توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی خانوار با استفاده از نرم افزار HOME
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
با توجه به بالا بودن سهم قابل توجه مصرف نهایی انرژی در بخش خانگی و تجاری در ایران، به اهمیت موضوع بهینه سازی انرژی در این بخش می توان پی برد بنابراین مستلزم اتخاذ تصمیمات اساسی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمانها برنامه های کاربردی هستند که تحت عنوان نرم افزار شبیه سازی انرژی با تحلیل انرژی ساختمان استفاده می شوند. از این برنامه ها می توان برای مدیریت انرژی در ساختمان به عبارتی ارزیابی پتانسیل های صرفه جویی های انرژی و گزینه های متعدد صرفه جویی انرژی با شناسایی راههای اتلاف انرژی و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی قبل از ساخت ساختمان و حتی پس از ساخت ساختمان داشت. لذا در این مقاله به مروری بر چگونگی شبیه سازی انرژی در بخش خانگی پرداخته می شود و با توجه به اینکه شبیه سازی جریان حرارت و انرژی موضوع مجموعه نرم افزارهای موجو است، ولی کمتر به شناسایی نقطه بهینه جریان انرژی پرداخته شده است، برای توسعه فعالیت های مدلسازی انرژی نرم افزار HOME توسعه داده شده که به کمک آن سطح بهینه انرژی یک خانوارد شناسائی و ارزیابی می شود.

۲مدلسازی تقاضای انرژی مفید در بخشهای مختلف اقتصادی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
چگونگی روند توسعه تقاضای انرژ ی مفید و تغییـرات زمـان ی آن یک پرسش اساس ی در فرآیند مطالعات انرژ ی است . لازمـه گسترش به موقع ظرفیت ها ی فرآورش، تبدیل، انتقال و توزیع حاملهای انرژ ی دسترس ی به اطلاعات جامع در مورد تحولات میان مدت و بلنـد مـدت تقاضـا ی انـرژ ی مفیـد اسـت . مـدل تقاضای انرژی به عنوان ابزار تحلیل روابـط علـت و معلـولی بین تقاضای انرژی و عوامل موثر بر آن , برخورد نظام گرایانـه به تحولات تقاضای انرژی را ممکن می سـازد . مـدل تقاضـای انرژی MADE–II ، از جملة مدلهای شبیه سازی برای بـرآورد تقاضای انرژی می باشد که انعطاف پـذیر ی لازم در چگـونگ ی تقسیم بندی بخشها و زیر بخشها و قابلیت کـاربرد در منـاطق مختلف جغرافیایی را دارد و جهت ارزیابی توسـعة تقاضـا در کشورهای درحال توسعه، از ویژگی های مطلـوبی برخـوردار می باشد . این مدل تاثیر توزیع درآمد خانوار بر میزان تقاضـای انرژی مفید در بخشهای مختلف اقتصاد ی را با درنظـر گـرفتن برخی پارامترهای برون زا، پیش بینی می نماید . به عنوان آزمون موردی، برمبنای مدل تقاضای MADE–II مدلی جهت برآورد تقاضای انرژی مفید در استان تهران بـا فـرض سـه سـناریوی مختلف در مورد عوامل برون زا توسعه داده شده اسـت . روش شناسی مدل و برخـی از نتـایج کمـی حاصـله در ایـن مقالـه توصیف شده است

۳بررسی رسوب ذرات نانو کربن در راکتور تجزیه حرارتی متان
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
فرایند تجزیه حرارتی متان یکی از جدیدترین روشهای تولید هیدروژن می باشد که می تواند جایگزین فرایندهای انرژی بر الکترولیز و ریفرمینگ متان گردد . علت عمده ای که باعث شده این فرایند هنوز در مقیاس صنعتی بکار گرفته نشود، رسوب ذرات کربن روی دیوار راکتور می باشد . در تحقیق حاضر متان در مجرایی با دمای دیوار K ۴۴۶۱ به هیدروژن و کربن تجزیه شده و به کمک شبیه سازی عددی و ردیابی لاگرانژی، محلهای رسوب کربن در راکتور شناسایی می شود . ذرات کربن با قطر nm 20 تحت اثر نیروهای Thermophoretic ، برونی، واندروالس، باست، پسا، برا، گرانش، اختلاف فشار و جرم مجازی بررسی شده اند . از نتایج مدلسازی می توان دید که تنها کربن تولیدی در ناحیه مجاور دیوار در انتهای راکتور بعلت کاهش گرادیان دما و بالطبع کاهش نیروی Thermophoretic و تحت اثر نیروهای برونی و واندروالس به دیوار برخورد نموده و می چسبند مقاومت حرارتی در روی دیوار و نیز افت فشار جریان اصلی می شود .

۴شبیه سازی میزان غلظت و نشست مواد آلاینده با استفاده از مدل مونت کارلو
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله مدل پخش آلاینده های هوا در حالت سه بعدی با استفاده از حل عددی معادله انتقال جرم و مدل ضرائب نفوذ (Finite انجام می گیرد . حل عددی معادله پخش با استفاده از روش حجم محدود (Eddy Diffusivity)درهم Volume) به صورت ناپایا می باشد . ضرائب نفوذ درهم با توجه به شرائط جوی تعیین می گردد . تصادفی بودن پدیده های مرتبط، از قبیل سرعت و جهت باد ایجاب می کند که توزیع احتمال تغییرات عوامل در نظر گرفته شود، برای تحقق این امر از روش مونت کارلو برای شبیه سازی اعداد تصادفی استفاده می شود . سپس این مدل برای فولاد مبارکه در مورد آلاینده SO2 بکار گرفته شد . نتایج نشان می دهد که غلظت غیر آلاینده مورد نظر در حوالی 3000 الی 2300 متر شرقی و 200 الی 700 متر شمالی رخ می دهد .

۵بررسی تجربی عملکرد لوله حرارتی نوسانی با نانو سیالات آب–نقرهو آب–اکسید تیتانیوم
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در مقاله حاضر تاثیر عوامل موثر، شامل: سیال عامل ، زاویه قرارگیری ، نسبت پرشدگی و شار حرارتی ورودی بر مقاومت حرارتی لوله حرارتی نوسانی بصورت تجربی بررسی شده است. همچنین تاثیر بکارگیری نانو سیال با غلظت های مختلف ذرات نانو مورد ارزیابی قرار
گرفته است. لوله حرارتی نوسانی انتقال حرارت را نسبت به لوله خالی تا 11,5 برابر افزایش داد. حالت کارکرد بهینه برای سیستم با نانو سیال آب– نقره در نسبت پرشدگی 50 % با مقاومت حرارتی 0,9 K\W و برای سیستم با نانو سیال آب– اکسید تیتانیوم در نسبت پرشدگی 40 %با مقاومت حرارتی 0,8 K\W به دست آمد. کارکرد بهینه برای سیستم با آب خالص در نسبت پرشدگی 40 % با مقاومت حرارتی 1,15 K\Wاست. نانوسیال مقاومت حرارتی را تا 30 % کاهش می دهد. با کاهش غلظت ذرات نانو در سیال پایه عملکرد سیستم نیز کاهش یافته و مقاومت کلی سیستم افزایش یافت. رژیم جریان دوفازی داخل لوله ها در توان های پایین (کمتر از 20W ) بصورت اسلاگ و پلاگ بود اما در توان های بالاتر (بیشتر از 30W) بصورت حلقوی در می آمد. در حالت حلقوی عملکرد سیستم بهتر بود ولی احتمال خشک شدگی و افزایش ناگهانی دمای چگالنده وجود داشت.

۶طراحی نیروگاه سیکل ترکیبی به روش پینچ و اگزرژی
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
سیکلهای ترکیبی با رسیدن به راندمان 61.5% خود را به عنوان بهترین گزینه برای تولید توان مطرح ساخته اند. راندمان و توان تولیدی این سیکلها بستگی فراوانی به پارامترهایی همچون دمای حداکثر سیکل توربین گاز نسبت فشار ان و آرایش سیکل بخار دارد.

۷شبیه سازی و بهینه سازی یک لوله حرارتی نوسانی به کمک شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۷
اخیرا لوله های حرارتی نوسانی به عنوان یک وسیله مناسب و کارا جهت انتقال حرارت که با شرایط دو فاز یکار می کنند مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است با وجود نبود یک مدل کامل ریاضی برای این نوع لوله های حرارتی، دراین مقاله برای اولین بار یک سیستم لوله حرارتی نوسانی آزمایشگاهی به کمک شبکه عصبی چند لایه پرسپترون و با یادگیری گروهی شبیه سازی می شود.

۸بررسی تجربی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی لوله حرارتی نوسانی
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
لوله حرارتی نوعی مبدل حرارتی جدید است در این مقاله بصورت تجربی تاثیر عوامل موثر شامل: سیال عامل، زاویه قرار گیری ، نسبت پرشدگی و شار حرارتی ورودی بر روی عملکرد لوله حرارتی نوسانی بررسی شده است.

۹بررسی تجربی عملکرد لوله حرارتی نوسانی با نانوسیال نقره
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
در مقاله حاضر تاثیر عوامل موثر شامل: سیال عامل، زاویه قرار گیری، نسبت پرشدگی و شار حرارتی ورودی بر مقاومت حرارتی لوله حرارتی نوسانی پرشده از نانوسیال بصورت تجربی بررسی شده است همچنین تاثیر غلظت های مختلف ذرات نانو مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۱۰بررسی تاثیر استفاده از نانو سیال بر عملکرد گرمایی میکرولوله حرارتی نوسانی
اطلاعات انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله نتایج تجربی آزمایش بر عملکرد گرمایی یک میکرولوله حرارتی نوسانیMPHP) ارائه گردیده است. جهت انجام آزمایشات از یک لوله موئین مسی با قطر خارجی 1\5میلی متر و قطر داخلی 508 میکرون که تا کنون یکی از کوچکترین قطرهای هیدرولیکی گزارش شده می باشد، استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد حرارتی میکرو لوله حرارتی در آزمایشات سه سیالمتفاوت شامل اتانول، آب خالص و نانوسیال نقره با درصد حجمی % 2 با نسبت های پرشدگی 20% , 40 % , 60% , 80% به کارگرفته شده است. بدین منظور میکرولوله حرارتی تحت توان های ورودی متغیر از 10 تا 70 وات قرار داده شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که سیال عامل اتانول و آب خالص در نسبت پرشدگی % 40 دارای بهترین عملکرد حرارتی بوده و در توان های بالا سیال عامل اتانول در مقایسه با آب خالصاز مقاومت حرارتی پایین تری برخوردار است. نتایج نشان می دهد که نانو سیال نقره در نسبت پرشدگی % 60 دارای بهترین عملکرد حرارتی بوده و نیز در مقایسه با آب خالص واتانول در کلیه نسبت های پرشدگی به غیر از % 20 از مقاومت حرارتی پایین تری که کاملا محسوس می باشد برخوردار است

۱۱طراحی و توسعه مدل بهینه سازی انرژی در کارخانه قند شازند
اطلاعات انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان، سال
تعداد صفحات: ۴
ارزیابی روندتوسعه تقاضای انرژی و مطالعه مسائل انرژی در بخش صنعت و بررسی الگوی مصرف حاملهای انرژی به منظور تدوین سیاست های انرژی کشور به صورت علمی و منطبق با شرایط عینی وواحدهایتولیدی امری ضروری می باشد دراین مقاله ضمن توسعه پایگاه اطلاعات فنی وجریان جرم و انرژی کارخانه قند شازند بررسی جریان انرژی و شناسایی قانونمندی های حاکم بر جریان انرژی و مواد طراحی مفهومی مدل بهینه سازی انرژی طراحی و تنظیم مجموعه معادله ها و نامعادله ها ی حاکم بر جریان انرژی توسعه مدل بهینه سازی انرژی کارخانه و عملیاتی نمودن آن با استفاده از نرم افزار محیط مدلسازی انرژی ESM و آزمون و اعتبار بخش مدل در شرایط کارخانه برای تحلیل جریان انرژی پرداخته شده است که همخوانی نتایج مدل با اطلاعات واقعی کارخانه قابل توجه است و برخی اختلاف در مقادیر مربوط ناشی از عدم اطلاعات واقعی به مدل می باشد لذا تصحیح این امر مستلزم انجام اندازه گیری موردی است
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه