توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی بازده سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت تعریف نسبت های مالی از چهار متغیر قیمت بازار به سود هرسهم، قیمت بازار به ارزش دفتری هر سهم، قیمت بازار به قیمت فروش هر سهم و سود هرسهم استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388–1390 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سال های 1388 تا 1390 بین نسبت سود هرسهم با پیش بینی بازده سهام، در سال 1388 بین نسبت قیمت بازارهرسهم به قیمت فروش هر سهم با پیش بینی بازده سهام ، در سالهای 1389 و 1390 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هرسهم با پیش بینی بازده سهام و در سالهای 1388 و 1389 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هرسهم با بازده سهام پیش بینی شده رابطه معناداری وجود دارد.

۲بررسی رابطه بین اصول راهبری شرکتی و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. عملکرد یک بنگاه اقتصادی تابع عوامل متعدد است که یکی از این عوامل حاکمیت شرکتی که می تواند بر عملکرد آن ها تأثیر زیاد داشته باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حاکمیت شرکتی در این تحقیق متغیر مستقل و معیارهای حسابداری عملکرد شرکت ها متغیر وابسته است. با توجه به محدودیت های نمونه، تعداد 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی(پنج ساله) 1385–1389 بررسی شده است. همچنین با توجه به رتبه ای بودن داده ها، جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است و جهت سنجش تأثیر متغیرهای کنترلی بر روابط نیز از آزمون استقلال کای دو، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین حضور مدیران غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره و عملکرد شرکت ها رابطه معنا داری وجود ندارد در حالی که رابطه معناداری بین حضور سرمایه گذاران نهادی و عملکرد وجود دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه