توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Recent Development in Foreign language teaching: a breif review
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز- شماره ۷۶، سال
تعداد صفحات: ۸
آموزش زبان انگلیسی در سال‌های اخیر تحولات چشمگیری را شاهد بوده است.با وجود این،بسیاری از این تحولات برای‌ معلمان ایرانی ناشناخته‌اند و هنوز راهی به بحث‌های عملی یا نظری کشور نیافته‌اند.در این مقاله سعی شده است،برخی از این‌ تغییرات مورد بررسی قرار بگیرند.

۲developing a classroom observation model based on iranian efl teachers'''' attitude
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۱۹۸، سال
تعداد صفحات: ۳۸
فرایند مشاهده تدریس از دیرباز مورد توجه متخصصان آموزشی بوده است. برای مشاهده تدریس معلمان زبان انگلیسی مدلهای مختلفی توسط ناظران طراحی گردیده اما با وجود تاکید فراوان بر لزوم مشاهده تدریس، محققان دریافتند که معلمان از این فرایند رضایت ندارند. پس از تحقیقات فراوان مشخص شد دلیل این نارضایتی در نظر نگرفتن نگرش معلمان در طراحی مدلهای مشاهده بوده است. پیشرفتهای اخیر در زمینه آموزش زبان نیز بر ضرورت توجه به نگرش معلمان در زمینه های مختلف تدریس تاکید می کند. برای پاسخ به این نیاز مدلهای مشاهده جدیدی توسط محققان طراحی گردیده است. مطالعه حاضر برای حرکت در راستای تحقیقات اخیر در آموزش زبان و تبدیل فرایند مشاهده تدریس به تجربه ای مثبت برای معلمان زبان انگلیسی ایرانی انجام گرفته است. در نتیجه این تحقیق مدلی جدید برای مشاهده تدریس کاملا براساس نظر معلمان طراحی گردیده است. این تحقیق در دو مرحله انجام گرفته است: در مرحله اول، تحقیق کیفی، 20 نفر از معلمان زبان انگلیسی مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل محتوای متن مصاحبه ها نشان داد که 26 مولفه بیش از دیگران مورد تاکید قرار گرفته اند. این مولفه ها جمله های یک پرسشنامه را تشکیل دادند. برای این که نظر معلمان را در سطح وسیعتری بدانیم تعداد پرسشنامه های توزیع شده میان معلمان زبان انگلیسی، افزایش یافت و تعداد 61 پرسشنامه تکمیل شد. پرسشنامه ها شامل 26 مولفه به صورت بله\ خیر بود که نظر معلمان را در مورد مدل ایده آل آنها برای مشاهده تدریس جستجو می کرد. پاسخها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا فراوانی پاسخهای مثبت و منفی به هر سوال اندازه گیری شود. همچنین آزمون خی دو مورد استفاده قرار گرفت تا مشخص شود آیا تفاوت معناداری بین پاسخهای مثبت و منفی وجود دارد یا خیر. مولفه هایی که مورد تایید اکثر معلمان بودند، در مدل جدید مشاهده تدریس قرار گرفتند.

۳Language Learning Strategies: Key concepts and Research Issues
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز- شماره ۵۹، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۴The Relationship Between Teaching Style and Personality Type of Iranian EFL Teachers
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: Vol ۸, MARCH ۲۰۰۵ - Number ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۲

۵The Effect of Shyness, Elicitation Task Nature on Iranian EFL Students Use of Oral Communication Strategies
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۱۱ (۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
This work supports the effectiveness of the employment of communication strategies for better and more efficient communication. Communication strategies varies as a function of different factors such as personality traits, pedagogical setting, L2 context, etc. The present research aimed at delving into the relationship between shyness, task nature and the frequency and type of communication strategies used by the subjects. The subjects of the study were 168 male and female students at Ilam university and Islamic Azad University of Tehran (South Branch). The subjects took a Michigan test of language proficiency. Out of 168 subjects taking the Michigan test, 106 were found to be homogenous and qualified to take part in three different communicative activities: Free Discussion, Translation, and Story Reconstruction. Out of the 106 subjects 102 took part in the above–mentioned activities. They were also given to fill up the Stanford Shyness questionnaire. The statistical procedure of Chi–Square was used for the purpose of the study. It was shown that shyness affects the adoption and choice of communication strategies negatively. i.e. non–shy students use more communication strategies than their shy counterparts, and also that non–shy students use more achievement strategies vis–à–vis their shy friends, while the latter group preferred to use more avoidance strategies. The study, however, couldn’t establish and confirm any relationship between the type of task and the type of communication strategies used by the subjects.

۶Internet for Foreign Language Teachers A Practicar Guide
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۷EFL teachers recruitment and dynamic assessment in private language institutes of Iran
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: No. ۸ - Autumn& Winter ۲۰۱۱، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۸On the Consequential Validity of ESP Tests: A Qualitative Study in Iran
اطلاعات انتشار: Volume ۲، Spring ۲۰۰۹ - Number ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۴
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه