توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد ماماها در پیشگیری از ایدز در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان سال 1385
اطلاعات انتشار: پژوهنده، بهمن و اسفند, دوره  ۱۲ , شماره  ۶ (پي در پي ۶۰)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: امروزه آلودگی به ویروس ایدز یکی از عوامل مهم ناخوشی و مرگ در دنیاست. با توجه به قابل انتقال بودن ویروس از راه خون و برخی مایعات بدن، عاملین زایمان از جمله گروه های در معرض خطر می باشند. لذا، رعایت اصول پیشگیری از ایدز از سوی این افراد ضروری است و میزان آگاهی و باور پرسنل مامایی از روش های پیشگیری از ایدز می تواند در نحوه عملکرد صحیح آن ها تاثیرگذار باشد. مطالعه حاضر نیز با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد ماماها در زمینه پیشگیری از ایدز در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان سال 1385 به اجرا درآمده است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، با استفاده از تکنیک سرشماری 58 نفر از پرسنل مامایی شاغل در بیمارستان های دولتی شهر اصفهان شامل: بیمارستان دکتر علی شریعتی، امیرالمومنین، عسگریه، عیسی بن مریم و بهشتی شرکت کردند. اطلاعات، با استفاده چک لیست مشاهده عملکرد و پرسشنامه سه قسمتی حاوی مشخصات دموگرافیک، سوالات آگاهی و سوالات نگرش جمع آوری گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری )آنالیز واریانس یک طرفه، تی تست مستقل و دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این پژوهش میانگین سنی واحدهای پژوهش 35.36±7.84 بود و اغلب آن ها در زمینه اصول پیشگیری آموزش دیده بودند و تجربه فرو رفتن سوزن در دست را ذکر می کردند. اکثرا از آگاهی خوب (%96.6)، نگرش مثبت (%93.1) و عملکرد متوسطی (%70.7) در ارتباط با اصول پیشگیری از ایدز برخوردار بودند )تنها %29.3 دارای عملکرد خوب بودند(. تفاوت معنی داری در نمره عملکرد افراد در وضعیت استخدامی مختلف وجود داشت (P<0.05). از طرفی ارتباط منفی ضعیف و معنی داری نیز بین نمره عملکرد افراد با مدت سابقه کار بالینی آن ها مشاهده شد P<0.05)، (r=–0.3.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت اصول پیشگیری از ایدز جهت محافظت پرسنل مامایی و با عنایت به عملکرد مطلوب تعداد محدودی از پرسنل، بایستی عوامل موثر دیگر بر عملکرد مطلوب این افراد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

۲بررسی رابطه درد ناشی از خونگیری با ضربان قلب در نوزادان بستری در بیمارستان فاطمیه همدان سال 1382
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده پرستاري و مامايي، بهار, دوره  ۱۶ , شماره  ۵۲، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: درد یک تجربه مخرب و آسیب رسان است و در خاطر نوزادی که درد را تجربه کرده باقی می ماند. یکی از شایع ترین عوامل ایجاد کننده درد، روشهای تشخیصی و درمانی می باشد.هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه درد ناشی از خونگیری بر تعداد ضربان قلب نوزادان بستری در بیمارستان فاطمیه همدان می باشد.مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – همبستگی است که نمونه ها شامل 40 نوزاد بستری در بخش نوزادان بیمارستان فاطمیه همدان بودند. نمونه ها به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل چهار بخش بود: بخش اول، اطلاعات دموگرافیک که با استفاده از پرونده و اطلاعات مادر تکمیل شد. بخش دوم، چک لیست ارزیابی تغییرات فیزیولوژیک ناشی از درد که به روش مشاهده تغییرات تعداد ضربانات بر روی صفحه مانیتور بررسی شد. بخش سوم حساسگر انتقال ضربانات نبض به دستگاه مانیتور بود که به مچ پای نوزاد بسته می شد و بخش چهارم دستگاه مانیتور برای تعیین تعداد ضربانات قلب نوزادان بود. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و جهت پایایی ابزار مشاهده از روش مشاهده همزمان دو مشاهده گر استفاده شد و ضریب همبستگی r=0.92 بدست آمد. همچنین از ضریب آلفا کرونباخ نیز که یکی از روشهای تعیین پایایی آزمون می باشد استفاده شد که معادل r=0.78 بود. پس از جمع آوری داده،‌ اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد، درد باعث افزایش تعداد ضربان قلب نوزادان شده است (P<0.0001).بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه افزایش تعداد ضربان قلب بدنبال درد، یکی از علایم تنش زا می باشد و بروز تنش نیز برای نوزادان خطرناک است، لذا تسکین درد در نوزادان حیاتی می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه