توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Comparison of photo–Fenton and adsorption processes for removing of paracetamol from aqueous solutions
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
The adsorption and photo–Fenton processes have been studied for the removal of paracetamol from aqueous systems. NaX nanozeolite was used during adsorption process and cobalt ferrite nanoparticles synthesized by microwave heating method was applied in photo–Fenton technique. The synthesized nanoparticles were characterized by powder X–ray diffraction (XRD) and scanning electronic microscopy (SEM) analysis. Based on results of photo–Fenton andadsorption processes for paracetamol removal; more than 99. % removal percentage was obtained for paracetamol removing during the photo–Fenton process by using cobalt ferrite nanocatalyst; whereas, lower than 50% of sorption efficiency was achieved for paracetamol removing in adsorption process. Finally, the kinetic data of photo–Fenton and adsorption processes were well described using Langmuir–Hinshelwood and pseudo–second–order kinetic models. This study provides a promising photo–Fenton process with high efficiency for removing of pharmaceutical compounds<\div>

۲Degradation of phenol from aqueous solution using photo–Fenton process catalyzed by Cobalt ferrite nanoparticles
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
Photo–Fenton oxidation process followed by cobalt ferrite nanoparticles was applied for the degradation of phenol from aqueous solution. The physicochemical properties of cobalt ferrite nanoparticles synthesized by hydrothermal method, was characterized by several techniques such as X–ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X–ray spectroscopy (EDX). A batch study was conducted to optimize parameters such as pH (2–5), hydrogen peroxide concentration (0–1 mmol\L), catalyst concentration (0.1–0.5 g\L) and temperature (35–55 ºC) governing the photo–Fenton process. The results indicated that the optimum conditions for almost complete conversion of phenol was obtained under the following operating conditions: UV radiation of 60 watt; a pH of the aqueous solution of 3; a dose of 0.3 g catalyst\L, a hydrogen peroxide concentration of 0.3 mmol\L and temperature of 45 ºC for a solution containing 100 ppm of phenol. The results showed a significant dependence of the photo catalytic degradation of phenol on the functional parameters<\div>

۳مطالعه سینتیک،تعادل و ترمودینامیک حذف استامینوفن از محلول های آبی توسط تازئولیت nax
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مطالعه نانوزئولیت Nax به روش ماکروویو حرارتی تهیه شد و کاربرد آن در حذف استامینوفن از محلول های آبی بررسی شد. ساختار و مورفولوژی زئولیت های سنتز شده به روش آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) طیف سنج پراش پرتو ایکس (XRD) و BET مشخص شد. داده های سینتیکی با سه مدل شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و دو اکسیوناسیلی آنالیز شد که براساس داده های به دست آمده مدل دو اکسپوناسیلی بهتر از مدل های دیگر می تواند داده های سینتیکی استامینوفن را توصیف کند. تطابق داده ها با مدل دو اکسپونانسیلی نشان داد که هر دو پدیده جذب سطحی و نفوذ از طریق حفرات موجود در نانوزئولیت در حذف استامینوفن از پساب های آبی توسط زئولیت Nax تاثیر دارند. مدل های ایزوترم فرندلیچ و لاتگمابر برای توصیف داده های تعادلی استفاده شد که نتایج نشان داد که مدل ایزوترم تعادلی فرندلیچ تطابق مناسب با داده های تعادلی دارد که نشان دهنده چند لایه ای بودن فرآیند جذب توسط نانوزئولیت می باشد محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی نشان داد که فرآیند حذف استامینوفن از پساب توسط رئولیت Nax گرماگیر و خودبخودی می باشد نتایج حاصله نشان دهنده پتانسیل بالای جاذب نانوزئولیتی Nax در حذف استامینوفن از پسماندهای دارویی می باشد
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه