توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شناخت نواحی بارشی شمالغرب ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف این تحقیق استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی با بکار بردن آمار بارشهای روزانه 87 ایستگاه (2004–1951) واقع در ناحیه شمالغرب ایران به نواحی بارشی مستقل از هم است. تجزیه به مولفه های اصلی داده ها با استفاده از ماتریس همبستگی نشان داد که 9 مولفه اول ، بیش از 48\1 درصد از تغییرات کل را در بر دارد. پس از چرخش محورها با روش وریماکس و با استفاده از ضرایب مولفه ها، شمالغرب ایران به 8 ناحیه متمایز بارشی تفکیک شد. همچنین با استفاده از آمار H ثابت شد که از بین نواحی بارشی، تعداد هفت ناحیه کاملاً همگن و یک ناحیه احتمالا غیر همگن می باشد. با روش گشتاور های خطی بهترین توزیع آماری از بین پنج کاندیدا برای توجیه بارشهای سالانه با آمار z در سطح اطمینان 95 درصد انتخاب و منحنی های رشد برای هر ناحیه بارشی رسم شد.

۲بررسی تبخیر – تعرق گیاه مرجع در ایران با استفاده از روش هارگریوز
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۶
براورد دقیق میزان تبخیر– تعرق گیاه مرجع (ET0) در زمینه های مختلف از جمله مدیریت منابع در زمینه های مختلف از جمله مدیریت منابع تخمین مقدار متوسط دراز مدت ET0 ایران و تحلیل الگوی تغییرات مکانی آن در در ماههای رشد فعال گیاه (آوریل – سپتامبر) بوده است. در این پژوهش از روش هارگریوز برای تخمین ET0 هشتاد ایستگاه هواشناسی ایران در دوره آماری 1956تا 2000 استفاده شد. نتایج نشان داد که سواحل غربی دریای خزر کمترین و قسمتهای مرکزی بلوچستان بیشترین مقدار ET0 سالانه کشور را داشتند. مقادیر ET0 بتدریج از آوریل تا ژوئیه افزایش و بتدریج از ژوئیه تا سپتامبر کاهش می یابد. بیشترین مقدار ET0 معادل با 273 میلیمتر در ماه ژوئیه به دزفول وکمترین آن معادل با ٧١ میلیمتر در ماه آوریل متعلق به بندر انزلی بود.

۳بررسی روند بارش ایران با تکیه بر مشخصه های خشکسالی متئورولوژیکی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۴
کشور ایران در حالت کلی یک کشور خشک و نیمه خشک می باشد وقوع خشکسالیهای مکرر درایران از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود مدیریت خشکسالی در کشوری چون ایرا ن کاری بسیار مهم و حیاتی است خشکسالی با کمبود بارش در یک نقطه آغاز می شود و با گسترش مکانی و تداوم زمانی آثار زیانباری برجای می گذارد این آثار چه بسا پس از خاتمه خشکسالی نیز مدتها برجای می ماند بسته به شدت و ضعف خشکسالی آثار بدآن منحصر به محل مبتلا به خشکسالی نبوده و تا اقصی نقاط دور نیز می تواند سرایت کند. بنابراین مدیریت منابع آب درجمیع مواقع بویژه در مواقع خشکسالی باید با شناخت کامل این منابع انجام گیرد تا در مواقع خشکسالی و همچنین قبل و بعد از آن بحران کمبود آب با مدیریت علمی پشت سر گذاشته شود در این مقاله سعی شده است که میزان بارش های ماهانه و سالانه کشور بطور اجمالی شناسایی و روند تغییرات آنها نیز باجمال مطالعه گردد. بدیهی است شناسایی مقدار بارش یک کشور مترادف با شناسایی خشکسالی نیست ولی ا ولین گام در شناخت این بلای طبیعی می تواند محسوب شود بارشهای ماهانه ایستگاههای هواشناسی و کلیماتولوژی کشور (53 ایستگاه) حداقل بمدت 43 سال مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند در این مقاله مشخصه های نقطه ای خشکسالی از قبیل دوره تداوم، مجموعه مقدارکمبود، شدت خشکسالی و نیز وسعت خشکسالی بطور منطقه ای در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفته اند.

۴مدل سازی پارامترهای تغییر اقلیم در استان مازندران
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۳
تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده ی طبیعی است که در توالی های زمانی بلند مد ت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به وقوع می پیوندد. تاثیر فعالی ت های بشری سبب تشدید اثرات پدیده ی تغییر اقلیم، شد ت روند تغییرات و تغییر بازه ی زمانی توالی تغییرات اقلیمی می شود. در بررسی تغییر اقلیم می توان از پارامترهای هواشناسی به عنوان شاخص های تغییر اقلیم استفاده نمود.در این تحقیق بر مبنای تغییرات پارامتر های میانگین سالانه ی بارندگی، درجه حرارت و رطوبت نسبی در کنار ارزیابی شاخص خشکسالی دومارتن در بازه زمانی 20 ساله ( دو دهه ی اخیر) به بررسی تغییر اقلیم استان مازندران پرداخته شد و به کمک مدل های رگرسیونی و نرم افزار CurveExpert به مدل سازی ریاضی این تغییرات اقدام گردید. نتایج حاکی از تغییرات مشهود درجه حرارت و رطوبت نسبی در طول دوره ی پایه است. درحالیکه میزان بارندگی نه تنها روند تغییرات معنی داری را دنبال نکرده بلکه دارای افزایش نسبی در انتهای دوره ی مطالعاتی نسبت به ابتدای آن بوده است. همچنین با وجود تغییر نسبی در کمیت شاخص خشکسالی دومارتن طّی دو دهه ی اخیر، تغییر ماهیت اقلیمی در منطقه صورت نپذیرفه است.

۵ارزیابی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی دشت اهر براساس تئوری انتروپی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با توجه به هزینه های قابل توجه شبکه های پایش کیفیت اب کاهش اطلاعات مازاد می تواند تاثیر قابل توجهی برکاهش هزینه ها، بدون اثر برمیزان دقت اطلاعات حاصل داشته باشد ساختار مکانی متغیرهای کیفیت آب زیرزمینی یکی از موارد مهم در طراحی بهینه شبکه های پایش کیفیت می باشد این تغییر پذیری مکانی را می توان با استفاده از تئوری انتروپی توصیف نمود. تئوری انتروپی یکی از روشهای موجود برای ارزیابی عدم قطعیت موجود در سیستم های منابع اب با استفاده از اطلاعات محدودموجودمی باشد دراین مطالعه با استفاده از تئوری انتروپی گسسته کارایی شبکه پایش کیفی منابع اب زیرزمینی دشت اهر مورد ارزیابی قرارگرفت. بدین منظور ساختار مانی متغیر هدایت الکتریکی EC توسط شاخص انتقال اطلاعات بصورت تابعی از فاصله بین چاه ها مدل انتقال اطلاعات و همچنین همبستگی بصورت تابعی از فاصله مدل همبستگی توصیف گردید. برهر دو مدل مورد بررسی منحنی نمایی نزولی برازش داده شد. نتایج نشان داد که مدل انتقال اطلاعات در ارائه تغییرات مکانی نسبت به مدل رگرسیونی از دقت بالاتری برخوردار می باشد.

۶بررسی ارتباط روند بارش و جریان در حوزه آجی چای
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مطالعه روند جریان رودخانه آجی چای در ایستگاه ونیار در دوره آماری 2004–1955 مورد ارزیابی قرار گرفت. روندها برای داده های جریان متوسط ماهانه ایستگاه ونیار با سه ویرایشآزمون مان_کندال محاسبه گردید. این آزمون ها شامل آزمون مان_کندال بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی داده ها، آزمون مان_کندال با حذف خود همبستگی مرتبه اول و آزمون مان_کندال با حذف کامل ساختار خودهمبستگی بود. همچنین روند بارش های ماهانه، فصلی و سالانه ایستگاه های اهر و تبریز که از نظر مکانی به ایستگاه ونیار نزدیک می باشند، با سه آزمون مذکور به منظور تعیین ارتباط بین روندهای بارش و جریان در ایستگاه ونیار مورد بررسی قرار گرفتند.

۷پهنه بندی شمالغرب ایران بر مبنای بارش های روزانه با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلیPCA)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
منطقه بندی و شناخت مناطق همگن هیدرولوژیکی یکی از نیازهای اولیه در برنامه ریزی بهینه منابع آب است. به کمک ناحیه بندی می توان اطلاعات نقطه ای بارش را به سطح منطقه گسترش داد و مناطق و ایستگاههای بدون اطلاعات و یا با اطلاعات ناکافی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از آنجایی که بررسی بارش در مقیاس روزانه میتواند تغییرات مکانی اقلیم بارش را نسبت به مقیاس های زمانی دیگر مانند ماهانه و فصلی بهتر نمایش دهد، بنابراین، دراین تحقیق مقیاس روزانه برای مطالعه حاضر انتخاب شد. روشهای تحلیلی کاهش ابعاد داده ها مانندPCAکه به وسیله تعداد محدودی از مؤلفه های اصلی قابل توجیه هستند، میتوانند قسمت مهمی از کل واریانس داده ها را توصیف کنند، به همین دلیل این روش ها برای یافتن درک صحیحی از عوامل مؤثر بر تغییرات اقلیمی حائز اهمیت هستند. در این تحقیق روش تجزیه به مؤلفه های اصلی برای سری های زمانی بارش 60 ایستگاه (از نوع باران سنجی اقلیم شناسی و سینوپتیک) شمالغرب کشور در یک دوره آماری 35 ساله 2004–1970 به کار برده شده است

۸ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی نمایی D–GIUH در حوضه آبریز لیقوان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
پیش بینی رواناب سطحی در حوضه های فاقد آمار مشاهداتی کافی در ایران ضرورت بسط مدلهای شبیه سازی عکس العمل هیدرولوژیکی حوضه را ایجاد می کند دراین تحقیق با هدف بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در خصوصیات سیلاب مدل ED –GIUH در حوضه آبریز لیقوان در استان آذربایجان شرقی بکارگرفته شد بدین منظور هیدروگراف واحد لحظه ای بصورت تابعی از خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه از قبیل: نسبت انشعابات RB، نسبت مساحت RA، نسبت طول RL طول آبراهه با بیشترین درجه LW سرعت متوسط جریان آبراهه ای V و توابع انتقال استخراج شد مقایسه هیدروگرافهای مشاهده ای و شبیه اسزی شده نشان داد که مدل کارایی بسیار خوبی در شبیه سازی مقادیر دبی اوج qp و زمان رسیدن به زمان اوج tp و حجم رواناب نشان میدهد.

۹انتخاب متغیرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روشهای چند متغیره
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۳۴ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۵
بررسی اقلیم بارش درهرمنطقه از دیدگاههای مختلف نظیر تولیدات کشاورزی، زه کشی اراضی زراعی و شهری، فرسایش، سیل، خشکسالی، مطالعات منابع آب، عمران و شهرسازی اهمیت دارد. دراین تحقیق پهنه بندی اقلیم بارش درایران مورد توجه واقع شده است. نظر به اینکه تعداد و نوع متغیرهای بکار برده شده در اقلیم بارش، می تواند مرزهای متفاوتی درپهنه بندی تولید کند، بنابراین سعی شده است که با دخالت دادن اکثر متغیرهای دخیل در اقلیم بارش که دردسترس نیزبوده است، متغیرهای مهم را شناسایی و برای پهنه بندی با روش تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای مورد استفاده قرار گیرد. برای پهنه بندی اقلیم بارش کشور از داده های 77 ایستگاه هواشناسی کشور از 1956 تا 1998 استفاده شده است. برای این منظور از بین 57 متغیر، تعداد12 متغیر با روش پیشنهادی کرزانوفسکی (18) انتخاب و کل سطح کشور به شش ناحیه همگن و یک ناحیه غیرهمگن تفکیک شده است. آزمون های مورد استفاده برای همگنی ناحیه، آزمون آماره H و برای تعیین بهترین توزیع آماری داده ها، آزمون آماره Z بوده است. برای هرناحیه منحنی رشد رسم گردیده است.

۱۰بررسی روند تغییرات بلندمدت آبدهی رودخانه خرسان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تغییرات بلندمدت ابدهی رودخانه خرسان می باشد رودخانه مذکور یکی از سرشاخه های اصلی و پراب رودخانه کارون بزرگ بوده و نقش مهمی در تامین منابع آبی کشور ایفا می کند در تحقیق حاضر به منظور بررسی روند سری های بلند مدت جریان رودخانه خرسان از ازمون ناپارامتری من – کندال و رگرسیون ساده استفاده گردید داده های مورد استفاده در تحقیق شامل دبی های متوسط ماهانه و سالانه رودخانه مذکور در محل ایستگاه ابسنهجی بارز در خلال سالهای 1335 تا 1383 می باشد نتایج در مقیاس ماهانه نشان داد که جریانات این رودخانه تقریبا در اکثر ماههای سال بویژه ماههای واقع در فصول پاییز و زمستان از روندی صعودی پیروی می کنند همچنین نتایج تحقیق در مقیاس سالانه حاکی از وجود روند صعودی در ابدهی این رودخانه می باشد.

۱۱بررسی مشخصه های دوره خشکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش شاخص بارش استاندارد SPI
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
خشکسالی معمولا بطور خزنده در هر اقلیمی گاهگاهی اتفاق می افتد در حالت کلی احساس خشکی در ابتدا در کاهش بارش و بعددر ابهای جاری و د رنهایت در کاهش تراز آب زیرزمینی ظاهر می شود براین اساس خشکسالی به چهار دسته خشکسالی هواشناسی هیدرولوژیکی، کشاورزی و خشکسالی اجتماعی و اقتصادی قابل دسته بندی است هدف این مطالعه بررسی خشکسالی های هواشناسی اتفاق افتاده در حوضه ابریز دریاچه ارومیه در دوره اماری 2009–1972 می باشد بدین منظور از شاخص بارش استاندارد SPI در مقیاس سه ماهه جهت بررسی دوره های خشکی و مشخصه های آنها استفاده شده است در ابتدا توزیع اماری گامای دو پارامتری برمشاهدات بارندگی برازش داده می شود سپس تابع تجمعی توزیع با استفاده از احتمالات مساوی به توزیع نرمال استاندارد تبدیل می گردد نتایج نشان داد که طول دوره های خشکی از حداقل 10 ماه درایستگاههای سقز و اغچه تا 57 ماه در ایستگاه یاسمنج تغییر میکند مقدار شدت خشکی یا Severity ایستگاهها از رقم 16 در ایستگاه مهاباد تا 75 در ایستگاه باسمنج در معیار SPI تغییر می کند.

۱۲پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با استفاده از روش تجزیه به عاملها
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پدیده خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که قابل پیشگیری نبوده ولی می توان تدابیری برای کاهش اثرات مخرب آن اندیشید هدف این مقاله پهنه بندی مناطق هم مشخصه خشکی با روش تجزیه به عاملها است برای این منظور با استفاده از شاخص استانداردبارش سه ماهه ابتدا مقادیر SPI برای 30 ایستگاه واقع در حوضه دریاچه ارومیه در دوره اماری 2009–1972 محاسبه شد سپس ماتریس SPI سه ماهه در نظر گرفته شد که در آن سطر ها به عنوان SPI سه ماهه و ستونها به عنوان ایستگاهها در نظر گرفته شدند. مقادیر ویژه این ماتریس محاسبه شدند و براساس معیار دارا بودن مقدار ویژه بزرگتر از یک عاملهای مهم انتخاب شدند. پس از انتخاب تعداد عاملهای مهم محور عاملها با روش Varimax Normalized چرخش داده شدند انگاه ضرایب عامل ها یا Eigen Vectorsماتریس مذکور بدست امد و با توجه به دو معیار دارا بودن ضرایب عاملهای 0\5 و 0\7 ایستگاههای با مشخصه های خشکی یکسان تشخیص داده شدند.

۱۳روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت اردبیل
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه ا زاهمیت فراوانی برخوردار است مدیریت علمی منابع آب نیازمند دانستن رابطه خشکسالی با کیفیت آب زیرزمینی است دراین مطالعه روندکیفی آب زیرزمینی 13 ایستگاه پیزومتری در دو ماه ماه پرآب و ماه کم آب از سال درمنطقه دشت اردبیل در دوره آماری 1387–1374 با آزمون ناپارامتری مان – کندال مورد بررسی قرارگرفت . دراین مطالعه روند متغیرهای کیفی شامل مجموع آنیون ها و کاتیون ها pH ، TH ، EC ، SO42– ، Na ،% Na+ ، Mg2+ ، TDS ، SAR ، و HCO–3 مورد مطالعه واقع شد برای هر سری زمانی شیب خطی روندبا استفاده از روش تخمین گر Sen محاسبه شد نتایج حاکی از روند افزایش غلظت تمام متغیرهای کیفی آب بود. این روند ها نشان داد که در ماه پرآب 23% و در ماه کم آب 19\5% از سری ها در سطح 5% معنی دار بودند.

۱۴خشکسالی و تأثیر آن بر روند تغییرات تراز آب زیر زمینی دشت اردبیل در دو دهه اخیر
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است مدیریت علمی منابع آب نیازمند دانستن رابطه خشکسالی با تراز آب زیرزمینی است در این مطالعه روند تراز آب زیرزمینی 32 ایستگاه پیزومتری در مقیاس ماهانه در منطقه دشت اردبیل در دوره آماری 1387–67 با آزمون ناپارامتری مان – کندال مورد بررسی قرارگرفت. برای هرسری زمانی شیب خط روند با استفاده از روش تخمین گر Sen محاسبه شد همگنی روند تغیرات تراز آب زیرزمینی با روش وان بل و هوقس مورد آزمون قرارگرفت. نتایج نشان داد که در همه ایستگاهها بجز ایستگاه های نیار مدرسه ، ینگچه ملا محمدرضا، آغچه کندی و دروازه آستارا تراز آب زیرزمینی دارای روند منفی است.

۱۵برآورد رواناب حوضهبر اساس خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
پیشبینی سیلاب عامل مهمی در مطالعات و طراحیهای هیدرولوژیکی و همچنین مدیریت منابع آبی میباشد. نصب، راهاندازی و نگهداری از تجهیزات و سیستمهای ثبت سیلاب در حوضههای فاقد آمار بسیار هزینهبر میباشد، از این رو اخیرا مطالعات گستردهای در پی یافتن روشهایی برای محاسبه رواناب در حوضههای فاقد آمار، بدون نیاز به دادههای مشاهداتی سیلاب شده است. یکی از این روشها یافتن ارتباط بین خصوصیات ژئومورفولوژیکی حوضه و پاسخهای هیدرولوژیکی آن میباشد. ارتباط بین پارامترهای هیدروگرافهای واحد مصنوعی و خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه امکان گسترش استفاده از این مدلها در حوضههای فاقد آمار را نیز فراهم میکند. در این بررسی، پارامترهای مدل هیبرید ضرایب ذخیره1 k و 2 k بر اساس خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه محاسبه شدهاند. به این ترتیب میتوان رواناب را در حوضههای فاقد آمار با مدل هیبرید ژئومورفولوژی تخمین زد. مدل حاصل با استفاده از اطلاعات بارش رواناب و خصوصیات ژئومورفولوژی شش حوضه از حوضههای استان آذربایجان شرقی بدست آمده است. پارامترهای مدل هیبرید دو واحدی برای استخراج هیدروگراف واحد لحظهای هر حوضه با استفاده از فرایند بهینه ساز ی استخراج شده و با استفاده از آنالیز رگرسیونی رابطه آنها با خصوصیات ژئومورفولوژی حاصل بررسی شده است. برای صحت سنجی روابط حاصل مدل هیبرید ژئومورفولوژی، در حوضه ای که از اطلاعات آن در مرحله کالیبراسیون استفاده نشد، بکار گرفته شد. نتایج نشان داد این مدل قادر است با دقت مناسبی هیدروگراف های سیلاب را پیش بینی کند و نیازی به امار سیلاب ثبت شده در حوضه نمیباشد.

۱۶تحلیل تغییرات بارش در دشت سراب با استفاده از آزمون مان کندال کلاسیک و اصلاح شده
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
تغییرات عناصر اقلیمیدر سه مقیاس نوسانات روندها و تغییرات ناگهانی قابل مطالعه و بررسی است روندویژگی ذاتی سیستم اقلیمی است هدف این مطالعه استفاده از آزمون ناپارامتریک مان ـ کندال برای بررسی روند داده های بارش ایستگاه های واقع در دشت سراب در مقیاسهای زمانی ماهانه، فصلی و سالانه دردوره آماری 86–55 است تحلیل روند با دو روش MK مرسوم بدون حذف اثر ضرایب خود همبستگی و MK اصلاح شده پ ساز حذف اثر ضرایب خود همبستگی انجام شد شیب خط روند با روش تخمین گر Sen محاسبه شد نتایج حاکی از کاهش بارش در محدوده دشت سراب در مقیاسهای زمانی مختلف بود در مقیاس ماهانه بارشهای اردیبهشت ماه و در هریس و مهربان کاهش بیشتری نشان داده اند و در غالب ایستگاه ها در ماه های مرداد و شهریور روند افزایشی نشان دادند. افزون براین شدیدترین شیب روند منفی متعلق به ایستگاه مهربان و معادل 15– میلیمتر درس ال بود.

۱۷بررسی گرمایش جهانی روی روند متغیرهای آب و هوایی اردبیل
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین مطالعه روند 21 متغیر آب و هوایی درمقیاس سالانه شامل حداقل دما حداکثر دما اختلاف دمای حداکثر و حداقل سرمایش درجه روز برمبنای 21 درجه سانتیگراد گرمایش برمبنای 18 درجه سانتی گراد فشار بخار آب رطوبت نسبی هوا تعداد روزهایی با حداکثر دمای بیش از 30 درجه سانتی گراد تعداد روزهای با حداکثردمای کمتر از 0 درجه سانتی گراد تعداد روزهایی با حداقل دمای کمتر از 4– درجه سانتی گراد تعداد روزهایی با حداقل دمای کمتراز 0 درجه سانتیگ راد بارش سالانه تعداد روزهای بارانی با بیش از 10 میلی متر باران تعداد روزهای بارانی تعداد روزهای برفی سرعت باد روزهای ابرناکی 2–0 روزهای ابرناکی 6–3 روزهای ابرناکی 9–7 تعدادروزهای همراه با قابلیت دید کمتر از 2 کیلومتر ساعات آفتابی برای ایستگاه اردبیل در دوره آماری 2005–1976 با آزمون ناپارامتری مان ـ کندال و اسپیرمن مورد بررسی قرارگرفت.

۱۸تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع نسبت به پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاههای آبادان و بندرانزلی)
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف این مطالعه تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق گیاه مرجع ETo ، به تغییر در پارامترهای هواشناسی، در دوایستگاه آبادان و بندرانزلی در دو مقیاس ماهانه و سالانه میباشد. برای این منظور از دادههای ماهانهی پارامترهای هواشناسی در دورهی 205–1962 استفاده شد و میزانETo با استفاده از مدل فائو پنمن مانتیث 56 برآورد شد سپس حساسیت ETo به برخی از پارامترهای هواشناسی شامل میانگین درجه حرارت هوا ) Tmean (، فشار بخار واقعی هوا ) ea (، سرعت باد ) WS ( و تابش خالص ) Rn ( در دامنهی % 50  میزان نرمال دراز مدت با گامهای 2 درصد، در طول دورهی آماری بررسی شد. نتایج نشان داد که در مقیاس سالانه، 50 درصد افزایش در میانگین درجه حرارت هوای آبادان و بندرانزلی )با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها( به ترتیب موجب افزایش ETo به میزان 16\1 و 11\77 درصد میشود. بیشترین و کمترین میزان حساسیت ETo در مقیاس سالانه در ایستگاه آبادان به ترتیب متعلق به میانگین درجه حرارت هوا و فشار بخار واقعی هوا بود . در صورتی که در ایستگاه بندر انزلی، ETo بیشترین و کمترین حساسیترا به ترتیب به فشار بخار واقعی هوا و سرعت باد نشان داد

۱۹بررسی روند تغییرات بارش شمال غرب ایران
اطلاعات انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه روند بارش های ماهانه، فصلی و سالانه منطقه شمال غرب ایران در دوره آماری 2004–1955 با آزمون ناپارامتری مان– کندال مورد بررسی قرار گرفت. شیب خط روند با استفاده از روش Sen محاسبه و در سطح معنی داری 1%، 5%، و 10% مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بجز ایستگاه جلف که در تمام ماههای سال روند بارش ماهانه آن منفی است، بقیه ایستگاه ها در برخی ماهها روند مثبت و در برخی ماهها روند منفی را تجربه کرده اند. هرچند در غالب ماههای سال تعداد ماههای با روند منفی بیشتر از تعداد ماههای با روند مثبت بود. بررسی روند در مقیاس فصلی نشان داد که فصل بهار در شمال غرب ایران با کاهش بارش مواجه بوده است به نحوی که 14 ایستگاه دارای روند رو به پائین وتنها در دو ایستگاه مرطوب آستارا ورشت روند رو به بالا مشاهد می شود. پس از فصل بهار بارندگی های فصل زمستان، بیشترین تعداد ایستگاه های با روند منفی را تجربه کرده است. در مقیاس سالانه ازر کل تعداد 16 ایستگاه، سیزده ایستگاه دارای روند منفی بودند و تنها در سه ایستگاه مرطوب(آستارا، مهاباد و رشت) روند مثبت در بارش سالانه مشاهده گردید. بیشترین شیب خط روند بارش های سالانه متعلق به ایستگاه آستارا ومعادل 6\42 میلی متردر سال و کمترین شیب متعلق به ایستگاه انزلی وبرابر 6\18– میلی متر در سال بود.

۲۰مقایسه عملکرد روشهای افراز شبکه و دسته بندی تفریقی در تخمین میزان تبخیر از تشت
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تبخیر یکی از مهمترین اجزای چرخه هیدرولوژی است که برآورد دقیق آن در مدیریت بهینه و توسعه منابع آب هر ناحیه ازاهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق عملکرد دو روش مختلف فازی– عصبی شامل الف) روش افراز شبکه و ب) دستهبندی تفریقی در تخمین میزان تبخیر از تشت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، داده های هواشناسی ایستگاه تبریز درمقیاس روزانه بهمدت 6 سال متوالی شامل میانگین دمای هوا، سرعت باد، رطوبت نسبی هوا و تعداد ساعات آفتابی جهت مدل–سازی تبخیر مورد استفاده قرار گرفتند. پس از مدل بندی داده ها با مشاهدات 2 سال متوالی دیگر مورد صحت سنجی قرار گرفتند. جهت ارزیابی نتایج مدلهای مورد مطالعه پارامترهای آماری شامل 1) ضریب همبستگی (2(R) ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و 3) میانگین قدر مطلق خطا (MAE) محاسبه شدند. نتایج حاکی از عملکرد قابل قبول هر دو روش افراز شبکه و دسته بندی تفریقی در پبش بینی مقدار تبخیر از تشت بود. مقایسه عملکرد دو روش بهکار گرفته شده، نشان دادکه عملکرد روش دسته بندی تفریقی در پیش بینی میزان تبخیر اندکی بهتر از روش افراز شبکه می باشد.

۲۱بررسی غیرخطی بودن فرآیند جریان رودخانه با استفاده از آزمون BDS (مطالعه موردی: رودخانه شهر چای ارومیه)
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، تابستان, دوره  ۲۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فرآیند جریان رودخانه یکی از سیستم هایی است که در مقیاس زمانی و مکانی مکانیسم غیرخطی در آن می تواند حاکم باشد. در بسیاری از مدل ‌های برازشی بر روی سری های جریان رودخانه از مدل ‌های خطی استفاده می شود در حالی که معمولا فرآیند حاکم بر جریان رودخانه بیشتر ماهیت غیرخطی دارد. با این وجود نوع غیرخطی حاکم بر فرآیند سیستم رودخانه و شدت آن در مقیاس ‌های زمانی مختلف مشخص نیست. فرآیند جریان رودخانه شهر چای ارومیه با استفاده از آزمون غیرخطی BDS در چهار مقیاس زمانی سالانه، ماهانه، ده روزه و روزانه مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ایستایی سری ها با استفاده از آزمون ‌های ADF و KPSS بررسی گردید و سپس آزمون BDS بر روی سری های باقیمانده جریان صورت گرفت. طبق نتایج حاصله سری ‌های سالانه جریان خطی و سری ‌های ماهانه غیرخطی بوده ولی سری های ده روزه و روزانه از شدت غیرخطی بیشتری برخوردارند. بطوری که هر چه مقیاس زمانی کوچکتر می شود، شدت غیرخطی بودن افزایش می یابد. استاندارد کردن داده ها نیز نشان می دهد که تغییرات فصلی واریانس ممکن است نمایانگر خاصیت غیرخطی در سری ‌ها باشد. همچنین برای بررسی غیرخطی بودن سری های ماهانه که ماهیت غیرخطی خفیفی داشتند آزمون BDS کارآیی لازم را نداشت و بایستی مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد. نتایج این مطالعه نشان داد که برای مدل سازی سری های زمانی ماهانه، ده روزه و روزانه به دلیل ماهیت غیرخطی جریان رودخانه بایستی از مدل های غیرخطی استفاده کرد. در حالی که سری سالانه جریان ماهیت خطی داشته و می توان با استفاده از مدل ‌های خطی سری زمانی به نتایج معقولی دست یافت.

۲۲بررسی روند تغییرات شاخص خشکی در نیمه جنوبی ایران
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، تابستان, دوره  ۲۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از انجام این مطالعه بررسی روند تغییرات هم زمان بارندگی و تبخیر و تعرق در قالب شاخص خشکی برای نیمه جنوبی کشور است. دوره آماری مورد مطالعه در این تحقیق مربوط به سال های 1961 تا 2000 در نظر گرفته شد. نتایج اولیه مربوط به سری زمانی داده های ده ایستگاه سینوپتیک مشخص کرد که تبخیر و تعرق تغییرات کمتری نسبت به دو عامل بارش و شاخص خشکی داشت. در مرحله بعد با اعمال آزمون ناپارامتری من کندال روند تغییرات هر یک از عامل های فوق مشخص گردید. نتایج نشان داد که در اکثر ایستگاه ها در طول 40 سال روند بارش افزایشی و روند تبخیر و تعرق کاهشی بود. روند بارش و شاخص خشکی و در حدود 70 درصد از ایستگاه ها و تبخیر و تعرق در حدود 90 درصد از ایستگاه ها معنی دار بود. تحلیل های روند مرتبط با شاخص خشکی ثابت نمود که اقلیم اکثر ایستگاه ها (80 درصد) تا حدودی به اقلیم مرطوب تمایل داشتند. نمودارهای روند من کندال در تمامی ایستگاه ها شروع تغییرات به صورت ناگهانی را از حدود سال 1963 نشان داد. حداکثر و حداقل مقادیر معنی دار روند هر سه عامل به ایستگاه های اصفهان و اهواز با دو اقلیم متفاوت استپی و بیایانی تعلق داشت.

۲۳انتخاب متغیرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روشهای چندمتغیره
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران - دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۲۴تاثیر خشکسالی بر تراز آب زیر زمینی در دو دهه اخیر (مطالعه موردی: دشت اردبیل)
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، زمستان, دوره  ۲۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۵
بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. مدیریت علمی منابع آب نیازمند دانستن رابطه خشکسالی با تراز آب زیرزمینی است. در این مطالعه روند تراز آب زیرزمینی 32 ایستگاه پیزومتری در مقیاس ماهانه در منطقه دشت اردبیل در دوره آماری 1387–1367 با آزمون ناپارامتری مان–کندال مورد بررسی قرار گرفت. برای هر سری زمانی شیب خط روند با استفاده از روش تخمین گر Sen محاسبه شد. همگنی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش وان بل وهوقس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه ایستگاه ها (بجز ایستگاه های نیار مدرسه، ینگجه ملا محمدرضا، آغچه کندی و دروازه آستارا) تراز آب زیرزمینی دارای روند منفی است. در بیش از 72 درصد ایستگاه ها روند منفی P<0.1 معنی دار مشاهده شد. بررسی شیب خط روند نشان داد که بطور متوسط تراز آب زیرزمینی در دشت اردبیل حدود 18 سانتی متر در سال افت دارد. بیشترین افت تراز آب زیرزمینی متعلق به ایستگاه خلیفه لوشیخ بوده که دارای شیب منفی 1.93 متر در سال می باشد. نتایج آزمون همگنی نشان داد که روند تراز آب زیرزمینی در ماه های مختلف همگن ولی در ایستگاه های مختلف غیر همگن می باشد.

۲۵ارزیابی دقت برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی درمدلسازی جریان روزانه رودخانه مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف ازتحقیق حاضرمدلسازی جریان روزانه رودخانه با استفاده ازبرنامه ریزی ژنتیک و مقایسه دقت این روش با مدل شبکه های عصبی مصنوعی که به عنوان یکی از دقیقترین روشها مرسوم است می باشد عملکرد حافظه دردو مدل فوق برای پیش بینی دبی جریان روزانه رودخانه باراندوز چای بررسی شده است و درنهایت نتایج حاصل از دو مدل مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که الگوی ورودی به پنج تاخیر بهترین حافظه را داشته و برنامه ریزی ژنتیک با دقت بهتری نسبت به شبکه عصبی جریان روزانه رودخانه را مدل بندی می کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۳ نتیجه