توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱معیارها و روش های تعیین ناحیه حفاظت سرچاهی (حریم بهداشتی چاه) – محاسبات موردی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه معیارها و روشهای تعیین ناحیه حفاظت سر چاهی یا حریم بهداشتی چاه تعریف شدند. سپس حریم های بهداشتی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه با استفاده از روش های ساده محاسبه شدند. کد کامپیوتری WHPA برای محاسبات حریم بهداشتی چاه و سه مدول محاسباتی تعبیه شده در این کد معرفی شده و نواحی حریم برای چاه شماره 33 ارومیه با استفاده از این مدول ها محاسبه شد. جبهه های انتشار آلودگی از یک چاه تزریق فاضلاب به طرف چاه شماره 33 , در مدت زمان های مختلف توسط یکی از مدولهای محاسباتی کد WHPA محاسبه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در صورت وجود پارامتر های هیدروژئولوژیک قابل اعتماد برای منطقه استقرار چاه ها، ازکد WHPA میتوان بعنوان یک ابزار مفید برای تعیین حریم بهداشتی چاه ها بهره جست

۲محاسبه حریم بهداشتی چاه و آنالیز حساسیت با استفاده از کد کامپیوتریVisual Modflow
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
تعیین حریم بهداشتی برای کنترل کیفی چاه‌های آب شرب از اهمیت بسزائی در مقوله سلامت و بهداشت عمومی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار Visual Modflow که بر پایه معادلات تفاضلات محدود تهیه شده است , حریم بهداشتی چاه شهری شماره 14 واقع در دشت ارومیه, محاسبه شد. ابتدا لایة آزاد دشت ارومیه با استفاده از تمامی پارامترهایی که در جریان آب زیر زمینی دشت مؤثر است, مدل شد. از جملة این پارامترها می توان به تبخیر, تغذیه, آبهای سطحی, خصوصیات هیدرولیکی و غیره اشاره کرد. مدل تشکیل شده بصورت مناسب با شرایط جریان ناپایدار ( Transient Flow) کالیبره شده و جریان آب زیر زمینی با داده های مشاهده ای مطابقت داده شد. درادامه و در حالت جریان پایدار ( Steady State Flow) حریم بهداشتی برای چاه شماره 14 محاسبه و رسم شد. این محاسبات توسط نرم افزار Modpath که در برنامة Visual Modflow گنجانده شده انجام شد. سپس آنالیز حساسیت برای بررسی تاثیر پارامتر های مختلف بر حریم بهداشتی چاه انجام شده و پولوم آلودگی انتشار یافته از یک چاه فاضلاب محاسبه و اندرکنش آن با حریم بهداشتی چاه بررسی گردید.

۳مطالعه آزمایشگاهی اثر تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله, در کاهش انتقال آلودگی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
نقش سیستم های کنترل هیدرولیکی در مدفن های مهندسی ـ بهداشتی زباله (Landfills)، توسط مدلهای آزمایشگاهی یک بعدی سه لایه ای شبیه سازی گردید. در مدل مورد مطالعه به ترتیب از بالا به پایین, منبع حاوی محلول کلرورسدیم بعنوان مخزن آلودگی، لایة متراکم شدة سیلت اول بعنوان لایه محافظ اولیه، لایة ماسه ای درشت دانه بعنوان لایة کنترل هیدرولیکی، لایه سیلت دوم بعنوان لایه محافظ ثانویه و در انتها نیز یک مخزن آب بعنوان سفرة آب زیر زمینی می باشد. در آزمایش اول، مدل سیستم های تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی (حرکت رو به بالای آب از مخزن پایین تا مخزن آلودگی بالا) و در آزمایش دوم، مدل فقـط سیـستم تـله هیدرولیکی مهندسـی (حرکت جریان آب در لایة سیلت اول رو به بالا و در لایه سیلت دوم رو به پایین) را شبیـه سـازی کرد. عوامل حرکت آلودگی در این دو آزمایش انتشار مولکولی (Diffusion) و فرارفت (Advection) بودند. نتـایج این آزمایش ها نشان داد که سیستم های تله هیدرولیکی در کاهش انتقال آلودگی نقش موثری داشته وسیستم تله هیدرولیکی مهندسی نیز از انتقال آلودگی به مخزن پایین بطور چشمگیری جلوگیری کرده و انتقال بطریقه انتشار مولکولی را نیز تضعیف می کند. در تمامی آزمایش ها غلظت یون کلر در لایه های سیلتی و ماسه ای و همچنین در مخازن بالا و پایین تعیین و داده های مشاهده ای با داده های تئوریک بدست آمده از کد کامپیوتری POLLUTE–V6 مقایسه گردید. نتایج نشان داد که بین داده های مشاهده ای و تئوریک تطابق خوبی وجود دارد.

۴مطالعه حرکت دو بعدی آلودگی به طریقه فرا رفت– انتشار مولکولی با استفاده از مدل آزمایشگاهی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
انتشار دو بعدی آلودگی بطریقه فرارفت–انتشار مولکولی از میان یک لایه خاک سیلت رسی به یک سفره آب زیرزمینی با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. شرایط شبیه سازی شده شامل محلول کلروسدیم به منزله شیرابه در کف یک مدفن زباله و در تماس با یک لایه خاک سیلت رست است در زیر این لایه یک مخزن آب با جریان آب ثابت و افقی قرار دارد که بمنزله یک سفره آب زیرزمینی است. در طول آزمایشها از مخزن آلودگی در بالا ومخزن آب در پایین نمونه برداری شده و تغییرات غلظت یون کلر نسبت به زمان به دست آمد. در پایان آزمایشها خاک سیلت رسی به قطعات مربع شکل بریده شده، غلظت یون کلر در هر قطعه تعیین شده و منحنی های مشاهده ای هم غلظت (پلوم آلودگی) به صورت دو بعدی در مقطع خاک بدست آمدند. سپس با استفاده از کد کامپیوتری MIGRATE پلوم های هم غلظت تئوریک محاسبه و روی پلوم های هم غلظت مشاهده ای برازش شدند.تطابق خوبی بین پلوم های هم غلظت مشاهده ای و تئوریک بدست آمد که حاکی ازط کارآئی خوب مدل فیزیکی و مدل تئوریک بود. مقایسه حالت انتشار مولکولی خالص با حالت فرارفت–انتشار مولکولی هم زمان نشان داد که نقش فرارفت در حرکت آلودگی قابل ملاحظه است.

۵شبیه سازی حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی بطریقه انتشار مولکولی در زیریک مدفن زباله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی ازمیان یک لایه خاک ریزدانه به طریقه انتشار مولکولی خالص با استفاده ازمدلهای یک بعدی و دو بعدیآزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت این مدلها یک وضعیت ساده شده هیدرولوژیک در زیر مدفن زباله را که دارای یک لایه خاک ریزدانه منتهی به سنگ بستر است شبیه سازی نمودند. در آزمایش ها از محلول کلروسدیم به عنوان ماده آلوده در بالای یک لایه خاک رس متراکم شده استفاده شد. در طول آزمایش ها از ماده آلوده در بالای خاک نمونه برداری شده و تغییرات غلظت نسبت به زمان به دست آمد. در پایان آزمایشها نمونه های خاک به قطعاتی بریده شده و غلظت یون کلر در ارتفاع خاک(مدل یک بعدی) و مقطع عرضی خاک (مدل دوبعدی) تعیین گردید. سپس با استفاده از مدلهای تئوریک ضمن تعیین ضریب انتشار مولگولی خلک، نتایج آزمایشگاهی با تئوری مقایسه شده و تطابق خوبی بین داده های آزمایشگاهی و پیش بینی تئوریک بدست آمد.

۶محاسبه حریم حفاظتی چاه در دشت ارومیه با استفاده از روش المان محاسباتی(کد رایانه ای WhAEM2000)
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۹
حریم حفاظتی دو ساله چاه های آب شرب حوزه رودخانه شهر چای شهرستان ارومیه وقع دردشت ارومیه، با استفاده از کد رایانه ای WhAEM2000 بر مبنای روشالمان محاسباتی، محاسبه شدند. در مدل آب زیرزمینی سفره غیرمحصور، جریان آب پایدار در نظر گرفته شد که شامل المانهای آبهای سطحی یعنی رودخانه ها و دریاچه ، تغذیه در اثر بارشهای جوی و آبیاری سطحی بودند. همچنین غیرهموژن بودن خصوصیات سفره در ناحیه غربی دشت نیز در نظر گرفته شد. مدل تهیه شده سپس با مقایسه هدهای محاسبه شده و هدهای چاه های مشاهده ای ،کالیبره شد. در سفره محصور دشت ارومیه آب زیرزمینی با آبهای سطحی اندرکنش نداشته و تغذیه ای به داخل سفره نمی پذیرد. بدین دلیل در تهیه مدل آب زیرزمینی، جریان یکنواخت در نظر گرفته شد. مقایسه حریم های بهداشتی محاسبه شده نشان داد که حریم چاه های واقع در سفره غیرمحصور دارای طول بیشتر و عرض کمتری نسبت به حریم چاه های سفره محصور هستند.نتایج محاسبات حریم نشان داد که مساحت حریم چاه ها سطح زیادی از مناطق مسکونی شهررا دز بر میگیرد. این نتیجه گیری به برنامه ریزی آتی برای انتقال تدریجی چاه ها به خارج از محدوده مسکونی شهر تاکید می کند.

۷اندرکنش ناحیه حفاظتی چاه ها با پلوم آلودگی منابع آلاینده
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۷
منابع آلاینده متعددی در کنار چاه های آب شرب درشهرها وجود داردند که در صورت عدم مدیریت صحیح می توانند کیفیت آب زیر زمینی تامین کننده آب چاه ها را دستخوش تغییر کنند. با استفاده از اطلاعات هیدروژئولوژیک دشتی که چاه ها و منابع الاینده در آن مستقر هستند و با استفاده از یک مدل تئوریک مناسب، اندرکنش ناحیه حفاظتی چاه ها با پلوم آلودگی منابع آلاینده می توانند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصله می تواند دست اندرکاران مدیریت منابع منابع آب زیر زمینی منطقه را در جلوگیری از اندرکنش چاه ها با منابع آلاینده رهنمون سازد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات هیدروژئولوژیک دشست ارومیه، ناحیه حفاظتی چاه آبرسانی شماره 11 ارومیه و پلوم آلودگی یک منبع آلاینده در شرایط مختلف با استفاده از کد کامپیوتری Visual Modflow محاسبه شده و اندرکنش ناحیه حفاظتی با پلوم آلودگی تحت تاثیر پارامترهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

۸بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۱
قوانین موجود زیست محیطی در اغلب کشورهای توسعه یافته، متولیان مدیریت زباله های شهری را ملزم به رعایت اصول دفن مهندسی – بهداشتی زباله کرده است. بعنوان نمونه در قانون Subtitle D در آمریکا و کانادا یک مدفن مهندسی – بهداشتی زباله شهری می بایستی شامل دو لایه متراکم شده رسی بعنوان لایه های مانع حرکت آلودگی و دو لایه شنی بعنوان لایه های جمع آوری و زهکش شیرابه باشند. در میان این لایه ها نیز لایه هائی از مواد ژئوسینتتیک (ژئوتکستایل) بعنوان جداکننده باید کار گذاشته شوند. در این مقاله با ارائه عکس هائی از یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی در حال ساخت و المان های مهندسی به همراه سایر ویژه گی های مدفن تشریح شده اند.

۹طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تورم – دیفیوژن برای عایق های رسی – ژئوسینتتیک (GCLs)
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه به وفور از عایق های رسی ژئوسینتتیک (Geosynthetic Clay Liners, GCLs) در پروژه های مهندسی عمران استفاده می شود. از مثال های موردی می توان به 1) مدفن های مهندسی– بهداشتی زباله که در آنها GCL بعنوان لایه مانع حرکت آلودگی (Liner) استفاده می شود،2) کانالهای انتقال آب،3) لاگ.ن های ذخیره فاضلاب، اشاره کرد. در همه موارد فوق GCL بعنوان عایق مانع حرکت سیال ( آب، فاضلاب، یا شیرابه زباله) بخوبی می تواند جایگزین یک لایه زخیم رسی متراکم شده بشود. متاسفانه هنوز در کشور ما تکنولوژی ساخت GCLها راه اندازی نشده است و این محصول بصورت محدود از خارج وارد می شود. لیکن تعدادی از کارخانجات تولید انواع محدودی از ژئوتکستایل ها (Geotextiles) و ژئوگریدها (Geogrids) را آغاز نموده و تولیدات خود را وارد بازار کار مهندسی عمران نموده اند. بدلل نیاز مبرم به استفاده از GCLها در پروژه های مهندسی، پیش بینی می شود این محصول به زودی در کشور تولید و وارد بازار شود. در این مطالعه، یک دستگاه آزمایشگاهی تورم– دیفیوژن (Swell–Diffusion Test Apparatus) طراحی و ساخته شد. این دستگاه قابلیت انجام هم زمان آزمایش های تورم و دیفیوژن را برای نمونه های GCL ساخته شده در آزمایشگاه و یا هر نوع نمونه صنعتی دیگر دارد آزمایشات مقدماتی انجام پذیرفته با دستگاه تورم– دیفیوژن، کارایی و دقت قابل قبول دستگاه را تایید نمود.

۱۰کنترل پایداری شیروانی های دریاچه سد شهر چای ارومیه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
پایداری شیروانی های دریاچه سد شهر چای ارومیه در دو مقطع انتخابی با استفاده از نرم افزار WinStabl کنترل گردید. پاره ای از اطلاعات مقطع هندسی و توپوگرافی سطح زمین و سنگ بستر، سطح اب زیرزمینی، و پارامترهای ژئوتکنیکی لایه های زمین از منابع در دسترس جمع آوری گردیده و در مواردی نیز تخمین های مهندسی انجام پذیرفت. تحلیل های پایداری بر اساس دو روش یانبو و بیشاپ در حالت های مختلف انجام و فاکتورهای اطمینان با مقادیر حدی توصیه شده نشان داد که مقاطع انتخابی برای شرایط در نظر گرفته شده در مقابل لغزش پایدار هستند. آنالیز حساسیت برای دو پارامتر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی انجام و روند تغییرات فاکتورهای اطمینان محاسبه گردیدند. مقایسه فاکتورهای اطمینان با مقادیر حدی توصیه شده نشان داد که مقاطع انتخابی برای شرایط در نظر گرفته شده در مقابل لغزش پایدار هستند. آنالیز حساسیت برای دو پارامتر چسبندگی و زاویه اصظکاک داخلی انجام روند تغییرات فاکتورهای اطمینان با افزایش این پارامترها مشخص شدند.

۱۱مدلسازی عددی سیستم خاک–لوله و بررسی پاسخ لوله های مدفون به گسیختگی زمین ناشی از زلزله در شرایط دفن عمیق
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
خطوط لوله بهترین وسیله برای انتقال منابع آب ، گاز و فاضلاب جهت ارائه خدمات شهری ، کشاورزی ، صنعتی و حمل و نقل می باشد . گسیختگی زمین در اثر زلزله نظیر زمین لغزش ، گسلش و فرونشست منجر به آسیب دیدگی لوله ها ، بروز خسارات مالی و قطع ارتباط و خدمات و مختل شدن چرخه زندگی می شود . با توجه به اهمیت موضوع و ارائه روشهای طراحی مناسب و ایمن ، مدل عددی دو بعدی سیستم مرکب خاک – لوله تهیه شده است . روابط تحلیلی موجود برای تخمین نیروهای اوج ایجاد شده در جداره لوله در اثر حرکات جانبی خاک بعلت گسیختگی زمین و نتایج آنالیز مدل اندرکنشی خاک و لوله در ماسه نشان می دهد که در اعماق دفن زیاد ، روابط موجود تخمین مناسبی برای نیروهای اوج بدست نمی – دهد . از اینرو در این مطالعه ضمن بررسی و مقایسه مدل عددی با مدلهای فیزیکی ، آنالیزهای متعددی برای بررسی تاثیر ارتفاع خاکریز بر رفتار نیرو – تغییر مکان لوله و یافتن عمق بحرانی در ماسه انجام شده و نتایج بدست آمده برای استفاده در طراحی خطوط لوله مدفون درماسه برای شرایط دفن عمیق ارائه شده است .

۱۲تاثیر مسلح کننده ژئوتکستایل در رفتار خاکریز احداث شده روی بستر سست – مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری ارومیه – تبریز
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
احداث خاکریز روی خاکهای آلی و سست بدلیل تراکم پذیری زیاد و مقاومت برشی کم با مشکلاتی ازقبیل ایجاد تغییر شکلهای بلند مدت و بروز مشکلاتی در ناپایداری خاکریز مواجه است . امروزه استفاده از مواد پلیمری ژئوسینتتیک بعنوان یکی از روشهای کاربردی اصلاح خاک پذیرفته شده و بطور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرد . در این مقاله با استفاده از نرم افزار PLAXIS و مدل رفتاری خاک نرم خزشی، رفتار خاکریز قرار گرفته روی بستری از خاکهای آلی و سست در قسمتی از بزرگراه شهید کلانتری ارومیه – تبریز تحلیل گردید . سپس بعنوان یک روش درمانی جهت کاهش نشست، خاکریز با وجود یک لایه ژئوتکستایل در بستر آن طراحی شده و آنالیز نشست انجام پذیرفت . نتایج آنالیز های نشست با و بدون لایه ژئوتکستایل مسلح کننده نشان داد که استفاده از لایه ژئو تکستایل سبب بهبود عملکرد خاکریز از نظر نشست و کاهش تغییر مکانهای افقی و عمودی جاده می گردد

۱۳تحلیل عددی نشست بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر 7+800
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
طراحی و احداث خاکریز روی بسترهای سست یکی از مسائل چالشی در مهندسی ژئوتکنیک بشمار میرود . از خصوصیات اصلی خاکهای سست تراکم پذیری زیاد و مقاومت برشی کم آنها می باشد که سبب ایجاد تغییر شکلهای بلند مدت و بروز مشکلاتی در پایداری خاکریز می شود . خاکریز بزرگراه شهید کلانتری ارومیه به عنوان بخشی از پروژه میانگذر دریاچه ارومیه در تاریخ 1371 توسط اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان غربی احداث شده است . این جاده تا تاریخ 1381 در کیلومتر 7+800 در طول تقریبی 100 متر بطور قابل ملاحظه ای نشست کرده است . حداکثر میزان
نشست حدود 1\1 متر در وسط محور صد متری و شانه راست بزرگراه بوده که منجر به استفاده بیش از 500 تن آسفالت جهت ترمیم بزرگراه گردیده است . کاوش های ژئوتکنیکی وجود لایه ضخیم خاک آلی ( پیت ) در زیر و عمدتا در حاشیه راست بزرگراه از یک طرف و وجود لایه های رس سیلتی سست از طرف دیگر را از عوامل اصلی نشست جاده در این قسمت مسیر نشان داد . در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Plaxis 8.2 و مدل رفتاری خاک نرم خزشی (Soft soil creep) میزان نشست محاسبه شده و با مقادیر واقعی مقایسه گردید . بطور کلی نتایج تحلیل عددی تطبیق
خوبی را با مقادیر نشستهای مشاهده شده نشان داد

۱۴تحلیل نشست سد شهرچای ارومیه در دوره های ساخت و بهره برداری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
سد شهرچای ارومیه یک سد خاکی – سنگریزه ای با هسته رسی (GC) ، به ارتفاع 116 متر از سنگ بستر و طول تاج 550 متر ، بر روی رودخانه شهرچای در فاصله 12 کیلومتری جنوب غربی و در بالا دست شهر ارومیه احداث شده است . در این مقاله نتایج تحلیل رفتار ژئوتکنیکی سد از نظر تغییر شکل و نشست در انتهای ساخت و در حین بهره برداری با استفاده از نرم افزار المان محدود Plaxis V8 ارائه گردیده است . در تحلیل ها از مدل های رفتاری سازگار با جنس مصالح سد استفاده شده و مراحل مختلف ساخت و آبگیری مطابق با روند اجرایی سد در نظر گرفته شد . مراحل ساخت بصورت مرحله ای و با گامهای زمانی مختلف ، و شرایط بهره برداری با اعمال تغییرات در تراز آب مخزن سد انجام گردید . تحلیل ها به صورت دو بعدی و کرنش مسطح بوده و برای ارزیابی صحت نتایج ، داده های بدست آمده از تحلیل عددی با نتایج ابزار دقیق مقایسه گردید . نتایج بدست آمده نشان داد که تطابق خوبی بین داده های تحلیل عددی با داده های مشاهده ای وجود دارد .

۱۵مطالعه پارامتریک حریم بهداشتی چاه شماره 20 ارومیه برای آلاینده ویروسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
تعیین حریم بهداشتی برای چاه های آب شرب یک شهر که آب آشامیدنی تمام یا قسمتی از آن شهر را تامین می کند ، از جمله مسئولیت های دست اندرکاران تامین، توزیع، و بهداشت آب شرب است . با محاسبه و اعمال صحیح حریم بهداشتی برای یک چاه ، سلامت آب شرب و در نتیجه بهداشت و سلامت عمومی تامین می شود . در این مطالعه نحوه تعیین حریم بهداشتی برای چاه آبرسا نی شماره 20 ارومیه برای ویروس Bacteriophage X174 ، که از قسمتی از لوله فاضلاب به محیط نشت می کند ، به عنوان نمونه ، ارائه گردید. کد کامپیوتری VIRALT در محاسبات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج محاسبات پارامتریک که روی تاثیر پارامترهای کلیدی هیدروژئولوژیک و آلاینده ویروسی روی حریم چاه 20 و غلظت ویروس در چاه انجام پذیرفت ، نشان داد که : ( 1) حریم به دست آمده مساحت نسبتا قابل ملاحظه ای دارد ، ( 2) با افزایش گرادیان هیدرولیکی سفره ، حریم از حالت دایره ای شکل خارج و نسبت طول به عرض حریم بیشتر می– شود ، ( 3) یک چاه هم جوار به چاه 20 ، روی حریم چاه تاثیر می گذارد ، ( 4) یک چاه تغذیه در نزدیک چاه ، شکل حریم چاه را تغییر می دهد ، ( 5) نوع سفره ، شر ایط مرزی موجود ، مانند رودخانه یا مرز غیر قابل نفوذ ، در حریم چاه تاثیر دارند، ( 6) پارامتر ثابت میزان میرائی ویروس ،نسبت به سایر پارامترهای ویروس ، نقش مهمی در میزان غلظت ویروس در چاه دارد. نتایج بررسی های انجام شده ،بصورت پلان حریم چاه 20 و منحنی های غلظت ویروس– زمان ، ارائه گردیدند. نتایج این مطالعه برا ی کارشناسان بهداشت آب شرب می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۱۶معادل سازی گزینه های مختلف طرح مدفن زباله شهری با استفاده از لاینر رسی یا لاینر رسی – ژئوسینتتیک برای کاهش آلودگی منابع آب زیرزمینی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۸
دفن بهداشتی زباله یکی از مسائل مهم زیست محیطی است که از نقطه نظر سلامت جامعه توجه ویژهای را طلب می کند. دفن زباله های شهری باید در محلی انجام گیرد که از نظر ملاحظات زیست محیطی قابل قبول بوده، بطوریکه آلودگی ناشی از دفن مواد زائد و تاثیر شیرابه حاصل از آن بر روی آب زیر زمینی منطقه به حداقل ممکن برسد. در کشور ما نیاز به طراحی و اجرای مدفن های مهندسی به شدت احساس می شود. در این مقاله با توجه به عدم استفاده از مدفن های مهندسی در کشور، گزینه های مختلف طرح مدفن تعریف و تاثیر دراز مدت آن روی منابع آب زیر زمینی بررسی شده است. سپس معادل سازی استفاده از لاینر های رسی– ژئوسینتتیک به صورت لاینر مرکب جهت بهبود عملکرد این مدفن ها ، با استفاده از آنالیز های تئوریک مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۷بررسی نتایج ابزار دقیق سد شهرچای ارومیه در مراحل ساخت و آبگیری و مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
ارزیابی رفتار سدهای خاکی در شرا یط مختلف ساخت و بهره بردار ی از نظر نشست و پدیده شکست هیدرولیکی با توجه به خطرات جدی ناشی از این پدیده ها امری مهم و غیر قابل اجتناب است . بدلیل عدم قطعیت در فرضیات اتخاذ شده در تحلیل یک سد خاکی ، لزوم توجه به ارزیابی رفتار سد و بررسی توافق نتایج تحلیل ها ی انجام گرفته با پارامترهای رفتاری سدها در شرایط مختلف طول عمر آن ضروری می باشد . در این مقاله با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS V8 و مدل رفتاری پلاستیک خاک سخت شونده ، مقادیر تغییر شکل ها و فشار آب حفره ای در هسته سد شهرچای در زمان ساخت و آبگیری محاسبه شده و با مقادیر حاصل از ابزار دقیق مقایسه گردیده است .

۱۸ارزیابی نشست خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق نشست خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه در طرف ارومیه و در مقاطع عرضی کیلومتر های 500+10 و 000+4 در یک دوره زمانی صدساله پس از احداث صورت گرفته است. با توجه به جنس خاک لایه های بستر دریاچه و برای ارزیابی دقیق نشست ناشی از تحکیم توسط نرم افزار SIGMA\W بایستی یک آنالیز کوپل شده با نم افزار SEEP\W انجام گیرد. در روش کوپل شده تغییرات فشار آب حفره ای در گامهای زمانی مختلف در نرم افزار SEEP\W محاسبه و نتایج آن جهت تعیین مقدار نشست تحکیم به نرم افزار SIGMA\W منتقل می شود. برای مدل سازی رفتار مصالح از مدل های الاستیک خطی و کم – کلی اصلاح شده استفاده شده است. نتایج آنالیز ها نشان داد که در خاکریز کیلومتر 000+4 بلافاصله بعد از ساخت خاکریز فشار آب حفره ای به مقدار 206\46KPa افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. در پایان زمان صدسال بعد از احداث، فشار آب حفره ای به مقدار 160\15KPa می رسد. در خاکریز کیلومتر 500+10 بلافاصله بعد از ساخت خاکریز فشار آب حفره ای به مقدار 384\80KPa افزایش یافته و سپس شروع به کاهش می گذارد، در پایان زمان صد سال بعد از احداث، فشار آب حفره ای به مقدار 344\20KPa می رسد. نتایج آنالیزها نشانگر این است که در پایان صد سال فشار آب حفره ای ایجاد شده به هنگام احداث کاملا مستهلک نشده لذا نشست ناشی از تحکیم کاملا پایان نخواهد پذیرفت. در این تحقیق مقدار نشست در انتهای خاکریز‌های کیلومتر 000+4 و 500+10 به ترتیب 2\15 و 3\2 متر در پایان صدسال به دست آمد.

۱۹معادل سازی استفاده از لایه رسی و یا لایه رسی– ژئو سینتتیک در مدفن های زباله مهندسی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
استفاده از لایه های رسی – ژئوسینتتیک (GCLs) در مدفن های زباله (مدفن‌ها) به طور روزافزونی گسترش یافته است. استفاده از لایه های رسی متراکم شده (CCL) نیز در مدفن ها متداول و اغلب اقتصادی است. لیکن در مناطقی که خاک رسی کافی در دسترس نیست استفاده از مواد رسی – ژئوسینتتیک به عنوان جایگزین می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله جایگزین کردن GCL به جای یک لایه رسی متراکم شده از نقطه نظر انتقال آلودگی و تدثیر در سفره آب زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور گزینه های مخلتف طرح مدفن با استفاده از این دو لاینر تعریف و تأثیر آنها بر سفره آب زیرزمینی توسط آنالیز انتقال آلودگی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور یک مدفن با ابعاد معین فرض شده، اجزا و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی لایه های مدفن معرفی شده و سپس از طریق آنالیز انتقال آلودگی با استفاده از نرم افزار Pollute گزینه های مختلف معادل سازی و مقایسه شدند.

۲۰مقایسه و معادل­سازی انتقال آلاینده­ها در لاینر­های مرکب مدفن­های مدرن شهری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در مدفن های زباله مهندسی از لاینرهای مرکب شامل یک لایه رسی متراکم شده که در روی آن یک لایه ژئوتکستایل و یا لایه رسی ژئوسینتتیک قرار گرفته استفاده می شود. آئین نامه های موجود نوع لاینر را تعیین کرده و اجازه استفاده از یک لاینر جایگزین را به شرطی که این لاینر حداقل با لاینر توصیه شده توسط آئین نامه هم ارز و معادل باشد، می دهند. ارزیابی معادل سازی باید شامل فاکتورهای موثر در انتقال آلاینده ها از سیستم لاینر همچون انتشار مولکولی، ادوکشن، جذب و تجزیه شیمیایی باشد. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار POLLUTE میزان انتقال یون کلر از لاینر های مختلف مقایسه و معادل سازی شده است. استفاده از لاینرهای رسی و رسی– ژئوسینتتیک به صورت منفرد و ترکیبی و لاینر دوگانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله حاکی از کاهش قابل توجه ضخامت لاینر رسی و میزان شیرابه عبوری از لاینر مرکب و دوگانه بود. همچنین مدفن زباله شهری با یک رهکش و زهکش ثانویه (مضاعف)، مدل سازی و مقایسه شده و مشاهده گردید که در صورت استفاده از زهکش ثانویه، میزان آلاینده های انتقال یافته به سفره آب زیرزمینی کاهش می یابد

۲۱بررسی نشست و پایداری جاده شهید کلانتری در ناحیه ساحل غرب دریاچه ارومیه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
از نظر مهندسین ژئوتکنیک از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با ساخت خاکریز روی بستر سست وجود دارد، رفتار پیچیده خاک سست بستر است. این پیچیدگی رفتار به خصوصیات خاک های سست مانند تراکم پذیری زیاد و رفتار خزشی آنها مربوط می شود. اعمال بار از طریق ابنیه و یا ساخت خاکریز جهت احداث جاده روی این بسترهای سست عموما با مشکل پایداری و نشست همراه است. هدف از این تحقیق بررسی نشست و پایداری خاکریز جاده ساحل غرب دریاچه ارومیه در مسیر بزرگراه شهید کلانتری ارومیه – تبریز واقع در حوالی کوه زنبیل، با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS است. برای مدل کردن خاک بستر از مدل خاک نرم خزشی (soft soil creep) که قادر به مدلسازی رفتار وابسته به زمان خاک سست می باشد، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که خاکریز جاده در روی بستر سست پایدار است لیکن مقادیر زیاد نشست بستر سست، روش های درمانی ژئوتکنیکی را جهت کاهش مقادیر تغییر مکان عمودی طلب می کند.

۲۲بررسی تاثیر حرکت ورودی و آرایش ستونهای شنی در نشست پی ناشی از روانگرایی با استفاده از میزلرزه
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
عامل اصلی خسارت وارده بر اثر زلزله به سازه هایی که بر روی خاک های ماسه ای بنا شده اند، کاهش یا زوال مقاومت خاک بر اثر وقوع روانگرایی می باشد و لذا می بایست با استفاده از روش های پیشگیرانه با این پدیده مقابله کرد. تا کنون روش های متعددی برای مقابله معرفی شده که از جمله معروفترین آنها می توان به ستون های شنی اشاره کرد. شناخت تاثیر بهینه این روش بر مبنای نوع حرکت ورودی و نحوه آرایش ستون ها با انجام یک سری آزمایش میز لرزه g – ١ و مدل سازی ستون ها در سه آرایش مختلف و با دو نوع شتاب ورودی، در این تحقیق انجام شده است. در مدل از ماسه 161 فیروز کوه استفاده شده و روش مرطوب برای تهیه مدل در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ابزاربندی کاملی جهت ارزیابی نشستها، افزایش فشار آب حفره ای و شتاب سنجی استفاده گردیده و برای ارزیابی نشست، از یک پی گسترده مستقر بر ماسه های مستعد روانگرایی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد عملکرد ستون های شنی که در غالب استهلاک اضافه فشار حفره ای و کاهش نشست قابل ارزیابی است، از شتاب ورودی و آرایش ستون ها شدیدا تاثیر می پذیرد.

۲۳مطالعه و مدیریت منابع آب زیر زمینی دشت ارومیه با استفاده از روش تفاضلات محدود (Visual Modflow2.8)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۱
وجود یک مدل ریاضی صحیح از آبخوان یک دشت مدیریت منطقه را در اتخاذ تصمیمهای درست مبنی بر مقدار برداشت از حوزه، صدور مجوز حفر چاههای جدید، تأمین کمبود مقادیر مورد نیاز آب از منابع دیگر، تعیین محدوده برای حفاظت از آلوده شدن چاههای آب شرب، بررسی مسیرهای حرکت آلودگی در آبخوان برای جلوگیری از حفر چاه در آن مسیرها و مسائل دیگر مربوط به آبخوان، کمک میکند.در این تحقیق از مدل کامپیوتری VisualModflow) بعنوان یک مدل سه بعدی غیرهمگام در محیط متخلخل اشباع، غیرهمگن و غیر ایزوتوپ، برای تهیه مدل کامپیوتری دشت ارومیه استفاده شده است. به همین منظور ابتدا مجموعه دادههای لازم برای منطقه مورد مطالعه از قبیل خصوصیات هیدرولیکی، مقادیر تغذیه و تبخیر دشت، مقادیر برداشت از آبهای زیرزمینی، دبی رودخانهها، توپوگرافی سطح زمین، شناسایی لایههای مختلف خاک و غیره تعیین شدند. پس از تشکیل مدل
کامپیوتری کالیبراسیون مدل از طریق آزمون و خطا در ارتباط با دادههای هیدرولیکی و هیدرودینامیکی سفره در زمان و مکان تا حصول تطابق قابل قبول بین نقشههای خطوط تراز سطوح آب زیرزمینی مشاهداتی و محاسباتی صورت پذیرفت

۲۴بررسی عوامل موثر بر میزان انتقال آلودگی و تعیین ضریب انتشار مولکولی در لاینرهای ماسه بنتونیتی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در طراحی دیواره های آببند بنتونیتی ضروری است تا از نحوه انتقال آلودگی اطلاع کافی داشته باشیم. برای این منظور یک سری آزمایشات انتشار مولکولی (Diffusion) جهت دستیآبی به این هدف ترتیب داده شده است در این آزمایشات با تغییر ترکیبات تشکیل دهنده لاینرهای ماسه بنتونیتی (SBL) اثر تغییر ترکیبات مورد مطالعه قرا رگرفته است در طی این مطالعات دو آزمایش مجزای انتشار مولکولی انجام گرفته، که برای حصول اطمینان از صحت آن، هر آزمایش مجدداً تکرار شده است در آزمایش اول از 6% بنتونیت و 94% ماسه و در آزمایش دوم از 3% رس، 12% بنتونیت و 85% ماسه که با رطوبت بهینه متراکم شده است، استفاده گردید در طول آزمایش از ماده آلوده کننده (کلرید سدیم) در بالای خاک نمونه برداری شده و تغییرات غلظت نسبت به زمان به دست آمد. در پایان آزمایش نمونه های خاک به قطعاتی بریده شده، غلظت یون کلر در ارتفاع خاک تعیین گردید. در آزمایش اول و دوم ضریب دیفیوژن به دست امده، به ترتیب برآبر است با (m2\s)9–10×2\2, (m2\s)–10×6\5 سپس با استفاده از مدل تئوریک ضمن تعیین ضریب دیفیوژن خاک، نتایج آزمایشگاهی با تئوری مقایسه شده و تطآبق خوبی بین داده های آزمایشگاهی و پیش بینی تئوریک به دست آمد.

۲۵مطالعه پارامترهای حاکم بر حرکت آلودگی به سفره آب زیرزمینی در گزینه های مختلف مدفن زباله
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با انجام آزمایشات متعددی ضریب دیفیوژن یون کلر در خاک ماسه سیلتی شهر چای ارومیه و خاک رسی مدفن زباله های ارومیه به دست آمد. پارامترهای موثر در میزان انتقال آلودگی از مدفنهای زباله به سفره آب زیرزمینی زیر آنها مورد شناسایی قرا رگرفت سه نوع مدفن زباله جهت محاسبات انتقال آلودگی انتخآب شده و تاثیر تعدادی از پارامترهای ذکر شده در مورد آنها توسط کد رایانه ای Migrate مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده با افزایش ارتفاع لایه خاک طبیعی افزایش آلودگی در سفره آب زیرزمینی به تاخیر می افتد ولی مقدار غلظت ماکزیمم در سفره آب زیرزمینی به ارتفاع لایه خاک طبیعی بستگی ندارد همچنین ضخامت سفره آب زیرزمینی با مقدار غلظت یون کلر در این لایه نسبت عکس دارد. سرعت جریان آب در سفره آب زیرزمینی نیز با مقدار غلظت یون کلر نسبت عکس دارد بر اساس این مطالعه مدفن زباله نیمه مهندسی با یک لایه زهکش شیرآبه و یک لایه رسی به عنوان لایه مانع حرکت، نقش موثری در کاهش انتقال آلودگی ازمدفن زباله به لایه های زیرین دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۵ نتیجه