توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اندازه گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولید شده از منابع مختلف صید در سال 1390
اطلاعات انتشار: علوم غذايي و تغذيه، سال
تعداد صفحات: ۶

۲اثرات افزودن نمک های صفراوی و مکمل آنزیمی در جیره های با سطوح مختلف چربی بر عملکرد در جوجه های گوشتی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزودن نمک های صفراوی و مکمل آنزیمی در جیره های با سطوح مختلف چربی بر عملکرد در جوجه های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت آزمایش فاکتوریل 2* 2* 3 به اجرا شد. فاکتورها شامل سه سطح( 1،2 و 4) درصد چربی و دو سطح ( 0 و 35 \ 0) درصد صفرای (گاوی) و دو سطح ( 0 و 05 \ 0) درصد مکمل آنزیمی بودند. در این آزمایش از 360قطعه جوجه یک روزه گوشتی از سویه راس 308 مورد استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که خوراک مصرفی روزانه در دوره آغازین و رشد تحت تاثیر سطوح چربی، صفرا و آنزیم قرار نگرفت. اما کل دوره تحت تأثیر سطوح اصلی چربی، صفرا و آنزیم قرار گرفته و تیمار(چربی 4%، باصفرا و باآنزیم) بالاترین مصرف خوراک را دارا بوده است. افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل در دوره رشد و کل دوره تحتتأثیر سطوح چربی، صفرا و آنزیم قرار نگرفتند. اما دوره آغازین تحت تاثیر سه سطوح قرار گرفته بود که تیمار(چربی 4 درصد با صفرا و آنزیم )بیشترین افزایش وزن روزانه و بالاترین ضریب تبدیل غذایی را داشتند. به طور کلی نتیجه این تحقیق نشان داد که تیمار چربی 4 درصد با صفرا و آنزیم عملکرد را در جوجه های گوشتی بهبود بخشید

۳بررسی اثرات سطوح مختلف تفاله مرکبات عمل آوری شده بر روی خصوصیات لاشه و میزان LDL و HDL در جوجه های گوشتی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
این آزمایش برای ارزیابی اثرات سطوح مختلف تفاله مرکبات عمل آوری شده برروی خصوصیات لاشه و میزان LDL و HDL در جوجه های گوشتی انجام شده است. در این آزمایش که در غالب یک طرح فاکتوریل 4* 2 کاملا تصادفی انجام شد عامل اول نوع عمل آوری (آنزیم، قلیا)و عامل دوم سطوح مختلف تفاله مرکبات ( 0،3،6،9 ) بود. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس مورد استفاده قرارگرفتند.تیمار ها شامل D,C,B,A به ترتیب سطوح 0، 3، 6، 9 تفاله مرکبات عمل آوری شده با آنزیم و تیمار های H,G,F,E به ترتیب سطوح 0، 3، 6، 9 تفاله مرکبات عمل آوری شده با قلیا بودند. نتایج نشان می دهد افزایش سطح تفاله مرکبات عمل آوری شده به طور معنیداری باعث کاهش بازده لاشه می شود( P<0.05 ). همچنین با افزایش سطح تفاله مرکبات به طور معنی داری باعث کاهش LDL و افزایش میزان HDL شد( .(P<0.05

۴بررسی اثرات سطوح مختلف تفاله مرکبات عمل آوری شده بر روی عملکرد، پارامترهای خونی درجوجه های گوشتی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
این آزمایش برای ارزیابی اثرات سطوح مختلف تفاله مرکبات عمل آوری شده برروی عملکرد، پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی انجام شده است. در این آزمایش که در غالب یک طرح فاکتوریل 4* 2 کاملا تصادفی انجام شد عامل اول نوع عمل آوری (آنزیم، قلیا) و عامل دومسطوح مختلف تفاله مرکبات ( 0،3،6،9 ) بود. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس مورد استفاده قرار گرفتند .تیمار هاشامل D,C,B,A به ترتیب سطوح 0، 3، 6، 9 تفاله مرکبات عمل آوری شده با آنزیم و تیمار های H,G,F,E به ترتیب سطوح 0، 3، 6، 9 تفاله مرکبات عمل آوری شده با قلیا بودند. نتایج نشان دادند که خوراک مصرفی، افزایش وزن به دست آمده در جوجه ها با افزایش سطح تفالهمرکبات عمل آوری شده به طور معنی داری کاهش یافت ( 05 \ P<0 ) ولی ضریب تبدیل با افزایش سطح تفاله مرکبات به طور معنی داریافزایش یافت( 05 \ P<0 ). افزایش سطح تفاله مرکبات باعث کاهش معنی دار سرم لیپیدی خون شد ( 05 \ .(P<

۵تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی مخاط روده جوجه های گوشتی
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)، , دوره  ۶۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف: بررسی اثر پروبیوتیک بر ریخت شناسی مخاط روده باریک جوجه های گوشتی.طرح: آزمایش به صورت فاکتوریل 4×6 در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد. حیوانات: شامل 240 قطعه جوجه گوشتی نر هیبرید راس (Ross) در 4 گروه 60 تایی، هر گروه در 3 تکرار 20 تایی و در نهایت 4 تیمار.روش: هر یک از تیمارها از سن یک روزگی تا پایان دوره پرورش با جیره غذایی حاوی درصدهای مختلف پروبیوتیک Bioplus 2B ) 0 درصد به عنوان شاهد، 0.05، 0.10 و 0.15 درصد به عنوان گروههای آزمایشی( تغذیه شدند. در سنین 28، 36 و 42 روزگی از هر تیمار 5 جوجه انتخاب و در آزمایشگاه از قسمتهای مختلف روده کوچک آنها ( ۵۰،۳۰،۱۰،۱، ۷۰ و ۹۰درصد طول روده( نمونه گیری شد. در پایان نمونه گیری در هر نمونه ابعاد خملها و کریپتهای لیبرکون و نسبت بین آنها و درصد انواع خملها (زبانی، برگی، انگشتی، پل مانند، رشته ای و پیچیده) اندازه گیری شد.تجزیه و تحلیل آماری: پس از انجام آزمایش، داده ها با استفاده از نرم افزار MSTATC تجزیه و میانگین آنها با روش آزمون مقایسه میانگین چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد مقایسه شدند.نتایج: نتایج حاکی از این بود که مصرف سطوح مختلف پروبیوتیک موجب افزایش طول خملهای ابتدای روده جوجه های آزمایشی نسبت به گروه شاهد گردید (P<0.05) ولی عرض خملها تغییری نکرد. نسبت طول خملها به عرض آنها (H\W) با مصرف سطوح مختلف پروبیوتیک تغییر نکرد. عمق کریپتهای لیبرکون در ابتدا و انتهای روده کوچک افزایش یافته (P<0.05) ولی در قسمتهای میانی روده تغییری نکرده بود. درصد انواع خملهای زبانی، برگی، انگشتی، پل مانند، رشته ای و پیچیده تحت تاثیر پروبیوتیک واقع نشد.نتیجه گیری: مصرف پروبیوتیک در جیره غذایی ماکیان موجب افزایش طول خملها در ابتدای روده و افزایش عمق کریپتهای لیبرکون در ابتدا و انتهای روده باریک می شود. افزایش عمق کریپتها به دلیل تحریک غدد لیبرکون توسط پروبیوتیک و در نتیجه افزایش در تقسیم سلولی در این غده می باشد. به نظر می رسد که تغییرات حاصله موجب بهبود هضم و جذب در دیواره روده می شود.

۶تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر چربی ها و گلبول های خون جوجه های گوشتی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، بهار, دوره  ۱۷ , شماره  ۱ (پی آیند ۶۲) در امور دام و آبزیان، سال
تعداد صفحات: ۶
پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های مفیدی هستند که دردستگاه گوارش حیوانات کلونیزه شده و اثرات مفیدی بر سلامتی و رشد دام و طیور دارند. به نظر می رسد که این پروبیوتیک ها از طریق مکانیسم های خاصی بر روی بعضی از پارامترهای خون تاثیر می گذارند. به این منظور در این آزمایش، 4 سطح (0، 0.05، 0.10، و 0.15 درصد) پروبیوتیک بیوپلاس –2ب که حاوی 2 سویه باکتری Bacillus lecheniformis و Bacillus subtilis می باشد. از سن یک روزگی به جیره  جوجه های نر و ماده گوشتی از هیبرید تجاری راس (Ross) افزوده شد تا تاثیر آن بر چربی ها و گلبولهای خون سنجیده شود. گروه صفر درصد در هر دو گروه نر و ماده به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. در سنین 36 و 42 روزگی از هر گروه 6 نمونه خونی گرفته شد و در آزمایشگاه میزان کلسترول، تری گلیسیرید، LDL,HDL ، هماتوکریت، هموگلوبین ، تعداد کل گلبول های سفید، درصد ائوزینوفیل ها، هتروفیل ها، بازورفیل ها، لنفوسیت ها و منوسیت ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کلسترول خون، در جوجه های نر و ماده در اثر مصرف پروبیوتیک کاهش می یابد(P<0.05 . کل گلبولهای سفید در اثر مصرف سطوح مختلف پروبیوتیک نسبت به شاهد افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). به نظر می رسد که تری گلیسرید ها HDL ,LDL، هموگلوبین، هماتوکریت و درصد ائوزینوفیل ها، هتروفیل ها، بازوفیل ها، لنفوسیت ها و منوسیت ها تحت تاثیر مصرف پروبیوتیک قرار نمی گیرند و افزایش سطوح مختلف پروبیوتیک، تاثیری بر پارامترهای فوق ندارند. از اثرات مفید پروبیوتیک می توان به کاهش کلسترول خون و تحریک سیستم ایمنی در جوجه ها و تاثیر مفید بر فرآورده های طیور از جمله تولید گوشت کم کلسترول و کاهش تلفات که در گله طیور پرورشی اشاره کرد. عدم تغییر درصد گلبول های سفید متمایز شده در این آزمایش و افزایش تعداد کل گلبول های سفید بیانگر این است که سهم همه انواع مختلف گلبول های سفید در تحریک ایمنی بدن جوجه ها پروبیوتیک خورده یکسان است.

۷تاثیر آنزیمهای زایلاناز و بتاماناناز و سطوح متفاوت انرژی متابولیسمی بر عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و سویا
اطلاعات انتشار: كشاورزي پويا، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴ (علوم دامي)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور بررسی و تعیین اثر آنزیم های زایلاناز و بتاماناناز بر عملکرد جوجه های گوشتی در این تحقیق از 360 قطعه جوجه گوشتی هیبرید تجاری راس استفاده شد. این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در سال 86–85 به مدت 42 روز انجام شد.جوجه ها به طور تصادفی در 8 گروه و 24 پن با 15 جوجه در هر پن در قالب طرح کاملا تصادفی بر اساس آزمایش فاکتوریل 2×2×2 (2 سطح انرژی متابولیسمی، دو نوع آنزیم در دو سطح مختلف) قرار گرفتند. هر کدام از تیمارها با جیره مختص خود، از یک روزگی تغذیه شدند. افزایش وزن بدن و میزان خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در پایان هفته های سوم، چهارم، پنجم و ششم اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که سطح انرژی متابولیسمی هیچ گونه تاثیری بر ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک نداشت، اما سطح انرژی متابولیسمی بالا تاثیر معنی داری بر افزایش وزن داشته و باعث افزایش آن گردید (P<0.05). وجود آنزیم بتاماناناز بیش از سایر آنزیم ها بر مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه، اثر افزایشی داشت و در بررسی اثر متقابل انرژی متابولیسمی و آنزیم، نتایج نشان داد در بیشتر موارد، تیمارهایی که دارای آنزیم زایلاناز در سطح انرژی متابولیسمی پایین بودند باعث کاهش مصرف و تیمارهای دارای آنزیم بتاماناناز در سطح انرژی متابولیسمی پایین، باعث افزایش مصرف گردیدند. انرژی متابولیسمی، وجود آنزیم و اثر متقابل آن ها هیچ گونه تاثیر معنی داری بر میزان تلفات نداشتند.

۸اندازه گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولیدشده از منابع مختلف صید در سال 1390
اطلاعات انتشار: علوم غذايي و تغذيه، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۲ (پياپي ۴۲)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: ارزیابی آلودگی مواد غذایی بویژه ماهی تون و فراورده های آن به فلزات سنگین بدلیل پدیده تجمع پذیری و به عنوان شاخصی از میزان آلودگی آبها اهمیت فراوانی دارد. در پژوهش حاضر اندازه گیری و ارزیابی سه فلز سنگین جیوه، کادمیم و سرب در کنسرو ماهی تون تولید شده از چهار منبع اصلی تامین ماهی تون کشور مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: برای این منظور از چهار نقطه جغرافیایی دریای عمان، سواحل کشورهای هند، سیشل و غنا، نمونه هایی از کنسرو ماهی تون تولیدی یکی از کارخانجات معتبر داخل کشور تهیه شد و پس از آماده سازی و هضم نمونه ها، مقدار جیوه با بهره گیری از تکنیک بخار سرد روش طیف سنجی جذب اتمی (AAS) و مقدار دو فلز کادمیوم و سرب با روش پلاسمای جفت شده القایی – طیف سنجی نشر اتمی (ICP–AES) اندازه گیری شد. نتایج حاصل، در مقایسه با سه استاندارد مبنا ]ایران (ISIRI)، جهانی (WHO\FAO) و اروپا [(EC) و با استفاده از روش آنالیز واریانس (ANOVA) با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج ارزیابی ها نشان داد در 4 سری نمونه های مورد آزمایش، میانگین جیوه 0.2±0.082 ppm (%100 نمونه ها در محدوده مجاز استاندارد)، میانگین کادمیوم اندازه گیری شده 0.614±0.375 ppm (%75 نمونه ها بالاتر از محدوده مجاز استاندارد) و میانگین سرب 0.5±0.132 ppm (%50 نمونه ها در محدوده مجاز استاندارد) می باشد.نتیجه گیری: صیدهای منطقه چا بهار از صیدگاه دریای عمان دارای بیشترین و صیدهای سواحل غنا دارای کمترین مقادیر آلودگی به فلزات سنگین تعیین شدند.

۹بررسی اثر اسیدیفایر گلوباسید و گرین کب بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور ارزیابی اثر استفاده از گلوباسید و گرین کب بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی، 117 قطعه جوجه یک روزه سویه راس 308 در غالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار به مدت 42 روز پرورش داده شده گروه های آزمایشی شامل: شاهد( جیره پایه)، گلوباسید و گرین کب بودند. آنالیز داده ها نشان داد که مقدار مصرف خوراک کل و ضریب تبدیل کل در تیمارها معنی دار بود (0\05>P). بین تیمار ها از نظر افزایش وزن با شاهد اثر معنی دار وجود نداشت. از نظر ضریب تبدیل غذایی گرین کب بهترین ضریب تبدیل غذایی را داشت و بالا ترین ضریب تبدیل مربوط به گروه آزمایشی شاهد بود. همچین اسیدیفایر گلوباسید و گرین کب اثر معنی داری بر درصد وزن سینه، طحال، سنگدان، بورس و جگر نداشت

۱۰بررسی اثر ایستگاه های خدمات شترداری بر برخی خصوصیات تولیدی و تولیدمثلی گله های شتر استان هرمزگان
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات دام و طيور، دوم،شماره۴، ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ایستگاه های خدمات شترداری، مکان هایی می باشند که به صورت مشارکتی استفاده می شوند و ساربان ها شترهای دامداران مختلف را برای چرا به مرتع برده و در پایان روز به ایستگاه ها برمی گردانند. دراین تحقیق اثر ایستگاه های مذکور بر ویژگی های تولیدی و تولیدمثلی گله های شتر در شهرستان های بندرسیریک و بندرجاسک استان هرمزگان بررسی شد و با استفاده از پرسشنامه دو گروه از پرورش دهندگان شتر (گروه تابع ایستگاه و گروه مستقل از ایستگاه) مقایسه شدند. اطلاعات دو گروه مورد نظر با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد که 38\72 درصد از بهره برداران بی سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی هستند و متوسط تحصیل بین 4–3 سال است. بین متوسط سن دامداران و اندازه جمعیت گله دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت (P0.05). سابقه شترداری در گروه مستقل از ایستگاه ها بیشتر بود (P0.01). اثر ایستگاه بر برخی از پارامترهای تولیدی گله های شتر نظیر وزن تولد (P0.01)، میزان شیردهی (01\0>P)، درصد تلفات (P0.01)، میانگین وزن گله (نرو ماده) (P0.05)، تلفات ناشی از حمله وحوش (P0.01)، تصادفات جاده ای وسرقت شترها (P0.01) معنی دار بود. در حالیکه این اثر برای سن اولین زایش، فاصله بین دوزایش، سن شیرگیری، مدت زمان شیردهی و متوسط دوره شیردهی تغییری را نشان نداد. نتایج نشان داد استفاده از ایستگاه ها با مدیریت عمومی و مشارکتی می تواند بر کاهش تعداد تلفات و دیگر پارامترهای تولیدی و تولید مثلی اثر مثبت و قابل توجهی داشته باشد.

۱۱تاثیر آنزیم های زایلاناز و بتاماناناز و سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم بر مورفولوژی روده کوچک جوجه های گوشتی نر تغذیه شده با جیره هایی بر پایه گندم–سویا
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و آنزیم های زایلاناز و بتاماناناز بر مورفولوژی روده کوچک جوجه های نر گوشتی هیبرید تجاری راس308 مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در دو سطح از هر آنزیم (زایلاناز و بتاماناناز) و دو سطح انرژی قابل متابولیسم (بر اساس آزمایش فاکتوریل 2×2×2) در قالب طرح کاملاً تصادفی طراحی گردید. در سن 42 روزگی از هر گروه آزمایشی شش جوجه (از هر پن دو جوجه) برای تعیین مورفولوژی روده کوچک (طول و عرض پرزها و عمق کریپیت های لیبرکون) انتخاب و کشتار شدند. وجود آنزیم های زایلاناز و بتاماناناز در جیره چه به صورت تنها و چه به صورت ترکیبی باعث افزایش طول پرزهای موجود در دیودنوم و ژوژنوم گردید(05\0 p)، ولی بر طول پرزهای موجود در ایلیوم هیچگونه تاثیری نداشت (05\0 > p)، همچنین سطح انرژی قابل متابولیسم نیز بر طول پرزها در ناحیه ژوژنوم تاثیر داشت (05\0 p) به طوری که با افزایش سطح انرژی قابل متابولیسم طول پرزها نسبت به سطح انرژی قابل متابولیسم پایین، کمتر شد. در بررسی تاثیر آنزیم ها بر عرض پرزها نتایج نشان دادند که وجود آنزیم بر آنها تاثیر نداشته(05\0 > p)، اما وجود آنزیم بتاماناناز در جیره باعث افزایش عمق کریپتهای لیبرکون در بخش های دیودنوم و ایلیوم گردید(05\0 p).

۱۲شاخص کل بهای کالاهای تولیدکننده و عمده فروشی و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مربوط به شش ماه اول سال
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، نهم،شماره۷۷، آذر ، سال
تعداد صفحات: ۲

۱۳بررسی اجمالی صادرات محصولات چرمی و غیر چرمی در 8 ماه 1382
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، نهم،شماره۷۸، دي ، سال
تعداد صفحات: ۲

۱۴بررسی صادرات محصولات چرمی و غیر چرمی در سال 82
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، دهم،شماره۸۱، فروردين و ارديبهشت ، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۵صادرات محصولات چرمی کاهش یافت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، دهم،شماره۸۵، مهر ، سال
تعداد صفحات: ۲

۱۶بررسی تازه ترین آمار صادرات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، دهم،شماره۸۶، آبان ، سال
تعداد صفحات: ۲

۱۷رشد شاخص عمده فروشی و تولید کننده
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، دهم،شماره۸۷، آذر ، سال
تعداد صفحات: ۲

۱۸روستائیان ، الگوی مصرف شهری دارند
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، دوازدهم،شماره۹۸، دي ، سال
تعداد صفحات: ۲

۱۹تحلیل آماری : شاخصهای آماری صنعت کفش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، دوازدهم،شماره۱۰۰، اسفند ، سال
تعداد صفحات: ۲

۲۰کفش در سبد مصرفی خانوار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، شماره۱۰۱، فروردين و ارديبهشت ، سال
تعداد صفحات: ۲

۲۱نرخ تورم کفش در سال 84
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، شماره۱۰۲، خرداد ، سال
تعداد صفحات: ۲

۲۲تحلیلی بر جدول مقایسه ای تورم کفش و تورم کل با جمعیت کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، شماره۱۰۳، تير ، سال
تعداد صفحات: ۲

۲۳مقایسه تورم کل و تورم کفش در چهارماهه اول سال 85
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، شماره۱۰۶، مهر ، سال
تعداد صفحات: ۲

۲۴بررسی مقایسه ای تورم کل و تورم کفش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، شماره۱۰۷، آبان ، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۵بررسی تحلیلی آمار صادرات انواع پایپوش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه صنعت كفش، شماره۱۰۸، آذر ، سال
تعداد صفحات: ۳
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۹ نتیجه