توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اندازه گیری و مقایسه دز تیروئید ناشی از پرتوهای پراکنده در تصویربرداری از قفسه سینه به چهار روش CT Scan
اطلاعات انتشار: مجله علوم پايه پزشکي ايران، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱ (پیاپی ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۶
در این تحقیق از روش دزیمتری ترمولومینسانس (TLD) برای اندازه گیری و مقایسه دز سطحی تیرویید ناشی از پرتوهای پراکنده در تصویربرداری قفسه سینه در چهار روش مختلف CT scan استفاده گردید. افراد مورد مطالعه از بین بیماران بالغ و با جثه متوسط که در زمان انجام این مطالعه به مرکز تصویربرداری پزشکی ولیعصر بیمارستان امام خمینی تهران مراجعه نمودند، به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. روشهای CT Scan مورد استفاده عبارتند از:  CT Scanمعمولی، CT Scan مارپیچی با سه فاکتور Pitch مختلف1.2) ، 1.5، .(1.7 برای دزیمتری از تراشه های TLD از نوع LiF ,Mg ,Ti موسوم به TLD–100 استفاده شد. در هر روش از 30 بیمار دزیمتری به عمل آمد. نتایج دزیمتری در هر فرد نسبت به فاکتورهای: BMI، وزن، طول اسکن،  BMIو طول اسکن به طور توام نرمالایز گردید و سپس میانگین مقادیر دز و دز نرمالایز شده در هر روش محاسبه و به کمک آزمون آماری t–student با ضریب اطمینان 95% مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش دز در استفاده از CT Scan مارپیچی با فاکتور Pitch بزرگتر از یک به جای CT Scan معمولی و همچنین هنگام افزایش فاکتور Pitch می باشد.

۲بررسی تاثیر آمنیوتومی بر طول فاز فعال مرحله اول زایمان در خانمهای نخست زا
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲ (مسلسل ۱۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آمنیوتومی بر طول فاز فعال مرحله اول زایمان در خانمهای نخست زا، 60 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم (عج) و حضرت زینب (س) در شهر مشهد، مورد بررسی قرار گرفتند و به صورت تصادفی (یک درمیان) در دو گروه آزمایشی و شاهد انتخاب شدند. در گروه آزمایشی، در اتساع 4–5 cm سرویکس تحت عمل آمنیوتومی قرار گرفتند و در گروه شاهد، پرده های جنینی تا اتساع کامل سالم نگه داشته شدند. نتایج نشان می دهند که میانگین طول فاز فعال مرحله اول زایمان گروه آزمایشی، 3\124 دقیقه با انحراف معیار 22\67 و در گروه شاهد، 33\274 دقیقه  با انحراف معیار 31\167 می باشد. بدین ترتیب در گروه آزمایشی، طول فاز فعال 150 دقیقه کوتاهتر دیده شد. بین دو گروه آزمایشی و شاهد از نظر طول فاز فعال مرحله اول زایمان بر اساس آزمون آماری t، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل، تفاوت معنی داری بین توزیع شدت و تعداد انقباضات رحم در ده دقیقه در دو گروه آزمایشی و شاهد و در یک ساعت و نود دقیقه بعد از اولین ویزیت وجود دارد. در صورتی که بین مدت انقباضات رحم در یک ساعت و در نود دقیقه بعد از اولین ویزیت از نظر آماری تفاوت وجود ندارد. نتایج حاصل همچنین تفاوتی را بین دو گروه از نظر طول مرحله دوم زایمان، نوع زایمان، آپگار دقایق اول و پنجم نوزاد، نیاز به تجویز اینفیوژن اکسی توسین و داروهای ضد درد نشان نمی دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه