفت ونتایج حاصله مقولهبندی گردید. درمرحله بعد، نتایج با استفاده از الگوی نظری ادکاردربعد نیروی انسانی دسته بندی گردید و فراوانی مطلق برای هر عامل محاسبه شد.در این راستا به بررسی ادبیات نظری مدیریت تغییر و مقاومت در برابر تغییر پرداخته شده و سپس به بحث و نتیجه گیری در رابطه با آن خواهیم پرداخت .نتایج نشان می دهد که غالب یافته های تایید شده تحقیقات مورد بررسی، بر این موضوع تاکید دارند که بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر رابطه منفی وجود دارد وآگاهی و اعتماد کارکنان به شرایط تغییر باعث این می شود که مقاومتشان در برابر تغییر کمتر گردد.

۹مطالعه نقش آنزیم های آنتی اکسیدانت در عملکرد در دانه گندم (.Triticumaestivum L) تحت تنش کم آبی پس از گلدهی
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور بررسی اثر تنش خشکی روی میزان فعالیت آنزیم های آنتیاکسیدان، پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء، میزان کلروفیل و عملکردارقام مخیلف گندم، آزمامشی به صورت فاکیوریل و در قالب طرح بلوکهای کا مل تصادفی با سه تکرار در مزرعه موسسه تحقیقات کشاورزیدیم کشور در مراغه در سال 89–1388 انجام شد. در این تحقیق شش رقم (HN7 و DH–2049) و دو رقم حساس به خشکی (سارا و TEVEE) در چهار سطح تیمار آبیاری (بدون تنش و تنش در زمان های 7، 17 و 27 روز پس از گرده افشانی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد کاربرد تنش رطوبتی در زمان های مختلف پس از گرده افشانی سبب کاهش محتوای نسبی آب گیاه (RWC) و همچنین میزان کلروفیل برگ پرچم ارقام مختلف گندم شد. میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت شامل سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و پراکسیداز نیز در شرایط تنش آب به طور معنی دار افزایش یافتند. نتایج حاکی از آن بود که ارقام متحمل که تحت شرایط تنش رطوبتی از میزان مالون دی آلدئید (MDA) کمتر، RWC کمتر و میزان کلروفیل بیشتری برخوردار بودند، همچنین بیشترین فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتازف کاتالاز و پراکسیداز را در مقایسه با ارقام حساس از خود نشان دادند. به نظر می رسد که کمتر بودن میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ارقام حساس منجر به کاهش توانائی گیاه جهت تحمل صدمات ناشی از تنش خشکی و کاهش بیشتر در عملکرد دانه گندم شده است.

۱۰تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی مطالعه موردی: بین چند کشور در حال توسعه و توسعه یافته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در میان گروههای اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند. با توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه ،مناسب است که در کشورهای در حال توسعه توجه بیشتری به این امر مبذول شود و به همین جهت، علیرغم برنامه ریزی ها و فعالیتهای انجام یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانستهاند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیمگیریها دست یابند. در چنین شرایطی به نظر میرسد تحقق توسعه پایدار در کشور ما نیز بدونتوجه به توانمندی های زنان امکان پذیر نیست و بررسی دقیق تر این مسأله، امری ضروری در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهبود وضعیت جامعه محسوب میشود. نقش زنان در توسعه، مستقیماً به هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب میگردد. در این نوشتار چگونگی رابطه میان موقعیت زنان با توسعهیافتگی و تأثیرگذاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه در فعالیتهای اقتصادی، برای تحقق توسعه پرداخته شده است. در سالهای اخیر زنان در امر اشتغال فعالیتهای عمدهای را داشته اند که چشمگیر و حائز اهمیت بوده است. مشارکت زنان در تعیین نوع، سمت و سوی توسعه، الگوها و برنامه های توسعهای با دستیابی بر بهداشت بهتر، درآمد بهتر، مهارتها و تکنولوژی، عدالت اجتماعی میسر می باشد. یافته های این پژوهش شامل موارد زیر میشود:1–اثرات در بلندمدت ممکن است ظاهر شود. 2–از آنجا که رابطه بین رشد اقتصادی و آموزش زنان یک رابطه ی آماری میباشد رابطه ی بدست آمده می تواند دوسویه باشد. 3–همسویی بین تحصیلات و نیازهای بازار در این کشورها شرط اصلی در جهت رشد اقتصادی می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه