توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارائه ی مدلی برای خطر آتش سوزی در بوستان ملی گلستان
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مديريت بحران، سوم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۹
تحقیق حاضر به شناسایی مناطق حساس به آتش سوزی در بوستان ملی گلستان، یکی از مهم ترین ذخایر زیست کره ی جهان، با استفاده از تحلیل تشخیصی (ممیزی) و شبکه ی استنتاج عصبی فازی تطبیقی می پردازد. بدین منظور ابتدا لایه های رقومی و داده های مورد نیاز از پایگاه های اطلاعاتی، مراکز مرتبط و برداشت های میدانی در منطقه ی مورد مطالعه تهیه شد. پس از آماده سازی داده ها و در نظر گرفتن آتش سوزی های رخ داده، با استفاده از تحلیل تشخیصی، مهم ترین عوامل موثر در وقوع آتش سوزی مشخص گردید. میانگین وزنی این عوامل محاسبه شد و با استفاده از الگوریتم K–Fold در شش مرحله با توابع عضویت ذوزنقه ای، گوسی، مثلثی و زنگوله ای، مدل های عصبی ـ فازی خطر آتش سوزی ساخته شد و با استفاده از نتایج نقشه ی خطر آتش سوزی در 5 طبقه ی خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تهیه گردید. ارزیابی صحت نیز با استفاده از مشخصه ی عامل نسبی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی حضور دامدار، حضور شکارچی، فاصله از جاده ی ترانزیتی، میانگین دما، فاصله از چشمه ها، بارش در فصل رویش و شیب را مهم ترین عوامل آتش سوزی نشان داد. اعتبار سنجی تابع عضویت ذوزنقه ای با مقدار 564\0 =R2 و 283\0 RMSE= با بهترین نتایج در بین توابع به دست آمد. نتایج حاصل از ارزیابی صحت مقدار 875\0ROC = را برای مدل مذکور نشان داد. نتایج همچنین نشانگر آن بود که از 91895 هکتار مساحت منطقه، 972 هکتار دارای احتمال خطر خیلی زیاد و 16879 هکتار دارای احتمال خطر زیاد بوده است. با توجه به صحت بالای نقشه ی به دست آمده می توان از آن برای مهار آتش سوزی های منطقه استفاده کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه