توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱معرفی نرم‌افزار بانک اطلاعات محیط‌های آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: سازمان‌دهی برنامه آموزش بالینی در پرستاری و مامایی معطوف به بهبود تجارب یادگیری فراگیران است. این برنامه نظام‌مند از چندین عنصر تشکیل شده است که محیط از جمله آنها محسوب می گردد. لذا هدف از مطالعه حاضر معرفی نرم‌افزار بانک اطلاعات محیط‌های آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی (سال 92–1389)، جامعه مورد مطالعه شامل محیط‌های آموزش بالینی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. گرد آوری داده‌ها از طریق چک لیست محقق ساخته بود. این ابزار شامل دو بخش اسامی محیط‌های آموزش بالینی و اطلاعات مربوط به ویژگی‌های محیط‌های آموزش بالینی در 7 محور بود. به منظور تهیه نرم‌افزار،‌ محورهای اصلی چک‌لیست و نیز گویه‌های زیرمجموعه هر محور به عنوان ساختار مفهومی زیربنای طرح نرم‌افزار مورد توجه قرار گرفت. این نرم‌افزار در محیط Access–2010 تهیه شد و با ورود اطلاعات گردآوری شده، تکمیل گردید. نتایج: ضمن شناسایی محیط‌های آموزش بالینی مورد استفاده گروه‌های آموزشی دانشکده، در مجموع اطلاعات مرتبط با تعداد 126 بخش، 7 مرکز بهداشتی درمانی و 7 خانه بهداشت از زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استخراج شدند. نرم‌افزار بانک اطلاعات محیط‌های آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اطلاعات مربوط به ویژگی‌های محیط‌های بالینی را در محورهای محیط فیزیکی و امکانات، برنامه آموزشی، برنامه ارزشیابی و کارکنان، شایع‌ترین اختلالات و موارد بیماری، مداخلات پرستاری مستقل و مداخلات پرستاری مشارکتی در بردارد. نتیجه‌گیری: این نرم‌افزار با در اختیار گذاشتن برخی اطلاعات مورد نیاز در مورد محیط‌های آموزش بالینی، می تواند به مدیران و برنامه ریزان آموزشی در انطباق برخی از ویژگی‌های مهم برنامه آموزش با محیط بالینی کمک نماید.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه