توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی صفات مرتبط با عملکرد ژن نمون های گندم نان در شرایط آبیاری معمول و تنش آبی
اطلاعات انتشار: مجله علوم گياهان زراعي ايران، چهل و ششم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
به منظور بررسی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژن نمون (ژنوتیپ)های گندم نان، دویست رگه (لاین) گندم نان با منشا مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت (CIMMYT) به صورت طرح مقدماتی (آگمنت) با چهار رقم شاهد در ده بلوک طی سال زراعی 1388–89 در شرایط تنش و آبیاری معمول (نرمال) کشت و ارزیابی شدند. براساس تجزیه رگرسیون گام به گام در شرایط تنش و بدون تنش آبی به ترتیب پنج و چهار صفت با ضریب های تبیین 41درصد و 38درصد وارد مدل شدند. براساس ضریب های تجزیه علیت در شرایط تنش آبی، صفت روز تا ساقه دهی بزرگترین تاثیر مستقیم و منفی (369\0–) و وزن هزاردانه بزرگترین تاثیر مستقیم و مثبت (264\0) بر عملکرد دانه را داشتند. در شرایط بدون ​تنش آبی وزن هزاردانه بیشترین تاثیر مستقیم (434\0) بر عملکرد دانه را داشت که می تواند به عنوان معیار مناسبی در برنامه های به نژادی گندم برای گزینش ژن نمون های برتر به کار رود. براساس تجزیه به عامل ها در شرایط تنش و بدون ​تنش آبی​ هشت عامل استخراج و به ترتیب درمجموع 96\67درصد و 43\69درصد از واریانس کل را تبیین کردند. براساس نتایج این تحقیق اجزای عملکرد دانه از جمله صفات مهم و تاثیرگذار بر عملکرد دانه و از جمله شاخص های مهم برای اصلاح ژن نمون های گندم نان به منظور دستیابی به ژن نمون هایی با عملکرد بهتر و مطلوب تر به شمار می آیند کلیدواژگان تجزیه علیت و تجزیه به عامل ها؛ تنش آبی؛ گندم نان
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه