توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر آرام سازی بنسون بر سطح اضطراب آشکار بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز
اطلاعات انتشار: مجله علوم مراقبتي نظامي، دوم،شماره۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: یکی از مشکلات رایج بیماران تحت عمل جراحی قلب باز، اضطراب میباشد که میتواند پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آرام سازی بنسون بر سطح اضطراب آشکار بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز انجام گرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 90 بیمار کاندید عمل جراحی قلب باز بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا در شهر تهران در سال 1393 انجام شده است. واحدهای مورد پژوهش به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اضطراب آشکار اشپیل برگر بود؛ که در دو گروه کنترل و آزمون عصر روز قبل از عمل جراحی و پس از آموزش آرام سازی بنسون در گروه مداخله، صبح روز عمل در هر دو گروه نیم ساعت قبل از عمل، اضطراب بیماران را ارزیابی نمود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرمافزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای کای اسکوئر، تی زوجی و تی مستقل) انجام شد.یافته ها: میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 82\ 55 سال بود که 6\ 55% مرد و 2\ 82% متاهل بودند. میانگین نمره اضطراب قبل از مداخله در گروه آزمون 43\ 4±35\ 34 و در گروه کنترل 20\ 5±26 \35 بود (P=0.374) که پس از مداخله در گروه آزمون به 74\ 2±73\ 26 کاهش ولی در گروه کنترل به 85\ 4±91\ 50 افزایش یافت (P=0.001). مقایسه نمره اضطراب دو گروه آزمون و کنترل پس از مداخله حاکی از این بود که این دو گروه اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند (P>0.05).بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، آرام سازی بنسون به طور معناداری موجب کاهش سطح اضطراب آشکار بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز شده و پیشنهاد میشود که پرستاران از این روش به عنوان یکی از روش های طب مکمل و غیردارویی برای کاهش سطح اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز استفاده نمایند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه