توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ویژگی های بیولوژیکی و فیلوژنتیکی جدایه ایرانی گلایل ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV)
اطلاعات انتشار: مجله دانش گياه پزشكي ايران، چهل و پنجم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در سال­های 1388–1387، تعداد 154 پداژه از مراکز توزیع پداژه­های گلایل در کرج جمع آوری و پس از کشت، بررسی بافت برگ بوته­ها با آزمونDAS–ELISA حاکی از آلودگی 02\74 درصد بوته­ها به ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus، BYMV) بود. پس از خالص­سازی بیولوژیکی و تکثیر جدایه­ای به نام BYMV–GPK، دامنه میزبانی آن تعیین شد. وزن مولکولی پروتئین پوششی جدایه با استفاده از روش SDS– PAGE، 34 کیلودالتون محاسبه گردید و از طریق آزمون وسترن بلات تایید شد. بررسی حساسیت آزمون­های سرولوژیکی ایمنی سنجی اثر بافت (TPIA) وDAS–ELISA در ردیابی BYMV در بافت های برگ و پداژه­ها نشان داد هر دو روش ویروس را به آسانی در بافت برگ بوته­های گلایل آلوده ردیابی کردند اما هیچ یک از این دو روش قادر به ردیابی ویروس در بافت پداژه های آلوده نبود. دو بخش انتهای ´3 و ناحیه HC–Pro ژنوم این جدایه، به ترتیب به اندازه 600 و 1100 جفت باز، با روش RT–PCR تکثیر گردید. در تحلیل فیلوژنتیکی براساس ترادف­ نوکلئوتیدی و ترجمه اسید آمینه­ای این نواحی، جدایه­های مختلف ویروس تفکیک شد و جدایه GPK در کنار جدایه های گلایل یا شبدر قرار گرفت.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه