توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدلسازی SRM
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک، سال
تعداد صفحات: ۹
رواناب حاصل از ذوب برف عمده ترین بخش رواناب موجود در مناطق کوهستانی را در بر می گیرد. در این تحقیق یک حوضه آبریز کوچک در محل ایستگاه هیدرومتری میرآباد واقع در شمال غرب کشور (حوضه آبریز ارومیه، رودخانه شهر چای) مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته وسعی شده روشی برای بررسی و تخمین حجم رواناب حاصل از ذوب برق انباشته شده در منطقه با استفاده از مدل SRM مطرح شود. کمبود اطلاعات بدست آمده در ارتباط با دما و بارندگی در منطقه باعث وصول نتایج تخمینی قابل قبول شده است که در نهایت این مسئله در نمودار گرافیکی که از دو روش اندازه گیری و شبیه سازی بدست آمده به اثبات رسیده است.

۲آنالیز منحنی های شدت–مدت و فراوانی خشکسالی و پیش بینی (بررسی موردی رودخانه شهرچای ارومیه )
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
خشکی و خشکسالی از حوادث طبیعی ناخوشایند و مخربی هستند که همواره جوامع انسانی، حسوانی و گیاهی را تحت تاثیر قرار می دهند. پیش بینی خشکسالی ها نقش مهمی در مدیریت و کنترل سیستم های منابع آب دارد. در این تحقیق خشکسالی هیدرولوژیکی مورد مطالعه و پیش بینی قرار گرفته است. خشکسالی (دوره خشکی) هیدروتوژیکی زمانی به وقوع می پیوندد که دبی جریان در رودخانه جوابگوی نیازهای موجود ( شرب، صنعت و کشاورزی) نباشد. جهت بررسی، از آمار روزانه 26 سال آبی ایستگاه میرآباد بر روی رودخانه شهر چای استفاده شده است و فرض بر این است که نیازهای موجود در یک سال نمی تواند از متوسط دبی جریان روزانه در طول گل دوره آمار بیشتر باشد. لذا دبی روزانه هرسال از متوسط دبی روزانه کل دوره آماری کسر ومواقعی که اعداد منفی حاصل شود، خشکی محسوب می شود. پس از استخراج حجم خشکی( مترمکعب) در مدت زمانهای معین ( یکروزه، دو روزه و ...) و تکمیل نواقفص آماری، آنالیز فرکانس بر روی داده ها انجام شده و منحنی شدن– مدت و فرکانس خشکی استخراج می گردد که نماینده حجم مخزن با دوره برگشتهای مختلف خواهد بود. سپس با استفاده از روش آنالیز سریهای زمانی، مدلهای مختلف ARIMA, ARMA, MA, AR بین داده های نرمال و استاندارد شده ماهانه کل دوره آماری موجود برازش داده شده کع پس از انتخاب بهترین مدل، یک سری آمار تولید گردیده و روند خشکی در آینده پیش بینی شده است.

۳تحلیل منطقه ای جریان های نسبی درحوضه های آبریز غرب دریاچه ارومیه
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از مسائل عمده در پروژه های آب و خاک، تخمین حجم جریان سالانه در محل انجام طرح می باشد، ولی ممکن است ایستگاه های سنجش دبی درمحل انجام طرح وجود نداشته و یا در صورت وجود، در برخی از سال ها مقدارجریان خروجی از ایستگاه مورد نظر اندازه گیری نشده باشد. بنابراین ارائه مدلی جهت شبیه سازی جریان متوسط سالانه حوضه با استفاده از پارامترهای هواشناسی و مشخصات فیزیوگرافی حوضه ها می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات باشد.
مدل بندی جریان های نسبی (سالیانه و ماهیانه) در حوضه های ابریز کشور ما یکی از ضرورت های اساسی بوده و این امر امکان طرح و بهره برداری مناسب پروژه های مهندسی آب در حوضه های آبریز فاقد آمار و اطلاعات هیدرولوژیک را فراهم خواهد کرد.
در این مطالعه با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی مدل مناسب جهت تخمین رواناب سالیانه برای حوزه های آبریز غرب دریاچه ارومیه (نازلوچای – باراندوز چای – شهرچای – روضه چای ) ارائه می شود.

۴بررسی کفایت ایستگاه های باران سنجی و شعاع موثر هر ایستگاه (مطالعه موردی حوضه میانی استان آذربایجان غربی)
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از مشکلات عمده در تجزیه و تحلیل بارش، تخمین بارش در نقاط فاقد ایستگاه های باران سنجی به ویژه ارتفاعات می باشد. به طوری که مقادیر تخمینی ممکن است نتایج بسیار نامعقولی داشته و خطای بسیار زیادی در محاسبات و نتایج پروژه ایجاد نماید. در این تحقیق برای بررسی اینکه ایستگاه های منتخب چه سطحی از منطقه مورد مطالعه را می پوشاند و هر ایستگاه چه مساحتی را پوشش می دهد و شعاع تاثیر هر ایستگاه چقدر است از روشهای آماری مختلفی نظیر تحلیل همبستگی استفاده شده است. شبکه جامع ایستگاه های هواشناسی سازمان هواشناسی و سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان غربی در مجموع دارای 294 ایستگاه اعم از سینوپتیک، کلیماتولوژی ، بارانسنجی معمولی، بارانسنجی ذخیره ای و تبخیر سنجی است که جهت بررسی های دراز مدت فقط 54 ایستگاه باران سنجی برقرار بوده و آمار کافی دارد. در این تحقیق تنها ایستگاه های حوزه میانی استان آذربایجان غربی مشتمل بر 16 ایستگاه شرکت داده شده اند. بررسیها نشان داده است که هرچه قدر از یک ایستگاه فاصله می گیریم،ضریب همبستگی بارش ایستگاه های دور دست تر کمتر می گردد. برای تعیین چگونگی پراکنش و بررسی تحلیل همبستگی ابتدا نواقص بارش ماهانه ایستگاه ها به نسبت بارش دراز مدت ماهانه به سالانه در دوره 25 ساله تکمیل و به عنون یک سری تنظیم گردید، سپس ماتریس همبستگی ضرایب همبستگی بارش ماهانه تنظیم همبستگی هر سری 103 بار تکرار گردید و در نهایت 103*103 بار ضرب همبستگی انجام شد و در مرحله دوم فاصله هر ایستگاه نسبت به هم تعیین گردید. x,y هر ایستگاه در سیستم تصویر UTM تعیین گردیده بود لذا ماتریس فاصله ایستگاه ها نسبت به همدیگر تهیه شد. از روی معنی داری داده ها نسبت به هم و بر اساس ضریب پیرسون و معنی داری انها شعاع تاثیر مناسب هر ایستگاه در کدهای ارتفاعی گوناگون بدست خواهد آمد. از نقشه ها معلوم می گردد مناطق شمال استان پراکندگی خوبی ندارند. منطقه مرکزی از تراکم بسیار بالایی برخوردار است و هرچه از شهرستان ارومیه دورتر میشویم =راکنش کمتر می گردد تا جاییکه در منطقه تکاب منطقه خالی از ایستگاه می باشد. یک مشکل بسیار اساسی در این استان عدم پوشش ایستگاه های بارانسنجی در ارتفاعات غربی می باشد که کلا این مناطق خالی از ایستگاه می باشد که این امر مهم اکثر تحلیل های بارندگی در استان را تحت تاثیر قرار داده ونتایج اصلا رضایت بخش نمی باشد. همچنین برایند این بررسی امکان تهیه نقشه ای از استان با لحاظ نمودن مکان های پیشنهادی هر ایستگاه و مقایسه آن با نقشه فعلی خواهد بود.

۵GIS تهیه نقشه هم جریان استان آذربایجان غربی با استفاده از
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۲
نقشه های هم جریان، از مطالعات زیربنائی منابع آب هر منطقه هستند. یکی از روشهای تهیه نقشه های هم جریان، توزیع رواناب مشاهداتی در محل ایستگاه هیدرومتری در سطح زیر حوضه ها بر اساس نقشه بارش است. در این تحقیق نقشه همبارش استان با استفاده از ۱۰۳ ایستگاه از روشهای برازش سطح تهیه گردید. برای تهیه نقشه هم جریان با GIS مراحل زیر طی شد .تشکیل بانک اطلاعات ایستگاههای هیدرومتری و حوضه ها در GIS بررسی ۶۹ ایستگاه در دوره ۲۵ ساله، تعیین رواناب خالص زیر حوضه ها، تهیه نقشه رواناب مشاهداتی. تهیه نقشه "رواناب مورد انتظار" .تهیه نقشه رواناب و تعدیل کردن آن با نقشه رواناب مشاهداتی. در این روش، برای تخمین رواناب در محلهای بدون ایستگاه،
نمودار رواناب سالانه ""مورد انتظار"" بعنوان تابعی از بارش بسط داده شد. معادله برازش داده شده بر نمودار بارش – رواناب مورد انتظار به هر سلول در شبکه بارش برای تولید یک شبکه رواناب مورد انتظار اعمال گردیده است. با اضافه کردن شبکه تعدیل شده به شبکه رواناب مورد انتظار، شبکه رواناب واقعی حاصل گردید بر اساس نقشه اخیر، آمار رواناب خوضه ها، نقشه بارش استان اصلاح و با تکرار مراحل قبلی نقشه رواناب نهائی تهیه گردید.

۶بررسی ارتباط میان خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب، کلیفرم ویرسینیا آنتروکلی تیکا
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۹
یرسینیا آنتروکلی تیکا باسیل گرم منفی است که حیوانات وحشی و اهلی بعنوان مخزن(Reservoir) و آب بعنوان ناقل(Vector) آن شناخته شده است. محققین زیادی معتقدند که آب با توجه به مصرف مستقیم و غیر مستقیم آن توسط انسان، نقش پر اهمیتی را در بیماریهای منطقه بوسیله آب(Water Borne Disease) ایفاد می کنند.در آزمایشات کنترل کیفی آب علاوه بر کنترل پارامترهای فیزیکوشیمیایی، آب را از نظر آلودگی میکربی با توجه به شاخص های مطرح (کلیفرم ها، اشریشیاکلی....) مورد بررسی قرار می دهند. نتایجی را که متعاقبا ارائه می شود، با اهداف میزان جداسازی یرسینیا آنتروکلی تیکا از آب رودخانه جاجرود و تاثیر پارامتری های فیزیکوشیمیایی و میکربی در روند جداسازی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی حاضر از 110 نمونه آب رودخانه 12 سوش یرسینیا آنتروکلی تیکا جدا گردید از میان پارامتری های PH، دمای آب، سختی آب، کدورت، آمونیاک، نیترات، نیترت، سولفات، کلر، فسفات، کلسیم، منیزیم، مواد معلق، شمارش کلی میکربی،شمارش احتمالی کلیفرم ها، اشریشیا کلی، استرپتوکوک فکالیس، تنها نیتریت رابطه مستقیم و دمای آب رابطه معکوس با جداسازی یرسینیا آنتروکلی تیکا نشان دادند. نتایج ما نشان میدهد که عدم ارتباط میان یرسینیا و سایر شاخص های میکربی آب، نیاز به توجه بیشتر در پاکسازی آب بویژه آب آشامیدنی دارد.

۷نقش تغییر اقلیم بر انتقال آب بین حوضه ای (مطالعه موردی حوضه زاب و دریاچه ارومیه )
اطلاعات انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از روش های سودمند در تفسیر رابطه بین فرآیندهای هیدولوژیکی و تغییرات محیطی با انتقال آب بین حوضه ای، بررسی روند سری های زمانی هیدرولوژیکی در مناطق مورد مطالعه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین روند داده های ماهانه درجه حرارت و جریان رودخانه با تغییرات اقلیمی و نقش آن در انتقال آب بین حوضه ای است. روند جریان رودخانه زاب واقع در جنوب غرب دریاچه ارومیه در سه مقطع زمانی ماهانه، فصلی و سالانه با روش من–کندال و کندال فصلی در سطوح معنی داری 1% و 10% مورد آزمون قرار گرفت . نتایج نشان داد که جریان رودخانه زاب در سه مقیاس زمانی روند نزولی معنی داری دارد. شدیدترین روند مربوط به اواخر فصل تابستان و اوایل فصل بهار می باشد. با توجه به روند کاهشی دبی جریان رودخانه شهرچای ارومیه و روند افزایشی درجه حرارت به نظر می رسد یکی از عوامل مهم خشکی دریاچه ارومیه تغییرات اقلیمی باشد، ازطرفی در این منطقه جهت تامین کمبود آب دریاچه ارومیه انتقال آب بین حوضه ای جهت رفع این مشکل مدنظر قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که حوضه زاب تحت تاثیر تغییرات اقلیمی بوده به طوریکه در رودخانه منتخب آن روند کاهشی معنی داری وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد انتقال آب از حوضه زاب به دریاچه ارومیه می تواند در صورت ادامه این روند کاهشی اثرات مخربی بر حوضه زاب داشته باشد.

۸تحلیل لیستایی سری های زمانی هیدرولوژیکی با استفده از نرم افزار Eviews (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)
اطلاعات انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از فرضیات اساسی در مدل سازی سری های زمانی هیدرولوژیکی ایستا بودن سری زمانی است. این در حالی است که بسیاری از سری های هیدرولوژیکی بنا به دلایل مختلف مانند روند نا ایستا هستند. بنابراین ارائه روشهایی که بتواند ایستایی را بررسی کرده و قبل از مدل سازی در تشخیص وجود یا عدم وجود ایستایی به ما کمک کند بسیار مفید خواهد بود. از طرف دیگر بررسی علل نا ایستایی می تواند در تفسیر رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیگی و تغییرات اقلیمی در مناطق مورد مطالعه کمک موثری داشته باشد. هدف از این تحقیق کاربرد نرم افزار Eviews که یک نرم افزار اقتصادی بوده در سری های زمانی هیدرولوژیکی به منظور بررسی وجود ایستایی و یا عدم وجود ایستایی است. در این نرم افزار دو روش رایج ADF و KPSS جهت آزمون ایستایی سری های زمانی هیدرولوژیکی وجود داشته و سه روش DFGLS ، PP و ERS نیز در این نرم افزار کاربردی شده است. در این تحقیق سری های زمانی دبی جریان رودخانه شهر چای ارومیه در مقاطع زمانی روزانه ، 10 روزه ، ماهانه و سالانه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که به غیر از سری سالانه جریان رودخانه ، مابقی سری های زمانی ماهانه ، 10 روزه و روزانه در اکثر روشهای آزمون ایستایی نا ایستا هستند. هم چنین نرم افزار Eview برای آزمون سری های زمانی جریان رودخانه می تواند کاربرد موثری داشته باشد.

۹بررسی غیرخطی بودن فرآیند جریان رودخانه با استفاده از آزمون BDS (مطالعه موردی: رودخانه شهر چای ارومیه)
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، تابستان, دوره  ۲۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فرآیند جریان رودخانه یکی از سیستم هایی است که در مقیاس زمانی و مکانی مکانیسم غیرخطی در آن می تواند حاکم باشد. در بسیاری از مدل ‌های برازشی بر روی سری های جریان رودخانه از مدل ‌های خطی استفاده می شود در حالی که معمولا فرآیند حاکم بر جریان رودخانه بیشتر ماهیت غیرخطی دارد. با این وجود نوع غیرخطی حاکم بر فرآیند سیستم رودخانه و شدت آن در مقیاس ‌های زمانی مختلف مشخص نیست. فرآیند جریان رودخانه شهر چای ارومیه با استفاده از آزمون غیرخطی BDS در چهار مقیاس زمانی سالانه، ماهانه، ده روزه و روزانه مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ایستایی سری ها با استفاده از آزمون ‌های ADF و KPSS بررسی گردید و سپس آزمون BDS بر روی سری های باقیمانده جریان صورت گرفت. طبق نتایج حاصله سری ‌های سالانه جریان خطی و سری ‌های ماهانه غیرخطی بوده ولی سری های ده روزه و روزانه از شدت غیرخطی بیشتری برخوردارند. بطوری که هر چه مقیاس زمانی کوچکتر می شود، شدت غیرخطی بودن افزایش می یابد. استاندارد کردن داده ها نیز نشان می دهد که تغییرات فصلی واریانس ممکن است نمایانگر خاصیت غیرخطی در سری ‌ها باشد. همچنین برای بررسی غیرخطی بودن سری های ماهانه که ماهیت غیرخطی خفیفی داشتند آزمون BDS کارآیی لازم را نداشت و بایستی مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد. نتایج این مطالعه نشان داد که برای مدل سازی سری های زمانی ماهانه، ده روزه و روزانه به دلیل ماهیت غیرخطی جریان رودخانه بایستی از مدل های غیرخطی استفاده کرد. در حالی که سری سالانه جریان ماهیت خطی داشته و می توان با استفاده از مدل ‌های خطی سری زمانی به نتایج معقولی دست یافت.

۱۰تعیین رفتار خطی یا غیرخطی سریهای زمانی جریان رودخانه با استفاده از آزمون غیرخطی BDS مطالعه موردی رودخانه نازلوچای
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق جهت بررسی رفتار خطی و غیرخطی سریهای زمانی جریان سالانه، ماهانه و روزانه رودخانه نازلوچای واقع در غرب دریاچه ارومیه از آزمون BDS استفاده شده است. شرط اساسی در این روش ایستا بودن سریهای زمانی بوده که بدین منظور آزمونهای ADF و KPSS مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که سریهای سالانه جریان رودخانه نازلوچای، رفتار خطی داشته، در حالیکه جهت افزایش دقت مدل سازی و پیشبینی سریهای ماهانه و روزانه جریان، استفاده از مدلهای غیرخطی سری زمانی ضروری است

۱۱چگونگی کنترل رسوب به وسیله حوضچه ترسیب از نوع دفور بعد از اجرای شبکه آبیاری وزهکشی به وسیله نرم افزار Sharc مطالعه موردی شبکه آبیاری پلدشت
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در شبکه های آبیاری و زهکشی پس از اجرا مشکل رسوب و کنترل آن شرایط خاصی در شبکه بوجود می آورد. هدف از انجام این تحقیق بررسی روشی مناسب برای بر طرف نمودن مشکلات ناشی از رسوب بوده که شبکه آبیاری و زهکشی پلدشت واقع در شمال استان آذربایجان غربی بهعنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. روش بررسی استفاده از نرم افزار sharc و طراحی حوضچه ترسیب از نوع دفور میباشد. نتایج نشانمی دهد که حوضچه ترسیب پیشنهادی مشکلات ناشی از رسوب را مرتفع خواهد کرد.

۱۲ارزیابی دقت برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی درمدلسازی جریان روزانه رودخانه مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف ازتحقیق حاضرمدلسازی جریان روزانه رودخانه با استفاده ازبرنامه ریزی ژنتیک و مقایسه دقت این روش با مدل شبکه های عصبی مصنوعی که به عنوان یکی از دقیقترین روشها مرسوم است می باشد عملکرد حافظه دردو مدل فوق برای پیش بینی دبی جریان روزانه رودخانه باراندوز چای بررسی شده است و درنهایت نتایج حاصل از دو مدل مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که الگوی ورودی به پنج تاخیر بهترین حافظه را داشته و برنامه ریزی ژنتیک با دقت بهتری نسبت به شبکه عصبی جریان روزانه رودخانه را مدل بندی می کند.

۱۳تحلیل ایستایی و بررسی ماهیت جریان رودخانه درمقیاسهای زمانی مختلف مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف ازاین تحقیق تحلیل ایستایی و تعیین ماهیت رفتار رودخانه ازنظر خطی یا غیرخطی بودن جریان می باشد برای بررسی رفتارخطی و غیرخطی سریهای زمانی جریان سالانه ماهانه و روزانه رودخانه باراندوز چای واقع درغرب دریاچه ارومیه ازمون BDS مورد استفاده قرارگرفت شرط اساسی دراین روش ایستا بودن سریهای زمانی بوده که جهت تحلیل ایستایی ازمون aDF به کاربرده شد نتایج این مطالعه نشان داد که سری های سالانه جریان رودخانه باراندوز چای رفتارخطی داشته و سریهای ماهانه و روزانه جریان دارای رفتار غیرخطی می باشند و از این رو استفاده ازمدلهای غیرخطی سری زمانی ضروری است.

۱۴مروری براثرات گرمایش جهانی برمنابع آب و راهکارهای مقابله با آن
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی ازبزرگترین مسائل جامعه جهانی موضوع گرمایش جهانی و پیامدهای آن برزندگی و فرایند توسعه درجوامع انسان است تحقیقات دانشمندان نشان میدهد درطول صدسال گذشته دمای زمین حدود 0\8 درجه سانتیگراد افزایش یافته است و این افزایش دما درنیمکره شمالی زمین بیشتر بوده است افزایش دما همچنین منجر به تغییرات مهمی درالگوهای آب وهوایی شده و این تغییرات می تواند منجر به افزایش تکرارخشکی ها سیلاب و طوفانها دربخشهای مختلف جهان شوند همچنین منجر به بالا آمدن سطح اب میگردد دراین تحقیق ضمن بررسی گازهای مهم گلخانه ای درجهان و نقش و اهمیت آنها درفرایند گرمایش جهانی به سهم هریک ازبخشهای خانگی تجاری صنایع حمل و نقل کشاورزی و برق درتولید انتشار آن گازها درکشور و تاثیرات آن برمنابع اب پرداخته شده و درنهایت راهبردهای مقابله با سیاستهای جهانی دررابطه با گرمایش جهانی مورد بحث وبررسی قرارگرفت براساس نتایج بدست آمده بخش حمل و نقل بیشترین سهم را درتولید دی اکسید کربن متان و اکسیدهای نیتروژن داشته است.

۱۵مدلسازی دما با استفاده از سریهای زمانی پریودیک آرما مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شهر کرمان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
مدلسازی بسیاری از فرایندهای هیدرولوژی که نتیجه تاثیرات متقابل پارامترهایی است که اولا تعداد آنها زیاد و ثانیا در اندرکنش با یکدیگر سیستم پیچیده ای را به وجودمیآورند، امری مشکل ولی حائز اهمیت است. در طراحیها و بهره برداری از سیستمهای منابع آب، نیاز است با توجه به آمارهای گذشته و ثبت داده شده به صورت سریهایزمانی و مکانی، اقدام به پیش بینی عوامل هیدرولوژی نظیر دبی رودخانه، میزان بارندگی، رطوبت هوا، درجه حرارت و غیره نمود. این امر میتواند در تعیین پیشبینی خشکسالی و به ویژه در نحوه بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب نظیر سدها، رودخانه ها، آبهای زیرزمینی و سیستم های تلفیقی از آنها بسیار حائز اهمیت است. در اینمطالعه سری زمانی 55 ساله دادههای میانگین ماهیانهی متوسط دمای روزانه شهر کرمان از سال 9159 تا 0225 با آزمون های مختلف آماری تصحیح و تکمیل شد و در نهایتتمام عوامل نا ایستایی را از بین رفت و سری ایستا و نرمال داده ها را با استفاده از نرم افزار SAMS2007 مدل سازی و با استفاده از مدل برتر، داده های مربوطه تا سال 0202پیش بینی شد و با توجه به همبستگی 15 درصد بین داده های تاریخی و داده های پیش بینی شده، مدل های معرفی شده برای هر فصل، مدل های مناسبی جهت پیش بینی وتولید داده برای سال های آینده شهر کرمان خواهد بود و همان طور که مشاهده شد، دمای هوا در سال های 0225 به بعد نسبت به سال های قبل به نسبت افزایش دارد

۱۶مدلسازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای خطی سری زمانی مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
پیش بینی دقیق جریان رودخانه ها درمدیریت علمی منابع آبهای سطحی اهمیت بسزایی دارد مدلهای فیزیکی مفهومی رگرسیونی و سریهای زمانی ازمعمولترین روشهای تحلیل جریان رودخانه می باشند دراین مطالعه دبی جریان ماهاانه رودخانه باراندوزچای ارومیه دردوره اماری 1388–52 با استفاده زمدلهای سری زمانی خطی ARMA مدلسازی شد قبل ازانجام مدلسازی تقارن سریهای جریان ثبت شده توسط آزمون چولگی مورد بررسی قرارگرفت این ازمون نشان داد که داده ها ازتوزیع نرمال تبعیت نمی کنند ازاین رو تابع انتقال مناسب انتخاب و سری های ماهانه نرمال شدند جهت بررسی ایستایی سریهای نرمال شده ازازمون aDF استفاده شد و مشخص گردید که با حذف عوامل نایستایی ازقبل تناوب و با استاندارد کردن سریهای جریان رودخانه ایستامیشوند.

۱۷کاربرد برنامه ریزی ژنتیک در پیشبینی جریان روزانه رودخانه مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
درمطالعه حاضر ازروش نوین برنامه ریزی ژنتیک جهت پیش بینی جریان روزانه رودخانه باراندوزچای ارومیه دردوره آماری 1386 تا 1389 استفاده شد همچنین تاثیر توالی درکاهش یا افزایش دقت پیش بینی مورد بررسی قرارگرفت جهت مدلسازی جریان رودخانه با برنامه ریزی ژنتیک ازحافظه های دبی یک روزقبل دوروزقبل تا شش روزقبل استفاده شد نتایج تا دبی پنج روزقبل رو به بهبود بوده و بعدازآن کاهش دقت درمدلسازی مشاهده گردید دربهترین حالت مدل برنامه ریزی ژنتیک دبی پنج روزقبل ضریب همبستگی و جذرمیانگین مربعات خطا درمرحله اموزش 0\944 و 0\021 و درمرحله تست 0\979و0\014 محاسبه گردیدند که نشان ازدقت بالای این مدل دارد.

۱۸کاربرنرم افزار DIP درتعیین شاخصهای خشکسالی هواشناسی مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک سنندج
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر ازدیرباز درپهنهوسیع کشورهای مختلف به خصوص کشورهای مستقر درمناطق گرم وخشک به کرات وقوع یافته و میابد مطالعه ها و بررسیهای انجام شده نشانگر ان است که کشور ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی خود همچون بسیاری ازکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دروضعیت مناسبی ازلحاظ تامین اب قرارندارد قدرمسلم آن که درصورت اعمال مدیریت های ناکارامد فنی و استفاده از راه کارهای نامناسب علاوه برهدررفت منابع موجود و تشدید خشکسالی زمینه را برای بروز خشکسالیهای بعدی به طور فزاینده ای فراهم می کند ازانواع خشکسالی دیگر میتوان به خشکسالی کشاوریز و خشکسالی هیدرولوژیک اشاره کرد اما این نوع خشکسالی ها بعداز یکدوره خشکسالی هواشناسی رخ میدهند لذا پایش خشکسالی هواشناسی ازاهمیت خاصی برخوردار است.

۱۹روشهای مختلف و انتخاب روش مناسب مطالعه موردی دشت بازرگان استان آذربایجان غربی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ضریب هدایت هیدرولیکی قابلیت انتقال ضریب ذخیره یا آبدهی ویژه خواص هیدرودینامیکی لایه های ابدار هستند که تعیین کننده سرعت حرکت آب درخاک و نیز تغییرات سطح ایستابی و سطح پیزومتریک درانواع لایه های ابدار است پیش بینی دقیق وضعیت حرکت اب زیرزمینی بستگی به تخمین و ارزیابی دقیق این ضرایب هیدرودینامیکی دارد روشهای دستی و محاسباتی درمحاسبه ضرایب هیدرودینامیکی بسیارپیچیده و وقت گیر است لذا استفاده ازنرم افزار سرعت و دقت محاسبات را افزایش میدهد دراین مطالعه هدف راه نمای استفاده ازنرم افزار Aquifer test V.4.0 محصول شرکت واترلو کانادا درتعیین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان ازاد است با استفاده ازنرم افزار مربوطه ضرایب هیدرودینامیکی چاه های محدوده آق بلاغ و گجوت دشت بازرگان استان آذربایجان غربی را به روشهای تایس ژاکوب هانتوش ، تایس – ژاکوب، نیومن – بولتون درآبدهی تاخیری و روش برگشت آب محاسبه شد و همچنین با استفاده ازروش و معادلات چائو ضریب هیدرودینامیکی سفره با صورت دستی محاسبه و نتایج حاصل مقایسه شد

۲۰بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی در شمال دریاچه ارومیه
اطلاعات انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کیفیت آب، جزو اساسی ترین ورودی های توسعه پایدار می باشد. حفاظت کمی و کیفی منابع آب و توسعه آن نیازمند یک مدیریت جامع منطقه ای و بین المللی است. در مطالعه ی صورت گرفته، روند زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی EC ( مربوطبه 31 چاه مشاهداتی در طی سالهای آبی 1391 1381 در شمال دریاچه ی ارومیه با استفاده از روشهای من کندال و آنالیز GIS مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج مربو به آنالیز GIS ، مقادیر مربوط به شوری آب زیرزمینی در بین سال های آبی 1391 1381 دارای روند افزایشی در جهت غرب به شرق می باشند. روند تغییرات آب زیرزمینی از سمت جنوب منطقه ی –مورد مطالعه به سمت شمال آن دارای نظم مشخصی نبود، چنانکه قسمت شرقی آن از سال 1391 به بعدد، دارای روند کاهشی و قسمت شرقی آن دارای روند افزایشی می باشند. همچنین نتایج بررسی روند تغییرات زمانی نشان داد که 01 % چاه های مشاهداتی در سطح 11 % دارای روند معنی داری بودند. این رقم با افزایش سطح معنی داری کاهش پیددا کرده و در سدطح 5% به 9 درصد تقلیل یافت. نهایتا در سطح 1% هیچ ی از چاه های مشاهداتی دارای روند معنی داری نبودند

۲۱مقایسه وضعیت روند تغییرات کیفیت آب زیر زمینی با استفاده از روشهای من کندال واسپیرمن Rho جنوب شرقی حوضه ی دریاچه ی ارومیه
اطلاعات انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
دریاچه ارومیه یکی از مهمترین و ارزشمند ترین زیست بوم های آبی ایران است. این دریاچه به دلیل برخوردار بودن از ارزش های بی نظیر طبیعی و اکولوژیک به عنوان پارک ملی، سایت رامسر و ذخیره گاه زیست کره یونسکو معرفی شده است. دریاچه ارومیه در میان یک حوضه آبریز بسته واقع شده است به طوری که کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی از مناطق پیرامون به سمت دریاچه سرازیر می شوند. با توجه به برداشت گسترده از آب های زیرزمینی، سهم جریانات زیرزمینی در تغذیه دریاچه به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. در این مطالعه، روند تغییرات پارامتر های کیفی آب زیرزمینی) مجموع آنیون ها و کاتیون ها، TH ، SAR ،NA% ، Na+ ، Ca++ ، Mg++ ، Cl– ، HCO3– ، SO4–– ، TDS ، PH و EC ( اطراف دریاچه ی ارومیه به کمک آزمون های ناپارامتریک مان کندال و اسپیرمن در سطوح آماری مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد اغلب پارامتر های – کیفی آب زیرزمینی دارای روند افزایشی در سطح معنی دار 5% بودند. مقایسه ی دو روش نشان داد که روش اسپیرمن نسبت بهروش من کندال، مقدار روند را بیشتر محاسبه می کند. این روند با دور شدن از دریاچه کاسته می شود. چنانچه در چاه های مشاهداتی با فاصله ی زیاد از دریاچه روند افزایشی غلظت برخی پارامتر های کیفی آب زیرزمینی بسیار کم و نزدیک به صفر می باشد.

۲۲تحلیل و بررسی ایستایی سریهای زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی (مطالعه موردی حوضه آبریز کسیلیان)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی ازفرضیات اساسی درمدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی ایستابودن سری زمانی است این درحالی است که بسیاری ازسریهای هیدرولوژیکی بنا به دلایل مختلف مانند روند ناایستاهستند بنابراین ارایه روشهایی که بتواند ایستایی را بررسی کرده و قبل ازمدلسازی درتشخیص وجود یاعدم وجود ایستایی به ما کمک کند بسیار مفید خواهد بود ازطرف دیگر بررسی علل ناایستایی میتواند درتفسیر رابطه بین فرایندهای هیدرولوژیکی و تغییرات اقلیمی درمناطق مورد مطالعه کمک موثری داشته باشد هدف ازاین تحقیق کاربرد نرم افزار eviews که یک نرم افزار اقتصادی بوده درسریهای زمانی هیدرولوژیکی به منظور بررسی وجود ایستایی و یاعدم وجود ایستایی است دراین نرم افزار دو روش رایج KPSS,ADF جهت ازمون ایستایی سریهای زمانی هیدرولوژیکی وجود داشته و سه روش ERS,PP,DFGLS نیز دراین نرم افزار کاربردی شدها ست دراین تحقیقس سریهای زمانی دبی جریان حوضه ابریز کسیلیان درمقاطع زمانی روزانه 10 روزه ماهانه و سالانه مورد ازمون قرار گرفته است نتایج این تحقیق نشان داد که به غیر ازسری سالانه جریان رودخانه مابقی سریهای زمانی ماهانه 10 روزه و روزانه دراکثرروشهای ازمون ایستایی ناایستا هستند همچنین نرم افزار EVIEW برای ازمون سری های زمانی جریان رودخانه میتواند کاربرد موثری داشته باشد

۲۳بررسی روند پارامترهای هیدرومتئورولوژیک به روش من – کندال مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تغییر اقلیم اثارقابل توجهی بربارش تبخیر تعرق رواناب و درنهایت منابع ابی دردسترس بشرمی گذارد بابررسی روند تغییرات این پارامترها میتوان اثرات تغییر اقلیم دریک منطقه را مورد بررسی قرار داد تاوضعیت منابع اب یک منطقه را دراینده مشخص نمود دراین تحقیق وضعیت روندفرایندهای هیدرومتئورولوژیک بارش تبخیر وجریان رودخانه زیرحوضه های دریاچه ارومیه واقع دراستان اذربایجان غربی مورد بررسی قرارگرفته است ازنتایج این تحقیق به روندکاهشی تبخیر درحوضه ی باراندوزچای میتوان اشاره کردکه ناهماهنگ بادیگرحوضه های منطقه است روندروبه افزایش بارش درفصل تابستان درکل زیرحوشه ها مشاهده شد رابطه ی بین فرایندهای مذکور درحوضه ها نیز درانتها بحث شده است

۲۴آزمون غیرخطی سریهای زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار Eviews (مطالعه موردی تراز آب زیرزمینی دشت مهاباد)
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در بسیاری از مدلهای برازشی بر روی سریهای سطح آب زیرزمینی از مدلهای خطی استفاده میشود در حالی که معمولا فرآیند حاکم برتغیرات تراز آب سفرههای زیرزمینی بیشتر ماهیت غیرخطی دارد. برای پیشبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی به علت پیچیده بودن ماهیت آن وعدم قطعیت در مولفههای مربوطه نیاز به مدلهای پیچیدهای میباشد با این وجود نوع رفتار غیرخطی حاکم بر فرآیند سیستم آبهای زیرزمینی و شدت آن در مقیاسهای زمانی مختلف مشخص نیست. هدف از این تحقیق بررسی میزان غیرخطی بودن نوسانات تراز آب زیرزمینی دشت مهاباد بوده که بدین منظور از دادههای ماهانه سطح آب زیرزمینی سه پیزومتر واقع در گردگروی، گوگتپه و حاجیخوش استفاده شده است که فرآیند تغییرات تراز آب با استفاده از آزمون غیرخطیBDS در مقیاس زمانی ماهانه مورد برسی قرار گرفته است. ابتدا ایستایی سریها با استفاده از آزمونهایKPSS و ADF مورد بررسی قرار گرفته سپس آزمونBDS بر روی سریهای باقیمانده جریان صورت گرفت. نتایج آزمون نشان داد سریهای زمانی ماهانه تراز آب دشت مهاباد دارای رفتار غیرخطی میباشد که برای مدلسازی به دلیل ماهیت غیرخطی بایستی از مدلهای غیرخطی استفاده کرد. همچنین نرم افزار Eview برای آزمون غیر خطی بودن سریهای زمانی سطح آب زیرزمینی میتواند کاربرد موثری داشته باشد.

۲۵کاربرد نرم افزار SAMS2007 در مدل سازی اقلیم آینده استان کردستان جهت پیش بینی دما و بارندگی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، سال
تعداد صفحات: ۶
به علت پیچیدگی و عدم داشتن دانش کافی در مورد فرایندهای فیزیکی موجود در چرخه هیدرولوژیکی، ساخت مدل های آماری و گسترش آنها برای بیان این فرایندها همیشه مورد توجه مهندسین بوده است. همچنین اساس بسیاری از تصمیم گیری–ها در فرایند های هیدرولوژیکی و بهره برداری از منابع آب بر پایه پیش بینی و تحلیل سری های زمانی می باشد. در این مطالعه، داده های دما و بارندگی ماهانه شهر سنندج از سال 1960 تا 2011 با استفاده از نرم افزار SAMS2007 و مدل های پریودیک موجود در این بسته نرم افزاری مدل سازی و تا سال 2026 پیش بینی شدند. مدل های PARMA(0,1) و PARMA(1,1) با داشتن کمترین مقدار معیار آکایکه به عنوان مدل های برتر مورد استفاده قرار گرفتند. ضریب همبستگی مدل های منتخب جهت مدل سازی دما و بارندگی به ترتیب 956\0و 787\0 محاسبه گردیدند که نشان از دقت قابل قبول مدل های برازشی دارد. نتایج نشان داد دمای هوا و بارندگی شهر سنندج در سال های آینده افزایش خواهد داشت و استفاده از نرم افراز SAMS2007 نیز در مدل سازی عوامل اقلیمی موثر بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۹ نتیجه