توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فرا تحلیل مطالعات قرق مراتع در ایران
اطلاعات انتشار: نشريه حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي، دورهجدید،چهارم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۱۷
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭼﺮای دام در ﻣﺮاﺗﻊ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺎزد اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻫﻤﻮاره ﻗﺮق را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ، از اﯾﻦ رو ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮق ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺧﺎک ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮق در اﺻﻼح ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﮐﻠﯿﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻨﺴﺠﻢ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮورت دارد. ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد روش ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از روش ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺮق ﻣﺮاﺗﻊ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮق ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎء و اﺻﻼح ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .اﮔﺮﭼﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﺑﺨﯿﺰﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از ﻣﺮاﺗﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و دﻗﺖ ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دارد. ﺿﺮورت دارد ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دام و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮق اﻗﺪام ﺷﻮد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه