توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Investigation of Temperature Effect on the Asphaltene Deposition for Two Iranian Oil Reservoirs
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
رسوبات آسفالتین ترکیباتی دارای قطبیت بسیار بالا و خاصیت چسبندگی قوی می باشند . این رسوبات می توانند به
عنوان مانع جهت حرکت و جریان نفت به سمت دهانه چاه عمل کنند . عواملی که باعث حل شدن و یا رسوبگذاری
آسفالتین می گردند شامل ترکیب نفت خام، فشار، دما و غیره م یباشند.
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر دما بر روی رسوب آسفالتین با استفاده از نرمال هپتان بعنوان عامل رسوبگذاری برای
دو نمونه نفت از مخازن نفتی ایران بوده است . در ابتدا تاثیر دما در محدوده ۳ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد برای دو نمونه
نفت در شرایط محیط غیر متخ لل بررسی شده و در ادامه تاثیر دما برای یکی از نمونه ها در شرایط محیط متخلل تعیین
شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که برای نمونه با افزایش دما مقدار رسوب کاهش یافته است، اما برای
نمونه با افزایش دما، تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد میزان رسوب افزایش یاف ته ولی در ادامه با افزایش دما مقدار رسوب
کاهش یافته است . نتایج حاصل از آزمایشات محیط متخلل نشان می دهد که در دماهای بالاتر مقدار رسوب کاهش
یافته است. همچنین کاهش نفوذپذیری در دمای بالاتر کمتر می باشد.<\div>

۲APPLICATION OF IDPSO APPROACH FOR TNEP PROBLEM CONSIDERING THE LOSS AND UNCERTAINTY IN LOAD GROWTH
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت، سال
تعداد صفحات: ۵
The main goal of Transmission Network Expansion Planning (TNEP) is determination of the number, time and location of new lines to be added to transmission network. Up to now, different methods have been used to solve the static TNEP (STNEP). In most of them, this problem is implemented regardless of power loss and the uncertainty in the load demand. With respect to the importance of these two parameters (loss and uncertainty) and their key role in an effective and precise planning, the evaluation and solution of STNEP using more efficient methods can be very useful. Hence, in this paper, a new method named Improved Discrete Particle Swarm Optimization (IDPSO) is employed for the solution of STNEP problem considering simultaneously the loss and uncertainty in load demand. Finally, the proposed approach is applied to the real transmission network of Azarbaijan Regional Electrical Company located in northwest of Iran. Comparison of the results obtained from the proposed method with those of Discrete Particle Swarm Optimization (DPSO) approach verifies the effectiveness and accuracy of the method in STNEP problem.<\div>
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه