توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخصهای بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه شناخت اجتماعي، اول،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۴
هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل­کننده فرهنگ سازمانی ادراک شده در رابطه بین عدالت و بی عدالتی آموزشی با فریب­کاری تحصیلی و رفتارهای مدنی ـ تحصیلی دانشجویان به مرحله اجرا درآمد. روش اجرا: جامعه آماری پژوهش را دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان تشکیل دادند. از میان آن­ها 357 نفر به شیوه ی نمونه گیری سهل الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های عدالت و بی عدالتی آموزشی، فریب کاری تحصیلی و رفتارهای مدنی ـ تحصیلی و پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی ادراک شده بودند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: نتایج حاصله نشان داد که: 1. فرهنگ سازمانی ادراک شده رابطه عدالت آموزشی را با فریب­کاری تحصیلی تعدیل می نماید. بدین معنی که در فرهنگ سازمانی باز، رابطه عدالت آموزشی با فریب­کاری تحصیلی منفی و معنادار است (01\0P). 2. فرهنگ سازمانی ادراک شده هم­چنین رابطه عدالت آموزشی را با رفتارهای مدنی ـ تحصیلی تعدیل می نمود. نتیجه­گیری: بنابراین می­توان نتبجه گرفت که در فرهنگ سازمانی باز ، بین عدالت آموزشی با رفتارهای مدنی ـ تحصیلی رابطه مثبت و معنادار (01\0P) وجود دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه