توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر کاربرد توام علف کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص های رشدی و عملکرد برنج
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه دانش علفهاي هرز، هشتم،شماره۱(پياپي ۱۶)، ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
به منظور بررسی کارایی استفاده توام علف کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص های رشدی و عملکرد برنج، آزمایشی در سال 1389 بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات برنج آمل به اجرا در آمد. تیمارهای اصلی در سه سطح کنترل مکانیکی شامل عدم کاربرد، یکبار و دوبار کاربرد کونوویدر و تیمار فرعی در هفت سطح کنترل شیمیایی شامل مصرف علف کش های بنتازون، بن سولفورون متیل، اگزادیازون، بوتاکلر، تیوبنکارب، وجین دستی و عدم مصرف علف کش بودند. نتایج نشان داد که بیشترین تراکم و وزن خشک علف های هرز در تیمار شاهد بدون کنترل علف های هرز و کمترین آن در تیمار وجین دستی و تیمار دوبار کاربرد کونوویدر بدست آمد. بین تیمارهای آزمایشی، سه تیمار وجین دستی، دوبار کاربرد کونوویدر بدون مصرف علف کش و تیمار دوبار کونوویدر به همراه مصرف علف کش های مختلف بیشترین عملکرد دانه برنج را تولید نمودند و بین آنها اختلاف آماری معنی دار مشاهده نشد. در این بین تیمار کاربرد دوبار کونوویدر بدون مصرف علف کش بهترین از نظر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه برنج بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه