توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر سبک مدیریتی مدیران بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سبک مدیریتی مدیران بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس در سال 1392 صورت گرفت.جامعه آماری تحقیق شامل 312 نفر از کلیه دبیران و اولیا و دانش آموزان مدارس دولتی دوره ی متوسطه ساوه(156 دبیر و 156 نفر از افراد انجمن اولیا و مربیان) بود که از میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نم.نه گیری تصادفی طبقهای 144 نفر بعنوان حجم نمونه در نطر گرفته شد،که از هر مدرسه 8 دبیر و 8 نفراز انجمن اولیا و مربیانبه صورت تصادفی انتخاب شد.روش جمع آوری داده ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد سبکهای مدیریتی و محقق ساخته مشارکت اولیا انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک دو نرم افزار LISREL8.8 و Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت.در بخش مدل اندازه گیری ویژگی های فنی پرسشنامه بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری،ضرایب ساختاری مدل برای برسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان داد که سبک مدیریتی مدیران بر میزان مشارکت اولیا در امور پرورشی و تقویت ارتباط خانه با مدرسه مدارس متوسطه تاثیر مثبت و معنا دار دارد.در حالی که سبک مدیریتی مدیران بر میزان مشارکت اولیا در امور آموزشی،پشتیانی و تقویت ارتباط مدرسه و جامعه تاثیر ندارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه