توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی وضعیت سلامت عمومی و عوامل موثر بر آن در کارکنان ساخت تابلو و پست های برق در کرمان (گروه صنعتی لاوان)
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده علوم پزشكي نيشابور، اول،شماره۱، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۴
مقدمه و هدف: ارتقای سطح سلامت جسمانی و روانی شاغلین در محیط های کاری و یکی از اقدامات مهم و اساسی در جهت افزایش بهره وری محسوب می شود این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی و عوامل موثر بر آن در کارکنان یک صنعت انجام پذیرفت.مواد و روش ها: مطالعه حاضر بصورت مقطعی– تحلیلی انجام شد. تمامی افراد شاغل در این صنعت بصورت سرشماری مورد مطالعه ( 110 نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و نیز پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) شامل 28 سوال بود. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرمافزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.یافته ها: براساس نتایج بدست آمده، میانگین امتیاز سلامت عمومی در زیر گروه های اختلالات جسمانی 78 \ 2 ± 06 \ 6، اضطراب 64 \ 2 ± 01 \ 4، اختلالات اجتماعی 98 \ 3± 97 \ 11و افسردگی 74 \ 3± 30 \ 3 بدست آمد. در این زیر گرو ه ها به ترتیب ۶۷\ ۳%، ۸۲ \ ۷%، ۷\ ۳% و ۸۵ \ ۵% از افراد در دسته سالم قرار گرفتند. همچنین بین متغیر های سن و سابقه کار و امتیاز زیر گروه های سلامت عمومی از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت، در حالیکه بین نمره کل سلامت عمومی و سطح تحصیلات از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود داشت) 04 \ .)P=0نتیجه گیری: از عواملی همچون سطح تحصیلات می توان به عنوان عوامل موثر بر وضعیت سلامت عمومی افراد شاغل در این صنعت نام برد. در بررسی حاضر درصد بسیار کمی از افراد در زیرگروه اختلالات اجتماعی، در گروه سالم قرار گرفتند. لذا می توان با انجام بررسی و تمرکز در این حیطه و اتخاذ تصمیمات اجرایی مثبت، به افزایش وضعیت سلامت عمومی افراد کمک نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه