توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه پژوهشهاي روان شناختي، هجدهم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از این پژوهش پیش بینی کنترل خشم (کنترل رفتار، فکر و احساس پرخاشگرانه) بر اساس سبک های هویت (سردرگم ـ اجتنابی، اطلاعاتی و هنجاری) در دختران نوجوان و روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی بود. 110 دانش آموز دختر از دبیرستان های منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و دو پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی و کنترل خشم را تکمیل کردند. داده ها به روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که سبک هویت سردرگم ـ اجتنابی می تواند به طور معنادار رفتار و فکر و نمره کل کنترل خشم را پیش بینی کند (05\ 0=P)، اما سبک های هنجاری و اطلاعاتی قادر به پیش بینی کنترل خشم نیستند. می توان نتیجه گرفت که سبک هویت سردرگم ـ اجتنابی در تبیین رفتار و فکر پرخاشگرانه نقش پیش بینی کننده مهمی دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه