توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش انگیزش مصرف ورزش در ایجاد شناخت تیم در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش انگیزش مصرف ورزش در ایجاد شناخت تیم در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و از منظر گردآوری داده ها تحقیقی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جلمعه آماری این تحقیق شامل تمام تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1393 بود. با استفاده از فرمول کوکران 779 نفر به عنوان نمونه از بین تماشاگران چهار تیم در سطوح متفاوت جدول مسابقات انتخاب شدند.. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه های انگیزش مصرف ورزش تریل و جیمز (2001) و شناخت تیم ون و برنسکومب (1993) بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید متخصص و تحلیل اکتشافی برسی و پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، بین انگیزه حضور در ورزش و شناخت تیم رابطه معنی داری وجود دارد (01\0P<). انگیزه های وابستگی به تیم، هیجان و مهارت انگیزه هایی هستند که بر شناخت تیم تماشاگران اثرگذار هستند که در این میان نقش وابستگی به تیم و هیجان بیشتر و معنی دار می باشند.نتیجه گیری: لازم است بازاریابان و مدیران تیم های ورزشی برای کسب درآمد بیشتر به انگیزه های تماشاگران و همچنین نقش شناخت تیم در تغییر این انگیزه ها توجه کنند و برنامه های افزایش شناخت تیم تماشاگران و هواداران را در برنامه جذب تماشاگران بکار گیرند
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه