توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Effect of Nano–Hydroxyapatite Incorporation into Resin Modified Glass Ionomer Cement on Ceramic Bracket Debonding
اطلاعات انتشار: دندانپزشكي - جامعه اسلامي داندانپزشكان، سال
تعداد صفحات: ۶
چکیده زمینه و هدف: یکی از مشکلات درمان در ارتودنسی ثابت، کنترل دمینرالیزاسیون مینا در اطراف براکت‌هاست. مواد آزاد کننده فلوراید جهت کنترل این مشکل پیشنهاد می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت بر استحکام باند برشی سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید در زمان دباندینگ براکت‌های سرامیکی می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، هشتاد دندان پرمولر انسان جمع‌آوری و به چهار گروه باندینگ تقسیم شدند. گروه 1:Transbond XT ( گروه کنترل)، گروه 2: سیمان Fuji II LC (Resin Modified glass ionomer cement) و در دو گروه 3 و 4 به ترتیب مقادیر 5? و 10? نانوهیدروکسی آپاتیت (NHA) به RMGIC افزوده شد. پس از اچ کردن سطح مینا براکت‌های سرامیک باند شدند. استحکام باند برشی وARI برای هر گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمونهای آماری One–way ANOVA, Tukey post hoc HSD, Kruskal Walis جهت آنالیز داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس آزمون ANOVA، سیمان رزین مدیفاید گلاس آیونومر حاوی 10? ذرات NHA به صورت معنی‌داری استحکام باند برشی پایینتری نسبت به سایر گروهها دارا بود (11\2±93\11) و بین گروههای دیگر تفاوت معنی‌دار نبود. میانگین استحکام باند برشی در سایر گروهها به صورت مقابل است: گروه 1 (07\4±33\17)، گروه 2 (55\3±22\17) و گروه 3 (59\2±56\16). الگوی شکست در گروههای حاوی سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید بر خلاف گروه کنترل اغلب به صورت کوهزیو بود. نتیجه‌گیری: سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید حاوی 5? ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت، می‌تواند به خوبی کامپوزیت رزین، برای باند براکت‌های سرامیک به کار برده شود. کلید واژه‎ها: سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید ، نانو هیدروکسی آپاتیت ، براکت سرامیک
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه