توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعهی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای اشریشیاکلی جدا شده از شیرخام و پنیر غیرپاستوریزه و بررسی انتقال مقاومت به باکتری E.coli O2:K12
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهركرد، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مطالعه مقاومت آنتیبیوتیکی و انتقال فاکتور مقاومت در باکتریهای اشریشیاکلی جدا شده از شیر و پنیر غیرپاستوریزه به روش دیسک انتشاری مورد بررسی قرار گرفت. از 50 جدایهی اشریشیاکلی، 47 جدایه (94 درصد) نسبت به یک یا چند آنتیبیوتیک مقاومت نشان دادند. بیشترین مقاومت نسبت به کلیندامایسین و تتراسایکلین دیده شد. مقاومت نسبت به تتراسیکلین (65\27 درصد)، استرپتومایسین (25\4 درصد)، آمیکاسین (25\4 درصد)، آمپی سیلین (4\23 درصد)، نیتروفورانتویین (51\8 درصد)، جنتامایسین (38\6 درصد)، تری متوپریم (12\2 درصد)، سیپروفلوکساسین (25\4 درصد) و کلیندامایسین (85\80 درصد) بود. مقاومت چهارگانه 10 درصد، مقاومت سه گانه 12 درصد، مقاومت دوگانه 28 درصد و مقاومت یگانه 44 درصد گزارش شد. همهی جدایههای اشریشیاکلی به نور فلوکساسین و نیومایسین حساس بودند؛ همچنین نتایج نشان داد که 25 درصد از سویههای مقاوم، قادر به انتقال فاکتور مقاومت خود به سویه E.coli K12 بودند. بر اساس نتایج بهدست آمده آلودگی مواد غذایی به سویههای مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها خطر انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی را به فلور باکتریایی رودهی مصرف کنندگان افزایش میدهد و باید به عنوان یک عامل خطر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه